Административни сведения наименование на участникаДата06.01.2018
Размер309.55 Kb.
Размер309.55 Kb.

ОБРАЗЦИАДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника………………………………………………………………
2. Координати:

Адрес:………………………………………………………………………………………………

Телефон № ………………………………

Факс: ……………………………………

Е-mail: ……………………………………

3. Лице, представляващо участника:………………………………………………………

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………………

(данни по документ за самоличност)
………………………………………………………………………………………………………


(длъжност)


 1. Лице за контакти:…………………………………………………………………………

(трите имена)
………………………………………………………………………………………………………


(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ……………………………………………………………………………

5. Обслужваща банка………………………………………………………………………

(наименование на обслужващата банка)

………………………………………………………………………………………………………

(адрес на банката)


……………………………………………………………………………………………………


(IBAN сметка, BIC код на банката)
Титуляр на сметката:……………………………………………………………………………

Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):

Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ № 2РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ НА УЧАСТНИКА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛИЦЕТО
(наименование на лицето предоставящо регистрационните си документи)

ПОЗИЦИЯ НА ЛИЦЕТО

(участник)

ПРИЛАГАН ДОКУМЕНТ

(наименование на приложения документ за регистрация)


nПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. …………………

 2. …………………

 3. …………………
Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ № 3


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 т. 1 от ЗОП


Подписаният .............................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………...........………………………..………………………………(данните от документа за самоличност)

…………………………………...........………………………..………………………………(постоянен адрес)

в качеството си на ………….……...........…..…....………………………………….………

(участник, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите/друго- да се посочи)

на: ………………………..........……………...…………………………………....................…

(наименование на участника/члена на обединението/подизпълнителя)
ДЕКЛАРИРАМ,

 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

1а. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;е) (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

 1. Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

 2. Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящата декларация се попълва и подписва от кандидати или участници или участници в обединение, които са български физически или юридически лица.

Ненужната точка от точки 1 или 1а, 2 или 2а, 3 или 3а се заличават/изтриват в оригиналния вариант на подписаното приложение. Ако кандидатът или участникът или участникът в обединението е физическо лице, което не е търговец, ненужни са точки 1, 2 и 3. Ако кандидатът или участникът или участникът в обединението е юридическо лице или физическо лице - едноличен търговец, ненужни са точки 1а, 2а и 3а.

Настоящият образец се попълва и подписва от:

- физическото лице - ако кандидатът или участникът или члена на обединението е физическо лице, което не е търговец.

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- в горните случаи - и прокуристите, когато има такива.

Забележките трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписаното приложение.

ОБРАЗЕЦ № 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от ЗОППодписаният .............................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………...........………………………..………………………………(данните от документа за самоличност)

…………………………………...........………………………..………………………………(постоянен адрес)

в качеството си на ………….……...........…..…....………………………………….………

(участник, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите /друго- да се посочи)

на: ………………………..........……………...…………………………………....................…

(наименование на участника/подизпълнителя)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


 1. Представляваният от мен кандидат или участник - търговец, няма в състава си лице по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, който да е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

1а. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 1. Представляваният от мен кандидат или участник - търговец, не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2а. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 1. Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираното по-горе обстоятелство в 7-дневен срок от настъпването им.

 2. Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящата декларация се попълва и подписва от кандидати или участници или участници в обединение, които са български физически или юридически лица.

Ненужната точка от точки 1 или 1а, 2 или 2а, 3 или 3а се заличават/изтриват в оригиналния вариант на подписаното приложение. Ако кандидатът или участникът или участникът в обединението е физическо лице, което не е търговец, ненужни са точки 1, 2 и 3. Ако кандидатът или участникът или участникът в обединението е юридическо лице или физическо лице - едноличен търговец, ненужни са точки 1а, 2а и 3а.

Настоящият образец се попълва и подписва от:

- физическото лице - ако кандидатът или участникът или члена на обединението е физическо лице, което не е търговец.

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- в горните случаи - и прокуристите, когато има такива.

Забележките трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписаното приложение.

ОБРАЗЕЦ № 6


Д Е К Л А Р А Ц И Я

За запознаване с всички обстоятелства и условия на поръчката

Подписаният .............................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………...........………………………..………………………………(данните от документа за самоличност)

…………………………………...........………………………..………………………………(данните от документа за самоличност)

в качеството си на ………….……...........…..…....………………………………….………

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите

/друго- да се посочи)

на: ………………………..........……………...…………………………………....................…

(наименование на участника)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
че съм запознат с всички обстоятелства и условия на настоящата поръчка с предмет:

Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект "Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на общ.Долни Чифлик, обл.Варна”Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ № 7


Д Е К Л А Р А Ц И Я

За задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространява данни, свързани с нея

Подписаният ................................................................................................................................

(трите имена)

.........................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)
в качеството си на.......................................................................................................................


(длъжност)

на участник: .................................................................................................................................


(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

Задължавам се да спазвам условията за участие в обществената поръчка.

Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на услугата, в случай, че същата ми бъде възложена.

Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в обществената поръчка.Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ № 8


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане на етичните клаузи на поръчката


Подписаният ................................................................................................................................

(трите имена)

.........................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на.......................................................................................................................


(длъжност)

на участник: ................................................................................................................................


(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

По отношение на представлявания от мен участник не е налице потенциален конфликт на интереси или други такива равностойни отношения с други участници в поръчката към момента на подаване на тази оферта/предложение.По отношение на представлявания от мен участник не е налице потенциален конфликт на интереси или други такива равностойни отношения с други страни в поръчката към момента на подаване на тази оферта/предложение.

Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ № 9СПИСЪК НА КЛЮЧОВИТЕ ЕКСПЕРТИ

КОЙТО СА НЕОБХОДИМИ И ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ИЛИ ЩЕ СЕ АНГАЖИРАТ/НАЕМАТ В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Име на лицето

Предложена позиция в проекта

Правоспособност Квалификации (копия от дипломи или други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията, опита и правото на лицата да предоставя и/или извършва дейностите с които са ангажирани)

Дейности/услуги с които е ангажиран/ ще извършва

Вид правоотношения с персонала

(трудов или граждански договор)

Прилаган Документи за обвързаност с човешкия ресурс/персонал

1 - за собствен персонал -Трудови Договори или трудови книжки и, Граждански Договор или еквивалентни

Прилагани

Професионални автобиографии по предоставения образец
ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. …………………………………

 2. ……………………………………Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

В случай, че участникът участва като обединение настоящия образец се попълва от лицето, което е упълномощено да представлява обединението..

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.


ОБРАЗЕЦ № 10


Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СЪГЛАСИЕ

Подписаният .........................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………


(вида ключов експерт, съгласно офертата)

на участник: ……………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

 1. При спечелване на настоящата поръчка се Задължавам да сключа договор с участника;

 2. Декларирам, че съм на разположение да предоставя своите ресурси в изпълнение на предмета на настоящата поръчка за цялото времетраене на договора.

 3. Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на настоящата поръчка.

 4. Заявените от мен данни и посочената информация са верни.

 5. Разбирам, че всяка умишлено недостоверна информация може да доведе до отстраняване на участника.

Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):

Важни забележки:

Настоящата декларация се попълва само от физическите лица – управители на търговски дружества, които предоставят своя ресурс на участникът за изпълнение на предмета на поръчката

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ № 11

Предложена позиция в проекта:


ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

 1. Фамилия:

 2. Име:

 3. Дата на раждане:

 4. Гражданство:

 5. Образование:

  Учебно заведение

  (От дата – до дата)  Получени степен(и) или диплома(и):

 6. Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

  Език

  Говоримо

  Писмено 7. Членство в професионални организации:

 8. Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)

 9. Понастоящем заемана длъжност:

 10. Трудов стаж във фирмата:

 11. Основни квалификации: (свързани с проекта)

 12. Професионален опит

  От дата – до дата

  Място

  Компания

  Длъжност

  Описание

  Друга информация при необходимост

 13. Друга информация от практическо значение (например публикации)

 14. Списък на приложените доказателства към настоящата професионална биография (да се изброят всички приложени документи)
Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):

Важни забележки:

Настоящия образец се попълва само от човешкия ресурс/персонал, който ще използва участникът за изпълнение на предмета на поръчката

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ № 12


ДО

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК

.......................................................Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

/образец/ПРЕДМЕТ:

Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект "Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на общ.Долни Чифлик, обл.Варна”

С настоящото Техническо предложение приемам изцяло условията без резерви или ограничения в тяхната цялост.
1. Кратка анотация на досегашната дейност на Участника, в т.ч. и на придобития опит: ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
2. В случай, че бъда избран за изпълнител на обществената поръчка гарантирам, че:

Инвестиционния проект - техническа фаза ще бъде изготвена в срок: …………… /…………….……………………………………/ календарни дни,/цифром и словом/

считано от деня на сключване на договора за проектиране.3. Концепция за изпълнение на обществената поръчка. В Техническото си предложение участникът излага концепцията си за изпълнение на обществената поръчка. Концепцията като минимум трябва да съдържа:

3.1.. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Кирил и Методий ”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2.. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Цар Симеон ”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3.. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Хан Крум”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.4.. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „П. Славейков”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.5. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Иван Вазов”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.6. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Орфей”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.7.. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Димитър Благоев”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.8. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Гроздьо Желев”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.9. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Жечка Карамфилова”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.10. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Елин Пелин”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.11. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Камчия”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.12. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Батак”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.13. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Елешница”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.14. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Камчийска долина”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.15. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Орлов камък”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ако концепцията не е изготвена за конкретния обект или е непълна, неясна или не конкретна или не съответства на съществуващото положение на улиците и тротоарите или на техническото задание, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

4. Други предложения на Изпълнителя:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълват и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ № 13


……………………………………………………………………….

[Наименование на участника]

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Наименование на поръчката:

Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект "Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на общ.Долни Чифлик, обл.Варна”

Уважаеми госпожи и господа,

Настоящата оферта е изготвена от следния участник:

1.

Наименование на участника:
2.

Правно-организационна форма на участника:

(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

3.

Седалище по регистрация:
4.

Идентификационен номер (БУЛСТАТ):
5.

Идентификационен номер (ДДС):
6.

Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

7.

Телефонен номер:
8.

Факс номер:
9.

Лице за контакти:
Предоставяме Ви нашата Ценова оферта за участие в обявената от Вас поръчка за …………………………………………………………………………...

С настоящата ценова оферта Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Договора от настоящата поръчка.

За изпълнение на договора предлагаме следната Цена, която е за всички видове услуги, които ще предоставим за цялостното и качествено завършване на предмета на поръчката. Цената включва всички мита, такси, налози, печалба, предвидени, непредвидени разходи, търговски отстъпки, командировки, квартирни, хонорари, дневни разходи и всички необходими застраховки изисквани от Българското законодателство и се смята за крайна и окончателна, а именно:

За изпълнение на договора предлагаме следната: 1. стойност от:………..….лв (………………..…….....……………………), без ДДС

(цифри) (думи)

Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия.

Срок за валидност на офертата:……………….дни.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):

Важни забележки:

Настоящият образец се попълват и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ № 14


Възложител: Община Долни Чифлик

Изпълнител: ...........................................


Д О Г О В О Р З А П Р О Е К Т И Р А Н Е


       Днес, ...........................2013 г. , в гр. Долни Чифлик, между:ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, БУЛСТАТ ......................................., със седалище и адрес на управление: ........................................................................., представлявана от ....................................... – Кмет на Община Долни Чифлик и ........................................................................ – главен счетоводител, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

      и


...................................................................... , ЕИК......................................, със седалище и адрес на управление: ................................................... , представлявано от ..................................................., ЕГН: ......................................, л.к. № .............................., издадена на ............................... г. от МВР........................................... - Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи този договор.

       


Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви със свои сили и за сметка на Възложителя: „Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект "Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на общ.Долни Чифлик, обл.Варна” включващ следните части:

1. Част ......................................

2. Част ...................................

3. Част ..........................................

4. Част ............................................

5. Част .................................................

6. Част ....................................................

7. Част ................................................

8. Част ................................................

9. План за безопасност и здраве

10. Количествено-стойностни сметки по всички части

11. Други части и становища по преценка на проектантския колектив

съгласно изискванията на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321 и подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта.

(2) Инвестиционния проект се предава в четири екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.ІІ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1). Договорната стойност на договора е ............................. / .........................................../ лева без ДДС.

(2). Ако "Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” одобри по-малка сума за посочените в чл. 1 дейности, възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор се намаля до размера на одобрените суми.

(3).Заплащането на инвестиционния проект ще се извърши, както следва:

1. Окончателно плащане - в срок до 30 /тридесет/ дни от одобрението на проекта от финансиращия орган - Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., сключване на Договор за финансиране и превеждане на авансово плащане от Държавен фонд "Земеделие" на Община Долни Чифлик.

(4) Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия Договор не се дължи ако инвестиционния проект не бъде финансиран от "Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”.

(5) Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия Договор се дължи, ако Община Долни Чифлик, при наличие на Одобрен проект от финансирашия орган, не сключи договор за финансиране и изпълнение на обекта.

(6) Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия Договор се дължи , ако Община Долни Чифлик осигури други източници на финансиране на обекта като цяло или части от него.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма право да възлага преработването на инвестиционния проект,или изработка на нов проект, за обекта като цяло, или за части от него, преди да е изплатил на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия Договор.

ІII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 3 (1).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви инвестиционният проект по настоящия договор за ..................... /.................................../ календарни дни от датата на подписването на договора.

(2).Страните по настоящия договор могат да го изменят или допълват само при условията на чл.43 ал.2 от Закона за обществени поръчки.ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати инвестиционният проект при условията и в сроковете на настоящия Договор.

(2) При констатиране на некачествено изпълнение на работата по проекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска корекция на изпълнението му.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява контрол по изпълнението относно качество, технически параметри и други без това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до необходимите данни и информация, които има и са необходими за изработването на актуализирания работен проект

(5).При установяване на недовършени работи или на работи с недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре предоставянето на средства до довършването на работите и отстраняване на недостатъците.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5 (1).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви инвестиционният проект качествено, в срок и в съответствие със заданието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при спазване на действащите нормативни документи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира висококвалифицирано техническо ръководство за изпълнение на възложеното задание.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.

(4) Изпълнението на инвестиционния проект се осъществява по изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни, карти и планове на района с които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разполага с цел изпълнение на заданието.
VI.НЕУСТОЙКИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 6 (1) За забава на плащане по настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0.02 % за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от договорената стойност.

(2) За забава на срока по чл. 6, ал. 1 от Настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.02 % за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от договорената стойност.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционния проект най-късно до ................ г., настоящия Договор се разваля по право.VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За всичко неупоменато в този договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащите нормативни актове.

(2)Споровете, възникнали между страните по повод този договор или неговото изпълнение се урежда по взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма, а при невъзможност за постигане на такова заинтересованата страна отнася спора за решаване в съда, съобразно ГПК.

Чл. 11. Приемането на инвестиционния проект се извършва с подписването на Приемателно – предавателен Протокол. Ако при приемането се установят недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска намаляване размера на възнаграждението.


Настоящия договор се изготви в два идентични екземпляра с еднаква правна стойност.

ЗА ВЪЗЛОЖЕТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/...................... - Кмет /.......................... - управител на

на Община Долни Чифлик/ ............................................... /

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/............................................./
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница