2. анализ и определяне на типа на производството и формата на организация на производството (фоп) на усъвършенстваното пз и установяване на съответствието между установения тип и прилаганата фопДата18.11.2017
Размер297.48 Kb.
Размер297.48 Kb.


2. АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ФОРМАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (ФОП) НА УСЪВЪРШЕНСТВАНОТО ПЗ И УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ УСТАНОВЕНИЯ ТИП И ПРИЛАГАНАТА ФОП
Най-точният ориентир за вземане на подходящо решение за организирането на производствения процес във времето и в пространството е типът на производството. Типът на производство представлява комплексна характеристика на техническите, организационните и икономическите особености на производството на отделно изделие. Тази комплексна характеристика се основава на номенклатурата, обема и повтаряемостта на произвежданата продукция.

Определянето на типа на производство може да се определя по три начина - графичен; чрез коефициент на закрепване на операциите и чрез коефициент на масовост (км).

Най-използван е последния метод от изброените. Този метод се използва за точно определяне на типа на производство, км се смята по следната формула: 

След като се изчисли коефициентът за масовост типът на производство се определя, като км се засича с интервалите посочени в Таблица 1.За да се определи типа на производство чрез изчисляване на коефициентът на масовост е необходимо да се определи годишния ефективен фонд Fег, по следния начин:

Fег = 60Дрсмсмисв,

Където:


Др – брой работни дни в годината

Ксм – брой смени, бр.;

Тсм – продължителност на една смяня, ч;

Кисв – коефицент на използване на сменното време.

Тъй като разглеждания участък е групов, то Кисв = 0,85. За конкретните условия: Др = 252 р.дни/год,, Ксм = 2 бр, Тсм = 8ч. Тогава:

Fег = 60х252х2х8х0.85 = 205 632 min/год.

Оттук следва, че коефицента на масовост при Qг = 200 000 ще бъде:

Следователно типът на производството е средносерийно.

Предметната форма на организация на производството се прилага в условията на серийното производство в трите му разновидности. По-голямото разнообразие на конструктивно и технологично сходна продукция е причина работните места да бъдат специализирани, а не специални, каквито са при поточна форма. Произвежданата продукция се характеризира с конструктивно и технологично сходство, което дава възможност за предметна специализация на производството – обособяват се предметноспециализирани производствени звена. Еднородността на произвежданата продукция е предпоставка за постигане на по-висока интензивност и непрекъснатост на производствения процес в сравнение с единичното производство и за намаляване на производствените разходи за единица произведена продукция.

В зависимост от степента на конструктивно и технологично сходство работните мест могат да се разполагат предметно-линейно и предметно- нелинейно. В случея на това предприятие се използва предметно-линейно разположение, което осигурява еднопосочност на движението на полуфабрикатите в производственото звено.

Най-подходящият начин за съчетаване на технологичните операции е паралелно-последователният.

При предметно-линейно разположение РМ са подредени строго по технологичната последователност на операциите от осъществявания частичен проце, като входното и изходното РМ са еднозначно определени.

Затова предметната специализация се проявява във възможно най-широки граници (произвежда се конструктивно и технологично най-разнообразна продукция), поради което тя се приема за условна. Определящи са само възможностите подбраната продукция да може да се произведе с помощта на наличните АТМ, част от които временно се обособяват във виртуална клетка за материализиране на конкретен технологичен процес.

Степента на специализация на модулите се предопределя от възможно най-широката им предметна специализация. Затова се използват универсални модули, които са обзаведени с машини с компютърно управление, позволяващи бързото им пренастройване при преминаването от производството на един вид към друг вид полуфабрикати или изделия.

Разположението на универсалните модули е равномерно разпръснато, което създава условие за обособяване на виртуални клетки от различни модули, намиращи се в непосредствена близост един до друг. Докато клетката съществува, материалният поток в нея е еднопосочен и обемът на транспортната работа е минимален.

Повторяемостта на частичните процеси е неопределена или периодична, което произтича от голямото конструктивно и технологично разнообразие на произвежданите изделия или полуфабрикати в малки количества.

Производствените операции от изпълняваните частични процеси са несинхронизирани – несъгласувани по продължителност, тъй като синхронизирането им е икономически неизгодно при преобладаващо малките големини на партидите полуфабрикати.

Съчетаването на технологичните операции е паралелно-последователно, което се предопределя от начина на създаване и функциониране на всяка виртуална клетка. Чрез паралелно-последователното съчетаване на технологичните операции се регламентират моментите на активиране на всеки модул и неговото отпадане от състава на съответната виртуална клекта. Затова цикълът на осъществения частичен процес съвпада с жизнения цикъл на клетката, в която е изработена съответната партида полуфабрикати.

Движението на полуфабрикатите от всяка партида е поединично или на транспортни партиди, тъй като съчетаването на технологичните операции е паралелно-последователно. При поединично движение на полуфабрикатите циклите на частичните процеси на съответните партиди са минимални, но обемът на транспортната работа е максимален.

Междуоперационното преместване на полуфабрикатите е регламентирано, за да се осигури непрекъснатото изпълнение на всяка една от технологичните операции над полуфабрикатите от партидата в условията на паралелно-последователно съчетаване. За реализацията на разнообразните междуоперационни премествания се използва гъвкав автоматизиран (робокарен) транспорт.

Веществен израз на виртуално-клетъчната форма на организация на производството са виртуалните клетъчни производствени системи.

Предимствата на виртуално-клетъчната форма на организация на производството се отнасят до високата степен на гъвкавост на производството, която конкурира тази при груповата форма на организация на производството, но при значително по-голяма интензивност и несравнимо по-висока степен на непрекъснатост на производствения процес, която се доближава до тази при поточна форма на организация на производството .

Съществен недостатък на виртуално-клетъчната форма на организация на производството е много високата стойност на инвестициите, необходими за изграждането и програмното осигуряване на виртуалните клетъчни производствени системи.

Пространствено-времевите характеристики на двете форми на организация на производството – групова и виртуално-клетъчна (след усъвършенстванията), могат да се дадат в обобщен вид чрез специална таблица 2:Наименование на

признака


Проявления на

признака


Форма на организация на производствотоГрупова

Вирт.-клетъчна

1. Специализация на

производствения

участък (линия)


Технологична

Предметна+

-


-

+


2. Степен на специа-

лизация на работни-

те места


Универсални

Специализирани

Специални


+

-

-+

-

-3. Начин на разполо-

жение на работните

места (автоматизира-

ните технологични

модули


Групово

Предм.-линейно

Предм.-нелинейно

Предметно-групово

Равном. разпръснато


+

-

--

-


-

-

--

+


4. Повторяемост на

частичните процесиНеопределена

Периодична

Ритмична


+

-

-+

+

-5. Съгласуваност на

произв. операции

по продължителн.


Несинхронизирани

Синхронизирани+

-


+

-


6. Начин на съчета-

ване на технологич-

ните операции


Последователно

Паралелно

Паралелно-последов.


+

-

--

-

+7. Начин на движе-

ние на полуфабрика-

тите


Поединично

На трансп. партиди

Партидно


+

+

++

+

-8. Междуоперацион-

но преместване на

полуфабрикатите


Нерегламентирано

Регламентирано

Строго регламентир.


+

-

--

+

-Веществен израз на формата на организа-

ция на производствотоГрупови участъци

Виртуални клетъчни

произв. системи

3. АНАЛИЗ НА РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.
От авторите се предлага хибридна схема за управление на материалните ресурси обединяваща актуално ориентиране в потребностите на пазара на производството. Достойнство на описаната система е отчитането на особеностите на модулното мебело производство. Общият вид на схемата е представен на Рисунка 1 Схема на управление на материалните ресурси.

Отличителните особености на схемата са:

1) паралелно оперативно планиране на различните времеви хоризонти. На кратковременни отрязъци от 1-7, 1-14 дни (интервалът зависи от особеностите на производството на продукцията) провежда се собствен отчет на поръчките и съставяне на детайлен план както за отпускане на материалите в производството, така и за пускането и изпращамнето на готовата продукция. На рисунка 9 този сегмент е представен в лявата схема.

Производството на не толкова голям асортимент от готови блокове и детайли, които гарантирано намират приложение в производството, се осъществява предварително на основата на окрупнени планове и прогноза за търсенето на продукцията с едни или други типоразмери. Освен това, на основата на прогнозата се осъществява формиране на резерва от материали, от които се изготвят се детайлите на поръчаните изделия. Така, на склад в мебелното предприятие може да се съхраняват листови материали от различни видове (ДСП, ДВП, МДФ, ХАРТИЯ, платки), всеки от които включва редица разновидности (например пластики, мостри на различни наименования и цветове). Задачата на работника от маркетинга е да предвиди развитието на търсенето и да оформи складовата програма за по-дълъг период (2-3 месеца)., така, че от една страна асортимента да съответства на актуалните потребности на пазара, които да не образуват неликвидни запаси от материали, от друга страна – доставката на изходни материали да бъдат регулярни и стабилни. Уникални комплексни доставки така се правят по заявка съответно с променен срок за изпълнение на поръчката Рисунка 2 схема за управление на материалните ресурси в условията на модулно промишлено производство
Ефектът постихнат при коректно прогнозиране на материали и копплектоване на втора група, може да бъде значителен:

  • Материалните резерви са знаичтелна част (от 20-43%) от имуществото на предприятието – обект на изследването, техният обем за периода е ключов показател, определящ както печалбата, така и рентабилността на предприятието.

  • Понижаването на резервите е възможно за сметка на материалите от отеделните видове, за които се изпълнява следното/общо условие:където Тпополн i е периодът на запълване на резервите от i-вид; Тинф i е времето, необходимо за обработка на информацията за поръчката за продажбата/пласирането на изделието, предването на информацията в отделн маркетинг и продажби, корекция на текущите потребности от материали и окомплектоване на който и да е вид и предаване на данните в службата за снабдяване.

При това при изследване на възможностите за съкращаване на запасите е необходим анализ на тяхната структура по видове (Табл.3). Така при мебелните предприятия пластиката, хартията, готовите изделия в състава на набора, спомагателните материали, повечето случаи се отнасят към втория вид резерви според по-горе показаната класификация и при реализиране на мероприятия за съкращаване на времето за обработка на поръчката в отдел пласмент (на първо място – внедряване на конструктурно технически ограничения) на допустимото ниво от резерви от тези позиции може да се намали от месечно до едно или двумесечно. Точния израз в този случай е в срок1.

2) наличието на непосредствена връзка между процесите на пласиране и поддържане на складираните материали и буферното складиране на готовите модули. Това е най-радикалния начин за съкращаване на резервите до минимум, всъщност съкращаване на времето за обработка на информацията за поръчка на подразделенията за пласмент и предаване на данните за необходимото за закупуване за производството в минимални срокове. Затова трябва да има отчетна система от възможности за резервация на стоково-материалните ценности, която ще позволи вече при приемане на поръчка да се разпределят материалите окомплектовани на склад по отделните приети поръчки, съответно коригирайки информацията за налични „свободни запаси”. По правило, такава резррвация е необходима само при уникална ситуация, при която има необичайно скъпоструващи позиции, създаване на допълнителен резерв, който е нецелесъобразен.

Това позволява да се избегне ситуация на приемане на едновременно на няколко поръчки от един и същи запас, което води до неизпълнение на сроковете на изпълнение на поръчката и нарушване на договора с потребителя.

Икономическият ефект от това нововъведение може да се изрази в понижаване обема на плащанията на компенсация на потребителя, който засега е от порядъка на 0,5-2 % от общия обем на стоковата продукция на изследваното предприятие.

3) установяване на обратна връзка между производител-потребител. При наличие на актуална информация за наличните комплекти и мощности вече на ниво поръчка се появява възможност за поставяне на въпроса за пътя на избор само на тези варианти, които могат да се реализират в стандартния срок независимо от наличието на предложения за варианти с различен срок на изпъление.

4) наличието на блок за разпределение и регулиране на производството, в който се осъществява съвместяване на плановете за производство по детайлен и окрупнен план и съставяне на оптимизиран план – график на производството.

Така е възможно групирането и едновременно с това оттърваването от търговци на едро (ангросисти), което ще позволи да се съкрати запаса от готова продукция на склад и дебитаната задлъжнялост по даден клиетски сегмент.

5) голямо място заема блокът за формиране план-график на пускане на изделието и поръчката като цяло. На този етап за сметка на оптимизиране на движението на предметите на труда е възможно подобряване на такива показатели като производителност на труда, натоварване на мощностите, себестойност на продукцията.

Рисунка 1 Схема на управление на материалните ресурси.
c:\users\o61\desktop\текущи разработки тетрадка.бг\nati 1992@abv.bg\14.png
Табл. 3 АНАЛИЗ НА РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Средно за 5те години

Структура в %

Сума хил.лв

%

Сума хил. лв

%

Сума хил.лв

%

Сума хил.лв

%

Сума хил.лв

%1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Материали плоскости

1.1 ДСП и ЛДСП

2391,4

14,5

4609,5

20,7

7268,5

30,7

5744,7

20,9

4902,3

20,2

4983,3

21,8

1.2 ДВП

674,261,3

0,3

17,8

0,1

46,8

0,2

215,3

0,9

203,1

0,9

1.3 ОДВП

496,3

3,0

22,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

139,6

0,6

131,6

0,6

1.4 МДФ

972,3

5,9

1910,9

8,6

1865,0

7,9

2359,5

8,6

2155,2

8,9

1852,6

8,1

1.5 Хартиено

240,9

1,5

1033,7

4,6

1164,7

4,9

1276,0

4,6

1242,2

5,1

991,5

4,3

1.6 Пластмаса

1359,9

8,2

998,8

4,5

1271,2

5,4

1232,0

4,5

1066,3

4,4

1185,6

5,2

1.7 Шперплат

1295,3

7,8

1744,2

7,8

1297,2

5,5

1878,2

6,8

1430,5

5,9

1529,1

6,7

1.8 Ъглов материал

535,6

3,2

721,2

3,2

766,4

3,2

891,0

3,2

784,3

3,2

739,7

3,2

1.9 Метал

1156,3

7,0

1334,3

6,0

1062,8

4,5

1922,3

7,0

1473,71389,92.Дръжки и брави /комплект/

3127,2

18,9

4058,6.

18,2

4001,5

16,9

5010,5

18,2

4601,8

19,0

4159,9

18,2

3.Готови конструкции и аксесоари

230,1

1,4

309,9

1,4

329,3

1,4

382,2

1,4

579,1

2,4

366,1

1,6

4.Други материали

2777,1

16,8

3739,5

16,8

2788,0

11,8

4614,5

16,8

3625,1

15,0

3508,9

15,4

5.Крепежни елементи и принадлежности

752,5

4,5

456,3

2,0

1076,8

4,5

563,8

2,1

766,9

3,2

723,2

3,2

б.Материали с режийни

535,9

3,2

1278,6

5,7

766,9

3,2

1578,5

5,7

1240,7

5,1

1080,1

4,7

Общо

16545

100

22279

100

23676

100

27500

100

24223

100

22844,6

100,0


4. АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС
В настоящата таблица са представени мероприятията за усъвършенстване на процесите на оперативното управление на производството. Ние разглеждаме заявката/поръчката като производствен процес.

Съдържание на мероприятията

Прогнозиране на ефекта

1. внедряване на конструктурно технически ограничения на ниво прием на поръчка, съхраняване на отделни елементи на цикъла на обработка на поръчката.
2. внедряване на система за резервация по редица видове материални запаси.

3. оптимизация на планиране на отношенията на търговците на едро.
4. обвързване на сроковете на изготвяне и поставяне на пакета от поръчки групирани по контрагенти.

5. повишаване на обема на производство въз основа на прулагане на усъвършенствани алгоритми за съставяне на оперативни планове

Увеличаване на времето, достатъчно за поставяне в схемата „в срок”, съкращаване на резервите, чиито период на попълване е по-малък от периода на постъпване в отдел снабдяване на информация за текущите потребители

Съкращане на загубите от изплащане на неустойки за просрочени поръчки.

Намаляване на дебитната задлъжнялост в размер на оптимална част от дългосрочните поръчки на търговците на едро.

Понижаване на запаса от готова продукция, повишване на оборотността на активите от даден вид.

Ръст на обема на производство, увеличаване на коефицента на натоварване на оборудването.

Икономия на условно-постоянните разходи

Повишване на ефективността на използване на основния капитал.

Повишаване на обръщение на оборотните средства. (главно чрез производствени запаси и чрез прилагане на принципте на логистичната концепция JUST – IN – TIME.


Реализиране на тази схема е възможно само при наличието на централизирана информационна система, която би позволила оперативно да се акумулира информация за всички постъпващи заявки и веднага тя да се представя на вътрешните контрагенти на предприятието. Възможността за техническа реализация на такава система в настоящия момент не подлежи на съмнение, но въпроса който изисква конкретизация е за организацията за представяне и предаване на онформацията за поръчката в системата за управление.

При построяване на управленчески програми в рамките на предприятието се прилага по правило 2 подхода:

А) „процесен”, когато всички съставки на производствената система се делят на взаимосвързани вериги и оптимоизацията представлява сама по себе си определена последователност от тези вериги.

Б) „структурен”, разбирайки под това разработване на структура по управление на предприятието и свързане обратно на определени процеси с вътрешните подразделения на предприятието.

Отчитайки спецификата на модулното производство и спомената по-готе необходимост от построяването на информационна система за управление се предлага управлението да с разгледа през призмата на основните контролни единици на производството – заявки, поръчки.

От тази гледна точка, според автора, заявката/поръчката – това е обект, който сам по себе си има многостепенна същност, имаща сложен състав (рисунка 2). Материалната компонента на заявката се представя от ресурсите, влизащи впоследствие в състава на готовата продукция, относимо към нейната себестойност, а също така имащи физически въплащение към компонентите на заявката (заготовка, детайли, комплектоване на изделенията). Теоретически този сегмент от съдържанието на заявката може да включва и нематериални по своята форма ресурси, ако предварително е зададено това при отчитане на производството. Информационната (компонентна) съставка – това е съвкупност от цялата информация за заявката и нейните компоненти.
Рисунка 2 Структурен състав на заявката/поръчката разгледана като производствен процес или обект.

c:\users\o61\desktop\текущи разработки тетрадка.бг\nati 1992@abv.bg\15.png


Съчетаването на 2 компонента на поръчката в тяхното съотнасяне, съответно образува инфологическото единство на поръчката.

Обработката н информацията за поръчката на всеки етап естествено от само себе си се разбира се, че ,изискван избор на определени данни. Потребителската заявка на клиента и приложената към нея документация се съдържа изчерпателна информация за съдържанието на заявката, във всеки момент е възможно получаването на информация за едни или други елементи на заявката. Част от информацията се извлича от базата данни на предприятието. На пример, ако е необходимо да се уточни на който и да параметър от конструкцията на изделието, технологът може да се обърне към архива от конструкторска документация или нормативни документи.

При това, при редица етапи по удобно е да се работи не с целия закон, а с отделни негови сегменти. Например, ако на отдела осъществяващ съставянето на окрупнена производствена програма е удобно да оперира най-вече с оголемени единици – заявки, то за работниците в цеха информацията за принадлежността на предметите на труда, според които е постъпила заявката за нейната обработка, е излишна. Друг пример – на началника на цеха, производствената поръчка на практика се дава във вид на пресметнати по детайли заявки, които впоследствие се разпределят по канали (направления) така и физически са неразривно свързани съв съответните предмети на труда.

За всяка операция, на всяко ниво на обработване на информацията и управлението, се използват различни информационни блокове.

Целесъобразно е използването на обективно-ориентировъчни модели, позволяващи да се изложат в интегрирана представа, както структурните, така и функционалните връзки на сегемнетите на модела.

Най-спорно е съхранението на обекта от клас заявка в качеството си на основен в стадия техологическа обработка, поради следните обстоятелства:


  • Когато заявката се разпада на отделни заготовки и детайло, информацията за тяхната принадлежност към една или друга заявка става излишна – на работниците им е все едно какъв е редът на обработката им.

  • Когато се създават трудности в организацията (усложняване) на производствения процес.

Работниците трябва да съхранят физическото единство (цялост) на заготовката на една заявката на предаването й за събиране (сглобяване), тъй като в противен случай да се отчитат от технолоческия процес от нужните детайли за съединяване ще стане невъзможно впредвид големия им асортимент на входа на събирателния (собрния) цех.

Същностите, съответстващи на класовете на описаните модели, съществуват независимо и обвективано извън начина на тяхното описание. Съответно, сложностите, свръзани с необходимостта от изменение на отчитаните единици, се нуждаят от решения за относително приложими системи на моделиране. В днешно време основен път за тяхното практическо решение е съвнестното решение на предметите на труда, които касаят изпълнението на отделна поръчка, по своя маршрут на технологичния цикъл. При премстване на компонентите на материално съставената структура на заявката неизменно по технологическата верига остават неизползвани резерви за оптимизация на производствения процес, които може да намерим във възможностите на ориентиране на обектите на труда в рамките на технологически цикъл; обезпечаването на относителната еднородност по време на постъпващите в обработката предмети на труда се явява един от основните начини за оптимизация на сложните технологически процеси.

По този начин е необходим алтернативен начин за обезпечаване на инфологическа цялост, която ще даде възможност за отделяне и изследване на предметите на труда като уникално обекти на оинформационната система, а след това окомплектоване на обектите на по-високо ниво – изделия завършена кратка заявка. При наличието на структура на съотвертното ниво това е напълно реално при използването на системата щрих – кодиране или RFID – метод, който широкото се прилага в производството на Запад. С отчитането на тази перспектива на прогресиваната структура на производствения процес в разрез с отчетените единици и етапи на тяхната обработка.

Централно звено в процеса на оперативни управление на производството при такъв подход заема блокът на моделиране, в рамките на който се извършва приемането, обработката на информацията за съставките на постъпващата за изготвяне на поръчка в производството, приемат се решения за пускане на една или друга партида от заявки в производството, при това технологическите процеси се разглеждат по-детайлно, което позволява съществено да се разшири арсеналът от методи за оптимизация.

Обектно ориентирания подход по този начин позволява да се изтъкнат съществеи страни на редица проблеми на модулното промишлено производство, разглеждайки го главно в разреза на производствените процеси и отчитаните единици, а не като функция на службите или подразделенията, работните места, параметрите на процесите, както това традиционно се прави. Заявката като обект на отчет, имаща редица параметри на функциониране в произзводството и харайтеристики, определя построяване на процеса на управление, информационната взаимовръзка между различните подразделения на предприятието.

Основната трудност на управление чрез модулно производство в условията от дефицит от време време и ресурсни органичения е според автора в планиране, отчитането и контрола на заявките и тяхното съчетаване, а предложената схема разкрива един от пътищата за оптимизацията на този процес.

Ефектът от прилагането на описания методически подход се проявява според табл. 4 на първо място в положителната динамика на показателите за ефективност на изпъненеие на оборотните средства на предприятието.

Предлага се да се даде обособена оценка на влиянието ан предложените нововъведения от показатели за използване на оборотните средства от всеки вид.

Материални запаси (резерви), те са едни от най-важните съставки от активите на предприятието. Те включват в себе си най-големия резерв за ръста на ефективността от дейността на предприятието. Техният среден обем за даден период ое тяхната пбръщаемост влияят на печалбата и общата рентабилност на дейността. Изследването позволява да се посочат следните пътища за съкращаване на резервите (запасите) в рамките на програма от мероприятия за усършенставане на оперативното управление:

А) съкращаване на отделните елементи от цикъла на обработка на заявката, което е в рамките на 3-5 седмици. На този етап директивно установената времева структура на цикъла на разгледаните предприятия е следната: 2-3 дена обработка на заявката от подразделение, които осъществява приемането на заявката; 2-3 дена обработка в отдела, отговарящ за продажбата; 10-14 дни обработка на заявката в отдел отговарящ за пдготовката на производството.

Фактическата структура на този цикъл по отделните заявки често значително се различава от директивната (централно спусната) заради отсъствието на конструкторски – технологически изисквания и ограничения. Това може да удължи срока на дизайнерската обработка до седмица и пвовече. Освен това след проведените от технолозите проверки на проекта на завката, той може да бъде върнат за доработка, която ще отнеме от 3 до 7 дни. Внедряването ще предизвика увеличаване на времето, за да се постигне изпълнение в срок, което ще даде възможност за намаляване запасите, чиито период за попълване е по-малък от периода за постъпване в отдела за придобиване на информация за текущите нуждите.
б) внедряване на системата за резервиране по редица видове материални запаси. Това се отнася преди всичко до рядко използвани запаси. Ефектът е предимно в съкращаване на загубите от изплащане на неустойки за просрочени заявки.
5. АНАЛИЗ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ (ОПЕРАЦИОННИЯ) ПРОЦЕС
На посочената схема 1 по-долу е представени пространственото изграждане на производствения процес в Цех – подготвителен, в който се осъществяват операциите последващи заявката/поръчката

c:\users\o61\desktop\текущи разработки тетрадка.бг\nati 1992@abv.bg\7777.png

6. АНАЛИЗ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПРОЦЕСА ВЪВ ВРЕМЕТО

Начинът на съчетаване на структурните елементи в подготвителния цех е паралелно-последователно - всяко изделие от партидата преминава от следващата операция, веднага след обработката си на предшестващата операция и в същото време изработката на двете части се извършва паралелно.

Формулата която използва предприятието за да изчисли нормовремето за даден процес е:

Tm = ∑tn / m

където:

Tm - средно време за извършването на един процес;m - количество изработени бройки;

tn - времето за което 1 работник извършва даден процес1 Бунаков П.Ю. Новая парадигма проектирования САПР сложной корпусной мебели для позаказного промышленного производства: монография / П.Ю. Бунаков, А.В. Стариков, А.А. Старикова, В.Н. Харин -М.: ГОУ АЛО МГУЛ, 2007, с. 319Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница