1. Чл. 25, ал. 2 придобива следния вид: За целодневни детски градини и ясли размерът на месечната такса се определя, както следваДата12.01.2018
Размер329.95 Kb.
Размер329.95 Kb.

Общинска администрация – Търговище намира, че с оглед привеждане на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище в съответствие с действащото законодателство, инфлационните процеси, общата икономическа обстановка в страната и необходимостта от възвеждането на някой нови услуги, тази наредба следва да бъде изменена, поради което предлагаме следните изменения и допълнения:
1. Чл. 25, ал. 2 придобива следния вид:

За целодневни детски градини и ясли размерът на месечната такса се определя, както следва:- За детски ясли се заплаща 6 лв. задължителна такса и 2лв. на ден за присъствие.

- За детските градини в града за 3 и 4 годишните деца се заплаща 6 лв. задължителна такса и 2 лв.на ден за присъствие.- Задължителната предучилищна подготовка на деца в града - 6лв. задължителна такса и 1.20 лв. на ден за присъствие.

- за детски градини в селата за 3 и 4 годишните деца се заплаща З лв. задължителна такса и 1.50 лв. на ден за присъствие.- Задължителната предучилищна подготовка на деца в селата – 3 лв. задължителна такса и 1. 2лв. на ден за присъствие.

2. чл. 25, ал. 3 се изменя:

За задължителната предучилищна подготовка на деца се заплаща 3 лв. задължителна такса и 1.2лв. на ден за присъствие. За полудневна предучилищна подготовка на деца в града и селата такса не се заплаща.3. Чл. 29 се отменя

4. Чл. 39, РАЗДЕЛ V Такси за технически услуги, I. Териториално-селищно устройство и архитектура придобива следния вид:


Наименование на услугата

Срок за изпълнение

Административна такса

1. Издаване на скица на недвижим имот в населени места, за които няма одобрена кадастрална карта

14 дни

5.00 лв.

2. Издаване на скица за проектиране на обекти на техническата инфраструктура

14 дни

0.20 лв. на метър от улицата
Таксата се заплаща при получаване на скицата

3. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – виза за проектиране

14 дни

15.00 лв.
20.00 лв. на имот в населено място, за което има изработена специализирана карта

4. Заверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

до 5 работни
дни

3.00 лв.

5. Издаване на удостоверение и скица по Закона за хазарта

14 дни

за скица – 60.00 лв.
и за удостоверение – 60.00 лв.

6. Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти /чл. 145, ал. 1 от ЗУТ/ за строеж, основен ремонт и преустройство на
съществуващи сгради и помещения / чл. 148, ал. 1, чл. 152 от ЗУТ/

7 дни – при
изготвена
оценка от
лицензирана
фирма –
консултант
30 дни – при
изготвена
оценка от ЕСУТ

По 1.00 лев на кв.м разгърната застроена
площ /РЗП/ за строежа, а за обекти на техническата инфраструктура 0.5% от
строителната стойност на строежа, но не по-малко от:
За строежи първа категория -500.00 лева
За строежи втора категория -
400.00 лева
За строежи трета категория -
300 лева
За строежи четвърта категория - 200 лева
За строежи пета категория -
50 лева

7. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и
преустройство на съществуващи
сгради и помещения /чл. 148, ал. 1, чл. 152 от ЗУТ/ по съгласуван и одобрен технически или работен проект

7 дни

30.00 лв.

8. Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП извън регулация /чл. 124, ал. 3 от ЗУТ/

14 дни

15.00 лв. на имот

9. Одобряване и обявяване на проекта за ПУП /чл. 124 и чл. 129 от ЗУТ/

30 дни

120 лв.

10. Издаване на предписание и виза за изработване на проект за изменение на ПУП /чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ/

14 дни

- 20.00 лв. на имот в населено място, за което няма изработена специализирана карта, при повече от един имот – по 10.00 лв., но не
повече от 60 лв. - 4.00 лв. + 16.00 лв. на имот в населено място, за което има изработена специализирана карта.

11. Одобряване и обявяване на проекта за изменение на ПУП / чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ/

30 дни

20.00 лв. на имот, при повече от един имот – по 10.00 лв., но не повече от 60.00 лв.

12. Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива / чл. 150, ал. 1 на ЗУТ/

30 дни

- 20.00 лв. на имот в населено място, за което няма изработена специализирана карта, при повече от един имот – по 10.00 лв., но не повече от 60.00 лв. - 4.00 лв. + 16.00 лв. на имот в населено място, за което има изработена специализирана карта.

13. Одобряване и издаване на
разрешение за строеж на
комплексен проект за инвестиционна
инициатива /чл. 150, ал. 3 и 4 от ЗУТ/

30 дни

с 30 % увеличение на цените по т. 6- Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти /чл. 145, ал. 1 от ЗУТ/ за строеж, основен ремонт и преустройство на
съществуващи сгради и помещения/ чл. 148, ал. 1, чл. 152 от ЗУТ/ и т.10 - Издаване на предписание и виза за
изработване на проект за изменение на ПУП /чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на
ЗУТ/

14. Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква одобряване на
инвестиционни проекти /чл. 147, ал. 1 от ЗУТ/

7 дни

30.00 лв.

15. Заверка на строително
разрешение

7 дни

10.00 лв.

16. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, които не са свързани трайно с терена

7 дни

- 15.00 лв. за скица на имот в населено място, за което няма изработена специализирана карта - 4.00 лв. + 16 лв. за скица на имот в населено място, за което има зработена специализирана карта
- 30.00 лв. за разрешение

17. Издаване на скица за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, които не са свързани трайно с терена /в частни имоти/

7 дни

- 15.00 лв. за скица на имот в населено място, за което няма изработена специализирана карта
- 4.00 лв. + 16 лв. за скица на имот в населено място, за което има изработена специализирана карта

18. Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж

3 дни

10 лв.

19. Проверка за установяване на
съответствието на строежа с
издадените строителни книжа

7 дни

30.00 лв.

20. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строежи от IV и V категория

7 дни

1. Строежи IV категория /при наличие на
окончателен доклад от лицето упражняващо независим строителен надзор в строителството
2. Строежи V категория /въз основа на служебна проверка на обстоятелствата
по чл. 168 от ЗУТ по документацията и
съответствието на строежа с нормативните изисквания/ Жилищни и семейни сгради с ниско застрояване и вили:
за града - 100 лв.
извън града - 50 лв. Реконструкции, преустройства и основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория - съответната цена за вида на обекта. Сгради и съоръжения на общественото обслужване с разгърната застроена площ до 300 кв.м или с капацитет до 30 места за посетители на обекта - 100 лв. Сгради и съоръжения на общественото
обслужване с разгърната
застроена площ от 300 до
1000 кв.м или с капацитет
до 100 места за посетители - 300.00 лв. Производствени сгради до 10 работни места и
съоръженията към тях -
100.00 лв.
Производствени сгради с
капацитет от 10 до 50
работни места и
съоръженията към тях -
300.00 лв.
Строежи от допълващото
застрояване извън тези от
шеста категория - 100.00 лв.

21. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени обекти в цифровия модел и кадастралните планове

14 дни

няма

22. Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект

7 дни – при
изготвена
оценка от
лицензирана
фирма –
консултант
30 дни – при
изготвена
оценка от ЕСУТ

По 1.00 лев на кв.м разгърната застроена
площ /РЗП/ на строежа, а за обекти на техническата инфраструктура 0.5% от
строителната стойност на строежа, но не по-малко от:
За строежи първа категория
500.00 лева
За строежи втора категория
400.00 лева
За строежи трета категория
300.00 лева
За строежи четвърта категория
200.00 лева
За строежи пета категория
50.00 лева

23. Издаване на разрешение за строеж на съгласуван и одобрен идеен инвестиционен проект

7 дни

30.00 лв.

24. Изготвяне на оценка за
съответствие на инвестиционен
проект от ЕСУТ

30 дни

За строежи трета категория
700.00 лв.
За строежи четвърта
категория
500.00 лв.
За строежи пета категория
300.00 лв.

25. Смяна на титуляра в разрешение за строеж

7 дни

10.00лв.

26. Издаване и заверяване на копие от разрешение за строеж

7 дни

2.00 лв.

27. Издаване на удостоверение за степен на завършеност

Обикновена - 14 дни
бърза до 3 дни

10.00 лв.
30,00 лв.

28. Учредяване на право за
преминаване през чужд имот,
прокарване на съоръжения и
инсталации

30 дни

определя се по реда на чл. 210 от ЗУТ /Изготвянето на оценки и определянето
на размера и изплащането на обезщетения в изрично предвидените в закона случаи се извършват по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината/

29. Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение

14 дни

15.00 лв. за оглед и
4.00 лв. за удостоверение

30. Издаване на удостоверение за административен адрес

14 дни

4.00 лв.

32. Издаване на удостоверение за реално определени части от сграда или поземлени имоти

30 дни

4.00 лв.

32. Изготвяне на оценки за
обезщетяване

30 дни

няма

33. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

30 дни

100.00 лв.

34. Допълване /поправка/ на
одобрен кадастрален план

30 дни

няма

35. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

7 дни

4.00 лв.

36. Издаване на удостоверение за факти от кадастрален, регулационен
и застроителен план

7 дни

30.00 лв.

37. Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряването му

7 дни

няма

38. Попълване на приложение от данъчна декларация за населени места, за които няма одобрена кадастрална карта

В работно време

5.00 лева

39. Изготвяне на извадка от
действащ устройствен план

14 дни

- 15.00 лв. за имот в населено място, за който няма изработена кадастрална карта
- 20.00 лв. за имот в населено място, за който има изработена кадастрална
карта

40. Издаване на удостоверение за вида на конструкцията на
съществуващи сгради

7 дни

20 лева

41. Издаване на заверени копия от документи от дирекция

ТСУ и А


7 дни

- за заверка на преписи от документи – 2.00 лв.
- за заверка на копия от планове и документацията към тях – 6.00 лв.

42. Издаване на скица на поземлен имот от специализирана карта върху
магнитен носител

 

- до 50 поземлени имота – по 8.00 лв. за всеки имот
- от 50 до 200 поземлени имота – 300.00 лв. + по 3.00 лв. за всеки поземлен имот над 50
- от 200 до 500 поземлени имота – 750.00 лв. + по 2.00 лв. за всеки поземлен имот над 200
- от 500 до 1000 поземлени имота – 1100.00 лв. + 1,80 лв. за всеки поземлен имот над 500
- над 1000 поземлени имота –
2000.00 лв. + 1,50 лв. за всеки
поземлен имот над 1000.

43. Предоставяне на скица-цветно копие от ПУП /формат А3 или А4/

5 дни

за формат А3 – 14.00 лв.
за формат А4 – 7.00 лв.

44. Предоставяне на данни за
регулационни и нивелетни репери /описание, координати и коти/

5 дни

3.00 лв. на репер

45. Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти за строеж „промени по време на строителството” /чл. 154 от ЗУТ/

7 дни при
изготвена
оценка от
лицензирана
фирма-
консултант

30% от първоначалната стойност за
одобряване

46. Издаване на удостоверение за заварена сграда по смисъла на §21 от ЗУТ

14 дни

48 лева.

47. Регистрация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.

7 дни

50 лева.

48. Издаване на удостоверение по чл.151 от ЗУТ

14 дни

30 лева

49. Разглеждане на идеен проект от ОЕС

30 дни

0,50 лева на м2, но не по-малко от 50,00 лева


5. Чл. 39, РАЗДЕЛ V Такси за технически услуги, II. Инвестиции и екология придобива следния вид:
II. Инвестиции и екология:

Наименование на услугата

Срок за изпълнение

Административна такса

1. Издаване на разрешение за разкопаване на зелени площи, улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства

за физически
лица- 7 дни
за експлоатационн
и дружества- след получаване на
документ за
внесен депозит

Такса: 30.00 лв.
Депозит:
- за възстановяване на тротоарни настилки – 41.00 лв./кв.м
- за възстановяване на пътни настилки-
44.00 лв./кв.м
- за възстановяване на озеленени площи-
24.00 лв./кв.м

2. Издаване на удостоверение разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терени

14 дни

За строителни отпадъци- 1.60лв. за куб.м
За земна маса /почва/- 0.80 лв. за куб.м

3. Издаване на разрешение
отсичане на декоративни дървета и храсти в частни и общински имоти.

30 дни

До 5 км - 2.50 лв.
До 10 км - 4.50 лв.
До 15 км - 7.00 лв.
Над 15 км - 10.00 лв.

4. Издаване на разрешение за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървесна
или храстова растителност за фирми

30 дни

До 5 км - 2.50 лв.
До 10 км - 4.50 лв.
До 15 км - 7.00 лв.
Над 15 км - 10.00 лв.

5. прехвърля се в раздел ІІ на глава ІІІ с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.

 

 

6. Издаване на експертни
становища, свързани с проблеми по
опазване околната среда.

14 дни

няма

7. Проверка и отговор на жалби на граждани и фирми, свързани с проблеми касаещи дирекция
„Инвестиции и екология” .

до 30 дни

няма

8. Уведомление за инвестиционно намерение

10 дни

няма


9. Издаване на Разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Срокът на действие на Разрешителното е до изтичане на срока на договора за водовземане на водите и водните обекти, но не повече от 20 години съгласно чл.57, ал.1, т.З от Закона за водите.


за водовземане в размер на 250 лв.


10.Издаване на Разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал.1, т.З от Закона за водите.


Срокът на действие на Разрешителното е до изтичане на срока на договора за ползване на водите и водните обекти, но не повече от 20 години съгласно чл.57, ал.1, т.З от Закона за водите.


за водоползаване в размер на 250 лв.


11. За изменение и/или допълнение на разрешенията за водоползаване и водовземане

Няма

за водоползаване и водовземане в размер на 130 лв.


  1. За продължаване на срока на разрешенията по т.9 и т. 10.

Няма

такса в размер на 100 лв.
6. чл. 40 РАЗДЕЛ VI Такси за административни услуги, III. Транспорт и съобщения,

Придобива следния вид:


III. Транспорт и съобщения

Наименование на услугата

Срок за изпълнение

Административна такса

1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Експресна- 1 ден

Бърза – 3 дни

Обикновена – 7дни


20.00 лв. за 1 бр. автомобил

10.00 лв. за 1 бр. автомобил

4.00 лв. за 1 бр. автомобил


2. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства:

25 дни

10.00 лв. на месец за 1 брой автомобил. Автомобили на организации на Общинска издръжка са освободени от такса

3. отм.4. Съгласуване на междинна и начална спирка на международни автобусни линии

25 дни

За междина спирка за
една линия - 20.00 лв.
За начална спирка на
една линия - 30.00 лв.

5. Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга

3 дни

Регистрационен номер -
9.16 лв.
Светлоотразители -
4.32 лв.
Регистрационен талон -
0.10 лв.

6. Издаване на стикер с холограмен знак за таксиметров превоз на
пътници

Срока за издаване на разрешение за таксиметрова дейност

За една година 10.00 лв. за 2 броя стикера

6. Издаване на стикер с холограмен знак за таксиметров превоз на
пътници

Срока за издаване на разрешение за таксиметрова дейност

За една година 10.00 лв. за 2 броя стикера7. В чл. 40 РАЗДЕЛ VI Такси за административни услуги, IV. Земеделие и гори, т. 6 се отменя.

8. В чл. 40 РАЗДЕЛ VI Такси за административни услуги, VIII. Други услуги, т. 13 придобива следния вид:


13. Ползване на спортни обекти
- летен период (01.IV. – 30.IX)
- зимен период (01.X. – 31.III.)

10.00 лв./час


15.00 лв./час


9. В Чл. 41. РАЗДЕЛ VII „Обредни дейности“ придобива следния вид:
ТРАУРНИ УСЛУГИ
Наименование на услугата или таксата

Срок на изпълнение

Цена с ДДС

1

Стандартен ковчег

незабавно

45.00 лв.

2

Изкопаване на ново гробно място, заравяне и оформяне на гроб

до 24 часа

60.00 лв.

3

Превоз на покойник от дома до гробищен парк /за града/

незабавно

15.00 лв.

4

Организация на погребението: издирване стар гроб, попълване на документи, ред на погребална церемония

незабавно

20.00 лв.

5

Граждански ритуал в зала

незабавно

25.00 лв.

6

Надгробен ритуал

незабавно

7.00 лв.

7

Надгробен знак /кръст или табелка/

незабавно

7.00 лв.

8

Превоз от залата до гроба с платформен електрокар

незабавно

5.00 лв.

9

Отваряне на стар гроб - изваждане кости,
полагане на покойника, заравяне и оформяне на гроба

до 24 часа

100.00 лв.

10

Превоз на покойник в кварталите Въбел, Бряг и с. Давидово

незабавно

25.00 лв.

11

Вадене кости от стар гроб за преместване и
дезинфекция на същия

до 24 часа

60.00 лв.

12

Еднократно почистване на гробно място

до 24 часа

10.00 лв.

13

Запазване на гробно място

(изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от


24.09.2009г.)

незабавно

200,00 лв.14

Изкопаване на мюсюлмански гроб

до 24 часа

60.00 лв.

15

Изкопаване на урна за полагане на покойник

до 24 часа

15.00 лв.

16

Комплект дъски за мюсюлманско погребение

незабавно

30.00 лв.

17

Вход гробищен парк за частни траурни агенции, за едно погребение

незабавно

25.00 лв.

18

Изкопаване на гроб за фамилна гробница и монтаж на същата

незабавно

130.00 лв.

19

Съхранение на покойник в хладилна камера

незабавно

30.00 лв. на денонощие

20

За самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица се определя еднократна помощ за погребение в размер до 140.00 леваУСЛУГИ РАДОСТНИ РИТУАЛИНаименование на услугата или таксата

Срок на изпълнение

Цена с ДДС

1

Сватбен ритуал в зала

до 7 дни

50.00 лв.

2

Сватбен ритуал на място, определено от
младоженците

до 7 дни

220.00 лв.

3

Кръщенка в зала

до 7 дни

20.00 лв.

ТАКСИ
Наименование на таксата

Срок на изпълнение

Цена с ДДС

1

За ползване на гробни места над 8 години се
заплаща еднократна такса, за следващите 15
години

незабавно

25.00 лв.

2

За ползване на гробно място, след изтичане
сроковете по т. 1, за вечни времена

незабавно

80.00 лв.

3

За урнов гроб се заплащат таксите по т. 1 и т. 2, намалени на половина

незабавно

 

4

За придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробно място
 

5

(Нова с Решение № 5 по протокол № 25 от
24.09.2009г.)
За заравяне в обща яма на абортни плодове,
крайници и др. човешки останки, доставени от болнични заведения в специални контейнери
10.00 лв. на 1 бр.
контейнер

6

Фирми работещи в Гробищния парк - каменоделци
20.00 лв.

7

Религиозни ритуали в зала
20.00 лв.

8

Други фирми, ползващи гробищен парк
30.00 лв.


10. В Чл. 49., РАЗДЕЛ III, ОБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ, I. ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ се създава нова т. 19 със следното съдържание:


19

Клуб „Моделизми”

Цена за 1 месец за 1 човек

15.00 лв.


11. В Чл. 49., РАЗДЕЛ III, ОБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ, II. БИБЛИОТЕКА “ПЕТЪР СТЪПОВ”, придобива следния вид:
Наименование на услугата

Цена, лв.

1

Изработване на писмена тематична библиографска справка
1. По електронен път
2. За преглеждане на източници де-визу
списания, за годишно течение
вестници, за годишно течение

Заплаща се разпечатката

1.00 лв.
2.00 лв.


2

Копирни услуги за една страница
1. Формат А4
2. Формат А3

0.10 лв.
0.20 лв.3

Възстановяване на разходи за:
1. Предупредително писмо с обратна разписка
2. Документи, поръчвани и ползвани по междубиблиотечно заемане

0.50 + пощенски разходи
авансово заплащане на
пощенски разходи

4

Обезщетения за повредени, загубени или невърнати от читатели библиотечни документи

По Наредбата за запазване на библиотечните фондове
или възстановяване с
идентичен по форма
библиотечен документ по препоръка на библиотекаря

5

Продажба на библиотечни документи, отчислени от фондовете на библиотеката, или предоставени по договор за продажба

По съставен експертен
протокол и договаряне

6

Използване на залите за неблиотечни прояви за 1 час:
конферентна зала –

Ползване на озвучаване, мултимедия, пиано – за всяко по

Зала фоайе

Ползване на озвучаване, мултимедия, пиано – за всяко по30.00 лв.

10.00 лв.
20.00 лв.

10.00 лв.7

Изработване на тематичен библиографски указател

По договор

8

Абонамент за текущи библиографски справки от един източник

По договор

9

Услуги в Информационен център

1. Специализирана справка от Интернет

2. Работа с компютър

Самостоятелен набор на текст и др.

До 1 час

До 30 мин

3. Компютърна разпечатка на информация получена в библиотеката формат А4

Черно-бяла

Цветна с текст и снимка/илюстрация

4. Сканиране на текст, снимка или илюстрация и обработка на текст от библиотечен документ

5. Търсене във външни БД, на 1 час

2.00 лв. + разпечатка

1.00 лв.

0.50 лв.


0.30 лв.

1.00 лв.


2.00 лв.
1.00 лв. + разпечатка

10

Извършване на презапис на част от музикално произведение, фонд на библиотеката
От/на фонокасета, CD

Изготвяне на компилация от различни библиотечни единици – на мелодия по


1.00 лв.
1.00 лв.

11

ГЛОБИ:
1. При закъснение за връщане на един библиотечен документ до 1 година, за всеки месец закъснение се заплаща глоба по 0.50 лв. на месец.
2. При закъснение за връщане на един библиотечен документ, зает с депозит, повече от 2 календарни месеца, депозита се задържа 100 %.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки понеделник – Ден без глоби закъснели читатели, заели библиотечни документи без депозит, могат да ги върнат в този ден без да бъдат
глобявани

 12. В Чл. 49., РАЗДЕЛ III, ОБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ, III. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, придобива следния вид:Наименование на услугата

Цена, лв.

1

Посещение в експозиция
1.1. Индивидуални посетители (ученици, студентии, хора с увреждания, пенсионери)
1.2. Организирани групи (ученици, студенти, хора с увреждания, пенсионери)
1.3. Възрастни – индивидуално посещение
1.4. Възрастни – групово посещение (10 и повече лица)
1.5.Пакетен билет, включващ посещение на повече от 1 музеен обект:
1.5.1. възрастни
1.5.2. ученици, студенти, хора с увреждания, пенсионери
1.6. Посещение на всички музейни обекти (4 бр.), с награда
1.7. Семеен билет
1.8. Деца до 6 години
1.9. Постоянни партньори
1.10. Посещения в четвъртък
1.11. Посещение на крепостта Мисионис с екскурзовод

1.12.Образователни екскурзии в кв. Вароша и на територията на град Търговище

1.12.1. Индивидуални посетители

-Възрастни

-Учащи и пенсионери

1.12.2. Организирани групи

-Възрастни

-Учащи и пенсионери

1.12.3. Семеен билет

1.12.4 Деца до 6 години1.00 лв.


0.50 лв.
2.00 лв.
1.50 лв.

2.50лв.
1.00 лв.


3.00 лв.
1.50 лв.
Безплатно

По договаряне


Безплатно
2.00 лв. на посетител

2.00 лв.


1.00 лв.
1.50 лв.

0.50 лв.


3.00 лв.

безплатно2

Беседи
2.1. на български език
2.2. на чужд език

5.00 лв.
10.00 лв.3

Заснимане в експозициите
3.1. любителско видеозаснимане
3.2. любителско фотозаснимане
3.3. професионално заснимане – на зала, за час

10.00 лв.


5.00 лв.
100.00 лв.

4

Заснимане на експонати
4.1. видео – на експонат
4.2. фото – на кадър

5.00 лв.
15.00 лв.5

Справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея
5.1. за устна справка
5.2. за писмена справка, за страница

5.00 лв.
6.00 лв.6

Научна справка

6.1. от български източници

6.2. от чужди източници

6.3. текуща библиографска справка от български историци

6.4. текуща библиографска справка от чужди източници

20.00 лв.

40.00 лв.

10.00 лв.

20.00 лв.


7

Заверяване на препис и препис – извлечение на документи от основния и обменния фонд на музея
7.1. за първа страница
7.2. за всяка следваща страница

2.00 лв.
1.00 лв.8

Еднократно ползване на музейна зала

25.00 лв.

9

За извършена регистрация на движим паметник на културата
9.1. за един движим паметник на културата

9.2. от 1 до 10 движими паметника на културата, за всеки


9.3. от 11 до 20 движими паметника на културата, за всеки
9.4. от 21 до 50 движими паметника на културата, за всеки
9.5. от 51 до 100 движими паметника на културата, за всеки
9.6. над 100 движими паметника на културата, за всеки
9.7. за музикален инструмент и транспортно средство

10.00 лв.

по 8.00 лв.
по 7.00 лв.
по 6.00 лв.
по 5.00 лв.
по 4.00 лв.
30.00 лв.


10

За издаване на експертна оценка или удостоверение, че предметът няма качества на движим паметник на културата
10.1. за един предмет
10.2. от 1 до 20 предмета, за всеки
10.3. от 21 до 50 предмета, за всеки
10.4. над 50 предмета, за всеки
10.5. за музикален инструмент и транспортно средство

5.00 лв.
по 4.00 лв.


по 3.00 лв.
по 2.00 лв.
30.00 лв.

11

Ползване на книги в читалня
11.1. ученици
11.2. възрастни

безплатно


1,00 лв.

12

Копирни услуги
12.1. една страница А4
12.2. двустранно А4
12.3. документи от фонда – право на заснимане
12.4. за изнасяне на оригинални материали за копиране с придружител извън музея, за страница

0,10 лв.
0,15 лв.


2,00 лв.

2.00 лв.


13

Предоставяне на музейни материали за заснимане на филми или документални предавания, за час

100.00 лв.

14

Посещение на археологическата експозиция с Кралевското златно съкровище

14.1. Индивидуални посетители

-Възрастни

-Учащи и пенсионери

14.2. Организирани групи

-Възрастни

-Учащи и пенсионери

14.3. Семеен билет

14.4 Деца до 6 години

14.5 Хора с трайни увреждания


3.00 лв.


2.00 лв.
2.00 лв.

1.50 лв.


5.00 лв.

Безплатно

безплатно


15

Издаване на становище за наличие или липса на археологически недвижими културни ценности /за оглед на място извън границите на град Търговище инвеститорът поема командировъчните разходи на двама музейни специалисти, осигурява транспорт и техническо лице/.

80.00 лв.

13. В Чл. 49., РАЗДЕЛ III, ОБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ, IV. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, придобива следния вид:
Наименование на услугата

Цена, лв.

1

Входен билет

- ученици, студенти, пенсионери

- посетители

- деца до 6 години

- хора с увреждания

0.50 лв.


1.00 лв.

Безплатно

Безплатно14. В Чл. 49., РАЗДЕЛ III, ОБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ, VII. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКИНГИ, придобива следния вид:Наименование на услугата

Цена, лв.

1

Зона за платено паркиране – на автомобил за час.

1.00 лв.

2

Временни паркинги за панаири, пазари, тържища и други за автомобил на 1 час

1.20 лв.

3

Паркинги градска зона – денонощни, охраняеми
а) на открито
Лек автомобил
до 1 час

до 12 часа


до 24 часа

Автобус до 22 места


до 1 час

до 12 часа


до 24 часа

Автобус над 22 места

до 1 час

до 12 часа


до 24 часа

Товарен автомобил до 4 т.


до 1 час
до 12 часа
до 24 часа

б) на закрито


до 1 час

до 12 часа


до 24 часа

Автобус до 22 места


до 1 час

до 12 часа


до 24 часа

Автобус над 22 места

до 1 час

до 12 часа


до 24 часа

Товарен автомобил до 4 т.


до 1 час
до 12 часа
до 24 часа


1.00 лв.
2.50 лв.

3.50 лв.


1.50 лв.
3.00 лв.

4.50 лв.


2.00 лв.

3.00 лв.


4.50 лв.

2.00 лв.
4.00 лв.


6.00 лв

1.50 лв.
3.00 лв.

4.00 лв.

2.00 лв.
3.50 лв.

5.00 лв.

2.50 лв.
3.50 лв.

5.00 лв.

2.50 лв.
4.00 лв.


6.00 лв.


4.

Такси за ползване на паркинги, предплатени за месец

За лек автомобил


За автобус

За товарни автомобили до 4 тона

За товарни автомобили над 4 т. таксите са в удвоен размер на посочените по-горе цени


36.00 лв.
42.00 лв.
48.00 лв.

5

Предплатени за месец парко места, извън Зони за платено паркиране

- За физически лица - 20.00 лв.

- За юридически лица -30.00 лв.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница