Анализ на приходите на фирма "Вида-Стил" ад гр. Видинстраница1/4
Дата18.11.2017
Размер0.67 Mb.
Размер0.67 Mb.
  1   2   3   4

Технически университет – град Габрово
Център за следдипломна квалификация
Специалност “Финанси, банки и борси”


ДИПЛОМНА РАБОТА
Тема: Анализ на приходите на фирма “Вида-Стил” АД – гр.Видин


Увод
Изграждането на пазарна икономика в България изисква познания в много нови за страната ни области. Едно от задължителните условия за ускоряване процеса на развитие на пазарната икономика е запознаването с маркетинга и неговото усъвършенствуване.

Няма страна, в която организацията на маркетинга да не е проблем с изключителна актуалност. Сега, когато в България се установяват нови пазарни принципи маркетингът постепенно започва да се утвърждава, като основен фактор в организацията и управлението на стопанския живот.

Маркетингът е комплекс от принципи, методи, организация и техника за изследване на пазара, за формиране и разширяване търсенето на стоки и за отчитане на информацията на пазара, при обосноваване на стопанската дейност по всички стадии на възпроизводствения процес. Чрез маркетинга цялостната стопанска дейност се насочва към производството на стоки, които задоволяват потребностите на обществото и неговите членове. Маркетингът се характеризира като пазарна концепция за управление на стопанския живот, насочена към максимално задоволяване на конкретните потребности и възможно най-висока икономическа изгода за производствените и търговските фирми.

В условията на пазарно стопанство успехът на фирмата силно зависи от маркетинговата стратегия на нейното ръководство т.е. от умението му да предложи подходящи продукти на подходящи пазари. Много често фирмените мениджъри си задават въпроса: “По-важен ли е маркетингът от другите функции на управлението за просперитета на компанията?”. Отговорът на този въпрос е категорично “не”. Маркетингът не е по-важен от другите функции, но е също толкова важен, колкото управлението на производството, финансите или персонала. И понеже в условията на социалистическата икономика, изградена на принципа на монополизма, маркетинговите дейности бяха излишни, то те са нова необходимост в настоящия момент и ако някой мениджър ги пренебрегне, той бива жестоко наказан от пазара.

На фона на новите тенденции в икономическото развитие на България и в съответствие с новите тенденции на пазара се развива управлението и производствената дейност във “Вида-Стил” АД. Фирмата разполага с всички условия за добро и рационално развитие на маркетинга, както ще се види по-нататък. Предприятието е утвърден лидер при производството на ризи на вътрешния пазар и от дълги години има стабилни контакти на външния пазар. Ризи и блузи с марката “Вида” са търсени, както в България, така и в чужбина.

Основното изделие (стока), която се произвежда от фирмата са ризите, но тя предлага изключителна дълбочина на продуктовата линия. Голямо е разнообразието на моделите, като се започне от официалните ризи и се стигне до всекидневните. Преобладава богатството на десени, както на цветова гама, така и на различни материали: памук, лен, ликра, дантела и др.

Ризите на “Вида-Стил” АД са предназначени за широк кръг потребители: мъже, жени, деца с различен социален статус.

От изложеното по-горе се вижда, че “Вида-Стил” АД, като основен производител на ризи в България има потенциалната възможност да удовлетвори желанията на всички свои клиенти, както и да полага усилия за привличане на нови такива, а също и да проникне на нови външни пазари. Стратегическото разположение на града създава още по-добри предпоставки за развитието на износа и за подобряване на стокообмена със европейските държави.Глава І

Ситуационен анализ на фирмата
1. Вътрешна среда

Не може една фирма да построи своята маркетингова стратегия и да преоткрива перспективи за нейното усъвършенствуване без да е направила първата стъпка на маркетинговото планиране - ситуационният анализ. При него фирмата определя маркетинговите възможности и проблеми, с които тя би могла да се сблъска в хода на дейността си. Ситуационният анализ хвърля светлина върху два проблема - вътрешната и външната среда на фирмата.

Вътрешната среда е своеобразен анализ на възможностите на фирмата и още по-точно “собствените възможности”, които фирмата може да регулира, чрез дейността си (в частност способностите на специалистите маркетолози и управляващата структура на фирмата). Собствените възможности на фирмата са свързани и с наличието на определени ресурси (човешки, материални, финансови и др.)


    1. Кратка история на фирмата

“Вида-Стил” АД е създадена с Постановление на МС №16 от 8.02.1962 г. към външнотърговската фирма “Булст” под наименованието ДИП “Асен Балкански”. От тогава и до сега основно изделие в асортимента на предприятието е мъжката риза, последвано по-късно от детско-юношеската риза и дамската блуза.

Началото се поставя от 300 работници, използващи крайно остаряла техника в няколко работилници в гр. Видин. Продукцията първоначално е предназначена само за вътрешен пазар.

Основна задача през първите години е да се завоюват водещи позиции в страната в производството на мъжки ризи за износ. Променя се и името на предприятието на ДИП “Вида”, и то започва да функционира под егидата на стопанско обединение “Рила” - гр. София, в което са включени почти всички по-крупни шивашки заводи в България. В края на същата година персоналът се увеличава с още 600 работници.

През 1966 г. е направено първото по-голямо преоборудване на техниката. Открива се първият цех извън централата - в гр. Кула. В този период започва и производството на детско-юношески ризи.

На 11 ноември 1968 г. започва изграждането на нова производствена сграда в гр. Видин, в която производството се прехвърля през 1972 г. Внедрената нова технология и оборудване, повишената квалификация на специалистите и работниците дават възможност за по-голяма ефективност на производството, и по-голяма част от продукцията се реализира на външния пазар, в страните от Западна Европа (основно Германия) и бившия СССР.

В последващите години до 1990 г. предприятието е с все по-увеличаващ се дял на продукцията за износ. Изделията се работят не само на ишлеме, а с непрекъснато увеличаване на продукцията с български материали. За този период от време основен износител на продукцията за фирмата е “Индустриалимпорт” - гр. София.

През 1989 г. с решение на МС ДИП “Вида” се определя като самостоятелна държавна фирма, а по-късно след приватизационните процеси предприятието се преобразува в акционерно дружество. Основен предмет на предприятието е производство на мъжки ризи, детско-юношески ризи, дамски блузи и мъжки вратовръзки, както и преработка на ишлеме на гореспоменатите изделия, като реализира продукцията си на вътрешния и външния пазар, и името на фирмата става “Вида-Стил” АД.

До промените през 1989 г. е най-голямото предприятие в страната за лека конфекция, с основна производствена гама мъжки и детски ризи и дамски блузи, водещо в отрасъла “Шивашка промишленост” и на територията на Югоизточна Европа. “Вида – Стил” АД е собственик на земята и сградите, като общата площ е 53 159,60 кв.м., от които 22 030,00 кв.м. застроена, включваща главен корпус и административна сграда, столова и кухня, парова централа, гараж, перална и складови помещения. През 1995 година фирмата е приватизирана, като основния дял от 80,53 % е купен  от работническо-мениджърско дружество “Вида 95”АД, която през 2002 година се преобразува във “Вида Холдинг”АД.  Понастоящем компанията е със следната структура:  “Вида – Стил”АД е 100 % частно акционерно дружество със следната структура на капитала:

- “Вида Холдинг”АД – 80,53 %;

- Преференциални акции на работници и служители – 7,99 %;

- Акции на реституирани собственици – 11,48 %. 

“Вида – Стил”АД се управлява от Съвет на директорите и се ръководи от изпълнителен директор.  Производственият цикъл е организиран в структура, която се състои от цех за технологична и конструктивна подготовка на производствения процес за всеки отделен асортимент, кроялен цех и два цеха за производство. В тях работната сила е разпределена в 10 бригади с от 30 до 50 човека персонал. Структурата на персонала във всяка бригада е: бригадир, технолог, окачествител и работници. Към всеки от цеховете има енергетици и механици.  Във фабриката работят 500 работника на едносменен режим на работа, но оборудването позволява при двусменен режим да се трудят около 1100 работника.  При настоящия брой и структура на персонала дружеството произвежда общо годишно над 580 хиляди броя шивашки изделия годишно, при  работа на една смяна. При двусменен, капацитетът може да надхвърли 1 000 хил. броя изделия, годишно, в зависимост от сложността на моделите. Предприятието произвежда на ишлеме за реномирани европейски фирми, които изискват висококачествена изработка на дрехите. От 2007 г. “Вида – Стил”АД притежава сертификат за качество ISO – 9001: 2000
1.2. Състояние на техническото оборудване на фирмата
В началните години на своето съществуване “Вида-Стил” АД е осъществявала производството със стара и неефективна техника, като основно са преобладавали прави шевни машини и оверлози на фирмите “Сингер” и “Текстима”.

След преместване на фирмата в новопостроената сграда се извършва и първото обновление на техниката и старите машини се заменят с нови модели на световноизвестните фирми “Сингер” и “Адлер”.

Ново обновление на техниката с прави оверлози и специални машини е направено през 1984 - 1992 г. от японската фирма “Жуки”. От 1988 г. е закупена и внедрена система “Микродинамикс” за подготовка на производството и осигуряване на най-икономичен разкрой на текстила.

През последните години “Вида-Стил” АД използва за производството на своите продукти главно японска техника на фирмата “Жуки”.

На база на разработената технологичната програма за периода 1998-2001 г. бе извършено и последното обновление на техническата база на “Вида-Стил” АД, както следва:

- 50 бр. машини за прав двулицев шев - “Жуки” - DDL555;

- 15 бр. прави машини с верижен шев - “Жуки” МS;

- 7 бр. двуглави машини с двулицев шев - “Жуки” МL;

- 4 бр. автомати за затваряне на маншети - “Адлер -Дюркопф”;

- 6 бр. илични автомати - “Жуки”;

- 9 бр. машини оверлоз0и - “Жуки”.

Новост в завода е цеха за производство на вратовръзки, който е изцяло автоматизиран. Машините за това производство са уникални и не могат да служат за друго.

Друга новост от техническото оборудване на фирмата е пресата за пране, сушене и гладене чрез специална термична обработка, в резултат на която изделията издържат 60 пранета без да се налага друго гладене.

Нова придобивка на завода е и машината на бродерия на фирмата “Таджима” - Япония. Машината е с 10 шевни глави и обслужва едновременно 10 изделия.

“Вида-Стил” АД разполага със собствена транспортна база, която включва:

- 2 автобуса

- 7 леки коли

Фирмата също така разполага със собствена водоснабдителна система и собствена парна станция. Всичко това се прави с цел да се улесни престоят на работниците и служителите във фирмата и да се повиши ефективността на производство.


1.3. Кадрова политика на фирмата
Всичко свързано с персонала е било винаги един от най-важните проблеми, вълнуващи ръководството на фирмата.

В края на 2008 г. средният списъчен брой на заетите във “Вида-Стил” ЕА е 1684 души.


Демографска структура


Общо

1684 души

По пол
- мъже

131 души

- жени

1553 душиПо възраст
- до 20 год.

37 души

- от 21 - 30 год.

660 души

- от 31 - 40 год.

683 души

- от 41 - 50 год.

245 души

- над 50 год.

59 души

От статистиката се вижда, че работниците в най-трудоспособна възраст от 20 - 40 год. имат най-висок дял, за което се смята че е гаранция за висока производителност.
Образователна структура


- основно образование

179 души

- средно образование

780 души

- СПТУ

272 души

- средно-специално образов.

159 души

- полувисше образование

3 души

- висше образование

67 души


Структура по категории персонал


- работещи

1315 души

- специалисти

61 души

- ръководни кадри

17 души

- помощен персонал

15 души

- охрана

5 души

В края на всяка година в отдел ТРЗ на фирмата се прави анализ за ефективността от използването на човешките ресурси и за степента на използване на работното време. Статистиката е следната:
Фонд работно време

Човекодни

човекочасове

- ефективен фонд

291461

2335279

- отработени дни

264474

2119383

- отпуски

26983

215864

- държавни задължения

4

32


Фонд неотработено време

Човекодни

човекочасове

- общо

34310

2774431

- отпуск майчинство

19647

157176

- болничен отпуск

34277

274216

- административни

2597

20776

Неплатени отпуски- самоотлъчки

19

152

- почивни и празнични дни

188489

1507912

Средно за годината един работник е отработил 186,5 човекодни или това са 1495 човекочаса. Производителността на труда за един работник е 237,6 за една година.

Разпределението на персонала във фирмата е съобразено с дейностите и извършваните в производствените цехове операции. Средната месечна заплата на лицата, работещи по трудов договор, начислена и фактически изплатена за 2008 г. е 400 лв. при средна за отрасъла в страната 220 лв. Средната месечна заплата на работещите във фирмата за 2008 г. е 370 лв., при средна за страната 80 600 лв.

Производителността на труда на един зает за същата 2008 г. в хил. лв. е 458 при 220 за 2008 г. и 250 средна за отрасъла в страната.

Във “Вида-Стил” ежегодно се разкриват нови работни места, което най-ясно може да даде доказателство за възходящото развитие на фирмата, като се има предвид растящата безработица в града, в резултат на фалирането на редица други фирми. Фирмата продължава политиката за индексиране на доходите с реалния индекс на инфлация за всяко тримесечие, както и компенсирането им за вече изминал период.

През периода 2008 - 2009 г. фирмата отделя значително време за обучение на работниците и служителите си, особено по проблемите за безопасността на хигиената, а също и на качеството. В рамките на предприятието е създаден Професионален учебен център - ПУЦ, който поема допълнителна квалификация при въвеждането на нова технология в производството.

В рамките на “Вида-Стил” АД са изградени и функционират “кафе-бар” и столова с уютна обстановка, а в момента е в строеж и нова заводска поликлиника, в която ще работят лекари-специалисти и ще се грижат за здравето на работниците и служителите на фирмата.
1.4. Организационно-управленска структура на фирмата
След извършване на приватизационните процеси фирмата се преобразува с Решение № 151/ от 19.07.1993 г. на Видинския районен съд в акционерно дружество с разпределение на капитала, както следва:

- 70% - мениджърски екип на фирмата

- 12% - работен екип на фирмата

- 11% - бивши държавни институции

- 7% - държавно участие

и с генерален директор инж. Т. Йорданов.

За да оцелее и се утвърди една фирма вече са необходими не само пазарни проучвания, търсене на подходящи пазарни партньори в страната и извън нея, съобразяване с конкуренцията и добре пресметнат риск. Всичко това е немислимо без нов, съществено различаващ се начин на мислене и управление на фирмата. Най-доброто решение може да бъде намерено, чрез комбиниране на рационален анализ, основаващ се на трезв поглед върху конкретната ситуация, творческо разчленяване на сложния проблем на съставните му части и тяхното съчетаване по начин, който в най-голяма степен води до успех и постигане на набелязаните от фирмата цели. За постигането на всичко това обаче е необходимо да се мисли и управлява стратегически.

“Вида-Стил” АД е съобразила своята управленска структура с предмета на дейност, целите и задачите, които си е поставила, като едновременно с това е взела под внимание и влиянието на факторите от външната маркетингова среда.


1.5. Финансов анализ на фирмата
Финансите са система от парични отношения под формата на парични приходи и парични разходи, осигуряващи оптималното осъществяване на дейността на фирмите, в съответствие с техните стопански цели.

Поради тази причина всяка фирма в това число и “Вида-Стил” АД изготвя финансов план. В него са определени източниците на финансови средства и направлението на тяхното използване. Той е резултативен раздел на комплексния план на фирмата. В него е отразен резултатът от цялата производствено-стопанска дейност на “Вида-Стил” АД.

Постъпленията в приходната част на финансовия план се определят главно от реализацията на готовата продукция, от намаляването на разходите по реализация и от ефективното използване на материалните и трудовите ресурси.

В разходната част се отразяват потребностите от иновации и инвестиции на фирмата за увеличаване на дълготрайните материални и нематериални активи, от средства за нарастване на краткотрайните активи и др.

Финансовият план не само отразява резултатите от производствено-стопанската дейност на “Вида-Стил” АД, но и активно съдейства за подобряването им. Финансовият план е разработен на база на:

- отчета за приходите и разходите на фирмата

- анализа на счетоводния баланс
Финансово-счетоводен анализ на “Вида-Стил” АД
Годишното приключване за 2008 г. е извършено съобразно действащата нормативна уредба - Закона за счетоводството; Закона за ДПч; с утвърдена преоценка на активите; с утвърдена методика за преоценка; НСС и др.

Предмет на настоящия анализ са резултатите от дейността на дружеството през 2007 г.Отчет за приходите и разходите
- Приходи от дейността
Нетният размер на приходите от дейността е 12 768 074 лв., в т.ч. приходите от собствен износ са 8 745 284 лв., от ишлемето - 5 976 105 лв. и от поръчките - 10 811 лв.

Приходите от финансирания представляват начислените амортизации на новозакупените машини през годината и са в размер на 19 902 лв.

Разходи за придобиване по стопански начин - няма.

Увеличението на запасите е в размер на 369 149 лв., в т.ч. от готова продукция - 120 624 лв.; от незавършено производство - 2 364 лв.; от материали - 233 869 лв. и от кашони собствено производство - 12 265 лв.

Други увеличения са 182 637 лв., в т.ч. от продажбите на кухненска продукция - 814 000 лв.; от товарителници - 267 000 лв., и материали за кашони - 155 081 лв.
Общо по първи раздел приходи от дейността възлизат на 13 339 762 лв.
- Финансови приходи
Финансовите приходи възлизат на 511 402 лв., в т.ч. приходи от лихви - 4 332 лв. и положителни разлики от промяната на валутните курсове - 507 071 лв.
- Извънредни приходи
Извънредните приходи възлизат на 356 186 лв., в т.ч. от операции по управлението - 2 892 лв., които включват излишъци от СМЦ - 1 674 лв. и от глоби и неустойки - 1 218 лв. Други извънредни приходи са 353 294 лв., които включват: удръжки за лошо качество - 1 343 лв., от продажба на материали - 348 068 лв., от ценови разлики по липси и начети - 2 446 лв., от отписани платени провизирани вземания - 593 000 лв., от застрахователни обезщетения - 442 000 лв., и други приходи - 402 000 лв.
Общо приходите от трите раздела са в размер на 14 207 350 лв.
- Разходи за дейността
Намаление на запасите - няма

Разходите за материали възлизат на 5 439 066 лв., в т.ч. разходите за основни и спомагателни материали - 4 899 056 лв., за резервни части - 48 863 лв., за горива и ел. енергия - 306 592 лв., и други - 184 555 лв.


- Разходите за външни услуги включват:


1.

Разходи за застраховки

19 720 лв.

2.

Разходи за граждански договори

18 379 168 лв.

3.

Разходи за превоз

140 211 108 лв.

4.

Разходи за такси

5 614 369 лв.

5.

Разходи за митнически такси

95 497 658 лв.

6.

Разходи за абонамент

13 114 788 лв.

7.

Разходи за комисионни

804 242 706 лв.

8.

Пощенски разходи

511 274 лв.

9.

Разходи за бродерия и ишлеме

168 308 593 лв.

10.

Разходи за телефонни разговори

24 102 103 лв.

11.

Разходи за ремонт

85 853 181 лв.

12.

Разходи за данък сгради и такси смет

1 759 312 лв.

13.

Разходи за наем сгради

480 256 лв.

14.

Представителни разходи

6 497 846 лв.

15.

Разходи за реклама

5 760 480 лв.

16.

Други разходи

50 683 359 лв.Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница