1. Кандидатите следва да отговарят на следните изискванияДата09.01.2018
Размер27.54 Kb.
Размер27.54 Kb.

________________________________________________________________

ВАЖНО!

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСЗА ПОЗИЦИЯТА „ЛЕКАР-ПЕДИАТЪР” ДО 07.11.2014 Г.

Община Ардино кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция педиатър) по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес : www.ardino.bg
1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Педиатрия”;

 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;

 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки;

 • да притежават компютърна грамотност;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване” на община Ардино.


1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;

 • да познават местните уязвими общности в община Ардино, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;

да познават спецификата на социалната работа и здравната дейност с различни уязвими групи.

2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 07.11.2014 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:
(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки - 100

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа.


Документите могат да се изпращат:

- на електронен път на адрес:

ardino@abv.bg

- на хартия на адрес:

гр.Ардино, ул. „Бели брези” №31

РЕСМИ МУРАД

Кмет на община Ардино

_____________________________________________________________________Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238; факс +3651 4568

e-mail: ardino@abv.bg

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница