Алтруизъм и възпитание доц д-р Сийка Чавдарова-КостоваДата11.02.2017
Размер40.79 Kb.
Размер40.79 Kb.

АЛТРУИЗЪМ И ВЪЗПИТАНИЕ

Доц.д-р Сийка Чавдарова-Костова

АНОТАЦИЯ

1. Цел –

формиране на по-задълбочена и по-детайлизирана представа за отношението алтруизъм – възпитание в теоретичен план и практическата му реализация.
2. Задачи:

- запознаване с теоретични изследвания и практически проявления на алтруизма в контекста на възпитанието

- формиране на умения за анализ и интерпретиране на ситуации с прояви на алтруизъм от възпитателна гледна точка

- формиране на учения за организиране на възпитателни дейности с алтруистичен характер.


3. Очаквани резултати –

след приключване на курса студентите да могат да интерпретират проявления на алтруизма в контекста на възпитателната теория и практика, да интерпретират конкретни казуси.


4. Методи и форми на обучение –

лекция, упражнения, анализ на казуси, анализ на печатни и видеоматериали.


5. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка -

изготвяне на есе по определена тема, разработване на програма за организиране на благотворително събитие; изпит – писмено-устна форма.ЕВОЛЮЦИЯ НА МАЙЧИНСТВОТО, ПРАКТИКА И КОНСУЛТИРАНЕ

Проф.дпн ЯНА Мерджанова

АНОТАЦИЯ

1. Цел и задачи

Несъмнено връзката на детето с родителите и семейството през първите години от живота му е от определящо значение за цялостното му по-нататъшно развитие. Културата на майчинството като преживяване, като профилактика и специализирана грижа, като педагогически професионализъм на специалисти от различни сфери е един от ключовете към решаване на много тежките демографски, здравни, социално-психологически и семейно-педагогически, социално-политически проблеми на съвременното българско семейство, училище, общество.

Програмата си поставя за цел да осигури високо равнище на комплексна педагого-психолого-медико-консултантска компетентност на специалистите, които имат отношение към майчинството, семейната ситуация и детето до училищна възраст – педагози и възпитатели в детските предучилищни заведения; учители; възпитатели в домовете за деца, лишени от родителски грижи; бъдещи майки и млади родители; семейни лекари и специалисти в здравната сфера; консултанти; специалисти по приемната грижа в областта на социалната работа.


Очаквани резултати:

формирането на няколко основни групи подкомпетентности: информационно-познавателна; медико-профилактична и медико-оздравителна; психо-профилактична и психо-диагностична; педагого-формираща; консултантска; организационно-управленска.


3. Методи и форми на обучение:

лекции, семинари; работа с библиографски източници, импровизиране и симулиране; изследване на случаи; тренингови методи; методическо моделиране; демонстрация, взаимно рецензиране.


4. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка:

Текущо разработване и изиграване на отделни стратегии, методи, техники и задания (портфолио на студента).

В края на курса: писмено разработване на формиращ и подпомагащ (консултиращ, автотренингов) модул на основата на конкретно задание-проект. Важи за курсов проект.

На самия изпит: писмено дебатиране на теза в контекста на проблематиката.АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ В

ЛИЧНОСТНОТО КОНСУЛТИРАНЕ

Проф.дпн Яна Мерджанова

АНОТАЦИЯ:

Съвременното консултиране като подпомагане на личността в жизненото й израстване и реализация придобива все по-голямо значение, все по-богато съдържание и същевременно все по-голямо разнообразие като практики, теоретични виждания, алтернативни и авангардни концепции. Те се появяват на интелектуалния пазар, в информационните пространства, воюват за място в социалната практика, имат своите привърженици и последователи, своите опоненти. Професионална отговорност и дълг е на академичните центрове да предлагат подготовка и ориентири в тези алтернативни сфери на консултантската практика, за да се подпомогнат професионалистите в сферата на социалната работа да бъдат компетентни и адекватни на ценното, утвърдилото се, доказалото се, но и на напредничавото, новото. Да бъдат компетентни да преосмислят цялостния идеен, културен и приложен опит и да конструират оптимални консултантски проекти.

1. Цел:

Да се формират теоретико-аналитични компетентности за интерпретация, критично оценяване, сравнителен анализ на различни алтернативни подходи и модели на консултиране. Да се формират конструктивни проективни компетентности за съставяне на консултантската програма и взаимодействие във всичките им етапи, съдържателно и технологично. Да се формират приложни консултантски умения за реализация на някои основни консултантски алтернативни техники.


2. Задачи:

да се запознаят студентите с авторите и техните теории; да се упражняват в дебатиране по теза; да се упражняват в съставяне на матрица; да се упражняват в решаване на казуси, в алтернативно проектиране и консултиране в процеса на вариативни ситуации; да се стимулира тяхното критично, творческо и отговорно селективно отношение и подбор на адекватни консултантски подходи и методи.


3. Форми и методи на обучение:

лекции, дискусии, практически задания, упражняване в алтернативните консултантски методи, решаване на казуси, работа с различни инструменти.


4. Форми и методи на контрол и оценяване :

портфолио с 3 основни модула:

- теоретическа писмена интерпретативна разработка върху алтернативните подходи и методи – представяне и дебатиране по теза.

- съставяне на консултантска матрица въз основа на предпочитан алтернативен подход и метод – представяне и дебатиране.- комплект задания, казуси, резултати от прилагане на класически, традиционни и алтернативни инструменти и техники – представяне и дебатиране.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница