Автобиография Лична информацияДата18.11.2017
Размер260.02 Kb.
Размер260.02 Kb.
Europass

автобиография


Лична информация
Собствено (и) име (на) / Фамилия(и)

ЕЛЕНА АТАНАСОВА БОРАДЖИЕВА

Адрес

ул.”Възрожденска” №1-А, гр. Велико Търново, пощ. код 5000, държава Р България.

Телефон
Мобилен телефон:


0887 975565

E-mail

e.boradjieva@abv.bgНационалност

БългарскаДата на раждане

09.05.1958Пол

ЖенскиТрудов стаж

Към 19.03.2015 г.Дати


Февруари – май 1983 г. В-к “Борба”, редакция “Писма на читателите”;

От 08.05.1983 г.- до 04.01.2000 г. Национален военен университет “В.Левски”

1984-1986 - Научен сътрудник – ІІІ степен;

1987 - 1990 - Научен сътрудник – ІІ степен;

1991 – 1998 - Научен сътрудник – І степен,

1999 - 2000 - Старши научен сътрудник ІІ степенот 03.01.2000 г. Доцент в катедра „Национална и регионална сигурност”;

От 19.02.2008 г. - Доцент в катедра „Психология” ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Заемана длъжност или позиция

Преподавател в катедра „Психология“ при Философски Факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Основни дейности и отговорности

за периода 2008 - 2014Преподаване на академично знание в областта на когнитивните и поведенчески науки:когнитивна психология, психологически изследвания, психология на стреса, психология на кадровия подбор.

Лекционните курсове в професионално направление 3.2. Психология:

А) за ОКС „бакалавър”:

задължителни дисциплини:

1. Когнитивна психология – спец. Психология, задочно и редовно;

2. Психологически изследвания– спец. Психология, задочно и редовно;

3. Обща, възрастова и педагогическа психология – спец. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт, задочно и редовно

4. Обща, възрастова и педагогическа психология – спец. ПНУП, задочно;

5. Обща, възрастова и педагогическа психология – спец. Социална педагогика, задочно

избираеми дисциплини:

1.Психология на общуването - спец. История;
Б) за ОКС „магистър”:

задължителни дисциплини:

1.Когнитивна психология – МП „Психология”, задочно;

2.Психологически изследвания – МП „Психология”, задочно;

3. Психодиагностика - МП „Психология”, задочно

4. Психология на кадровия подбор – МП „Психология на личността ”, редовно и задочно;

5. Експериментална психология на личността – МП „Психология на личността”, редовно и задочно;


  • избираеми дисциплини:

1. Психология на стреса – МП „Социална психология”, редовно и задочно;
В) В Център за квалификация при ВТУ:

задължителни дисциплини:

1.Методи на изследване в организацията – специализация. Организационна психология, задочно;


Име и адрес на работодателя

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Дати

0т 1983 – 1999


Психофизиологична научноизследователска лаборатория

Психолог

Заемана длъжност или позиция

1984-1986 - Научен сътрудник – ІІІ степен;

1987 - 1990 - Научен сътрудник – ІІ степен;

1991 – 1998 - Научен сътрудник – І степен,

1999 - Старши научен сътрудник ІІ степен 

Основни дейности и отговорности

за периода 1984- 1999Психологичен подбор на кадри, социално-психологични изследвания, индивидуални психологични консултации, групови тренинги, изготвяне на психологични характеристики, необходими при разпределението на завършващите курсанти.


0т 2000 – до сега

Основни дейности и отговорности

за периода 2000 - 2014


Доцент в катедра „Национална и регионална сигурност“

Преподаване на академично знание в областта на военната психология. Преподавани дисциплини:А) за ОКС „бакалавър”:

1. Лидерска подготовка 1 модул – Развитие личността на лидера;

2. Лидерска подготовка 2 модул – Дейността на лидера по изграждане и ръководство на екипи;

3. Военна психология и педагогика;

4. Лидерство (на английски за студенти по програма Еразъм)

Б) за ОКС „магистър

1. Психология и сигурност;

2. Психология на лидерството в екстремални ситуации;

В) обучение на докторанти

1. Методически основи на научните изследванияИме и адрес на работодателя

Национален военен университет “Васил Левски”

Образование и обучение
Дати

октомври, 2014

Сертификат №75/30.10.2014Наименование на придобитата квалификация

Завършен курс по специализирано обучение по английски език за преподаватели,

ниво В2

Основни предмети/застъпени професионални умения

Умения за общуване на английски език

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Министерството на образованието и науката, Европейски социален фонд - оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Национален военен университет “Васил Левски”Ниво по националната класификация

ниво В2

Дати

май, 2014

Сертификат №75/25.05.2014

Наименование на придобитата квалификация

Завършен курс по специализирано обучение по английски език за преподаватели,

ниво В1+

Основни предмети/застъпени професионални умения

Умения за общуване на английски език

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Министерството на образованието и науката, Европейски социален фонд - оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Национален военен университет “Васил Левски”Ниво по националната класификация

ниво В1+

Дати

октомври, 2013

Сертификат №26/24.10.2013

Наименование на придобитата квалификация

Разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващи

Основни предмети/застъпени професионални умения

Разработване на съвременни учебни програми

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Министерството на образованието, младежта и науката, Европейски социален фонд - оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Национален военен университет “Васил Левски”Дати

Март, 2013

Сертификат №93/30.03.2013

Наименование на придобитата квалификация

Организиране на таблетен клас за дистанционно обучение

Основни предмети/застъпени професионални умения

Да използва таблети в педагогическата практика; да създава учебни приложения в различни файлове формати, подходящи за възпроизвеждане и използване чрез таблети в обучението

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Национален военен университет

Дати

Ноември , 2013

Сертификат №23/08.11.2013

Наименование на придобитата квалификация

Презентиране на нови учебни програми и специалности

Основни предмети/застъпени професионални умения

Да представя специалности и програми за обучение

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Министерството на образованието, младежта и науката, Европейски социален фонд - оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Национален военен университет “Васил Левски”Дати

Ноември , 2012

Удостоверение №12023/29.11.2012

Наименование на придобитата квалификация

Курс за работа с:

Многомерна скала за агресия в юношеска възраст (МСА)

Скала за агресия и виктимизация от връстниците (САВВ)
Субективно благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците в юношеска възраст (ССБВО)


Основни предмети/застъпени професионални умения

Използване на МСА, САВВ и ССБВО в изследователската психологическа практика

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Център за образователни услуги

Ниво по националната класификация

Квалифициран специалист в регистъра на Националния тестов център за работа с изброените тестове /http://ntcbg.org/register_professionals.php/

Дати

02.08.1999г

Свидетелство за научно звание № 19772/ 02.08. 1999 г.Наименование на придобитата квалификация

Присъдено научно звание „Старши научен сътрудник II” /Доцент/

Научна специалност 05.06.11 – Военна психологияОсновни предмети/застъпени професионални умения

Изследователска и преподавателска дейност в сферата на психологията

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Министерски съвет, Р България

ВАК, Специализиран научен съвет по психология
Ниво по националната класификация

Академична длъжност „доцент“
Дати

Юни 1994 г.

Удостоверение, изх.№1611/01`.06.1994 г.

Наименование на придобитата квалификация

Курс по приложна психология /три модула/

Основни предмети/застъпени професионални умения


Теорията, принципите и методите за провеждане на психодиагностичните изследвания; умения за интерпретация на данните от психодиагностичното изследване и съставяне на диагностично заключение.

Име и вид на обучаващата или образователната организация


Военно-медицинска академия, гр. София

Ниво по националната класификация

6002 клиничен психолог

Дати

Февруари 1993 г.

Доктор – диплома №22828 от 04.02.1993 г

Наименование на придобитата квалификация

Научен сътрудник – І степен

Основни предмети/застъпени професионални умения


Изследователска дейност в сферата на социалната, организационната и личностната психология

Име и вид на обучаващата или образователната организация


Министерски съвет, Р България

ВАК, Специализиран научен съвет по педагогика /по това време няма все още специализиран съвет по психология/Ниво по националната класификация


Кандидат на педагогическите науки (Доктор)


Дати

Октомври 1993 г.

Удостоверение, изх. №3006/28.10.1993 г.

Наименование на придобитата квалификация

Курс по приложна психотерапия

.


Основни предмети/застъпени професионални умения

Приложение на психологически техники за възстановяване на емоционалния баланс на личността и адаптацията й в заобикалящата я среда.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Военно-медицинска академия, гр. София
Ниво по националната класификация


6004 психотерапевт

Дати

септември 1992 г


Курс по позитивна психотерапия

Наименование на придобитата квалификация

Сертификат

Позитивна психотерапия по школата на ПезешкянОсновни предмети/застъпени професионални умения

Психотерапевтична дейност по метода на ПезешкянИме и вид на обучаващата или образователната организация

Deutsche Gesellschaft fur Positive Psychotherapie , Wiesbaden,

Военно-медицинска академия, гр.СофияНиво по националната класификация


6004 психотерапевт

Майчин (и) език (езици)

Български език

Чужд (и) език (езици)

  1. Френски език /диплома с отличие и златен медал от Френска езикова гимназия „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора/

  2. Английски език Ниво В 2

  3. Руски език – много добро

Самооценяване
Разбиране

Разговор

Писане

Европейско ниво (*)
Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Френски
1

Отлично

1

Отлично

1

Отлично

1

Отлично

1

Отлично

Английски
2

Добро

2

Добро

2

Добро

2

Добро

2

Добро

Руски
3

Много добро
Много добро

3

Много добро

3

Много добро

3

Много добро


Социални умения и компетенции

УМЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ:

- опит в работа с екип;

- участие в разработване и осъществяване на международни проекти научно-практически конференции, изграждане на партньорски мрежи в сферата на социалните услуги и психосоциалната работа

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА:

- участие в изследователски проекти;

- организация и провеждане на обучения, дискусионни форуми, работа с фокус-групи;

- организация на международни конференции и работни срещи.Организационни умения и компетенцииОРГАНИЗАТОРСКИ ОПИТ:

  1. Във ВТУ като преподавател – разработване и реализация на учебни програми за специалностите от професионално направление 3.2. Психология;

  2. В НВУ разработване и реализация на учебни програми за специалностите от професионално направление 9.1.Национална сигурност

  3. В НВУ – методика за подбор на кандидатите за курсанти;

ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

- за проучване на студентското мнение;

- за подготовка и акредитация на ОНС «доктор» по научната специалност «Военна психология»

ОПИТ В ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

- курс за новоназначени преподаватели по дидактика в НВУ;

- курс по лидерство за офицерски квалификационни курсове

Компютърни умения и компетенции

Microsoft Word;

Microsoft Excel;

Мicrosoft PowerPoint

Работа с Интернет

Административно-управленска дейност
От 2002 г. до 2008

Председател на комисията по международно сътрудничество към Факултет “Общовойскови” на НВУ„В.Левски“

От 2004 г. до 2013

Член на Факултетния съвет на Факултет “Общовойскови” на НВУ„В.Левски“

От 2006 г. до сега

Председател на учебно-методическо направление „Военни аспекти на сигурността“ в катедра „Национална и регионална сигурност“ на НВУ „В.Левски“

От 2008 г. до сега

Член на Факултетния съвет на Философски факултет на ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий”

От 2008 г. до сега

Директор на Центъра по психология на ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”

От 2009 г. до сега

Член на комисията за натрупване и трансфер на образователни кредити

в НВУ “Васил Левски”

Членство в научни и обществени организации
От 2009 до сега

От 1994 - 2002Дружество на психолозите в България

Клуб „Отворено общество“ – клон Велико Търново

Участие в научни форуми

(за периода 1999-2014)
В чужбина
Септември 2000 г.

International Applied Military Psychology Symposium, Zagreb

Април 2001 г.


IAMPS’s Workshop “Military Recruitment and Retention in the 21st Century”, The Hague, The Netherlands

Юни 2001 г.

NATO’s Workshops “Human Factors in the 21st Century”, Paris, France

Юни 2001 г.

Thales, ONR, DGA - Workshops Decision Making in the 21st Century – Multi-national Issues in Team Training and Performance, Paris, France

Май 2006 г.

42-th International Applied Military Psychology Symposium, Berlin, Germany

Ноември 2008 г.


Участие на български преподаватели в семинар за ценностите в НАТО, организиран от Министерството на външните работи на РБългария и Щаба на НАТО в Брюксел, Брюксел, Белгия

Май 2011 г.

47-th International Applied Military Psychology Symposium, Viennе, Austria

Ноември 2011 г.

4th Conference on COPING WITH EXTREME SITUATIONS, Prague, Czech Republic

В България
2001 г.

Научна конференция с международно участие “Технологии, сигурност и екология” на ВВОВУ “В.Левски”

2002 г.

Международна конференция “Кинезиология -2002” на ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий

2003 г.

International Seminar “Advanced Technology Application in Selecting,Training and Educating Future Officers”, Vasil Levski National Military Univercity

2003 г.

Научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО –перспективи и предизвикателства”, НВУ “Васил Левски”

2004 г.

Научна конференция “Физическа подготовка, спорт и национална сигурност” на Академията на МВР и НСА “В.Левски”, София

2004 г.

Военно-научен форум 2004 с международно участие - НВУ ”В.Левски” и Съюз на учените в България – клон В.Търново

2005 г.

Международна работна среща „Модерни стандарти на образованието на военни лидери” във ВА “Г.Раковски”

2005 г.

Международна научна конференция на НВУ “В.Левски” и Trans&Motauto’05, Велико Търново

2007 г.

Военно-научен форум с международно участие, Национален военен университет

2007 г.

Fourth Advanced Research Workshop on “Military Leadership and civil-military relations”, Sofia, Bulgaria

2008 г.

11-th International Military Mental Health Conference, Sofia, Bulgaria

2008 г.

2008 г.


Военно-научен форум с международно участие, Национален военен университет
Международна конференция „Психично здраве и полови различия“,ВМА, София

2009 г.

NATO RTO HFM 181 – Human performance Enhancement for NATO Military operation, Sofia, Bulgaria

2012 г.

Юбилейна научно-практична конференция по повод 20 години от създаването на Центъра за психично здраве на БА, София, България


2014 г.

Научно-приложна конференция „Предизвикателства и перспективи пред психологическото осигуряване в армейска среда“2014

Юбилейна научна конференция с международно участие на специалност “Психология”

Научна продукция

(за периода 1999-2014)Монография: Лидерство в армията, Издателски комплекс на НВУ, ISBN 978-954-753-026-7
Научна студия: Проектно-ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти, Библиотека “Диоген”, Психология, 2013, стр.7-24, Университетско издателство Св.Св. Кирил и Методий”ISBN 954-524-923-5, ISSN 1314-2763
Издадени учебници:

1.Военна психология, печатно издание, 2007, ISBN 978-954-753-050-8

2. Обща, възрастова, педагогическа и спортна психология, печатно издание, 2014, ISBN 978-954-524-953-2;

3.“Психология и сигурност” , учебник на електронен носител, ISBN 978-954-753-176-


Публикации в специализирани научни списания:

(подробно са описани в списък с научната продукция)В чужбина: 2 броя

В България 3 броя


Публикувани научни доклади

(подробно са описани в списък с научната продукция)форуми в чужбина: 12 броя, от които в съавторство 3, самостоятелни – 9 броя

форуми у нас – 30 броя

Изнасяне на лекции в университети в чужбина
2002 г.

Белгийско кралско военно училище, Брюксел, Белгия

2005 г.

Военна академия – Тирана, Албания

Брой ръководства на успешно защитили докторанти:1. Научен ръководител на Румяна Карева – дисертация на тема: “Социалнопсихологически аспекти на агресивността у младежите от гимназиален образователен етап и военнообразователен етап”, защитена през 2009 г.

2. Научен консултант на Димитринка Георгиева Цонкова – дисертация на тема: “Формиране на готовност за професионална дейност по физическо възпитание и спорт”, защитена през 2005 г.
Проектна дейност

1999 – 2014

2008 г.

1. Участие в научноизследователски проект на ВТУ по договор РД-491-12/27.06.2008, на тема “Виртуална лаборатория по статистически методи в поведенческите и социалните науки” (arsstat.com)

2012 - 2013

2.Участие в в научно-изследователски проект "Проектно-ориентирано обучение на студентите от специалност "Психология" - ВТУ"

2012-2014


3. Участие в проект BG051PO001-4.3.04-0016 „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”

2012-2014

4. Участие в проект BG051PO001 – 3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”

2012-2014

5. Проект № BG051PO001 – 3.1.07-0011 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"

2014

6. Участие като академичен наставник от ВТУ по Проект BG51PO001 – 3.3.07-0002 “Студентски практики” на МОМН.

2014 - 2015

7. Участие внаучно-изследователски проект на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" по договор РД - 09-422-10/09.04.2014 "Практики на комуникативни технологии на обучението във ВУЗ"

2014

8. Проект по програма Темпус 516851-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR “Равен достъп за всички:засилване на социалното измерение за по-силна Европейска зона за висше образование”

Рецензионна дейност

1999 – 20141. Рецензент на изследователски проект: „Нагласи към предприемаческата дейност у студентите – състояние, профил и тенденции” на авторски колектив на Технически университет - гр. Варна, с ръководител доц. д-р Гатьо Ненков Гатев и участници: доц. д-р Димитър Бонев Бонев и гл.ас. Беанета Василева Янева
2. Рецензент на две монографии:

2.1.Димитринка Цонкова, “Мотивация на ученици за участие в обучението по физическо възпитание и спорт”, София 2007, ISBN 978-954-718-209-7;

2.2. Красимира Петрова, “Деца отглеждани в семейства на близки и роднини”, Велико Търново, 2015
3. Рецензент на учебници:

3.1. Добрева, Мария, „Културна антропология”, Троян 2010, ISBN 978-954-753-073-7

3.2. Атанасова-Кръстева, Невена, „Психология на кризиса”, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, 2013, ISBN 978-954-753-110-9
4. Рецензент на учебни помагала:

4.1. Димитър Кайков, Павлина Лазарова, Учебно пособие по спортна психология, Фабер, 2009

4.2. Ваня Банабакова «Лични продажбени решения», Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, 2005,
5. Рецензент за хабилитация:

5.1.Доц. Красимира Петрова за Доктор на психологическите науки във ВТУ;

5.2. Гл. ас. д-р Бойко Стефанов Великов за доцент във ВТУ ;

5.3. Гл.ас. д-р Милена Моцинова- Бръчкова за доцент във ВТУ;5.4. Гл.ас. д-р Румяна Карева за доцент във Военна академия;

5.4. Гл.ас. д-р Невена Атанасова –Кръстева за доцент в Национален военен университет

Експертна и консултантска дейност1. Експертна дейност по мотивация на състава на Националната гвардия;

2. Тренинг със съдии и прокурори за повишаване на стресоустойчивостта в ежедневието;

3. Тренинг за медицински работници, които се грижат за болни в термален стадий в хоспис в Долна Метрополия.

4. Обучение на безработни за повишаване на комуникативните умения.

5. Съдебно-психологични експертизи - Окръжен и Административен съд –Велико Търново


Получени отличия за научноизследователска и преподавателска дейност2008 г.

Почетен знак на Началника на НВУ „Васил Левски”

2008 г.

Грамота за участие в организацията на 11 -та Международна конференция по психично здраве

Дата: 29.06.2015

Елена БораджиеваCтр / - Europass aвтобиография

Фамилно, лично и бащино имеЗа повече информация: http://europass.cedefop.europa.eu

© Европейските общности, 2003 20060628Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница