1. Кое от посочените определения за организацията е вярно: а орг представлява група лица, дейността на която съзнателно се координира за достигане на някаква целДата18.11.2017
Размер266.16 Kb.
Размер266.16 Kb.

Тестове по управление

1.Кое от посочените определения за организацията е вярно:

а)орг. представлява група лица, дейността на която съзнателно се координира за достигане на някаква цел.

б) орг, представлява съвкупност най-малко от 2 човека

в)всички членове на групата приемат целите на организацията

г) целите на орг. представляват желан резултат или крайно нейно състояние


2.Нормата на управляемост изразява

а)степента на централизация

б)степента на децентрализация

в)рационален брой подчинени, които може да има 1 ръководител

г) броя на степените в йерархията
3.Според Тейлър доброто ръководство:

а)означава точно да знаеш какво искаш от работника и да можеш да следиш това изискване да се изпълни по най-добрият и най-евтин начин

б)е свързано с формиране на подходящо поведение у всеки изпълнител- поведение свързано, с трудовата дисциплина, висока производителност на труда и др

в) е свързано с умението да накараш другите да работят за теб

г) е свързано с изучаването на потребностите на работниците и усилията към по-високо ниво на удовлетворението им

д)означава изучаване на производствения процес с цел по-доброто подреждане на работното място и проектирането на удобни инструменти и оборудване


4.”Околната среда” представлява:

а)съвкупност от обекти

б)съвкупност от обекти, които непосредствено влиаят на системата

в)съвкупност от обекти, които търпят влианието на системата

г)всичко извън границата на системата

д)”входа” и “изхода” на системата

е) съвкупност от ф-ри, които оказват влияние в/у повед.на организ
5.При разграничаването на системите на физически и абстрактни, класификацията е направена в зависимост от критерии

а) поведение на системата

б)природа на елементите

в)характеристика на поведението на системата

г)сложност на системата

д)произход на елементите


6.Кои от посочените са етапи на комуникационния процес

а)идея


б)съобщение

в)получател

г)формулировка и избор на идея

д)кодиране и избор на канал

е)предаване по канала

ж) декодиране


7.Създаването на нови специализирани структурни звена в организацията се поражда от

а)хоризонталното разделение на труда

б)вертикалното разделение на труда

в)организационната структура

г)длъжностните характеристики

д)самата същност на организацията


8.Кои от посочените дейности са типични за ръководител от низово равнище

а)координиране работата на подчинените му работници

б)разпределение на машини суровини и работници

в)планиране дейността на подчиненото му звено

г)формулиране на по-значими цели

д)контролиране на поставени от него задачи


9.Необходимостта от координиране усилията на няколко специализирани структурни звена на 1 и също равнище е породена от

а)хоризонталното разделение на труда

б)вертикалното разд. на труда

в)самата йерархична структура

г)длъжностната характеристика

д)самата същност на организацията


10.Кои от посочените характеристики са типични за ръководител от високо ниво

а)координиране работата на чиновниците в организацията

б)вземане на стратегически решения

в)разпределение на ресурси за организацията като цяло

г)координиране на дейността на подчинените му ръководители

д)планиране на финансите на организацията


11.Вертикалнот разделение на труда означава

а)делегиране на права и отговорности

б)определяне на последователността в която ще бъдат извършени събитията в организацията

в)определяне на длъжностите и работните места

г)създаване на нива на управление
12.Според кой подход ефективността на мениджърската практика зависи от обстоятелствата на ситуацията

а)системен подход

б)подход на организационно развитие

в)ситуационен подход

г)количествен подход

д)теория Х


13.Множествеността отразява свойствата на системата като цяло да

а)притежава характеристики типични само за част от състоящите я елементи

б)има за резултат различни изходи при 1 определен вход

в)има за резултат 1 изход при различни входове

г)губи характеристики присъщи на елементите и

д)притежава характеристики, които не могат да бъдат наблюдавани при отделните и елементи


14.Текущата политика е

а)генерален насочващ план за действие и определяне реакцията на фирмата при достатъчно добре познат проблем

б)план определящ стъпка по стъпка дейността на фирмата /в процедурна форма/ при конкретни обстоятелства

в)описва как да се изпълняват специфични дейности и операции в организацията

г)описва дейности, които трябва да се изпълняват, когато 1 програма или 1 проект станат неактуални

д)множество дейности, които трябва да се изпълняват в точно определен срок за постигане целите на организацията


15.Структура, която се създава за решаване на определена задача се нарича

а)функционална

б)проектна

в) матрична

г)продуктова

д)дивизионална


16.Компонентите:тактика, политика, процедури и правила се отнасят за

а)мисията на организацията

б)анализ на външната среда

в)избор на стратегия

г)реализация на стратегия

д)контролът над реализацията на стратегията


17.Определението:”Описва действията, които следва да се предприемат в конкретна ситуация” се отнася за

а)тактика

б)политика

в)процедурите

д)правилата
18.Посочените преимущества “стимулиране на инициативата и възможност за лично отъждествяване със самата организация дава възможност на младия ръководител да взема важни решения преди да заема висока длъжност” са типични за

а)дивизионалните структури

б)адаптивните структури

в)линейните структури

г)централизираните структури

д)децентрализираните структури


Тест

1.Приносът на лидерски решения за намаляване на равнището на стреса в неговата организация можеда се сведе до

-изпълнение на стил на ръководство, който съответства на дадена ситуация

-възможност за отказ от страна на неговите подчинени да изпълняват задачи , които имат сериозни знания за това възникването на такъв тип на работа на неговите подчинени, което съответства на важните
2.Опасностите и възможностите , с които се сблъсква 1 организация са

а)икономическа

б)конкурентни

в)социални

г)политически

д)пазари


е)психологически

ж)етнически

з)технически

отг:а,б,в,г,д,з
3.Кой от посочените компоненти не е базисен компонент на стратегията

а)обхват на стратег

б)състояние на стратег

в)разпределение на ресурсите

г)синтетичен ефект от взетите реш

д)преимущества в конкуренцията(разпределение на ресурсите)отг:д
4.Индивидуалното поведение и успешната дейност на човека зависят от

а)качествата на ръководителите

б)стилът на ръководство

в)потребности

г)умствените и физическите способности на човека

д)неговата производителност

е)неговата ценностна система и възгледи

ж)организационната структура

з)влиянието на групата илидерството

и)границите на систематаотг:в,г,д,е (може +а,б)
5.Неструктурираните проблеми се характеизират с

а)недостатъчна по количество и качество информация

б)целта не може да бъде зададена еднозначно

в)точно формулиран критерий за избор на решение

г)решението се взема интуитивно

отг:а,б,г
6.Кои от посочените са характеристики на хоризонталното разделение на труда в организация

-появата на нови професии

-създаване на нови специализирани структурни звена
7.Кои от посочените формулировки се отнасят за субекта на управление

-да осъществява управленски функции


8.Кои от посочените дейности са типични за ръководител на средно равнище

а)координиране дейността на подчинените му ръководители

б)вземане на особено важни за организацията като цяло решения

в)формулиране на общосистемни цели

г)разпределене и преразпределение на ресурси за постигане на ръководената от него система

д)координиране работата на подчинените му работници


9.Поведение на системата е

а)резултат от управлението на системата, като процес на получаване, преработване, предаване, на информация за определен период от време

б)неизменение на връзките м/у елементите, стойностите на характеристиките на системата в даден момент

в)преход на с-мата от 1 състояние в друго

г)предварително зададено състояние, което системата се стреми да достигне

д)съвкупност от състояния на с-матаотг:в,д
10.Вътрешната среда на организацията се формира от

а)целите


б)функциите

в)структурата

г)задачите

д)технологията

е)хората

ж)вътрешната конкуренцияотг:а,в,г,д,е
11.На кой от етапите на процеса на вземане на решение се извършва анализ на съществуващата ситуация и установяване на причините, породили появата и

а)анализ на проблем

б)оценка на вариантите

в)разработване на варианти

г)избор на вариант и изпълнението му

д)контрол и оценка на резултатитеотг:а
12.Кои от посочените особености характеризират процеса на стратегическото планиране:

-избор от действия, ч/з които се достигат целите на организацията

-процес на разпределение на ресурсите, с които се достигат целите на организацията

-процес на създаване на структурата на организацията

-процес на изучаване миналия опит и прогнозиране бъдещето на организцията, съобразно със силните и слабите и страни
13.Определението “определя точно какво трябва да се направи в специфична единична ситуация обикновено представляват няколко последователно свързани по между си действия” се отнася за

-процедури

-правила
15.За степен на централизация и децентрализация в 1 организационна структура може да се съди по количеството решения вземани от по-ниско равнище на управление

а)количеството решения , вземани от по ниско равнище на управление

б)важността на решенията, които се вземат на по-ниски равнища

в)последствията от решенията на по-ниските равнища

г)обемът на контрол в/у работата на подчинените
16.Поемането на задължението да изпълни определени задачи и да отговаря за тяхното удовлетворително изпълнение представлява

а)пълномощия

б)делегиране

в)отговорност

г)разширени права

д)служебни задълженияотг:в
21.При разграничаването на системите на детерминирани и недетерминирани, класификацията е направена в зависимост от критерия

-поведението на системата


22.При разграничаването на системите на прости и сложни, класификацията е направена в зависимост от критерия

-сложност на системата


23.При разграничаването на системите на естествени и изкуствени ,класификацията е направена в зависимост от критерия

-произход на елементите


24.При разграничаването на системите на устойчиви и неустойчиви, класиф. е направена в зависимост от критерия

-устойчивост на системата


29.Определението “реална възможност да се действа при възможност да се влияе на някаква ситуация “ се отнася за:

-власт
31. Кои от посочените формулировки са характерни като процес

-да е на лице субект на управлението

-да има обект, в/у който може да се въздейства

- да има предварително формулирани цели
32.Предприемач е

а)човек, който влага пари в бизнеса

б)човек, който иска непременно да спечели

в)човек, който рискува

г)мениджър, който си разбира от работата

д)човек, който влага пари в бизнеса с цел да спечели, поемайки целия рискотг д
33.Кои от долуизброените решения можете да отнесете към групата на рутинните(програмираните) решения

-определението трябва да съдържа в себе си думата “количество”
34.Коя от посочените дефиниции е валидна за лидерството

-процес, който подтиква подчинените да изпълняват някаква задача или работа


35.Твърдението “изпълнителят вярва, че лицето, което влияе, има възможност да удовлетвори неговите насъщни потребности” е типичен за

-власт (без нищо друго след нея)


36.Конфликта в 1 организация е

-отсъствие на съгласие м/у 2 или повече страни

-поведение на 1 страна , която пречи на другата страна да изложи своята гледна точка
37.Най-често срещани причини за конфликт са

а)взаимна зависимост м/у задачите

б)различия в целите

в)разликата в представите и ценностите на индивида

г) лоши комуникации

д)различието в маниера на поведение и жизнения опит


38.Коя от школите на управлението разглежда организ. като с-ма от съзнателно координиране дейността и условията на 2 или повече лица

-школа на организационното поведение


39.Формулирането на принципите на управлението и функциите на управлението са принос на

- класическата административна школа


40.Кои от посочените твърдения могат да бъдат отнесени към основните възгледи на представителите на класическия период в развитието на управленската мисъл

-Всички дейности се подават на точно описание и контрол

-за всяка дейност има 1 единствен най-рационален начин за изпълнение

-производителността зависи главно от усл. на труд и заплащанията

-строго трябва да се контролира точното изпълнение на определени процедури
40.Кои от посочените фактори се отнасят към средата на косвено въздействие

а)международни събития

б)състояние на икономикта

в)конкуренти

г)закони и държавни органи

д)политически ф-ри

е)социални и културни ф-ри

ж)НТП и технология


41.Обратната връзка е средство за въздействие в/у с-мата в съответствие с изменението на

а)нейния изход

б)нейното състояние

в)нейният вход

г)нейната цел

д)нейната структураотг:а
42.Отговор на въпросите “къде се намира организ в момента?” и “Къде иска да отиде?” и “как иска да постигне целта? дава функцията

-планиране


43.Проектната и матрична структура спадат към

а)дивизионалните структири

б)адаптивни структури

в)функционални структури

г)линейни структури

д)линейно-функционални структуриотг:б
44.Преимуществата “стимулиране деловата и професионалната специализция” и “подобряване координацията вътре във функционалните области” са присъщи на

а)бюрократична структура

б)функционалната структура

в)дивизионна структура

г)адаптивна структура

д)продуктова структураотг:б
45.Определението “реална възможност да се разпределят ограничени ресурси и възлагат задачи от 1 личност в орг. се отнася за

а)пълномощия

б)власт

в)делегиранег)неограничена отговорност

д)неограничени права


46.Кои от посочените характеристики са присъщи на формалните организации

а)общи цели

б)групови интереси

в)организационна структура

г)норми и правила на поведение

д)фиксирани пълномощия


47.Формална организация

-предназначението и е изпълнение на конкретни задачи и достигането на определени конкретни цели


49.Кои от посочените са характеристики на вертикалното разпределение на труда в организацията

а)поява на нови професии

б)създаване на нови специализирани структурни звена

в)създаване на нива(степени) на управление

г)необходимост от координиране усилията на специализирани структурни звена на едно и също равнище

отг:в,г
55.Структура, която се създава за решаване на определена задача се нарича

а)функционална

б)проектна

в)матрична

г)продуктова

д)дивизионална структура


56.Убеждението е основано на

а)властта на експерта

б)властта на примера

в)влиянието ч/з страх

г)влиянието ч/з традиции

д)властта на възнагражданиетоотг:а,б
57.Факторите, които оказват влиание в/у ефективността групата, са

а)цели и задачи на групата

б)размерът на групата

в)състав на групата

г)групови норми

д)сплотеност на групатаотг:б,в,г,д
58.Ситуациите ,в които комитетите са за предпочитане, са

а)големи р-ди

б)губене на време

в)когато е нежелателно да се съссредоточи цялата власт ив 1 човек

г)когато предполагаемото решение е непопулярно

д)когато решаването на проблема изисква голям опитотг:в или в,г,д
59.Функционални последствия от конфликта са

а)увеличаване враждебността на воюващите страни

б)по-ниска степен на сътрудничество в бъдеще

в)изглаждане на взаимоотношенията м/у двете страни

г)удовлетвореност от решаването на проблема

отг:в,г
60.Дисфункционални последици от конфликта с а

-снижаване на личната удовлетвореност, груповото сътрудничество и ефективност-та на управлението


62.М/личностните стилове за разрешаване на конфликта са

а)формулиране на общоорганизационни комплексни цели

б)разяснявания на изискванията към работа

в)принуда

г)Съглашателство

д)бягство от конфликта

отг:в,г,д или г,д
63.Кои от следните управленски действия не се отнасят към реализацията и оценката на управленското реш.

а)съобщение за решението

б)определяне на алтернативата

в)установяване на обратна връзка

г)оценка на резултатите

д)формулиране на ограниченията и критериите за вземане на управленско реш


64.Кои от следните управленски действия се отнасят към реализацията и оценката на управленските решения

-съобщения за решението

-установяване на об. връзка,

-оценка на резултатите,

-реализация
65.Кои от посочените са етапи в процеса на стратегическо планиране

а)мисия на организация

б)цели на организацията

в)избор на стратегия

г)реализ. на стратег

д)оценка на стратег.


67.Необходимостта от взаимодействие е причина за възникването на

а)неформални организации

б)формални организации

в)бизнес организаци

г)организационни структури
68.Кои от посочените ф-ри не се отнасят към мотивационните ф-ри на Херцберг

а)висока степен на отговорност

б)условия на работа

в)степен на непосредствен контрол в/у работата

г)признание и одобряване на резултатите от работата

д)възможност за творчески и делови растеж

отг:б,в
69.Кое не е елемент на комуникационния процес?

а)отправител

б)съобщение

в)кодиране и избор на канал

г)канал

д)получателе)зараждане на идея

отг:в,е
70.За да съществува управлението като процес трябва

а) да има субект на управление

б)да има някой, който да планира

в)да има обект, върху който да се въздейства

г)да има точно определени граници

д)да има предварително формулирани цели

е)да има точно определено предназначение

ж)да има функцията контрол


71.Кои променливи се отнасят към вътрешните променливи на организацията

а)организационна структура

б)доставчици

в)технология

г)цели

д)потребностие)персонал

ж)задачи


з)конкуренти
72.Кои от посочените не са приноси на школата на научното управление

а)подбор на най-подходящи работници и тяхното обучение за изпълнение целите на организацията

б)описание на управленските функции

в)решаване на сложни управленски проблеми с помощта на модели

г)системно използване на материалното стимулиране за повишаване на производителността

д)формулиране на принципите на управлениеотг:б,в,д
73.Структурните проблеми се характеризират с

а)недостатъчна по количество и качество информация

б)ясна и еднозначна формулирана цел

в)точно формулирани критерии за избор на решение

г)т.нар. оптимално решение

отг:б,в,г
74.Околната среда се характеризира с

а)взаимна зависимост между факторите на околната среда

б)сложност

в)динамичност

г)неопределеност

отг:а,б,в,г
75.Кои от посочените фактори се отнасят към “средата на пряко въздействие”?

а)потребители

б)състояние на икономиката

в)конкуренти

г)политически фактори

д)профсъюзи

е)доставчици

ж)закони и решения на държавните органиотг:а,в,д,е,ж
76. Кои от посочените формулировки се отнасят за обекта на управление

а)да се въздейства в/у обекта на управление

б)да има точно определени граници

в)да има точно определено предназначение

г)да осъществява определени връзки със субекта на управление

д)да му се възлагат цели и заадачиотг:б,в,г
77.Кои от цитираните приноси се отнасят за класическата(административната) школа на управление

а)използване на материалното стимулиране

б)формулиране на принципите на управление

в)побор на работници за изпълнение на конкретни задачи и тяхното обучение

г)формулиране и описание на управленските функции

д)приложение на моделиранетоотг:б,г
78.Определението “представляват ограничено право да се използват ресурсите на организацията и да се направляват усилията на някои нейни сътрудници за изпълнение на определени задачи” се отнася за

а)пълномощия

б)делегиране

в)ограничена отговорност

г)ограничени права

д)определени задачи

отг:а
79.Процесът на стратегическо планиране се извършва в следната последователност

а)анализ и оценка на външната среда 2

б)избор на стратегията 5

в)формулиране на мисията и целите 1

г)анализ и оценка на вътрешната среда 3

д)анализ на стратегическите алтернативи 4

е)оценка на стратегията 7

ж)реализация на стратегията 6


80.Определението ”При тези решения целта не може да се зададе точно и еднозначно.Критериите за избор на алтернатива не могат да се формулират достатъчно коректно” се отнася за

а)интуитивни решения

б)решения, свързни със структурирани проблеми

в) решения, свързни с неструктурирани проблеми

г)решения, свързни със слабо структурирани проблеми

д)програмирани решенияотг:в
81.Реализацията и оценката на решението включва

а)оценка на решение

б)съобщение за решение и неговата реализация

в)установяване на обратна връзка

г)анализът на силните и слабите страни на организацията

д)оценка на резултатите


82.Характеристиките ” риск, определеност, неопределеност, изменчивост, информационни и поведенчески ограничения” се отнасят за

а)мотивационната система на заетите

б)управлението на конфликтите в организацията

в)комуникациите в управлението

г)средата, в която се вземат решения

д)взаиморъзките формални-неформални организацииотг:г
83.Посочете типичните характеристики на стратегическата алтернатива “ограничен ръст”

а)формулиране на цели от достигнатото равнище, корегирани с индекса на инфлация

б)анализ и оценка на вътрешната среда на организацията

в)диверсификация

г)прилага се предимно в зрелите отрасли със статични технологии

д)минимум риск при нейното приложение

е)предпочита се от консервативни мениджърски екипи

отг:а,г,д,е
84.Кои от посочените могат да бъдат отнесени към параметъра “изход” в един супермаркет разглеждан като система

а)продукти

б)обслужващ персонал

в)клиенти

г)информация за потребителското търсене

д)оборудване на щандовете

е)мнение на клиентите за обслужване
85.Правилата и наредбите

а)са форми на текущо планиране

б)са стандартни текущи оперативни процедури

в)предлагат готови решения за рутинни ситуации

г)са вътрешни нормативни документи

отг:б,в,г
86.Влиянието представлява

а)въздействие върху другите с цел изпълняване на дадена задача

б)способност да се направляват усилията на другие при изпълнение на дадена задача

в)поведение на индивид, което води до промяна поведението на друг

г)възможност да модифицираме поведението на другите с помощта на сила

отг:а,в
87.Политиката на организацията се характеризира със следните главни особености

а)представлява комплекс от стандартни указания

б)може да се разглежда като система от програмирани управленски решения

в)представлява общо ръководство за действие и вземане на решения, което подпомага процеса на изпълнение на организационните цели

г)формулира се на всички нива на управление

д)подпомага изпълнението на дългосрочните и тактическите планове на организациятаотг:в,д
88.Кои от посочените по-долу в модела на стойностната верига, М.Портър отнася към първичните

а)управление на персонала

б)логистика

в)обслужване на клиентите

г)развитие на технологиите

д)управление на операциитеотг:б,в,д

89.Към причините, които водят до нежелание на ръководителя да делегира пълномощия, не се отнасят

а)липса на доверие у подчинените

б)нежелание от страна на ръководителя да рискува

в)липса на инициативност от страна на подчинения при разрешаване на проблема

г)подчиненият е претрупан с прекалено много работа

д)отсъствие на надежден контролотг:в,г
90.Процесът на създаване на организационна структура минава през следната последователност от етапи

а)разработване на длъжностни характеристики 3

б)разделяне на организацията по хоризонтала на широки блокове 1

в)установяване на съотношенията между пълномощията на различните длъжности 2

г)обучение на лицата на ръководни длъжности в организацията 4

д)корекции и усъвършенстване на организационната структура 591.Основните фактори,които влияят в/у нормата на управляемост са

а)териториална разпокъсаност и отдалеченост на подчинените

б)колективизъм в организацията

в)типът организационна структура

г)традицията на контрола, упражняван от ръководителя

д)делът на новите задачи в техния общ брой

е)предпочитанията на ръководителя и подчинените

отг:б,в,г,д
92.Към причините за създаване на неформални организации се отнасят

а)чувство за принадлежност

б)потребност от помощ

в)организационна структура

г)потребност от общуване

д)необходимост от защитаотг:а,б,г,д
93.Създаване на чувство на ангажираност у персонала предполага

а)възпитаване на чувство за принадлежност към органзацията

б)възпитаване на чувство, че изпълняваната работа е вълнуваща и интересна

в)постоянно материално поощрение на персонала

г)доверие в управлението

д)наличието на добри лидери в организацията

е)създаване на адаптивни организационни структури

отг:а,б,г
94.Кои от формулировките не се отнасят за теория на У. Макгрегър

а)трудът е естествена потребност за всеки човек

б)мотивацията е ефективна само в сферата на физиологическите потребности

в)върху мотивацията влиаят различни социални фактори

г)повечето хора не могат да решават творчески проблемите

отг:а
95.Посочете типичните характеристики на стратегическата алтернатива “дойна крава”

а)висока рентабилност

б)разширяване на позициите

в)високи инвестиции

г)нетният паричен поток е силно положителен

д)стратегия на ликвидиране

е)предпочита се от консервативни мениджърски екипи

отг:а,г
96.Ефективността от работата на групата зависи от

а)възнаграждението

б)размера на групата

в)състава на групата

г)груповите норми

д)сплотеността на групата и нейното единогласие

е)йерархичната структура в организацията

ж)конфликтността в групата

з)статуса и ролите на членовете на групата

отг:б,в,г,д,ж,з
97.Кои от посочените по-долу техники се отнасят към структурните техники за разрешаване на конфликтите

а)формулиране на комплексни цели

б)научно описание на управленските функции

в)бягство от конфликта

г)интегриран подход към управлението на всяка организация

д)адекватна система на награждаване на подчиненитеотг:а,д
98.По какви признаци могат да бъдат характеризирани връзките м/у елементите на една система

а)комплексност

б)същност

в)опредееност на поведението

г)време

д)активносте)граница на системата

ж)възникванеотг:б,г,д,е,ж
99.Кой подход разглежда управленските функции като взаимосвързани и взаимообослувени

а)поведенчески подход

б)подходът на административната школа

в)ситуационен подход

г)количествен подход

д)процесен подходотг:д
100.Кои от посочените характеристики не се отнасят за еволюционните стратегии за осъществяване на организационни промени

а)посочва се ясна посока на промяна

б)активното включване на всички засегнати лица увеличава тяхната мотивация

в)възможни са радикални промени

г)възможно е несъвпадане със стратегията на организацията

д)голяма несигурност и нестабилност при осъществяване на променитеотг:а,в,г
101.Кои от посочените по-долу формулировки не са принципи на класическата школа в управлението

а)разделение на труда

б)верига на командите

в)икономическо изразходване на ресурсите на организацията

г)широко използване на заповеди в управлението

д)справедливостотг:в,г
102.Посочете верните формулировки относно ситуационния модел на Врум и Йотън за лидерските стилове

а)ефективният лидерски стил се променя с възраста на подчинените

б)индивидуалната мотивация зависи от очакванията за награда и нейната ценност за индивида

в)подходящото съчетаване на лидерски стил със ситуацията, характеризираща се с отношенията лидер-членове на групата, властта на лидера и структурата на задачата води до ефективно лидерство

г)лидерските стилове зависят от решението на мениджъра кога и в каква степен да делигират на подчинените си права за решаване на проблемите

отг:в,г
103.Кои от посочените по-долу характеристики се отнасят за еталонната власт

а)добро възнаграждение

б)високи резултати

в)стабилност на организацията

г)мотивация

д)развитие на способностите

е)спазване на дисциплина

отг:б,г,д
104.Стратегическите планове се използват за

а)дейности,които се изпълняват регулярно през даден перод от време

б)неповторими и унимални ситуации

в)осигуряване изпълнението на тактически цели и набелязаните мероприятия в тактическите планове

г)да отговарят на въпроса как да оперираме и да се конкурираме на избрания от организацията пазарен сектор

д)разпределение на ресурсите на организацията и нейното структуриране , адаптирането й към външната среда и нейната вътрешна координацияотг:д
105.Департаментализация-към нея спядат

-функционаланата организационна структура

-дивизионалната структура
106.Към дивизионалната структура спадат

-продуктова структура

-организационна стр.,ориентирана към потребтелите

-регионална орг.стр,

-орг.стр. на фирми, действащи на международния пазар
107.Кои от от посочените ф-ри се отнасят към мотивационните ф-ри на Херцберг

-успех


-придвижване по служба

-признание и одобряване на резултатите от работата

-висока степен на отговорност

-възможност за творчески и делови растеж


108. Кои от от посочените ф-ри се отнасят към хигенните ф-ри на Херцберг

-политика на фирмата и администрацията

-условия на работа

-условия на заработка

-междуличностни отношения с началниците,колегите и подчинените

-степен на непосредствен контрол върху работата


109.Кои от долу изброените планове се разработват за рутинни дейности

а)програма

б)проект

в)политика

г)процедура

д)алтернативни планове

е)правила и норми

отг:г,е
110.Опростеният модел на мотивирано поведение ч/з потребности вкл

а)потребности

б)хигенни и мотивационни ф-ри

в)подбуди или мотиви

г)поведението на индивида

д)цел


е)резултат от удовлетворената потребност
110.Характеристиките”конкретност, измеримост, времева компонента, достижимост, непротиворечивост” важат за :

а)стратегическия план на организацията

б)моделите за взаимодействие на управленски решения

в)целите на организацията

г)системата на заплащане на труда в организацията

д)системата от пълномощия в организациятаотг:в

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница