1. Нужда от иновациистраница1/8
Дата17.11.2017
Размер436.13 Kb.
Размер436.13 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   81.Нужда от иновации


„Съюзът за иновации“1, водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“, представлява цялостна стратегия, изградена около 34 конкретни ангажиментa в областта на иновациите. Ръководен от по-широко понятие за иновации, включващо частния, публичния и третия2 сектори, той има за цел да гарантира, че новаторските идеи могат да бъдат превърнати в нови продукти и услуги, които създават растеж и работни места.

През първата си година „Съюзът за иновации“ се сблъска с нова фаза на икономическата и финансова криза. В различните сектори на икономиката възстановяването е застрашено, а общественото доверие се е влошило. Натискът за съкращаване на инвестициите в бъдещи източници на икономически растеж е огромен.

В същото време икономическата мощ все по-бързо се измества от запад на изток. Както европейският индекс за иновации в публичния сектор, така и докладът за конкурентноспособност на „Съюза за иновации“3 подчертават факта, че европейските постижения в областта на научноизследователската дейност и иновациите са намалели през последните години, което води до увеличаване на вече значителното изоставане спрямо САЩ и Япония. Освен това, Китай, Индия и Бразилия са започнали бързо да настигат ЕС, като подобряват постиженията си по-бързо от Съюза съответно със 7 %, 3 % и 1 % годишно за последните пет години.

Този доклад ще докаже и покаже, че:  • иновациите са най-доброто средство за възстановяване на европейската икономика и справяне с предизвикателствата пред обществото в световната икономика. В сравнение с предходната година нуждата от иновации придоби още по-голямо значение и срочност за постигането на целите на „Съюза за иновации“;

  • бе дадено внушително начало на „Съюза за иновации“ със силната подкрепа на Европейския парламент4, Европейския съвет5 и Съвета по конкурентоспособност6;

  • бе постигнат добър напредък като цяло при стартирането на 34 ангажимента на „Съюза за иновации“. След пространни дебати със заинтересованите страни бяха внесени за обсъждане законодателните предложения съгласно плана и бяха започнати и изпитани пилотните действия7.

  • Предложението на Комисията е да се увеличат инвестициите за научноизследователска дейност, иновации и образование в подкрепа на програмата на ЕС за растежа. Предложението „Хоризонт 2020“ въвежда в действие много от ангажиментите на „Съюза за иновации“.

  • налице са добри постижения при въвеждането на условия за по-гладък път на идеите до пазара. По-специално, Комисията вече е представила за обсъждане законодателни предложения за защита посредством единен патент и за модернизиране на разработването на стандарти.

  • Комисията е упълномощена да предложи мерки за създаване на Европейското научноизследователско пространство до 2014 г. Бе проведена обществена консултация с цел изготвяне до средата на 2012 г. на предложение за рамка на Европейското научноизследователско пространство, която би създала високоефективна и цялостна научноизследователска система в Европа.

  • Предизвикателството към следващия етап на изпълнение ще бъде всички участници да поемат колективна отговорност за прилагане на „Съюза за иновации“, да приемат предложенията, внесени от Комисията, и да преобразуват твърдите политически ангажименти в действие както на национално, така и на европейско равнище.

Настоящият доклад обхваща действията по ключовите политики на 2011 г. Кратък обзор на актуалното състояние на всички 34 ангажимента на „Съюза за иновации“ е предоставен в приложението, като повече информация може да се намери в системата за информация и проследяване (I3S) на интернет адрес: http://i3s.ec.europa.eu/home.html.

Обзорът е направен в контекста на другите водещи инициативи на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и на Акта за единния пазар, приет през април 2011 г8. Всички те са свързани помежду си и взаимно се подсилват.


2.Осигуряване на растеж и работни места чрез иновации

2.1.Европа — по-устойчива на кризата


Предизвикателствата, пред които сме изправени по отношение на устойчивостта на публичните финанси, икономическите дисбаланси и реформите за повишаване на растежа, обуславят дневния ред на политиките на ЕС9.

Налице са признаци, че силен бюджетен ангажимент към образованието, научните изследвания и иновациите, тоест разумна фискална консолидация10, комбинирана с бизнес среда, отворена към иновациите, е изключително ефективен начин за извеждане на Европа от кризата.

Забелязва се, че държавите-членки, традиционно инвестиращи повече в научноизследователска и развойна дейност и образование, се справиха по-добре с неотдавнашните икономически сътресения (вижте фигура 1). Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и образование увеличават шансовете за смекчаване на отрицателното въздействие на кризата, като същевременно предлагат инструменти за по-бързо излизане от кризата при възстановяване.

Въпреки това целта на възстановяване на растежа и подобряване на благосъстоянието на европейските граждани изисква комбиниран набор от политики, влияещи върху общите рамкови условия за иновации и доброто функциониране на продуктовите пазари. Съществуват признаци, че по-добрите рамкови условия са свързани с по-бързото възстановяване (виж фигура 3) и по-високия икономически растеж в дългосрочен план11.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница