Анкета по следните показатели: Разработена училищна програма за повишаване качеството на образованиетостраница1/3
Дата16.11.2017
Размер454.96 Kb.
Размер454.96 Kb.
  1   2   3

Процедура за самооценяване по
Област училищен мениджмънд – 25 точки.

Критерий: Система за осигуряване качество на образованието – 9.50


Цел

Регламентиране на основните дейности, отговорности и контрол при самооценяване на създадената система за осигуряване качество на образованието. Тя е разработена като добра практика при изграждане на вътрешната система за самооценяване.


Обхват на процедурата

Процедурата се отнася до сформираната работна група по самооценяване в Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов” гр. Казанлък, представителя на ръководството – директор и заместник-директор, учителския състав, ученици и родители.


Понятия

Качество на образованието - Основни показатели за качеството са ниво на учителите, постижения на отличени обучавани и други, както и кариерното развитие на възпитаниците.Описание на технологията на провеждане

Създадени са Чек лист и анкета по следните показатели:  1. Разработена училищна програма за повишаване качеството на образованието

  2. Вътрешноучилищни критерии за установяване качеството на образованието

  3. Създадена вътрешна система за осигуряване качествено образование

  4. Създаден механизъм за мониторинг и контрол на образованието

  5. Създаден механизъм за ранно предупреждение

  6. Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване по-високо качество на образование,

с които се проследява осигуряването на качеството на образованието. Те се попълват от ученици, родители или учители, в зависимост от поставените показатели.

Начини на обработване на доказателствения материал.

 • Доказателственият материал се обработва чрез SWOT анализ.

 • Попълнените анкети се съхраняват в специален за целта класьор, поставен в досието на дейността на работната група по самооценяване.

 • Изработва се сравнителен анализ на резултатите с предходни години и се набелязват нови възможности за развитие. Информацията се съхранява в специално досие на дейността на работната група по самооценяване.

 • Анализират се данните от протоколите на другите комисии, като в протокол се отчитат резултатите и направените изводи и се отчитат силни и слаби страни в развитието на образованието.

 • Прави се сравнение с дейността на друга гимназия - по този начин се обменят добри практики.

 • С резултатите от анализа и синтеза на информацията, се запознава целия педагогически колектив, като се набелязват мерки за преодоляване на слабите страни. Тази дейност се документира с протокол в началото на всеки учебен срок.


Режим на съхранение и защита на информацията.

 • Получената информация трябва да бъде защитена по подходящ начин от неправомерно използване.

 • Цялата документация се съхранява за срок от 5 години.

Отговорности на лицата.
Работната група по самооценка има следните отговорности:

 • Подготвя доказателствения материал и определя групите, които ще бъдат анкетирани.

 • Събира, анализира и съхранява попълнения доказателствен материал.

Учителския състав има следните отговорности:

 • Участва в попълване на доказателствения материал като обективно отговаря на поставените въпроси.

 • Класните ръководители осигуряват попълване на подготвения доказателствен материал от учениците.

Учениците имат следните отговорности:

Родители:

 • Участват активно в самооценката

 • Отговарят вярно и обективно на поставените въпроси

Представител на ръководството има следните отговорности:

 • Контролира провеждането на настоящата процедура.


Приложения: чек лиск 1.1.а ; чек лист 1.1.б и анкетна карта 1.1
Процедура за самооценяване по
Област училищен мениджмънд – 25 точки.

Критерий: Инвестиции в образованието – 4.00


Цел

Регламентиране на основните дейности, отговорности и контрол, свързани със самооценяване на направените инвестиции в образованието. Тя е разработена като добра практика при изграждане на вътрешната система за самооценяване.


Обхват на процедурата

Процедурата се отнася до сформираната работна група по самооценяване в Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов” гр. Казанлък, представителя на ръководството – директор и заместник-директор, учителския състав, ученици и родители.


Понятия

Инвестиции в образованието –вложение, от което се очаква бъдещ приход. Описание на технологията на провеждане

Създадени са чек лист и анкета по следните показатели:    1. Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти.

    2. Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.

    3. Наличие на собствени приходи на училището,

с които се проследяват направените инвестиции в образованието. Те се попълват от ученици, родители или учители, в зависимост от поставените показатели.

Начини на обработване на доказателствения материал.

 • Доказателственият материал се обработва чрез SWOT анализ.

 • Попълнените анкети се съхраняват в специален за целта класьор, поставен в досието на дейността на работната група по самооценяване.

 • Изработва се сравнителен анализ на резултатите с предходни години и се набелязват нови възможности за развитие. Информацията се съхранява в специално досие на дейността на работната група по самооценяване.

 • Анализират се данните от протоколите на другите комисии, като в протокол се отчитат резултатите и направените изводи и се отчитат силни и слаби страни в развитието на образованието.

 • Прави се сравнение с дейността на друга гимназия -по този начин се обменят добри практики.

 • С резултатите от анализа и синтеза на информацията, се запознава целият педагогически колектив, като се набелязват мерки за преодоляване на слабите страни. Тази дейност се документира с протокол в началото на всеки учебен срок.


Режим на съхранение и защита на информацията.

 • Получената информация трябва да бъде защитена по подходящ начин от неправомерно използване.

 • Цялата документация се съхранява за срок от 5 години.

Отговорности на лицата.
Работната група по самооценка има следните отговорности:

 • Подготвя доказателствения материал и определя групите, които ще бъдат анкетирани.

 • Събира, анализира и съхранява попълнения доказателствен материал.

Учителския състав има следните отговорности:

 • Участва в попълване на доказателствения материал като обективно отговаря на поставените въпроси.

 • Класните ръководители осигуряват попълване на подготвения доказателствен материал от учениците.

Учениците имат следните отговорности:

 • Участват активно в самооценката

 • Отговарят вярно и обективно на поставените въпроси

Родители:

 • Участват активно в самооценката

 • Отговарят вярно и обективно на поставените въпроси

Представител на ръководството има следните отговорности:

 • Контролира провеждането на настоящата процедура.


Приложения: справка

Процедура за самооценяване по
Област училищен мениджмънд – 25 точки.

Критерий: Квалификационна дейност – 2.50


Цел

Регламентиране на основните дейности, отговорности и контрол при извършване на самооценяване на квалифиакационната дейност на педагогическия състав на Профилирана гимназиая „Академик Петко Стайнов“ гр.Казанлък . Тя е разработена като добра практика при изграждане на вътрешната система за самооценяване.


Обхват на процедурата

Процедурата се отнася до сформираната работна група по самооценяване в Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов” гр. Казанлък, представителя на ръководството – директор и заместник-директор, учителския състав.


Понятия – Квалификация - професионална подготовка, знания, умения.

Описание на технологията на провеждане

Създадени са чек лист и анкета за самооценка по следните показатели:с които се проследява квалификационната дейност. Те се попълват от ученици, родители или учители, в зависимост от поставените показатели.

Начини на обработване на доказателствения материал.

 • Доказателственият материал се обработва чрез SWOT анализ.

 • Попълнените анкети се съхраняват в специален за целта класьор, поставен в досието на дейността на работната група по самооценяване.

 • Изработва се сравнителен анализ на резултатите с предходни години и се набелязват нови възможности за развитие. Информацията се съхранява в специално досие на дейността на работната група по самооценяване.

 • Анализират се данните от протоколите на другите комисии, като в протокол се отчитат резултатите и направените изводи и се отчитат силни и слаби страни в развитието на образованието.

 • Прави се сравнение с дейността на друга гимназия -по този начин се обменят добри практики.

 • С резултатите от анализа и синтеза на информацията, се запознава целият педагогически колектив, като се набелязват мерки за преодоляване на слабите страни. Тази дейност се документира с протокол в началото на всеки учебен срок.


Режим на съхранение и защита на информацията.

 • Получената информация трябва да бъде защитена по подходящ начин от неправомерно използване.

 • Цялата документация се съхранява за срок от 5 години.

Отговорности на лицата.
Работната група по самооценка има следните отговорности:

 • Подготвя доказателствения материал и определя групите, които ще бъдат анкетирани.

 • Събира, анализира и съхранява попълнения доказателствен материал.

Учителския състав има следните отговорности:

 • Участва в попълване на доказателствения материал като обективно отговаря на поставените въпроси.

Представител на ръководството има следните отговорности:

 • Контролира провеждането на настоящата процедура.


Приложения: анкетна карта 1.3

Процедура за самооценяване по
Област училищен мениджмънд – 25 точки.

Критерий: Нормативно осигуряване – 3.00


Цел

Регламентиране на основните дейности, отговорности и контрол на самооценяване на нормативното осигуряване. Тя е разработена като добра практика при изграждане на вътрешната система за самооценяване.Обхват на процедурата

Процедурата се отнася до сформираната работна група по самооценяване в Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов” гр. Казанлък, представителя на ръководството – директор и заместник-директор, учителския състав.Понятия – нормативно осигуряване – учебна и нормативна документация

Описание на технологията на провеждане

Създаден е чек лист за самооценка по следните показатели:        1. Осигурен достъп до законовата и подзаконовато нормативна уредба за осъществяване дейността на училището

        2. Осигурен достъп до учебната документация

        3. Състояние на училищната документация,

с които се проследява нормативното осигуряването. Те се попълват от ученици, родители или учители, в зависимост от поставените показатели.

Начини на обработване на доказателствения материал.


 • Доказателственият материал се обработва чрез SWOT анализ.

 • Попълнените анкети се съхраняват в специален за целта класьор, поставен в досието на дейността на работната група по самооценяване.

 • Изработва се сравнителен анализ на резултатите с предходни години и се набелязват нови възможности за развитие. Информацията се съхранява в специално досие на дейността на работната група по самооценяване.

 • Анализират се данните от протоколите на другите комисии, като в протокол се отчитат резултатите и направените изводи и се отчитат силни и слаби страни в развитието на образованието.

 • Прави се сравнение с дейността на друга гимназия -по този начин се обменят добри практики.

 • С резултатите от анализа и синтеза на информацията, се запознава целият педагогически колектив, като се набелязват мерки за преодоляване на слабите страни. Тази дейност се документира с протокол в началото на всеки учебен срок.Режим на съхранение и защита на информацията.

 • Получената информация трябва да бъде защитена по подходящ начин от неправомерно използване.

 • Цялата документация се съхранява за срок от 5 години.

Отговорности на лицата.
Работната група по самооценка има следните отговорности:

 • Подготвя доказателствения материал и определя групите, които ще бъдат анкетирани.

 • Събира, анализира и съхранява попълнения доказателствен материал.

Учителския състав има следните отговорности:

 • Участва в попълване на доказателствения материал като обективно отговаря на поставените въпроси.

Представител на ръководството има следните отговорности:

 • Контролира провеждането на настоящата процедура.


Приложения: чек лист 1.4

Процедура за самооценяване по
Област училищен мениджмънд – 25 точки.

Критерий: Училищен персонал – 6.00


Цел

Регламентиране на основните дейности, отговорности и контрол при самооценяване работата на училищния персонал на Профилирана гимназиая „Академик Петко Стайнов“ гр.Казанлък . Тя е разработена като добра практика при изграждане на вътрешната система за самооценяване.


Обхват на процедурата

Процедурата се отнася до сформираната работна група по самооценяване в Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов” гр. Казанлък, представителя на ръководството – директор и заместник-директор, учителския състав.Понятия – училищен персонал – педагогически състав в гимназията.

Описание на технологията на провеждане

Създадени са анкети за самооценка по следните показатели:      1. Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на вътрешноучилищно ниво

      2. Реализиране на квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции

  1. Споделяне на ефективни практики,

с които се проследява дейността на училищния персонал. Те се попълват от ученици, родители или учители, в зависимост от поставените показатели.

Начини на обработване на доказателствения материал.

 • Доказателственият материал се обработва чрез SWOT анализ.

 • Попълнените анкети се съхраняват в специален за целта класьор, поставен в досието на дейността на работната група по самооценяване.

 • Изработва се сравнителен анализ на резултатите с предходни години и се набелязват нови възможности за развитие. Информацията се съхранява в специално досие на дейността на работната група по самооценяване.

 • Анализират се данните от протоколите на другите комисии, като в протокол се отчитат резултатите и направените изводи и се отчитат силни и слаби страни в развитието на образованието.

 • Прави се сравнение с дейността на друга гимназия -по този начин се обменят добри практики.

 • С резултатите от анализа и синтеза на информацията, се запознава целият педагогически колектив, като се набелязват мерки за преодоляване на слабите страни. Тази дейност се документира с протокол в началото на всеки учебен срок.


Режим на съхранение и защита на информацията.

 • Получената информация трябва да бъде защитена по подходящ начин от неправомерно използване.

 • Цялата документация се съхранява за срок от 5 години.

Отговорности на лицата.
Работната група по самооценка има следните отговорности:

 • Подготвя доказателствения материал и определя групите, които ще бъдат анкетирани.

 • Събира, анализира и съхранява попълнения доказателствен материал.

Учителския състав има следните отговорности:

 • Участва в попълване на доказателствения материал като обективно отговаря на поставените въпроси.

Представител на ръководството има следните отговорности:

 • Контролира провеждането на настоящата процедура.


Приложения: анкета 1.5 и анкета 1.6


Област училищна среда – 20 точки
Прооцедура за самооценяване на Индивидуалната среда на ученика

Индивидуална среда на ученика – 4.50 точки

Предмет
Настоящата процедура определя основните дейности и отговорности при планиране, провеждане, отчитане и документиране на постигнати резултати относно индивидуалната среда на ученика и указания към тях. Тя е разработена като добра практика при изграждане на система за самооценяване.

Цел

Точно и достоверно отчитане на постигнати резултати, свързани с индивидуалната среда на всеки ученикОбхват на процедурата
Процедурата се отнася основно до сформираната работна група по самооценяване в Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов” гр. Казанлък, представителя на ръководството – директор и заместник-директор, учителския състав, ученици и родители.
Показатели:

   1. Наличие на мерки за адептиране на ученика към училищната среда

   2. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности

   3. Осигурени условия за интерактивно учене

Инструментариум;

Анкети за самооценка.Описание на технологията на провеждане

Създават се анкети за самооценка по следните показатели: 1. Наличие на мерки за адептиране на ученика към училищната среда

 2. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности

 3. Осигурени условия за интерактивно учене

Те се попълват от ученици, родители или учители, в зависимост от поставените показатели.Начини на обработване на доказателствения материал.

 1. Доказателственият материал се обработва чрез SWOT анализ.

 2. Попълнените анкети се съхраняват в специален за целта класьор, поставен в досието на дейността на работната група по самооценяване.

 3. Изработва се сравнителен анализ на резултатите с предходни години и се набелязват нови възможности за развитие. Информацията се съхранява в специално досие на дейността на работната група по самооценяване.

 4. Анализират се данните от протоколите на другите комисии, като в протокол се отчитат резултатите и направените изводи и се отчитат силни и слаби страни в развитието на образованието.

 5. Прави се сравнение с дейността на друга гимназия -по този начин се обменят добри практики.

 6. С резултатите от анализа и синтеза на информацията, се запознава целият педагогически колектив, като се набелязват мерки за преодоляване на слабите страни. Тази дейност се документира с протокол в началото на всеки учебен срок.


Режим на съхранение и защита на информацията.

Полученатаинформациятрябвадабъдезащитенапоподходящначинотнеправомерноизползване. 1. Цялата документация се съхранява за срок от 5 години.

Отговорности на лицата.
Работната група по самооценка има следните отговорности:

 1. Подготвя доказателствения материал и определя групите, които ще бъдат анкетирани.

 2. Събира, анализира и съхранява попълнения доказателствен материал.

Учителския състав има следните отговорности:

 1. Участва в попълване на доказателствения материал като обективно отговаря на поставените въпроси.

 2. Класните ръководители осигуряват попълване на подготвения доказателствен материал от учениците.

Учениците имат следните отговорности:

 1. Участват активно в самооценката

 2. Отговарят вярно и обективно на поставените въпроси

Родители:

 1. Участват активно в самооценката

 2. Отговарят вярно и обективно на поставените въпроси

Представител на ръководството има следните отговорности:

 1. Контролира провеждането на настоящата процедура.


Приложения: Анкета
Процедура за самооценка на училището като социално място

Училището като социално място – 6.50 точки

 1. Предмет

Настоящата процедура определя основните дейности и отговорности при планиране, провеждане, отчитане и документиране на постигнати резултати относно развитието на училището като социално място. указания към тях. Тя е разработена като добра практика при изграждане на система за самооценяване. 1. Цел

Точно и достоверно отчитане на постигнати резултати, свързани с училището като социално място.

 1. Обхват на процедурата

Процедурата се отнася основно до сформираната работна група по самооценяване в Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов” гр. Казанлък, представителя на ръководството – директор и заместник-директор, учителския състав, ученици и родители.


Показатели:

     1. Създадени условия за интегриране на ученици със СОП

     2. Създадени условия за интегриране на обучавани възрастни и в неравностойно положение

     3. Предприети мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин

     4. Предприети мерки за социализиране на курсисти, за които българският език не е майчин

     5. Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти

     6. Дейности за превенция и разрешаване на конфликти

     7. Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището

     8. Наличие на училищен сайт с актуална информация


Инструментариум;

Анкети за самооценка.Описание на технологията на провеждане

Създават се анкети за самооценка по следните показатели: 1. Създадени условия за интегриране на ученици със СОП

 2. Създадени условия за интегриране на обучавани възрастни и в неравностойно положение

 3. Предприети мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин

 4. Предприети мерки за социализиране на курсисти, за които българският език не е майчин

 5. Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти

 6. Дейности за превенция и разрешаване на конфликти

 7. Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището

 8. Наличие на училищен сайт с актуална информация

Те се попълват от ученици, родители или учители, в зависимост от поставените показатели.Начини на обработване на доказателствения материал.


Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница