Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището през 2013/2014 годстраница1/5
Дата03.04.2017
Размер0.68 Mb.
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4   5

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 2013/2014 ГОДИНА
Цялостната дейност на ІОУ ”Иван Вазов” през учебната 2013/2014 година протече съгласно залегналите в годишния план дейности и произтичащите задачи от новоприетите нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално и национално равнише. Важен фактор за координацията на работата през отчетния период е създадената и утвърдена през годините организация на видовете дейности, спазването на графиците за започване и приключване на учебните занятия по степени и випуски. Координацията и отчитане на резултатите от дейностите осигури така необходимите единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планиране бе решаващо условие за реализацията на организацията, структурата и методиката на обучение в училището. Прозрачността на управлението в съчетание с добрите традиции и усъвършенстването на работата в екип са водещите принципи при планирането на дейностите за учебната 2013-2014 г. Като се прибавят и непрекъсната модернизация и обновяването на материално-техническата база, както и прилагането на съвременните интерактивни методи на обучение във връзка с настоящите интереси на подрастващото поколение, може да се смята, че училището поставя стабилна основа за изграждането на съвременни и подготвени за живота личности.

Увеличеният брой на паралелките в първи клас през последните години е показател както за повишения интерес към училището, така и за утвърждаването на неговия престиж. За това допринася работата на добре организиран и мотивиран екип от педагози по всички специалности в основното образование и специалисти-непедагози, които осигуряват нормални условия за работата и за опазването на здравето и живота на децата. Работната атмосфера е много добра.

През изтеклата учебна година в училището се обучаваха 651 ученици, разпределени в 28 паралелки, както следва: 15 паралелки в начален етап, 13 в прогимназиален етап. В началото на учебната година бяха създадени 9 полуинтернатни групи, 6 в начален етап и 3 в прогимназиален етап по проект «Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден». През учебната година в начален етап работиха 5 групи СИП,а в прогимназиален 9 групи.Групите СИП са по направления спорт,изкуство ,здравно образование и предприемачество.


 • Силни страни, постижения, резултати:

 • Постигнати бяха успехи в следните направления:

 • ІОУ”Иван Вазов” се ползва с добър имидж сред обществото на Свиленград.

 • Въведени са части от ученическа униформа: бяла риза, вратовръзка и емблема, приети на официално заседание на УН и с решение на ПС.

 • Изградени работещи методически обединения по културно образователни области.

 • Ежегодно приемане на план за квалификационната дейност съобразен с нуждите на преподавателите.

-Много добра работа на вътрешно училищно ниво-провеждане на обучения организирани от училището ,както и по методически обединения свързани с :

- Обсъждане на на учебните програми ,учебните планове,учебниците по ЗП и ЗИП по съответните учебни предмети и техните особености .

- Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади колеги

- Обсъждане и набелязване на мерки за единна добра подготовка на учениците за НВО в 4 и 7 клас.

- Обсъждане и изготвяне на единни критерии за оценяване знанията и уменията на учениците

- Изготвяне на график за провеждане на открити уроци и презентации по различни учебни предмети с цел обмен на добри практики.

- Подготовка и участия в състезания,конкурси и олимпиади.

- Анализиране с цел подобряване на наличната материално техническа база по кабинети- Обогатяване на библиотечния фонд с подходяща литература

 • Традиции :

 • От две години беше въведен нов модел на реализиране на приема на ученици в първи клас.Като се обявяват дни на отворени врати за родителите на първокласниците и ден в които се провежда разяснителна среща за възможностите на училището и начина на обучение .А от 3 септември в училището се приемат записалите се първокласнци, за да посетят станалата вече традиция “Есенна академия”, с цел по-добрата им адаптация към училищния режим .

 • В началото на м.септември се организират срещи с учениците и родителите на петокласниците с цел запознаване с новите преподаватели с новите класни стаи и кабинети.

 • Училището ни - като всяко основно училище - събира енергията и порива на децата в най-трудната възраст. Затова е създадена много добра организация за обмен на информация между: класен ръководител – родител, преподавател - класен ръководител – педагогически съветник – училищно ръководство, като в тази връзка:

 • Своевременно се уведомяват родителите за всички прояви на детето, за проблемите в училище и за цялостното му развитие.

 • Провеждат се индивидуални консултации с педагогическия съветник на ученици с наложено наказание „забележка” и проблемно поведение.

 • Пълноценно функционира УКБППМН, разглежда се всеки случай на провинено дете и се оказва своевременна помощ на родителя чрез насочването му към МКБППМН.

 • За учебната 2013/2014 година, заминалите за чужбина са 6, преместените - 12, а придошлите - 11ученици,като за една ученичка няма получено потвърждение че е записана в друго училище.Двама ученика повтарят класа

 • Получените знания и изградените умения, съобразено с държавните образователни изисквания, са на много добро равнище.

 • Върху качеството на УВР дава резултат системният контрол от страна на УР.

 • Отговорно се отстояват професионалните ангажименти от учителския колектив. На всички учители се осигурява творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.

 • Професионално и компетентно се разрешават проблеми и казуси, възникнали в текущата УВР.

 • Много добро взаимодействие с УН; включване на родителите в реализацията на училищни и извънучилищни прояви:

През изминалата година в разнообразните прояви, които организира училището се включваха малки и големи , като отворени врати , открити уроци по гражданско образование-“За чиста околна среда”- Четвъртокласниците с класен ръководител Иванка Карнобатлиева, проведоха разширено практическо занятие по Гражданско образование- околна среда. Учениците показаха как на практика да осъществяват своите идеи и необходими действия  за чиста и красива природа. Как да постъпват за да направят местата където живеят, учат и играят чисти  и приятни. Специално за занятието класът подготви изложба от отпадъчни материали и направи кът с цветя в Зелената класна стая. Представен бе филмът „История на сметосъбирането„  създаден от Клара Методиева и Веска Каймакова, учители в школото. Четвъртокласниците решиха успешно кръстословица и играха интересни игри. Подготвиха за РИОСВ - Хасково албум с рисунки и ръчно изработена екологична торбичка. От своите родители получиха поздравителен адрес, три красиви коша за отпадъци и за благодарност към положения труд - богата почерпка.

На 17.04.2014 година се проведе "Празник на водата". Учениците от 8б клас Тодор Георгиев, Екатерина Бойкова, Георги Георгиев и Елия Стоянова, под ръководството на г-жа Перчемлиева и г-жа Зафирова представиха пред учениците от 5в и 6в клас уникалните свойства на водата. Инициативата е в чест на патронния празник на училището. Учениците участваха с желание и получиха полезни знания относно свойствата и значението на водата за живота на Земята.

Родителите демонстрираха добра активност,като се включиха заедно с децата в организирания “Парад на хвърчилата” с учениците и родителите от вторите класове под надслов "Денят мечта - една голяма веселба". Мероприятието се проведе на градския стадион , като в него се включиха 31 ученика с ръчно изработени хвърчила.Всеки участник получи грамота за участие и книжка. Жури определи и три специални награди - за най-оригинално, най-красиво ръчно изработено хвърчило и най-дълго летяло във въздуха хвърчило. Празникът премина с много ентузиазъм сред участниците.

Кулинарна изложба организирана от родителите на 5в клас- Всички заедно ученици и родители подредиха и дегустираха приготвените от родителите им лакомства,които внесе непренудено настроение в училище .

Мероприятия с цел професионалното ориентиране на учениците .На 18.10.2013г. учениците от 4а клас посетиха ГПУ - Свиленград. Посещението беше организирано във връзка с обявяването на месец октомври  за месец на професиите. Всички бяха впечатлени от професията на граничния полицай. Запознаха се с най-модерната техника за наблюдението на границата, задаваха много въпроси за работата им. Най - забавната част от посещението беше срещата с полицейското куче.

- На 11.04.2014г. учениците от 4б клас и класната им ръководителка г-жа Ив. Карнобатлиева посетиха ТП "Държавно горско стопанство" - Свиленград, което е подразделение към ЮИДП - Сливен. Там бяха топло посрещнати от новия директор - инж. М. Михайлов, зам. директор Р. Джевелеков и целия колектив. Беседа на учениците изнесе лесничей Ст. Цанкова. Поводът за посещението бе Седмицата на гората, като учениците им пожелаха здраве и много професионални успехи. " С горско стопанство ни свързва дългогодишно приятелство - от 8 години подаряват на класа по едно дръвче за всяко дете - да го засади и да се грижи за него." - сподели г-жа Карнобатлиева. Класът подари колаж на горска тематика, албумче със снимки на деца с порасналите дръвчета.  Децата задаваха много въпроси на служителите, всички останаха много впечатлени от срещата и топлото посрещане. Лесничеите подариха на учениците брошури и книжки с ценни животински видове и птици.

Много са изложбите , конкурсите ,спортните прояви , които се организират в училище и в които ученици участват с желание.

Незабравими ще останат изложбите направени от сръчните ръце на учениците от групите СИП и групите ПИГ , които предсъздадоха с природни материали красотата на есента. Изложбата на мартеници под наслов ” Възраждане на българските традиции” ,която се откри в Общинския исторически музей. Експонатите бяха изработени от сръчните ръце на учениците от І до VІІІ клас на училището. Специален кът в музея бе  отделен и за кукерски маски и карнавални костюми, също изработени от нашите ученици.

Месец април бе посветен на Знаещите и можещите Вазовци,които показаха своите таланти във всички области- забавна математика-състезания с ученици от СИП математика,малките ни художници ни впечатлиха с невероятните изложби на СИП из. изкуство в първи клас , СИП дървообработване, СИП Предприемачество в първи клас, а на финала на патронния празник, който се състоя на 24.04. всички родители, ученици общественост бяхме свидетели на невероятният спектакъл "Бъди благословена, земя българска!" на учениците от третите класове. В него те изразиха своята обич и гордост, че са последователи и деца на българският род. Със стихотворения, песни, танци и актьорско майсторство те изразиха безпределната си любов към България.

Състезанието „Народните будители и аз” ,проведено в І ОУ „Иван Вазов  ,бе спечелено от учениците на VІІ б кл. с класен ръководител Светлана Димитрова. Те  бяха избрали за  патрон на своя отбор родолюбецът Любен Каравелов. Стартът на състезанието бе даден през ноември 2013 г., в навечерието на Деня, посветен на народните будители. Целта на проявата бе учениците да научат повече за живота и просветителското дело на бележити българи, спомогнали за духовното развитие на народа ни и утвърждаване на българщината.

  На финала  седмокласниците застанаха срещу учениците от VІ в кл., с класен ръководител Катя Зафирова. Журито в състав Любомира Иванова, пом.директор в І ОУ”Ив.Вазов”, Стефан Димитров , д-р по история и Христина Парушева, преподавател  по история, следяха за стриктното изпълнение на правилата и справедливо оценяха отговорът на всеки участник. Гости на състезанието бяха Милена Иванова , старши експерт по начално образование  в РИО- Хасково и Живко Великов, представител на Ротари клуб, Свиленград,който връчи наградата на победителите. А тя е еднодневна екскурзия в страната до  избрана от учениците дестинация. Ася Райкова, директорка на училището, награди класирания се на второ място VІ в клас, с еднодневна екскурзия до културно-историческа забележителност в община Свиленград.

 Много ни радват и изявите на нашият състав за народни танци и хора, с художествен ръководител Ирина Симеонова, учител в училището.Имат спечелени две втори места в два конкурса в Хасково. В традиционния национален фестивал „Китна Тракия пее и танцува”, провеждащ се в местността „Кенана”  край Хасково, танцьорите участваха  с три танца- „Пролетен танц”, „ Копаница” и  „Еньова буля”.Те впечатлиха  публиката с изкусно изпълнение и оригиналност на интериора. Журито, което се председателстваше от народния певец Тодор Кожухаров. Сред 93-те фолклорни групи , представени от 60 населени места в страната, на танцовата формация от училище „Иван Вазов „ бе присъдено второто престижно място и почетния плакет на Хасково. Три часа по-късно съставът  от шестнадесеттте момичета пристигнаха  в читалище „Заря”- Хасково, където се проведе VІІ областен форум на извънкласните училищни дейности „Знаем, можем и творим”. В него взеха участие 60 клуба и 484 ученика.Тук танцовият състав представи  отново своите три танца. Журито ги награди с второ място и грамота за отлично представяне на своя  фолклорен танцов репертоар.През месец септември нашите момичета безапелационно грабнаха първото място на престижния фестивал за автентичен фолклор «Странджа пее и танцува» във Втора възрастова група .Фестивалът е с международно участие и е организиран от Еврогрейд ООД, Асоциация Български фолклор и Община Приморско. Според организаторите той има за цел да се привлекат младите хора да участват в съхраняването на изконно българско културно наследство, което запазва нашата идентичност в Европейското семейство.  Танцовият състав участва с „Джиновски танц” и „Еньова буля”.  Журито даде най-високата награда на Вазовци заради артистичността и умението на танцьорките да създадат радост и наслада с изпълнението, строгото придържане към традиционализма при изработването на костюмите , както и за спазването на автентичността в стила на танците.   Съставът от дванадесетте момичета от пети и шести клас дефилира празнично в центъра на Приморско преди започването на концертната програма .Изпълнението им бе излъчено по ЕG TV. На първенците бе връчена освен грамота за лауреат на фестивала, специален плакет и  безплатен видео запис от фестивала.

Незабравими ще останат и екскурзиите организирани съвместно с родителите на исторически забележителности в района и други места в страната.

Това е следствие от подобрената работа на училищното настоятелство като цяло.През изтеклата учебна година се проведоха 4 заседания.Кaто всички те бяха продиктувани от желанието на родителите да са инициатори и организатори на училищните мероприятия.Заедно с тях бе обсъден годишния план на училището и промените в ПДУ на заседание проведено в началото на септември.Учителите и ръководството на училището работим в посока на приобщаване на родителите към живота на училището.


 • Развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и родители е с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.

 • Участието и класирането на ученици в национални състезания, конкурси и олимпиади е доказателство за качеството на труда на техните учители.

 • Добрите изяви на децата в областта на изобразителното изкуство, музиката и спорта получиха признание в множество прояви на общинско и областно ниво.

 • Единодействието на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити визията за ІОУ „Иван Вазов” като образователна институция, която дава много добра подготовка на децата и в която се спазват определен ред и правила на поведение.

 • Непрекъснатото обогатяване на материалната база, свързано с навлизането на информационните технологии в обучението и административното обслужване на училището

 • Утвърждаването на мултимедиите в УВП, както от страна на учителите, така и на учениците, повишава интереса на децата и качеството на обучението.

 • Като добра тенденция се утвърждава вътрешното заместване между колеги, като това е начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, свързани с отсъствия на учители /по болест и др.причини/ и учениците да не губят учебни часове. Училището успешно участва в проекта ,,Без свободен час”, за което допринася създадената организация за оперативното дежурство на учителите.

 • Положително влияние за издигане престижа на ІОУ” Иван Вазов” е поддържането на училищния сайт, в които се отразяват всички дейности, мероприятия и се съдържа информация за цялостната организация на УВП.

 • Въвеждането на ,,Електронен дневник” съдейства максимално за осъществяването на връзката училище –семейство и дава информация на родителите за успеха и поведението на учениците.

 • Постиженията в УВР, положителните промени в обновяването и естетизирането на материалната база, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с ученици и родители имат своя резултат, а именно - изпълнения план-прием за първи клас, което категорично доказва колко много родители са избрали І ОУ „ Иван Вазов”.
 • През изминалата 2013/2014 г. среденият успех на училището – 5,26

 • Добро е представяне на учениците от 4-ти и 7-ми клас на националното външно оценяване в края на учебната2013/2014 година;

 • Национално външно оценяване в четвърти клас:

Резултатите показват едно много добро и трайно усвояване на знанията по различните предмети, заложени в учебните програми по учебните предмети изучавани в/ЗП/ в четвърти клас.

В края на годината по всички предмети се отчитат много добри резултати по учебните предмети от /ЗП/. • Сравнение на резултатите по паралелки в оценки от НВО с годишния успех/ЗП/-2014год.

клас

предмет

/ЗП- резултати в края на годината/

НВО

Разлика

IVа клас

Български език и литература

5.64

5.36

+0.28

IVб клас

Български език и литература

5.17

5.32

-0.15

IVв клас

Български език и литература

5.27

5.65

-0.38

средно IV клас

Български език и литература

5.35

5.45

-0.10

IVа клас

Математика

5.18

4.86

+0.32

IVб клас

Математика

4.96

5.05

-0.09

IVв клас

Математика

5.08

5.38

-0.30

средно IV клас

Математика

5.10

5.10

0

IVа клас

Човекът и природата

5.64

5.76

-0.12

IVб клас

Човекът и природата

5.58

5.76

-0.18

IVв клас

Човекът и природата

5.54

5.91

-0.37

средно IV клас

Човекът и природата

5.58

5.81

-0.23

IVа клас

Човекът и обществото

5.64

5.68

-0.04

IVб клас

Човекът и обществото

5.00

5.70

-0.70

IVв клас

Човекът и обществото

5.38

5.95

-0.57

средно IV клас

Човекът и обществото

5.33

5.78

-0.45
 • Сравнение на училищните средни резултати (в точки) по предмети с предходни години
2012

2013

2014

Разлика между 2013 и предходната година

БЕЛ

16.86

15.63

16.58

+0.95

Математика

15.75

14.45

15.15

+0.7

Човекът и природата

18.34

16.99

17.89

+0.9

Човекът и обществото

15.99

14.65

18.08

+3.43

Общ среден бал:

16.73

15.43

16.92

+1.49
 • Национално външно оценяване в седми клас:

Резултатите на училището по всички предмети от НВО са по-високи в сравнение с тези за страната и областта. Това ясно говори, че преподавателите са работили с висок професионализъм, както и че са успели да мотивират учениците и да ги стимулират за по-добра подготовка и за системно учене .
 • Сравнение по паралелки на средните училищни резултати в оценки от НВО с годишния успех (ЗП) – 2014 г.
БЕЛ

Математика

Физика и астрономия

Биология и ЗО
ЗП

НВО

Разлика

ЗП

НВО

Разлика

ЗП

НВО

Разлика

ЗП

НВО

Разлика

VІІ а

4.80

4.40

+0.40

4.24

4.38

-0.14

4.36

4.00

+0.36

4.72

4.44

+0.28

VІІ б

4.83

4.54

+0.29

4.42

4.65

-0.23

4.33

4.33

0.00

4.50

4.29

+0.21

VІІ в

4.63

4.46

+0.17

4.08

4.40

-0.32

4.25

4.67

-0.42

4.46

5.08

-0.62

VІІ г клас

4.41

4.16

+0.25

3.77

4.46

-0.69

3.86

3.82

+0.04

4.05

4.86

-0.81

Средно VІІ клас

4.67

4.40

+0.27

4.14

4.47

-0.33

4.21

4.21

0.00

4.44

4.67

-0.23Химия и ООС

ГИ

ИЦ

Чужд език
ЗП

НВО

Разлика

ЗП

НВО

Разлика

ЗП

НВО

Разлика

ЗП

НВО

Разлика

VІІ а

4.68

4.76

-0.08

4.92

4.92

0.00

4.60

4.64

-0.04

4.68

4.70

-0.02

VІІ б

4.54

4.79

-0.25

5.13

5.46

-0.33

4.96

5.17

-0.21

4.83

4.58

+0.25

VІІ в

4.50

5.33

-0.83

4.75

4.79

-0.04

4.63

4.79

-0.16

4.58

4.04

+0.54

VІІ г клас

4.09

4.64

-0.55

4.64

4.86

-0.22

4.55

4.86

-0.31

4.50

4.55

-0.05

Средно за VІІ клас

4.46

4.88

-0.42

4.86

5.01

-0.15

4.68

4.87

-0.19

4.65

4.47

+0.18


 • Средни резултати (в точки) по предмети и сравнение с училищния резултат от предходни години
2012

2013

2014

Разлика между 2014 и предходната година

БЕЛ

52.56

52.35

41.50

-10.85

Математика

52.81

45.22

42.64

-2.58

Биология и ЗО

12.44

11.03

11.00

-0.03

Физика и астрономия

9.28

10.58

9.57

-1.01

Химия и ООС

11.90

9.27

11.44

+2.17

История и цивилизация

12.39

11.71

13.60

+1.89

География и икономика

13.46

13.76

14.43

+0.67

Чужд език

24.82

25.63

24.42

-1.21

Общ среден бал:

23.71

22.44

21.07

-1.37

Горди сме с постиженията на Дарина Павлинова и Елина Динкова от VІІб клас получили пълни шестици на проведеното от МОН -НВО по български език и литература. Това, оказа се, са и единствените „пълен отличен” на т.нар. малки матури в областта по БЕЛ.Резултатът е сред явилите се общо 1956 седмокласници в Хаковско, а от ОУ „Иван Вазов” -94. 


 • И през тази учебна година Вазовци не отстъпват от завоюваните си позиции с участието си в ежегодните олимпиади, състезания, конкурси, спортни и обществени мероприятия, организирани на общинско, областно и национално ниво.

 • Участия на учениците в олимпиади /състезания:

Олимпиада по :

Брой участници в общински кръг

Брой класирани за областен кръг

Брой класирани за национален кръг

Математика

59

1

-

История и цивилизация

26

2

-

География и икономика

15

-

-

Биология и здравно образование

14

1

-

Химия и опазване на околната среда

14

5

-

Физика и астрономия

7

4

-

Български език и литература

45

10

-

Информационни технологии

1

1

-

„Знам и мога” – 4 клас

15

2
Състезание по:

Брой участници в училищен кръг

Брой класирани за областен кръг

Брой класирани за национален кръг

„Народните будители и Аз”

279

27
Футбол

16


 • Ученици с високи резултати на областните олимпиади, национални състезания и конкурси:

 • История и цивилизация- Симона Стефанова Станкова-89.5 точки и Стоян Димитров Малинин – 81 точки от пети клас представиха достойно училището ни в областния кръг на олимпиадата.

 • На 24.04.2014 година 36 ученика от първи клас и 34 от втори клас се включиха в Международен турнир „Математика без граници” –Пролет 2014 година.         Турнирът се организира от сдружение „Педагогическа асоциация Образование без граници” – България, сдружение „Папирус” и образователен център „Иновация” – Казахстан.  Участват ученици от 26 страни на петте континента. Те се състезават в своите училища чрез 20 задачи за всяка възрастова група, предложени от международно жури с председател Евгени Овчаров от университета в Хайделберг – Германия. Наша гордост са:Иванина Иванова и Калина Георгиева от 1в клас, които спечелиха сребърни медали, а учениците от 1а клас- Христо Георгиев, Александър Стоянов и Теодор Димов спечелиха бронзови медали.Така за пореден път доказахме,че в нашето училище учат знаещи и можещи Вазовци.

 • Учениците от 3б клас с класен ръководител Мария Савова участваха в регионалния ученически конкурс "Красотата на природата". Конкурсът е обявен от РИОСВ - Хасково по повод Международния ден на Земята - 22 април. Цели се чрез творчеството си децата да изградят позитивно отношение към природата и нейното опазване.Те получиха грамота и благодарствено писмо от организаторите на конкурса.
 • Добрата реализация на нашите учениците и продължаващото им добро представяне, също са признаци за качествено образование.

 • Добри иновативни практики, разработени, представени и приложени в училището:
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ - “Пътят на боклука и моето участие за чиста околна среда” – четвърти “б” клас- интерактивен урок с участие на родители.

 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - - интерактивни уроци, представени пред родителите на учениците от групите СИП предприемачество от първи” б”и “в”клас

 • МАТЕМАТИКА - Училищно състезание за първокласници "Знам и мога"- проведено в три кръга организирано от МО на учителите от начален етап.

 • Предложения и препоръки: Организиране на по-обхватни форуми за представяне на добри практики от урочната и извънкласна дейност.
 • УЧАСТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 година:1. Общи сведения за работата на училището по проекти:

 • ОП РЧР

-ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

-Проект BG051РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”. • -Държавен фонд земеделие –“Училищен плод”

 • проект „Спортът като култура и здравословен начин на живот” №2007CB16IPO0008-2013-3-018 ,по договор РД-02-29-17/03.02.2014 по програма за трансгранично сътрудничество между Р БЪЛГАРИЯ и

Р ТУРЦИЯ,съфинансирана от инструмента за предприсъединителна помощ(ИПП)CCI 2007CB13IPO008-2013-3

2. Участие в национални програми на МОН .

„-На училище без отсъствия”,мярка”Без свободен час”-

-Национална програма”С грижа за всеки ученик”

Модул Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите

олимпиади“

- Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития

-Национална ИКТ в училище-Национална програма “Модернизация на материалната база в училище”


 • Материално - техническата база, с която разполага училището, е много добра и добре поддържана.

 • Сградата е триетажна със застроена площ 8220 кв. м. Изградени са 4 компютърни кабинета,2 интерактивни кабинета, видео зала, помещение за столово хранене, 35 класни стаи, кабинети по физика, химия, биология, история, музика, видео кабинет, три физкултурни салона, лекарски кабинет, логопедичен кабинет, кабинет на педагогическия съветник, Функционира библиотека с читалня.

 • От 2006 год.училището е санирано, като е подменена дограмата, а от 2007 год.. е модернизирана и обновена спортната площадка в двора. През 2010 год. училището е газифицирано.
 • За сигурността на учениците и осигуряване на пропускателен режим на входа на училището ,ежегодно се сключва договор с охранителна фирма,като договора включва и обход след учебни занятия с цел предотвратяване на посегателства на материалната база

 • Училището разполага с видео наблюдение ,което обхваща двора,всички входове и коридори.

 • През изтеклата година беше изградена и пожароизвестителна инсталация,ежегодно се провеждан необходимия брой обучения на учениците,инструктажи и учебни тренировки за евакуация ,съгласно план за осигуряване на условия за безопасно обучение и труд и училищен план за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.


 • Слаби страни, проблеми, трудности:

 • Необходимо е:

 • да се работи още по-активно за практическо въвеждане на нови, интерактивни методи на обучение;

 • да се усъвършенства дейността на вътрешно-училищната квалификация в МО;

 • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

 • специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот и обогатяването на материално-техническата база;

 • Поради високото ниво на училищна ангажираност и липсата на достатъчно средства е трудно да се сформират групи, с които да се работи в извънучебно време.

 • Организиране на по-обхватни форуми за представяне на добри практики от урочната и извънкласна дейност.

 • Намалял брой паралелки в прогимназиален етап - дължи на кандидатстването на учениците след VІІ клас. Добрата подготовка на учениците и много доброто им представяне на НВО в VІІ клас мотивират учениците и техните родители да продължат обучението си в профилирани гимназии, с което приемът в VІІІ клас спада.Новият проектозакон, за средното образование, също оказва своето влияние в тази посока.

 • Възможности на училището да решава проблемите:

 • Наличие на дългогодишна традиция и авторитет на училището.

 • Наличие на всички звена на педагогически екип.

 • Педагогическият колектив е в състояние да посрещне предизвикателствата на времето и промените в обществото, като използва пълноценно наличния си потенциал.

 • Висок процент на преподавателите с висше образование и допълнителна квалификация.

 • Партньорство с родителите, добра работа с училищното настоятелство и привличането им като активни участници в цялостната дейност на училището. На събрание на училищното настоятелство е избрана комисия, която да подпомага училищното ръководство при управлението на бюджета на училището.
 • Изводи и оценки:

 • Училището се радва на добър имидж сред обществеността в Свиленград.

 • Фактът, че напълно е реализиран приемът в първи клас, е показателен за това.

 • Доброто представяне на учениците в следващите етапи на обучение и по-късната им реализация в различните области на науката, културата, спорта и други е най-важният признак за качественото образование, което получават възпитаниците ни.

 • Продължаване на работата по осигуряване на подготовката на учениците, съответстваща на европейските образователни стандарти.

 • И занапред е необходимо да утвърждаваме нашето училище като конкурентоспособно, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация; да продължи усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователния и възпитателен процес за утвърждаването на младия човек като гражданин на България и света. Училището ще се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница