А в т о б и о г р а ф и я проф д – р инж. Радомир ф о л и чДата09.01.2018
Размер70.04 Kb.
Размер70.04 Kb.

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я
Проф. д – р инж. РАДОМИР Ф О Л И Ч
Проф. Радомир Фолич е роден на 12. април 1940 год. Завършва Факултета по Строително инженерство в Катедрата по Конструкции през март 1963 год.

Д – р инж. става във Факултета по Строително инженерство в Белград през май 1983 год.

От 1963 – 1972 год. работи в гр. Прищина .

1970 – 1982 год. работи в „ УРБИС „ гр. Нови Сад.

1980 – 1984 год.става Асистент в Строителния Факултет на Университета в Нови Сад.

1984 – 1988 год. става Доцент в ФТН.

От 1988 год. е редовен Професор във Факултета по строителство в Нови Сад.

1986 год. – януари става Директор на Института по индустриално строителство.

1986 – 1988год. Декан на Факултета по Технически науки в Нови Сад.

1989 – 1998 год. Директор на Института по Индустриално строителство в Нови Сад.

1992 – 1997 год. Научен Съветник в сръбския Институт по изпитване на материалите.

1998 – 2002 год. Директор на Института по Архитектура и Гражданско строителство.

1994 – 2004 год.Ръководител на Катедра за строителни материали, конструкции и гражданско строителство.

2002 – 2007год. Директор на Института по Архитектура и Гражданско строителство.

От 2003 год. Ръководител на Катедра Архитектура и Градоустройство.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

В първите 20 год. тя е насочена главно към проектиране на сгради, между които се открояват сградата на Сръбския национален театър и Мемориалния комплекс в гр. Велес.

Проектирал е повече от 80 големи граждански обекта и около 200 по малки сгради.

В процеса на своята научна работа, проф. Фолич се е занимавал с широк спектър на строителните конструкции:

- Сеизмично инженерство

- стоманобетонни конструкции

- специални проблеми в фундирането на сгради и съоръжения.

- изследователска работа върху състоянието на съществуващите сгради /взаимодействие между сгради и околната среда, и тяхната реконструкция /.

В последните няколко години взема активно участие като проектант и консултант на стоманобетонни конструкции, като се занимава с наблюдението им, рехабилитация и усилване:

- манастири „Войловица” до гр. Панчево.

- няколко обекта, повредени от разрушителното земетресение в Черна гора през 1979 год.

- целулозна фабрика в Матроз.

- петролна рафинерия в Нови Сад.

- Силози „Ви тал” за слънчоглед във Върбас.

- силози в рафинерия Шид.

- „ Нис – сграда „ в Нови Сад.

- силози за жито в гр. Куманово – Македония.

- силози за соево брашно и фасул и други подобни конструкции в завода „ Соя протеин „ в Бечей.

Проф. Радомир Фолич е съавтор на патенти за управление и реконструкция на стоманобетонни рамкови конструкции.

Занимава се с обследване, изпитване и реконструкция на повредени конструкции.  • упражнява супервайзерски контрол върху реконструкцията на мостовете в Сърбия, разрушени и повредени от бомбандировките на НАТО през 1999 год.

  • 2000 – 2001 год. Супервайзер и консултант на проектната част на магистралата Е – 75, Белград – Нови Сад в Сърбия.

Ръководител е на голям брои научно – изследователски проекти във Войводина , Югославия и Сърбия.

Публикувал е повече от 540 научни труда, от които повече от 230 бр. в международни журнали и сборници.

Бил е член на Научните Комитети на няколко Международни Научни Конференции.

Автор е на много публикации, публикувани в следните югославски списания:

Сп. „ Строителство”

„ Строителен журнал

„ Пътища” и др.

Проф.Фолич е избиран многократно за пленарен докладчик в редица международни конференции.

Канен е за гост – преподавател в следните висши учебни заведения:

1988 – 1992 год. в техническия Университет в Будапеща, Унгария.

1989год. в Университета в Рейкеавик , Исландия.

1989 год. Технически Университет в Познан, Полша.

1990 год. В Техническия Университет в Мюнхен, Германия.

1991год. в Техническия Университет в Кошице, Словакия.

1992 год. техническия Университет в Хайфа, Израел.

2004 год. в Университет „ Макгил” Монреал, Канада.

От 2000 год. е Главен Редактор на списанието „Материали и конструкции” и Главен Редактор на трудовете на Института за изпитване на материали и конструкции – Белград,

Д – р проф. Фолич е редовен организатор на Научната Конференция INDIS всяка трета година и конференцията „ Съвременна конструктивна практика” всяка година в Нови Сад.

От 1988 – 1992 год. е член на Техническия Комитет за класификация на дефектите в стоманобетонните конструкции. /RILEM TC DCC – 104/.

Бил е член на Научните комитети на следните международни конференции:  • 1991 – 1996 год., 2001 год. Диагностика на стоманобетонни конструкции.

  • 1994 год. Дълговечност на мостове, Познан, Полша.

  • 1995 – 1997год., 1999год., 2001год. Асоциация на строителните инженери в Македония.

  • 2006 год. 11-та Международна Конференция „ Дефекти – саниране” Единбург.

  • 2002 – 2007 год. член е на Научния Комитет на Международната Конференция на ВСУ „ Л. Каравелов” София.

Д – р Радомир Фолич преподава следните научни дисциплини за студенти от специалност Строително инженерство: стоманобетонни конструкции, сглобяеми стоманобетонни конструкции и зидани конструкции.

За студенти от специалност Архитектура чете лекции по: конструкции, строителни материали и строителни системи.

Чете лекции още по следните предмети:

- пластичен анализ,

- реология на материалите

- поведение на стоманобетонните конструкции при динамично натоварване,

- предварително напрегнати и сглобяеми стоманобетонни конструкции за постградуалното образование в Нови Сад и Прищина.

- Чете лекции по „ Наблюдение, оценка и рехабилитация” за постградуалното образование във Факултета по строителство Суботица.

- ментор на повече от 530 студенти.

- бил е дипломен ръководител на 19 магистратури и 9 докторски дисертации

Последните години се занимава с инспектиране и изпитване на конструкции от различни браншове, включително тяхната реконструкция и усилване.

Интензивно работи за развитието на методология за „Инспекция, класификация на повредите и оценка на състоянието на съществуващите конструкции” включително тяхната експертна оценка , наблюдение и супервайзерство.


НАГРАДИ

За работата по проекта ЕС – 8: Проектиране на сеизмично устойчиви конструкции в рамките на проекта „ Въведение в Еврокодовете и Европейските стандарти в конструктивното инженерство в Сърбия”, той е удостоен с Грамота на югославската Асоциация на строителните инженери *JDGK+ за най – добра реализация в областта на науката и технологията за 1996 – 1997 год.

Д -р Фолич е носител на грамоти от Университета в Прищина 1971 год.; Университета в Нови Сад 1990 год.; Техническия Университет в Будапеща 1997 год. и на Сръбския Национален Театър от 1981год.

Почетен член е на Югославската Асоциация за инженери и техници 1987 год.; на Югославската Асоциация за изпитване на материали и конструкции / JUDIMK/ 1990 год.; на Асоциацията на строителните инженери на Югославия / JDKG/ 1998 год.; както и на Асоциацията на строителните инженери на Сърбия / SDGIT/, на Войводина и Нови Сад.

Носител е на Златен Плакет на културата и образованието в Сърбия през 1999 год.

Почетен член е на: Асоциацията на строителните инженери в Македония от 1997 / един от първите 5 члена /.; на Асоциацията на инженерите и техниците на Сърбия 2003 год.; на Югославската Асоциация на строителните инженери 2006 год.

Награда за цялостно научно творчество на Югославската Асоциация на строителните инженери 2002 год.

Награда за цялостно научно творчество на Обществото на Университетските професори и научни работници на Войводина през 2005 год.

Няколко пъти са публикувани биографични данни на проф. Радомир Фолич в Световния Справочник „ Who is who in the World” в изданията от 13 до 24 то.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

І. МЕЖДУНАРОДНИ

Международна Асоциация по мостове и конструктивно инженерство / IABSE * Цюрих, Швейцария.

Съюз на изследователските лаборатории за материали и конструкции / RILEM / Париж, Франция.

Член е на Техническия Комитет на RILEM TC 104 DCC – Класифициране на дефекти в стоманобетона през 1987 – 1992 год.  • Американски Институт по Стоманобетон – Детроит, Америка.

  • Президент на Научния Комитет на Асоциация „ Панония” за приложна математика и механика 1995 – 1999 год.

  • Член на редакцията на Бюлетина за приложна и компютърна математика в Техническия Университет в Будапеща, Унгария.


ІІ. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Асоциация на строителните инженери и техници в Югославия / DGKJ /.

Общество на строителните инженери в Нови Сад, където е член на Президиума дълги години и действа 1 мандат като Президент. Като такъв е организирал редица професионални изяви и конференции. / Съвременна строителна инженерна практика и INDIS – Планиране, проектиране, конструкции и обновяване на строителната индустрия /.

Съюз на строителните инженери в Сърбия и Югославия.

Член на Президиума на DGKJ 1978 – 1983год. и от 1987 год.

Югославска Асоциация за изследване на материали и конструкции.

Съюз на механиците в Сърбия и Югославия

Асоциация на земната механика и фундирането на Сърбия и Югославия.

Президент на Асоциацията на строителните инженери на Войводина от 1978 – 1983 год. и Секцията за Войводина за 1987 – 1989год.

Президент на Асоциацията на строителните инженери за Сърбия 1989 – 1994 год. Вицепрезидент на Асоциацията на инженерите в Югославия 1994 – 1998год. и Член на Президиума на DGKJ от 1998 год.

Президент на Асоциацията на строителните инженери на Сърбия и Черна гора 2004 – 2006 год.

Президент на Асоциацията на строителните инженери на Сърбия от 2006 год.

Главен Редактор на списание „ Материали и конструкции” JUDIMK , Белград.

Член на Редакционната Колегия на списание „ Техника” Белград.

Постоянен Рецензент на списанието „ Конструкции и строителни материали”.

Рецензент на американското списание „ ACI” и списанието „Полимерна наука”.

Превел от английски оригинал: Дончо Партов.

19.03.2007 год.София

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница