8 – 11 септември 2014 г., Стара Загора Конференцията се провежда под патронажа на кмета на Стара ЗагораДата12.03.2017
Размер84.55 Kb.
Размер84.55 Kb.

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

42-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

на тема:


СВЕТОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ, СРАВНИТЕЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ”

8 – 11 септември 2014 г., Стара Загора

Конференцията се провежда под патронажа на кмета на Стара Загора

г-н Живко Тодоров
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател: доц. д-р Мая Гайдарова

Зам.-председатели: проф. дфн Ана Георгиева

проф. дфн Иван ЛаловСекретар: Милка Джиджова

Технически секретар: Снежана Йорданова

Членове: доц. д-р Желязка Райкова

гл. ас. Клавдий Тютюлков

гл. ас. д-р Нели Димитрова

Валентина Иванова

Пенка Лазарова

Иван Петков

Георги Георгиев

Оргкомитет – Стара Загора

Председател: проф. д.с.н. Иван Станков

Членове: доц. д-р Мирослав Карабалиев

доц. д-р Стефка Атанасова

доц. д-р Венета Гинева

Николай Такучев

Тонка Иванова

Надя Кискинова

Гергана Карабалиева

Адрес на Организационния комитет:

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯЗА 42-та КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА

ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

1164 СОФИЯ, ПК 6

тел. 86 27 660; 81 61 684

Е-mail: upb@phys.uni-sofia.bghttp://www.phys.uni-sofia.bg/upb

Важни срокове:


 • 30.05.2014 г. – Получаване на заявките за участие на адреса на Организационния комитет и резюме на доклада (до 300 думи)

 • 30.06.2014 г. – Получаване на пълен текст на докладите (“camera ready”) – на хартиен носител и CD на адреса на Организационния комитет

 • 30.06.2014 г. – Получаване на заявките за участие в Младежката научна сесия на адреса на Организационния комитет

 • 15.06.2014 г. – Изпращане на второ съобщение

 • 08.09.2014 г. – Регистрация и откриване на конференцията

 • 01.09.2014 г. – Краен срок за получаване на есетата и рисунките от конкурса за Годината на ГалилейТАКСИ:

До 30.06.2014 г.:

За членове на СФБ:

За участие с 1 доклад – 30 лева;

за всеки следващ доклад по 10 лева.

За нечленове на СФБ:

За участие с 1 доклад – 40 лева;

за всеки следващ доклад по 10 лева.
След 01.07.2014 г.:

За членове на СФБ:

За участие с 1 доклад – 40 лева;

за всеки следващ доклад по 10 лева.

За нечленове на СФБ:

За участие с 1 доклад – 50 лева;

за всеки следващ доклад по 10 лева.
За участие без доклад:

За членове на СФБ: 10 лева

За нечленове на СФБ: 15 лева

Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие в дадените срокове. Присъствието на поне един от авторите на доклад е задължително.
Банкова сметка:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА


IBAN: BG91FINV91501215737609

BIC: FINVBGSF


Научната програма на конференцията включва пленарни доклади, секционни доклади и постерно представяне на авторски разработки.


Основни направления:
Темата на конференцията бе избрана и уточнена след обсъждания в Управителния съвет на Съюза на физиците в България и на избрания Национален организационен комитет. Пленарните и секционни доклади ще бъдат посветени основно на проблеми от следните направления:
1. Съвременни световни образователни стандарти и програми за обучение по физика.
1.1. Съвременни образователни стандарти и програми в обучението по физика в задължителните учебни програми.

1.2. Съвременни образователни стандарти в обучението по физика като надграждаща подготовка за кандидатстване във висши училища.

1.3. Програми за обучение по природни науки в предучилищната и начална степен на обучение.

1.4. Учебни планове и програми във висшите училища с преподаване на физически дисциплини.

1.5. Учебни планове и програми за обучение на учители по физика – сравнения и анализи.

Целите на обучението по физика в средните и висши училища по света се ориентират към непрекъснато променящите се обществени потребности. Една от тях е образованието да съдейства за развиване на личността на учениците така, че всеки от тях да намери своето достойно място в обществото. Като оценяваме и развиваме традициите в българското училище, съобразявайки се с намаления хорариум от часове и оскъдната материална база, ние обръщаме поглед и към някои тенденции в обучението по физика в света, които са доказали своята ефективност.

Ориентирането на обучението към тези цели, които изграждат ключови компетентности, е приоритетна цел в Европейското образователно пространство.

Обект на дискусия са учебни планове и програми, както и сравнителен анализ с обучението по физическите специалности в други страни.


2. Съвременни подходи към оценяването и измерването на постиженията на учениците.
2.1. Световният опит в подходите и стратегиите за оценяването на постиженията на учениците.

2.2. Сравнителни международни измервания на постиженията на учениците.

2.3. Какви са очакванията за постиженията на българските ученици в измерванията на PISA-2015.

Ще се дискутират проблемите на оценяване на знанията, уменията и отношенията на учениците и стандартите за оценяване, както и световният опит в стандартизирането на инструментариума за оценяване.

Какво оценяват международните сравнителни изследвания и каква е готовността на българските ученици да се представят добре.

В рамките на 42-тата Национална конференция по въпросите на обучението по физика ще се проведе специализирана МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ на тема:

Физиката около нас”
В рамките на тази сесия се предвиждат:


 • Компютърни презентации и Интернет страници с разработени теми по избор в областта на физиката и астрономията; идеи за компютърна анимация за представяне на физични закони и явления и връзките им с други области на науката.

 • Разработки на демонстрации в областта на физиката и астрономията.

 • Във връзка с обявяването на 2014 г. за Година на Галилей, Организационният комитет на 42-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика взе решение резултатите от обявения Конкурс за ученици И студенти – рисунки и есета, да бъдат представени на Младежката научна сесия

Примерни теми за конкурса:

 • Галилей и наклонената равнина

 • Галилей и полюлеят в Храма

 • Галилей и наклонената кула в Пиза

 • Галилей и телескопът

 • Галилей и инквизицията

 • Все пак Земята се върти”

 • Други


Най-добрите есета ще бъдат прочетени по време на Младежката научна сесия, а най-добрите рисунки ще бъдат показани на специална изложба по време на конференцията.
Рисунките във формат А3 или А4 се изпращат на адрес:

Стара Загора 6000, ул. Цар Иван Шишман, 62

НАОП “Юрий Гагарийн”
Есетата се изпращат по електронната поща на адрес:

upb@phys.uni-sofia.bg с копие на адрес: lazarova@usb-bg.org
Крайният срок за предаване на есетата и рисунките е променен на 1 септември 2014 г., за което се извиняваме.
УС на СФБ призовава всички свои клонове да изпратят информация за организиранЕто на прояви, свързани с „Годината на Галилей“.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

Ще бъдат отпечатани само докладите, които отговарят на представените по-долу изисквания и бъдат изпратени до Организационния комитет по пощата, а не по електронна пощадо 30.06.2014 г. на хартиен носител и CD 1. Докладите трябва да бъдат напечатани окончателно във форма „camera ready” на лазерен или струен принтер върху качествена бяла хартия с формат А4 (210х297 мм).

 2. Полетата да бъдат с размери:

- горно – 41 мм

- ляво – 35 мм

- дясно – 30 мм

- долно – 41 мм 1. Заглавие на доклада – главни букви, размер 14, шрифт Times New Roman, Bold, центрирано.

празен ред

Автори – размер 12, шрифт Times New Roman, курсив, след имената на авторите се дават наименованията на съответната месторабота.

Два празни реда

Текст – големината на буквите да бъде размер 12, шрифт Times New Roman, междуредие – единично, подравнено от двете страни. 1. Фигури – JPEG, GIF или BMP, с разделителна способност 300 dpi

 2. Докладът, заедно с фигурите и литературата, да не надминава:

8 страници за пленарните доклади;

4 страници за останалите доклади,

които да не се номерират.


Организационният комитет запазва правото си да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


В 42-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ВЪПРОСИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

СВЕТОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ, СРАВНИТЕЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ”

Стара Загора, 8 – 11 септември 2014 г.
Отрязъкът да се попълни с печатни букви и да се изпрати на Организационния комитет до 30.05.2014 г.
ФАМИЛИЯ:……………………………….…………………………………...

ИМЕ: ……………………………………………………………………..

ПРЕЗИМЕ ……………………………………………………………………..

ДЛЪЖНОСТ:…………………………….…………………………………......

МЕСТОРАБОТА:…………………….………………………………...............

АДРЕС: ………………………………………………….………………...........

…………………………………………………………………………………...

ГРАД …………………………………. П. КОД: ………..

ТЕЛЕФОН: ………………………………….

Е- MAIL: ………………………

Ако желаете да участвате в работата на конференцията с доклад, отбележете по-долу заглавието му:

…………………………………………….............................................................................

.............................................................................................................................

Ако желаете да участвате изложбата с експонат, отбележете по-долу темата на разработката:.......................................................................................................

.............................................................................................................................
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА:

За представяне на доклада (постера) са ми необходими:

Постерно табло  Мултимедия
КУЛТУРНА ПРОГРАМА:


 1. Тетрална постановка на 9.09.2014 г. по Чудомир „Моля без докачение” – цена 7.00 лева

 2. Посещение на „Загорка” АД с дегустация на бира на 10.09.2014 г. – цена 6.00 лева

 3. Посещение на Долината на тракийските царе – Голяма Косматка и Казанлъшката гробница – безплатно

 4. Посещение на Исторически музей и обиколка с гид на центъра на града – безплатно.

Моля отбележете предпочитанията си с оглед организацията на транспорта и местата в театъра!


Заявките за участие може да се изпращат и по електронната поща.
Дата …………….. Подпис:……………………
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ

( моля подчертайте необходимата заявка)
ПО ВРЕМЕ НА 42-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ВЪПРОСИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА8 – 11 септември 2014 г., Стара Загора
Отрязъкът да се попълни с печатни букви и да се изпрати на адреса на Организационния комитет

АДРЕС ЗА КОНТАКТ:

Снежана Йорданова – секретар на УС на СФБ

тел.8 62 76 60; 81 61 684;

Е-mail: upb@phys.uni-sofia.bghttp://www.phys.uni-sofia.bg/upb

ФАМИЛИЯ:……………………………….……………………………………...............

ИМЕ:……………………………………………………………………………................

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ..............................................................................................

Клас/курс:………………………………………………………………………................

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….

АДРЕС:…………………………………………………………………………….............

ГРАД ……………………………………….

П. КОД:……………………..........................

ТЕЛЕФОН: ………………………………….

Е- MAIL: ………………………………….

Ако желаете да участвате в работата на сесията с физична демонстрация или компютърна презентация/компютърна анимация, отбележете по-долу заглавието на избраната от Вас тема и вида на представянето.

......................................................................................................................................................
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА:

За представяне на доклада са ми необходими:Постерно табло  Мултимедия
КУЛТУРНА ПРОГРАМА:

 1. Тетрална постановка на 9.09.2014 г.по Чудомир „Моля без докачение” – цена 7.00 лева

 2. Посещение на „Загорка” АД с дегустация на бира на 10.09.2014 г. – цена 6.00 лева

 3. Посещение на Долината на тракийските царе – Голяма Косматка и Казанлъшката гробница – безплатно

 4. Посещение на Исторически музей и обиколка с гид на центъра на града – безплатно.

Моля отбележете предпочитанията си с оглед организацията на транспорта и местата в театъра!

Дата …………….. Подпис:

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница