9 клас годишно разпределение на часовете по бел задължителна подготовка 36 седмици Х 3 часа = 108 часа годишно № седм/часДата01.02.2017
Размер181.64 Kb.
Размер181.64 Kb.
9 КЛАС

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

36 СЕДМИЦИ Х 3 ЧАСА = 108 ЧАСА ГОДИШНО

седм/час

ТЕМА НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

1

1

Входно ниво по бълг.език

езиков тест

  

2

Митология. Египетският мит за Сътворението

Митология, Сътворение

 

3

Фолклор и сказание

Фолклор, сказание, сага, приказка

 

2

4

Текстът и социокултурният контекст. Текстът и комуникативната ситуация. Текст и микротекст.

контекст, комуникативна ситуация микротекст текст

 

5

Митология на древна Елада.

епос, фолклор, митология, цикли

 

6

Основни сюжети в елинската митология- митът за Прометей.

Мит, митология

 

3

7

Правилата на езика и правилата на текста

правила на езика и правила на текста

 

8

Основни сюжети в елинската митология- - митът за Атридите, митът за Едип.

Мит, митология

 

9

Старогръцка литература - епос, лирика, драма .Старогръцки епос. Възникване и развитие. Епосът - преход от фолклор към литература.

Лирика, драма,епос, преход

 

4

10

Граматически средства за означаване на предмет и на информация за него в изречението

езикови средства за означаване на предмета на общуване

 

11

Омир. „Илиада” - сюжет и композиция, проекции на изображение. Хора и богове.

епос, сюжет, композиция, принцип на изображение
12

„Илиада” - Първа песен. Темата за гнева. Епически героизъм.

епически героизъм

 

5

13

Граматически средства за означаване на предмет, признак и обстоятелство с различна степен на важност

логическо ударение

 

14

„Илиада” - Втора песен. Бунтът на Терсит.

античен герой

 

15

„Илиада” - Шеста песен. Светът на войната и мира

война, мир

 

6

16

Текстообразуващи езикови средства

номинативна верига, тематична мрежа

 

17

„Илиада” - Осемнадесета песен - Щитът на Ахил

бит

 

18

„Илиада” - Двадесет и втора песен - Кулминация

кулминация

 

7

19

Грешки при изграждане на номинативната верига в текст

повторението като стилистичен ефект

 

20

„Илиада” - Двадесет и четвърта песен”. Образът на античния герой

античен герой
21

Подготовка за ЛИС - конспект. Темата за войната в „Илиада”. Образът на човека в „Илиада”.

ЛИС - тематични комплекси

 

8

22

Смислова цялост и членимост на текста

микротеми

 

23

24

ПИСМЕНА РАБОТА
  

 


9

25

Анализът на текстообразуващите средства в художествен текст - урок за практическа работа върху „ Илиада”
 

26

Поправка на писмената работа (виж част № 23;24)

редактиране

 

27

„Илиада” - обобщение. Темата за гнева и помирението
 

10

28

Смисълът на текста и езиковите средстава за означаваненет му - обобщителен урок
 

29

Антична лирика. Жанрове.Алкей. Сафо.

антична лирика

 

30

Възникване на старогръцката драма. Особеност. Развитие на театъра в Древна Елада.

старогръцка драма

  

 


11

31

Текстът и комуникативните сфери - обобщителен урок

социален контекст

 

32

Есхил. Трилогия.Театрален принос

драма трилогия

 

33

„ Прикованият Прометей” - Основен конфликт между „ висок герой” и митична сила. Митологичният архетип на културния герой.

конфликт, висок герой, архетип

 

12

34

Текстът - общуването - езикът

текст, общуване, език

 

 


35

„Прикованият Прометей” - Ход на действието. Драматургични техники.

ход на действието

 

36

„Прикованият Прометей” - Опозиции. Контрастни герои.

контрастни герои, антиподи
13

37

Преди да започнем да пишем есе

есе

 

38

Софокъл. Театрален принос. Трагедия на характерите.

трагедия, характер

 

39

Теми за дом. работа: Подготовка за ЛИС: Волята за свобода срещу силата на съдбата в „Прикованият Прометей” ; Поривът към цивилизация в трагедията; Образът на Прометей- между борческото и човешкото.
 

14

40

41

Проверка, анализ и коментар на домашната работа

(виж час№ 39)


 

42

Първа стъпка: Да определим темата на есето

тема

 

15

43

Втора стъпка: Да изберем предмет по темата

тематична област

 

44

„Едип цар” -трагедия на съдбовната обреченост

предопределеност

 

45

„Антигона”. Литературен ход на действието.

трагическа вина, трагически кофликт

 

16

46

Трета стъпка: Да си представим своите читатели или слушатели

аудитория

 

47

„ Антигона” - Трагически конфликти. Образи.
 

48

Еврипид - „Електра” - Власт и отговорност

трагически конфликт

 

17

49

Четвърта стъпка: Да определим целта на есето

цел

 

50

51

КЛАСНА РАБОТА

ЛИС

 

18

52

Пета стъпка: Планиране на есето

план

 

53

ПОПРАВКА НА КЛАСНА РАБОТА
 

54

Старогръцка литература (обобщение)
 

19

55

Писане на есе. Структура на есето. Въведение

въведение

 

56

Библията - религиозен и културен феномен

Библия

 

57

Стар завет. Митология и предхристиянство

стар завет, предхристиянство

 

 


20

58

Есе. Въвеждащ параграф. Формулиране на теза

теза

 

59

Основни старозаветни библейски сюжети. Сътворението на света.

библейски сюжет

 

60

Основни старозаветни библейски сюжети. Историята на Йосиф и неговите братя.

библейски сюжет

 

21

61

Есе. Параграф на изложението. Писане на подтезисно изречение

подтезисно изречение

 

62

Историята на Мойсей. Десетте божи заповеди

християнски мит

 

63

Нов завет. Произход на християнството.

Нов завет

 

 


22

64

Есе. Параграфи на изложението. Писане на аргументи

аргументи

 

65

Нов завет. Основен сюжет

основен сюжет

 

66

Нов завет. Евангелие от Матея. Евангелие от Йоан

евангелисти

 

23

67

Есе. Писане на заключителен параграф

заключение

 

 


68

Средновековен рицарски роман - поява, видове, представители

роман рицарство

 

69

Старобългарска литература. Периодизация. Жанрове.

старобългарска легенда, житие, похвално слово, молитва,апокриф

 

 


24

70

Общи техники при изграждане на есе

есе

 

 


71

Старобългарска литература. Особености. Поетика.

канон, алегоричност

 

72

Кирил и Методий- начало на староблгарската книжнина и литература.

културен феномен

 

25

73

Публично изказване на тема: „Синтез и различия между античност и християнство”.

публично изказване

 

74

„Пространно житие на свети Кирил”. Жанрова специфика на средновековното житие.

житие

 

75

„Проостранно житие на свети Кирил” - теми, образи.

житие

 

26

76

Есе на тема: „ Конфликтът като сблъсък на ценности” (писмена работа)

есе

 

 


77

Учениците на Кирил и Методий в България.
 

 


78

Подготовка за ЛИС - тематични конспекти: „ Пространното житие- агиографска идеализация”; „ Пространното житие – етикет и канон”.

пространно житие, агиографска идеализация, етикет, канон

 

27

79

Правописни и пунктуационни норми

правопис, пунктуация

 

80

81

ПИСМЕНА РАБОТА

ЛИС, теза, аргументи, изводи

 

28

82

ПОПРАВКА НА ПИСМЕНА РАБОТА

редактиранe, рецензиране

 

83

„Проглас към Евангелието”. Старобългарската поезия - песенна, декламационна

старобългарска поезия

 

84

„Проглас към Евангелието” - теми и образи.
 

29

85

Есе на тема: „ Словото като спасение” (подготовка за домашна работа)
 

86

Константин Преславски - Лирически мотиви. „Азбучна молитва”

акростих молитва
87

Подготовка за ЛИС - тематични конспекти. „Буквеното слово - най - прекият път към Бога”, „Голи без книги са всички народи”, „ Образът на света в „Азбучна молитва” .
 

30

88

Есе: „Словото като спасение” - Кой е пазителят днес?

есе

 

89

90

КЛАСНА РАБОТА
 

31

91

Есе на тема: „Приизванието на словото”.

есе

 

92

ПОПРАВКА НА КЛАСНАТА РАБОТА

редактиране

 

93

„За буквите” - Черноризец Храбър. Композиция. Жанр.
 

 


32

94

Публично изказване на тема: „ Цивилизацията на съвременния свят - знание или безверие”

публично изказване, цивилизация

 

95

„За буквите” - теми; идеи

акростих

 

96

Подготовка за ЛИС- тематични конспекти: „За буквите” - защита и възхвала на славянската писменост”.

ЛИС, тематичен конспект

 

33

97

Есе на тема: „Към кого бих се обърнал(-а) с молитвени думи”.

есе

 

98

ПИСМЕНА РАБОТА

ЛИС

съчинение,теза и аргументи 

 


99

34

100

Пунктуационни норми

стилистична употреба на пунктуационни знаци

 

101

ПОПРАВКА НА ПИСМЕНАТА РАБОТА

редактиране

 

102

Презвитер Козма. „Беседа против богомилите”. Жанр. Мотиви и духовни проблеми на времето.

богомилска книжнина, апокриф и висока литература

 

35

103

Публично изказване на тема: „ Пороците на днешния свят”

публично изказване

 

104

Презвитер Козма - „Беседа против богомилите”. Героят като мярка за човешкото.

противобогомилска книжнина

 

105

„Ходене на Богородица по мъките” - Апокрифна литература. Основни теми.

апокриф

 

36

106

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР:
Българска средновековна литература. Обобщение. Жанрови и поетически особености. Християнски универсализъм, народностно своеобразие, европейски значение.

християнски универсализъм

 

 


107

108

Преподавател:…….......

/ /


Директор: ....................

/Тома Томев /

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница