1. Попълнете празните местастраница1/2
Дата05.01.2018
Размер391.94 Kb.
Размер391.94 Kb.
  1   2

Въпроси за тест по дисциплината “Социална психология и туристическо поведение” към Глава № 1, Глава № 2 и Глава № 3 от учебник “Социална психология и туристическо поведение”

Въпроси върху Първа глава от учебник „Социална психология и туристическо поведение”
1. Попълнете празните места:

............(1)............... изучава поведението на ..................(2)................ като съставна част на .........................(3)............., както и връзките между хората, отразяващи се положително или отрицателно, но винаги водещи до .................(4)...............

Отговор: (1) Социалната психология

(2) индивида

(3) обществото

(4) промяна2. Кои са периодите в историята на социалната психология?

Отговор: Три периода: • първи период (VI в. пр.н.е. до средата на XIX в.) – натрупване на знания в областта на философията и общата психология

 • втори период (50-60-те години на XIXв. – 20-те години на XX в.) – отделяне на описателната социална психология от философията в самостоятелна област на знание

 • трети период (20-те години на XX в. до сега) – създаване на социалната психология като експериментална наука и нейното развитие.

3. Кой е родоначалникът на проблемите в социалната психология?

а) Аристотелб) Платон

в) Сократ

г) Конфуций
4. Наблюдава ли се прогрес в развитието на науките, имащи непосредствено отношение към различните процеси на обществения живот през втория период от историческото развитие на социалната психология?

Отговор: Да


5. Кой има голям дял в развитието на социалната психология през втория период от историческото развитие на социалната психология?

а) психолози, психиатри и социолози

б) философи

в) антрополози

г) учители

д) верни отговори са а) и в)

е) верни отговори са б) и г)

ж) няма посочен верен отговор
6. Кой/и специалист/и се опитва/т да разработи/ят експериментален подход към социалната психология?

а) Адам Смит и Филип Котлърб) Уилям Макдауъл и Гордън Олпорт

в) Курт Левин

г) Алфред Маршал


7. Избройте трите концепции на социалната психология:

Отговор:


 • психология на народите

 • психология на масите

 • теория за инстинктите в социалното поведение8. Избройте четирите направления около които се концентрират експерименталните изследвания по време на третия период от историческото развитие на социалната психология:

Отговор:


 • бихевиоризъм

 • психоанализа

 • когнитивизъм

 • интеракционизъм9. Дайте определение за бихевиоризъм.

Отговор: Бихеовиоризмът е наука за поведението, разбирано като съвкупност от двигателни и сведените към тях словесни и емоционални отговори на въздействието на външната среда.10. Попълнете празните места:

Психоанализата е метод на ............(1)................, поставящ в центъра на вниманието .............(2)......... и ....................(3)...............

Отговор: (1) – психотерапията

(2) – безсъзнателните психически процеси

(3) – мотивации
11. Дайте определение за когнитивизъм.

Отговор: Когнитивизмът е направление на психологията, утвърждаващо, че всеки човек възприема външния свят на другите хора и себе си през призмата на създадената познавателна система.


12. Попълнете празните места:

В .............(1)........... е направен опит да ........(2)............ социалните детерминанти на човешкото поведение. Въвежда се понятието ..........(3)............, в хода на което се осъществява ............(4)...........

Отговор: (1) интеракционизма

(2) се установят

(3) взаимодействие

(4) формиране на личността


13. Какво анализира социалната психология?

а) природата на човека

б) природата на обществото

в) отношение на човека към обществото
14. Дайте определение за социална психология.

Отговор: Социалната психология е наука за изследване на социалните и когнитивните процеси, влияещи върху начина, по който индивидите се възприемат, влияят си и се обвързват един с друг.


15. Избройте теориите, които са от голямо значение за социалната психология:

Отговор:

1) Теория на „Гещалт”

2) Теория на откритото място

3) Теория за подкреплението

4) Психоаналитична теория

5) Теория за социалните роли

16. Избройте основните зони на изследване на социалната психология:

Отговор:


1) Социализация

2) Промяна на становищата

3) Социално интегриране, власт и влияние

4) Структура и динамика на групите

5) Личност и общество

17. Попълнете празните места:

Методите, използвани в социалната психология, са много, като част от тях са заимствани от .........(1)........... и ..........(2)............... Това се дължи на факта, че социалната психология се ............(3)............. много по-късно като ............(4)...................

Отговор: (1) психологията;

(2) социологията;

(3) обособява;

(4) отделна наука.18. Избройте специализираните методи на социалната психология:

Отговор: 1) социометрия;

2) социодрама;

3) динамика на групите.19. Дефинирайте понятието социометрия.

Отговор: Инструмент, чрез който се измерва важността на организацията, която се проявява във вътрешността на социалните групи, в светлината на привличането и отхвърлянето.20. Попълнете празните места:

...........(1)............... е предпочитан дори в условията на ежедневния начин на живот. Състои се в това да ............(2)................... всеки участник кои са тези сред другите, които ..........(3)................., тези, които ............(4)................, или тези, към които изпитва ............(5)..............

Отговор: (1) Социометричният тест;

(2) се попита;

(3) предпочита;

(4) отхвърля;

(5) безразличие.

21. Позволява ли социометрията не само емпирично изучаване, но също и изработването на «модели» с по-голяма важност, осъществени на 3 нива: на ниво ивдивид, на ниво взаимоотношения между индивидите и на ниво структура на групата?

Отговор: Да.22. Дайте определение за динамика на групите.

Отговор: Сбор от техники, целящи да модифицират, под влияние на групата, индивидуалната личност или самата група.23. Кои са методите на психологията?

а) Експериментална психология и психотехника;

б) Социометрия, социодрама и динамика на групите;

в) Верни са а) и б);

г) Няма верен отговор.


24. Избройте главните категории психологически тестове:

Отговор: 1) Тестове на личността;

2) Качествени тестове.

25. Кои от посочените методи не са методи на социологията?

а) Интервюто и анкетата;б) Психодрамата и психотехниката;

в) Няма верен отговор.26. Попълнете празните места:

«Моделът на разпростиране» се изразява в ...........(1).................. на ниво макроикономика на една страна, в която достигнатият ..........(2)................. «се разпростира» върху по-малко богатите и/или изпитващи липси обществени класи. Реалността през последните десетилетия показва ..........(3).................. на този модел.

Отговор: (1) промените;

(2) икономически прогрес;

(3) провала.

27. Коя личност има голям принос към латиноамериканската социална психология със създадената от него «оперативна група» и понятието «Схема, Концепция, Отношение и Действие»?

а) Марио Рибироса;

б) Алфред Маршал;

в) Пичон Ривиере;

г) Курт Левин.Въпроси върху Втора глава от учебник „Социална психология и туристическо поведение”
1. Чрез какво се излъчва информация за двата най-важни аспекта на социалното възприемане-настроенията и чувствата на другите и причините за техните действия?

Отговор: 1) Невербални знаци;

2) Приписване на качества (окачествявяне).

2. Избройте основните средства на невербалната комуникация за разчитане и дешифриране на моментните настроения, предпочитания и емоции на хората от гледна точка на социалното възприемане:

Отговор: 1) Израженията на лицето;

2) Погледът;

3) Движенията и положението на тялото.3. Попълнете празните места:

Настоящите ни настроения или емоции често се отразяват в .........(1)................., ...........(2)............... и ...........(3)................... на тялото. Невербални знаци от такъв вид обикновено се назовават .........(4)................ и могат да ни дадат полезна информация за другите.

Отговор: (1) позата;

(2) положението;

(3) движението;

(4) език на тялото.4. Еднакви ли са символите-движения на тялото в различните култури?

Отговор: Не.5. Попълнете празните места:

Невербалните знаци играят роля в някои форми на А)........................................ взаимодействие, тъй като са важен източник на Б)......................................... за другите. Те се използват от много хора като начин за В) ................................................. .

Отговор: А) социалното Б) информация В) самопредставяне.

6. Вярно или грешно е твърдението: “Хора, които искат да предизвикат благоприятни реакции у другите хора, не контролират собственото си невербално поведение”?

Отговор: Грешно (контролират невербалното си поведение)


7. Избройте някои от характеристиките на невербалното поведение, които предизвикват благоприятни реакции у другите хора:

Отговор: Често усмихване; привеждане напред към събеседника; гледане продължително време събеседника в очите; кимане в съгласие с казаното от събеседника.


8. Вярно или грешно е твърдението: “Хора, които излъчват невербални знаци на доброжелателство често получават по-високи оценки на интервю за работа и са по-харесвани при първа среща с другите в чисто социален аспект”?

Отговор: Вярно


9. Избройте четирите особено полезни невербални знаци:

Отговор: А) Микроизраженията; Б) Промените в невербалните характеристики на речта и поправянето на изречения; В) Избягването на срещане на погледи и често мигане; Г) Адапторите


10. Дефинирайте понятието «микроизражения»:

Отговор: Микроизраженията представляват пробягващи изражения на лицето, които продължават само няколко десетки от секундата.


11. Дайте определение за «адаптори»:

Отговор: Адапторите са моменти, когато хората движат ръцете си и докосват различни части от тялото си, докато говорят.


12. Дефинирайте понятието «окачествяване»:

Отговор: Окачествяването е процесът, чрез който се опитваме да разберем характерните качества на хората и причините за тяхното поведение.13. Попълнете празните места:

В социалната психология особен интерес представлява теорията на Джоунс и Дейвис за ................................... .............................. . Тя фокусира вниманието върху следния въпрос: как използваме информацията за ................................ на другите като основа за заключение, че те притежават различни .......................................... ................... ?

Отговор: А) съответстващото заключение Б) поведението В) характерни черти.
14. Посочете верния отговор на въпроса: «Според Джоунс и Дейвис обръщаме най-голямо внимание на постъпките на другите, които са......»:

А) обичайни;

Б) морални;

В) обществено нежелани;

Г) нормални.

Отговор: В)


15. Посочете грешния отговор на въпроса: «Туризмът е предмет на дисциплината.......»:

А) икономика

Б) социология

В) теология

Г) география.

Отговор: В)16. Какви ефекти има туризмът върху начина на живот, културата и обкръжението?

Отговор: Преки и косвени.


17. Какви са социално-психологическите ефекти, които може да причини туризмът върху населението?

Отговор: Негативен и позитивен.


18. Избройте някои негативни социално-психологическите ефекти на туризма върху населението:

Отговор:  • проблеми с движението, шума, струпването на хора;

  • деградация на околната среда;

  • неконтрулеруема урбанизация;

  • недостиг на вода;

  • увеличаване на проституция, кражби, вандализъм;

  • повишаване на риск от пожар;

  • загуба на културна идентичност.


19. Избройте някои позитивни социално-психологическите ефекти на туризма върху населението:

Отговор:  • икономически ползи, повече работни места, свързани с туризма;

  • подобрения на инфраструктурата – сгради, мостове, места за развлечение;

  • опазване на красиви и природни забележителности;

  • установяване на приятелски взаимоотношения между туристи и местни жители.


20. Избройте категориите, в които може да се разглежда влиянието на туризма:

Отговор: - икономическа

- социално-културна

- за околната среда


21. Какви са ефектите от туризма?

Отговор: Преки и индиректни.


22. Кои са двете нива, на които туризмът въздейства върху приемащата общност?

Отговор: Макросоциално ниво и ниво, което засяга отделните личности.


23. Вярно ли е твърдението: „В общи линии ефектите от директния контакт за бедните общности обикновено са положителни.”?

Отговор: НЕ


24. Попълнете празните места:

.........(1)................. на икономическата ....................(2)............... от туризма може да .................(3).............. работната структура и функциите, които изпълнява ....................... (4)............

Отговор:

(1) Засилването

(2) зависимост

(3) наруши

(4) приемащото общество

25. Какви са въздействията (Какво е въздействието) от прекия контакт в технологично развитите общности?
а) увеличение на нивото на престъпност и проституцията

б) предизвикване на неприязън към туристите

в) повишаване на цените

г) физически и екологични проблемид) приятелски взаимоотношения между туристи и местни жители
26. Вярно ли е, че туризмът спомага за социалния живот в технологично развитите общности?

Отговор: ДА.


27. Избройте негативните ефекти от индиректния контакт в технологично развитите общности.

Отговор: - повишаване на цените

- физически и екологични проблеми

- нарушения във флората и фауната


28. От какво зависи силата на влиянието, което оказва туризма върху локалната общност?

Отговор: От големината на технологичната и културната пропаст между местното население и туристите.Въпроси върху Трета глава от учебник „Социална психология и туристическо поведение”
1. Дайте определение за „самовъзприемане”:

Отговор: Самовъзприемането е система от познавателни схеми за „аз-а”, отнасящи се до преживяванията на индивидите.


2. Как се нарича колекцията от разнообразна информация, с която повечето хора свързват самовъзприемането?

а) графика

б) чертеж

в) схема

г) скица
3. Дайте определение за „схема”:

Отговор: Схемата е умствена структура, която дава форма на мислите и нова социална информация.
4. Какво представлява „социалният вход”?

Отговор: Информация, дадена от други хора.


5. Кои са четирите основни измерения на Аз-концепцията?

Отговор: - реалният „аз”

- идеалният „аз”

- личностният „аз”

- социалният „аз”
6. Кои са трите основни потребности, на които се разделя мотивацията за пътуване, според Костерс?

Отговор: - потребност нещо да бъде компенсирано

- потребност да се изследва и да се правят проучвания

- потребност от обществено признание и зачитане


7. Вярно ли е твърдението, че през 60-те години на XX в. почивките са били с престижен характер?

Отговор: ДА.


8. Вярно ли е твърдението, че днес престижът се определя от туристическата дестинация или от вида на почивката?

Отговор: ДА.


9. Избройте поне 2 престижни дестинации:

Отговор: Бахамски острови, Египет, Сейшелски острови, Малдивски острови.Въпроси върху Четвърта глава от учебник „Социална психология и туристическо поведение”


 1. Какво представляват отношенията? – отношенията са издържливи умствени образи на различни характеристики от социалния и физическия свят. Те се придобиват чрез опит и упражняват директно влияние на поведението.

 2. Кои са трите начина, чрез които се проявява социалното поведение? – класическа условност (един стимул редовно предшества друг); - инструментална условност; - моделиране: научаване чрез пример.

 3. Отношенията между ..................... и ..................... водят до възприемането на госта не само като .................., но и като....................

 • чужденци; - домакини; - личност; - източник на доходи

 1. Отношенията в туризма са .......................... ..........................

 • частично публични

 1. Контактите между домакини и гости са силно:

а)формални

б) формулирани

в) рационализирани

 1. Развитието на отношенията между туристите и местните жители протича в няколко фази. Кои са те?

-първа фаза: първоначално повечето туристически дестинации са в отдалечени места и малкото посетители представляват нещо като прозорец към света за местните жители;

- втора фаза: все по-малко хора от местните жители влизат в контакт с гостуващите;

- трета фаза: туристите се приемат като обременяване;

- четвърта фаза: открито противопоставяне между местните жители и туристите;

7. Към кого се поражда двойната отчужденост към местните жители?а) веднъж към чуждата работна сила, втори път към самите туристи;

б) веднъж към местната власт, втори път към самите туристи;

в) веднъж към чуждите инвеститори, втори път към чуждата работна сила;

8. Самият контакт най-общо се извършва по три начина. Кои са те?- когато туристът купува блага и услуги;

-когато случайно разговаря с местни хора на спектакъл, на плажа, на пазара и др.;

- когато туристът и домакинът се стрещат за да разменят информация и сведение.

9. Туризмът понякога може да подрикне до разпадането на ................ и .................. танци, да ги превърне в ....................., да отнеме техния ..................... и .................-класическите; - националните; - стока за продан; - тайнствен; - символичен характер

Въпроси върху Пета глава от учебник „Социална психология и туристическо поведение”


 1. Избройте факторите, необходими за създаването на една група:

Отговор:

  1. ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ

  2. НУЖДА ОТ ОБЩУВАНЕ

  3. ПРИОБЩАВАНЕ 1. Дайте определение за РЕФЕРЕНТНА ГРУПА:

Отговор:

 • ГРУПА, В КОЯТО ЧОВЕК НЕ Е ВКЛЮЧЕН РЕАЛНО, НО ЧИИТО НОРМИ ТОЙ ПРИЕМА.
 1. Посочете грешните отговори:

Тази група, към която човек се стреми се нарича?:

 • Формална група

 • Членска група

 • Неформална група

Отговор: ЧЛЕНСКА ГРУПА


 1. Посочете верния отговор:

В първичните социални групи между хората съществуват?

а) непосредстени контакти

б) опосредствени контакти

в) формални контакти


Отговор:

НЕПОСРЕДСТВЕНИ КОНТАКТИ, те включват семейството, приятелите, съседите, колегите


 1. ... е онова пространство около индивида, което е негово собствено, в което никой друг няма достъп.

Отговор:

ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО


 1. Взависимост от характера, стила на действие на лидера, се различават два типа лидери?

а) да

б) не
Отговор:ДА: авторитарен и демократичен
Въпроси върху Шеста глава от учебник „Социална психология и туристическо поведение”


 1. Избройте трите основни компонента на АВС – модела! 1. Вярно ли е твърдението, че междуобщественият културен контакт се отнася до хора, които пътуват отвъд радните си страни по неопределена причина за неопределен период от време и връзката, която осъществяват е с членовете на обществото домакин?

Отговор: не ; верният отговор е по определена причина и определен период

 1. Какво представляват временните посетители? – културни пътешественици, които са с намерение да се завърнат вкъщи след постигане на целите си

 2. Какво описва вътрешно-етническата връзка в многокултурни общества?

а) расата;

б) контактa;

в) и двете.

5. Кое понятие въведено от Калерво Оберг, използвано за да илюстрира как хората реагират в странни и непознати ситуации? – културен шок

6. Коя е важната детерминанта на културния шок?

а) хипотезата различие – привличане;

б) хипотезата сходство-различие;в) хипотезата сходство – привличане .

7. Сходството е сложна материя, защото................. или ................... могат .................. по много начини. -индивидите; - групите;- да си приличат

8. Как се нарича техническият термин за хора с еднакви вкусове? – интерес към затворен кръг от хора

9. Коя е другата детерминанта на културния шок?а) хипотезата за културната дистанция;

б) хипотезата за културното привличане;

в) и двете.

10. Туристическото пътуване се разглежда от различни организации и политици, като ................................................................................................, като фактор за ............................................., като поддържаща мира между страните. – средство за осъществяване на обмен и срещи; - взаимно разбирателство между народите; - жива сила.

11. Най-често чувство за несправедливо лишение съпътства опитите за подражание, защото............................................................................................................................................................................................................................................................................ – туризмът излага на показ поведението на едно разточително общество пред очите на друго общество, живеещо понякога в мизерия и лишения.

12. Избройте три от най-серизоните и зрелищни последствия от туристическото развитие!

- назначаване на местните служители на нискостоящи длъжности;

- обедняване;

-стандартизиране и фолклоризиране на традиционните артистични производства;

- отслабване въздействието или придобиване на негативно значение на религиозните, обществените и моралните ценности;

- проява на ниско поведение (паразитизъм, просия, проституция);

- проява на различни форми на престъпност;

13. Какво предтсавлява важна част от процеса за постепенно утвърждаване на нова концепция за развитието на културата и туризма? - създаване на нови форми на културен туризъм

14. Какво препоръчва новият подход ?

а) повишаване нивото на културно съдържание на екскурзиите;

б) включването им в програма за запознанства с местните забележителности, избягване сблъсъка между различните култури в туристическите дестинации;

в) и двете.

Въпроси върху Седма глава от учебник „Социална психология и туристическо поведение”


 1. Какво дава възможност да бъдат създадени продукти, които да отговарят на туристическото поведение?

а) информацията;

б) наличието на квалифициран персонал;

в) наличието на транспортни средства.

2. Вярно ли е твърдението, че изборът на туриста се основава на ползата, която предоставя излолзването на дад.тур. продукт ? отговор: да

3. Анализът на тур. поведение позволява да се оцени как .................. ................... .................. по време на потреблението, и дали той ..................................................... ....................................

- туристът възприема продукта; - отговаря на неговите очаквания

4. От какво зависи удовлетворяването на туриста? - от предлаганите в конкретното време условия и услуги.

5. Мейсън е отличил и дефинирал 20 основни тенденции, които трябва да се имат предвид при анализа на тур.поведение. Те се обединяват в три основни. Кои са те?

-индивидуализъм; - вкореняване и рамкиране; - толерантност към социалните, психологичните, сексуалните, расовите и политически различия

6. Поведението може да се дефинира като: .......................................................................

- състояние на духа на един индивид да формулира някакво мнение, да действа по определен начин по отношение на конкретна цел

7. .............................. ............................ е резултат от намерението за действие, повлияно от ............................ ..............................., които настъпват между................... ..........................

- човешкото поведение; - конкр.фактори; - намерение и реално действие

8. Избройте от какво зависят репликите?- личностните характеристики на потребителя, влияещи върху това как той ще възприеме стимулите и как ще реагира;

- мотивите за поведение на потребителя;

- процес на вземане на решение, който оказва влияние върху резултата.


Въпроси върху Осма глава от учебник „Социална психология и туристическо поведение”


 1. Кой е основният принцип на ориентацията към туристическия потребител? – да познаваш клиента

 2. Дайте четири възможности, които предоставят на фирмите правилното разбиране на туристическите потребители!

 • да прогнозират тур.потребности; - да предлагат тур.услуги, които се ползват с най-голямо търсене; - да подобряват взаимоотношенията си с потенциалните тур.потребители; - да спечелват доверието на тур.потребители; - да разберат от какво се ръководи потребителят при вземането на решение за потребление на тур.услуги; - да изяснят източниците на информация, излолзвани при вземането на решение за покупка на туризъм и забавление; - да установят кой и по какъв начин оказва влияние на процеса на вземане на решение за потребление на тур.продукт; - да създадат система зяа обработка на информацията и връзка с потребителите на тур.услуги.

 1. От кои принципи изхожда формирането за правилно разбиране на туристическите потребители?

 • туристическия потребител е независим; - поведението на тур. потребител се поддава на въздействие; - поведението на тур. потребител е социално законно.

 1. В какво се състои независимостта на тур. потребител?

 • поведението му се ориентира към определена цел.

 1. В процеса на работа туристическите предприятия са длъжни да отговярят на следните принципни въпроси:

 • какви са потребностите и желанията на туриста; - кой е потенциален турист; - какви мотиви водят потребителите до покупка на туристически услуги; - какви неудовлетворени потребности съществуват у туристите, които могат да се превърнат във важен източник на идеи за развитие и усъвършенстване на дейността на фирмата.

 1. През последните три десетилетия, туризмът се свързваше с .............................................................................................................................., типични ........................ и ........................ В последно време 4-те английски “S” отстъпват на 4-те френски “E” ................................................................ , които характеризират ..................................

 • 4-те английски “S” (слънце, пясък, море и секс); - масовия и пасивен туризъм; - екипировка, околна среда, условия и събитие; - активните почивки.

 1. Съвременния потребител на туризъм се отличава със следните характеристики. Избройте 5 от тях.

 • Той е идеалният туристистически мултипотребител; - предпочита да не харчи и прахосва средства прекомерно; - изисква повече, защото разполага с повече информация; - търси истината, а не обещания, изисква сигурност и гаранция за покупката; - иска да бъде по- активен като потвърждение на своята индивидуалност; - по- образован е и желае да задоволи повече свои духовни интереси; - разделя престоя си на части; - изкушава се от различни ежедневни дестинации, приключенски пътувания с дълги маршрути; - търси повече тур. пакети и продукти; - притежава по- развито съзнание за околната среда; - желае да установява нови контакти.


Въпроси върху Девета глава от учебник „Социална психология и туристическо поведение”


 1. Кои са шестте основни фактора на маркетинга, чрез които туристическото предприятие оказва непосредствено въздействие върху потребителите?

 • Туристически продукт;

 • Пласмент;

 • Цена;

 • Комуникации;

 • Персонал;

 • Процес на предоставяне на услуги;
 1. Факторите на средата не се поддават на непосредствен контрол от страна на туристическото предприятие. Те обаче оказват съществено влияние върху поведението на потребителите. Кои са тези фактори?

 • Икономическите;

 • Политическите;

 • Културните;

 • Социалните;
 1. Дайте определение за понятието „култура”.

- система от вярвания, ценности, отношения, навици и форми на поведение, които са характерни за дадено общество и се предават от поколение на поколение


 1. Вярно ли е, че според модела на анализ на културата направен от Хофстед се обособяват четири основни постановки на културните ценности (индивидуализъм и колективизъм; доминация на мъжът или на жената; голяма или малка сила на социалната дистанция; силна или слаба сигурност в живота на човека) ?

- Да, вярно е.


 1. Вътре във всяка култура съществуват различни субкултури, представители на които са групи от хора, имащи общи ценности, основани на опита и жизнените ситуации. Националните групи имат отчетливо изразени етнически черти и интереси. Регионалните групи също представляват субкултура, имат свои собствени предпочитания и табута. Групите, формиращи се по расов признак, също имат свои културни особености и навици. Хора, живеещи в един изолиран от други географски райони, също представляват субкултури, отличаващи се със свой характерен начин на живот.
 1. Какво представляват социалните класи?

- относително постоянни и еднородни групи в обществото, членовете на които имат сходни интереси, ценности и норми на поведение.


 1. Според функционалния подход, йерархията на социалните класи се изгражда на следните признаци (повече от един верен отговор):

а) професия б) пол в) доход г) образование

д) условия на живот е) възраст ж) етническа принадлежност


 1. Кои са основните социални фактори?

 • референтните групи;

 • семейството;

 • социалните роли и статус;
 1. Референтните групи са тези групи, които влияят на позицията и поведението на индивида, и с които той пряко или косвено сравнява своите постъпки. Членовете на тези групи притежават свойствен стремеж към унификация на начина си на живот, в това число и на потреблението на туристически услуги.
 1. Има три вида роли в семейството, които влияят върху решението за покупка. Кои са те?

 • традиционни роли;

 • приятелски роли;

 • роля на партньори;
 1. Кои са някои от най-значимите личностни фактори (повече от един верен отговор) :

а) възраст б) етапи на жизнения цикъл на семейството в) пол

г) образование д) етническа принадлежност е) социално положение

ж) професия з) личност и) религиозни вярвания й) самооценка


 1. През колко етапа на развитие минава едно семейство?

- девет


 1. Какво представляват изброените характеристики:

 • пречки, свързани с това с кого да се пътува;

 • незнание какво става по време на пътуването;

 • неяснота с какви ресурси се разполага;

 • трудност в планирането и вземането на решения;

 • не разполагаш с компания за пътуването;

 • не можеш да се справяш в социална среда;

Отг. Бариери за добро прекарване на времето
 1. Начинът на живот е глобален продукт на системата от ценности на личността, неговото отношение и дейност, а също и навиците за потребление.
 1. Дефинирайте понятието „човешка личност”.

 • сбор от характеристики, които правят човка такъв, какъвто е и го отличават от останалите хора;

 • отличителни психологически характеристики, определящи индивидуалните и относително устойчиви реакции на човека към заобикалящата го среда;

 1. Вярно ли е, че върху избора, който човек прави по време на покупка, оказват влияние следните психологически фактори: мотивация, възприятие, научаване, убеждения и отношения?

- Да, вярно е.


 1. Кой е отличителният признак на мотивите?

- целенасочеността


 1. Посочете отговорите, които НЕ съответстват на групата на рационалните мотиви за туризъм:

а) удобство б) качество в) познание г) репутация

д) престиж е) понижаване на риска ж) признание


 1. Техническите фактори, които влияят на възприятието на потребителя се отнасят към обектите, предметите или услугите, както те всъщност съществуват. Избройте поне три такива фактора:

- размер; цвят; интензивност; движещи се обекти; позиция (на информацията); контраст; изолация;Сподели с приятели:
  1   2


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница