Административен съд Сливен е администратор на лични данни (алд) и съгласно удостоверение №0193311/07. 07. 2009 гДата14.01.2018
Размер20.73 Kb.
Размер20.73 Kb.

Административен съд – Сливен е администратор на лични данни (АЛД) и съгласно удостоверение №0193311/07.07.2009 г. е вписан в “Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен №0193311. Административен съд – Сливен обработва самостоятелно лични данни за целите на правораздавателната си дейност, регламентирана в Закона за съдебната власт.

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, а именно признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето. По - конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

За целите на съдебното производство в Административен съд – Сливен се обработват следните лични данни: имена, ЕГН, адрес, телефон, семейно положение и родствени връзки, професионална автобиография, здравен статус (за конкретни дела). Съгласно чл.4, ал.1, т.1 ЗЗЛД, обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни, при което не е необходимо съгласие на физическото лице.

Административен съд – Сливен не разкрива обработените лични данни на трети лица, освен в случаите, предвидени в нормативен акт.

В своята дейност Административен съд – Сливен като АЛД спазва разпоредбите на ЗЗЛД, а именно:

- да обработва лични данни законосъобразно и добросъвестно;

- да събира лични данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

- да поддържа личните данни във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.Като АЛД Административен съд – Сливен осигурява адекватна защита на личните данни в поддържаните регистри с лични данни чрез прилагане на необходимите технически и организационни средства и мерки, съгласно Инструкция за мерките за защита на личните данни, обработвани в Административен съд – Сливен, утвърдени на 18.10.2013г. със заповед на Административния ръководител.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница