Анализ на сценария и чувствителносттаДата17.11.2017
Размер100.7 Kb.
Размер100.7 Kb.

ШУ „Еп. Константин Преславски”

Факултет по математика и информатика

Катедра: Икономика

КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина: Корпоративни финанси

На тема: Анализ на сценария и

чувствителността

Изготвил: Преподавател:

Адвие Мустафа доц.д-р С. Тонев

Икономика (КФС)

I – курс, маг. ЗО

Ф№ 752

Шумен 2012

1. Инвестиционни решения на фирмата.
Вземането на инвестиционно решение представлява привеждане в действие на анализа на дисконтирането на паричен поток. Инвестиционните решения представляват прилагане на правилото за чистата сегашна стойност към реални инвестиционни проекти. По тази причина капиталовото бюджетиране се нарича понякога анализ на дисконтирания паричен поток. Предвиждането на бъдещия паричен поток, който ще се генерира в резултат от осъществяването на даден инвестиционен проект, е най-важен елемент на анализа. Определянето на паричния поток, който трябва да бъде обект на дисконтиране, е задача на финансовия мениджър.


2. Инвестиционни проекти.
В големите фирми дейността по оценка, приемане и осъществяване на инвестиционни проекти е непрекъсната. За да се осигури нейната ефективност тя трябва да бъде организирана така, че да осигурява най-добрите решения на всеки етап от инвестиционния процес. Ясно е, че добри резултати на анализа могат да се получат чрез използване на надеждни методи и надеждни входящи данни.

Информацията, която служи като основа на анализа, се заключава в това, че голяма част от променливите икономически величини, които се използват за изчисленията, не се извличат пост фактум от пазара, не са исторически счетоводни величини, а са обект на предвиждане и очакване. Бъдещите парични потоци, които се използват за дисконтиране, са прогнозирани на основата на цяла поредица от очаквания и предвиждания – за размера на производството, цените на продуктите, конкуренцията, доходите, продажбите и др.

При предвиждането на паричните потоци се сблъскваме с риск, който се нарича прогнозен или оценъчен. Той се изразява във възможността да се допусне грешка при предвиждането на величината на бъдещите парични потоци. Ако паричният поток се окаже по-малък от очаквания, чистата сегашна стойност на проекта ще стане по-малка от предвижданата или отрицателна. Задълбочаването на анализа на предвижданите парични потоци и чистата сегашна стойност изисква задаването на въпроси от типа ‘какво-ако’. Те дават възможност да се оцени степента на прогнозния риск и да се откроят факторите, които са ключови за успеха или провала на инвестицията.

Подходът ‘какво-ако’ се реализира чрез три типа анализ:

-Анализ на сценария,

-Анализ на чувствителността,

-Анализ на критичната точка.

3. Анализ на сценария.

Той е такъв тип анализ, който изследва доходността на инвестиционния проект при определена комбинация от предположения. Комбинацията от предположения или допускания представлява отделен сценарий за развитието на проекта. Анализът дава възможност на ръководството на фирмата да изследва проекта при различни, но устойчиви комбинации от променливи. По-нататъшно развитие на анализа на сценария представлява симулационният анализ. При него с помощта на изчислителна техника се разиграват десетки и стотици комбинации от променливи, като всяка комбинация представлява определен тип сценарий.


Финансовите мениджъри обикновено разработват сценарии за най-лошия случай, основен или най-очакван сценарий и най-добър сценарий. В най-лошия се придават най-неблагоприятни предвиждани стойности на основните променливи, в основния сценарий се придават такива, които се считат за най-вероятни и в най-добрия сценарий се вземат променливи с най-неблагоприятни стойности Най-добрия сценарий може да се смята за оптимистичен, основният за реалистичен, а най-лошият за песимистичен.
За да се прецени ефективността от дадена инвестиция, често се налага да се даде отговор на въпроса с колко ще нараснат вложените средства.
Отговорът на този въпрос е свързан с определянето на бъдещата стойност на парите и олихвяването. Бъдещата стойност се прилага и за определяне на сумата, която трябва да се върне на кредитора при заемане на пари, т.е. бъдещата стойност (FV) е стойността , на която ще възлезе дадена сума (PV) след определен период (t) при дадена норма на нарастване на капитала (r) , представена чрез формулата:
FV = PV(1+r)t
Пример: Инвеститор влага сумата от 4000лв.на годишен срочен депозит при лихва 7%. На колко ще нарасне сумата след три години, ако лихвените проценти по годишните депозити не се променят?
Решение: PV = 4000лв. r = 7%

t = 3 FV = ?

FV = PV(1+r)t

FV= 4000(1+0,07)3 = 4000x1,2250 = 4900лв.


При положение, че нормата на нарастване на капитала се променя през отделните периоди бъдещата стойност се определя по формулата:
FV = PV(1+r).(1+r)…(1+r),
където r1, r2, rn е нормата на нарастване на капитала съответно през 1, 2, …., n период.
Пример: Вложена е сумата от 5000лв. на годишен срочен депозит. С колко ще нарасне тя в края на третата година, ако нормата на нарастване (лихвата) през първата година е 8%, през втората година – 10%, през третата – 12%.

Решение: PV = 5000лв. r1 = 8%

r2 = 10% r3 = 12%

FV = ?

FV = PV(1+ r1).(1+ r2).(1+ r3),

FV = 5000.(1+ 0,08).(1+ 0,10).(1+ 0,12) =

= 5000.1,33056 = 6652,80лв.


Много често при вземането на финансови решения се налага да се съпоставят очакваните парични потоци от дадена инвестиция с първоначално инвестирания капитал и на тази база да се определи очакваната възвръщаемост на вложението.

При определяне на бъдещата стойност се добавя по определен начин към първоначално инвестирания капитал, а при сегашната стойност се приспада по определен начин от бъдещите парични потоци. Това приспадане се осъществява посредством дисконтиране на бъдещите потоци с определена норма, а именно – с нормата на възвръщаемост, която предлагат различните варианти на влагане на капитала.

Когато паричният поток възниква еднократно след n години, сегашната стойност се определя по формулата:

FV 1


PV = --------- = FV . -------- ,

(1+ r)t (1+ r)t

1

където ---------- е дисконтов фактор.(1+ r)t
Пример: Фирма очаква да получи от продажбата на свой дълготраен актив след четири години 6000лв. Дисконтовата норма е 14%. Определете сегашната стойност на очакваното постъпление.
Решение: FV = 6000лв. r = 14%

t = 4 PV =?


FV 6000 6000

PV = ----------- = ------------ = ----------- =

(1+ r)t (1+ 0,14)4 (1, 14)4

6000


= ----------- = 3552,61 лв.

1,6889
Много често при финансовите решения се налага да се определи сегашната стойност на поредица от парични потоци, възникващи последователно в няколко периода. В този случай сегашната стойност се получава като сбор от бъдещите парични потоци.


FV1 FV2 FVn

PV = --------- + ---------- + …--------- ,

(1+ r) (1+ r)2 (1+ r)n
където FV1, FV2,…FVn са паричните потоци, възникващи съответно през 1, 2,...n период (година), а r е дисконтовият процент.
Пример: Фирма получава предложение да инвестира в проект 52 000 лв. От внедряването на инвестицията се очакват получаването на парични потоци както следва: през първата година – 14000лв. през втората – 24000лв., през третата – 32000лв. изискваната възвръщаемост от проекта е 12%. Определете дали предложението е приемливо.
Решение: I0 = 52000лв. FV1 = 14000лв.

FV2 = 24000лв. FV3 = 32000лв.

r = 12%
FV1 FV2 FV3

PV = --------- + ---------- + --------- =

(1+ r) (1+ r)2 (1+ r)3

14000 24000 32000

PV = ----------- + ------------ + ------------ =

(1+ 0,12) (1+ 0,12)2 (1+ 0,12)3

14000 24000 32000

= --------- + ---------- + ----------- =

1,12 1,2544 1,4049
= 12500 + 19132,65 + 22777,42 = 54410,42 лв.
Определянето на ефекта от инвестицията изисква да се съпостави сегашната стойност на бъдещите парични потоци (PV) с инвестиционните разходи (I0) , т.е. да се изчисли чистата сегашна стойност (NPV):

NPV = PV – I0


NPV = 54410,42 – 52000 = 2410,42лв.
Можем да заключим, че инвестицията е приемлива и носи печалба, ако чистата сегашна стойност е положителна величина. В противен случай тя се отхвърля, защото не носи печалба, когато е отрицателна величина. В разглеждания пример инвестицията е приемлива.

4. Анализ на чувствителността.
Той представлява изследване на това, какво ще се случи с чистата сегашна стойност, когато само една променлива се изменя. При него временно се изолира всички променливи освен една, чието въздействие се иска да се анализира, което позволява да се определи това, как ще се отрази на чистата сегашна стойност промяната на някоя от величините, които я определят. По такъв начин могат да се изследват влиянието на измененията в продажбите, разходите, отделно постоянните или променливи разходи и т.н. върху доходността на проекта, а именно какво ще се случи, ако цените на предлаганите продукти се понижат.

Анализът на чувствителността изразява паричните потоци посредством неизвестни величини и след това определя последиците от евентуални погрешни оценки. Няма общоприето правило, какви променливи да се включат в анализа. Това е задача и право на финансовия мениджър. Той може да използва постоянните разходи, обема на продажбите и т.н.

Прилагаме анализа на чувствителността, като приемем, че един проект реализира продажби за 250000 лв. всяка година. Постоянните разходи са в размер на 20000 лв. годишно. Тези разходи не зависят от размера на продажбите. Променливите разходи зависят от размера на продажбите – това са разходи за персонал, материали, консумативи и др. Да приемем, че променливите разходи са 0,79% от размера на продажбите. На един лев допълнителни продажби ще се пада увеличение на променливите разходи с 0.79 лв.

Първоначалната инвестиция е в размер на 100000 лв. Амортизира се по линеен метод за период от 10 години, което означава, че годишната амортизация е 10 000. За опростяване приемаме, че данъкът върху печалбата е 10%. При това положение предвижданият паричен поток за една година ще бъде:
  1. Продажби = 250 000

  2. Променливи разходи = Продажби x 0.79 =

250 000 x 0.79 = 197 500

3. Постоянни разходи = 20 000

4. Амортизация = 10 000

5. Печалба преди дан.(1-2-3-4) =

= 250 000 -197 500 – 20 000 – 10 000 = 22 500

6. Данък = Печалба x 0.10 = 22 500 x 0.10 = 2250

7. Печалба след дан. обл. = 22 500-2250 = 20 250

8. Паричен поток от опер.(4+7) =

= 10 000 + 20 250 = 30 250
Този паричен поток се очаква да се получи в продължение на 10 години. За да се намери сегашната стойност на очакваните парични потоци, трябва да се дисконтират. Може да се приложи дисконтиране на анюитети, тъй като има еднакви годишни постъпления. При период 10 години и лихвен процент 12% анюитетният фактор е 5.650, както следва:
1 1

----- - ------------ , който е дисконтов анюитетен

r r (1+ r)t фактор.
В случая имаме:

1 1 1 1


----- - ----------- = ------- - ---------------- =

r r (1+ r)t 0,12 0,12(1+0,12)10

1 1

= 8,33 - --------------- = 8,33 - ------------ =0,12(3,1058) 0,3727
= 8,33 – 2,6831 = 5,650
Сегашната стойност на целия паричен поток ще бъде:

PV = 30 250 . 5.650 = 170 912,50лв.


Чистата сегашна стойност на инвестиционния проект ще бъде:
NVP =PV – I0=170 912,50–100 000 = 70 912,50лв.
Може посредством анализа на чувствителността да се види какво ще бъде влиянието на променливите разходи върху проекта, ако те са не 79%, а 80% от продажбите:
1.Продажби = 250 000

2.Променливи разходи = Продажби x 0,80 =

= 250 000 x 0,80 = 200 000

3.Постоянни разходи = 20 000

4.Амортизация = 10 000

5.Печалба преди дан. (1-2-3-4) = 250 000 –

200 000 – 20 000 = 30 000

6.Данък=Печалба x 0,10=30 000 x 0,10=3000

7. Печалба след дан.обл.=30 000 – 3 000=27 000

8. Паричен поток от опер.(4+7) = 10 000+3 000=

= 13 000
PV = 13 000 x 5.650 = 73 450лв.
NPV = 73 450 – 100 000 = - 26 550лв.
Ако чистата сегашна стойност на проекта е много чувствителна към изменението на някоя от променливите, които я определят, това означава, че прогнозният или оценъчен риск при нейното предвиждане е много висок.

Анализът на чувствителността и анализът на сценария имат тази обща черта, че и двата определят как чистата сегашна стойност зависи от входящите данни.Разликата между тях се заключава в това, че анализът на чувствителността изменя входящите променливи една по една във времето, а анализът на сценария изменя няколко променливи наведнъж. Във втория случай промените трябва да се сумират в устойчив сценарий за проекта като цяло.5. Анализ на критичната точка.
При извършването на финансовия анализ на чувствителността по отношение на даден инвестиционен проект възниква проблемът за влиянието на различните фактори, като входящите парични потоци, продължителността на използването на проекта и други, върху чистата сегашна стойност NVP. Например как ще се измени чистата сегашна стойност NVP на инвестицията при положение , че някой от факторите се измени силно в отрицателна посока, или казано другояче–до каква степен трябва да се намалят приходите от продажбите, а следователно и входящите парични потоци, преди инвестиционният проект да се класифицира като губещ.

Методът на изследване на зависимостта на чистата сегашна стойност от паричните постъпления от продажбите е широко известен като метод на критичната точка.Критичната точка се реализира , когато чистата сегашна стойност на входящите парични потоци е равна на сегашната стойност на изходящите парични потоци, при което чистата сегашна стойност е равна на нула.

Ползвана литература:


  1. Финанси, С. Тонев, ч. I и III,

ШУ”ЕП. Константин Преславси, 2006.

  1. Корпоративни финанси, Т. Трифонов,

Тракия-М, 1999.

  1. Финанси, проф.д.ик.н. Цветан Коцев,

Мартилен, 2006.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница