Бан списък на публикациите през 2013 гстраница1/6
Дата11.12.2017
Размер0.73 Mb.
Размер0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Институт за изследване на населението и човека

БАН

Списък на публикациите през 2013 г.

I.Публикации, които са реферирани и индексирани в световната система за рефериране, индексиране и оценяване (в световни вторични литературни източници)

А. Излезли от печат

 1. Papazova, E., Antonova, R. Psychosocial maturity statuses and social environment in adolescence. Cognition, Brain, Behavior. An interdisciplinary journal, Volume XVII, Number 3, 2013, 201-214, ISSN 1224-8398 1. Zografova, Y. 2013.Diversity, European Identity and Social Psychological Knowledge. Problems of Psychology in the 21st Century, V.7, 4-5. ISSN 2029-8587 1. Zografova, Y., 2013. Impact of Personal Orientations on Attitudes to Diversity and Civic Social-Political Activeness. Problems of Psychology in the 21st Century, V.7, 93-100. ISSN 2029-8587

Общо публикации: 3

Б.Приети за печат

1. Kotzeva, T. and Dimitrova, E. 2013. Nationalism and declining population in Bulgaria after 1990. Comparative Population Studies, (приета за печат).

 1. Todorova, A. Alexandrova-Karamanova, Y. Panayotova, E. Dimitrova, T. Kotzeva . Managing Uncertainty: Healthcare Professionals' Meanings Regarding the HPV Vaccine. International Society of Behavioral Medicine Nov. 2013 Springer US DOI 10.1007/s12529-013-9343-9Общо публикации: 2

II. Публикации, които са включени в издания с импакт фактор, IF (Web Of Science) или импакт ранг SJR (SCOPUS) - те са част от посочения по-горе брой

А. Излезли от печат

1.Todorova, A. Alexandrova-Karamanova, Y. Panayotova, E. Dimitrova, T. Kotzeva . Managing Uncertainty: Healthcare Professionals' Meanings Regarding the HPV Vaccine. International Society of Behavioral Medicine Nov. 2013 Springer US DOI 10.1007/s12529-013-9343-9

2. Papazova, E., Antonova, R. Psychosocial maturity statuses and social environment in adolescence. Cognition, Brain, Behavior. An interdisciplinary journal, Volume XVII, Number 3, 2013, 201-214, ISSN 1224-8398

Общо публикации: 2

Б.Приети за печат
Общо публикации: 0

III. Публикации без рефериране и индексиране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване (в световни вторични литературни източници)

А. Излезли от печат

 1. Александров, М. 2013 Семейната политика в законодателството на Стефан Стамболов В:Сб. „Семейство и солидарност между поколенията“. С., Акад. Изд. „Проф. М. Дринов“, с.45. 1. Александрова-Караманова, А., Найденова, В., & Тодорова, И. Ангажираност в работата, здравни поведения и субективно благополучие при медицински специалисти от университетски болници. Българско списание по психология, 1-4, 2013, 67-84. 1. Александрова-Караманова, А. Ролята на семейството в наративите на деца в ранна и средна юношеска възраст. Акад. издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2013. Сб. „Семейство и солидарност между поколенията“, 368-382. 1. Александрова-Караманова, А. Медиите и идеалът за тяло на младите хора. Проблеми на културата, 73, 2013, 65-75. 1. Александрова-Караманова, А. Влияние на медиите върху образа за собственото тяло: резултати от национално представително изследване сред юноши. Психологични изследвания, 2/2012, 95-104. 1. Ангелова, Д. 2013 Структурите по домакинства и семейства в Хаджиоглу Пазарджик през 60-те години на ХІХ в. В: „Семейство и солидарност между поколенията”, Акад. издателство „Проф. Марин Дринов”, С., 35–45. 1. Андреев, Б. Негативното влияние на служебните ангажименти върху отношенията родители-деца в контекста на баланса между работа и семейство. Сборник научни доклади от международна конференция „Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот“19-20 Септември 2013 г. София, Емайви консулт, София, 2013 г. ISBN 978-954-2987-05-5, стр. 9-19. 1. Андреев, Б., „Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот” сп. БГ Наука, брой 59, Септември, 2013 г.(онлайн)

 2. Атанасова-Трифонова,М.(2013).Образованието на майката- фактор в осигуряване качество на родителската грижа в ранното детство. Сборник от доклади от конференция «Семейство и солидарност между поколенията», София, Академично издателство «Проф. Марин Дринов»,17-18. 10. 2012, с. 323-339. 1. Божинова Р. (2013) Индивидуални нагласи на младите хора към възрастното поколение. В сб. „Семейство и солидарност между поколения”. С., Акад. Издателство «Проф.М. Дринов», 220-228.

 2. Божинова Р. (2013) Медии и насилие - влияние върху поведението на подрастващите. В: Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресия и други негативни прояви. Наръчник за обучители. София. ISBN 978-954-9369-31-1 1. Василева Л. Родителска подкрепа в контекста на общуване между родители и деца в училищна възраст. В сборник: Семейство и солидарност между поколенията, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2013, 298-310, ISBN 978-954-322-587-3.
 1. Василева Л. Среща по повод 30-гошнината на международната мрежа „Изследване на здравето и поведението на деца в училищна възраст” (HBSC). В: Бюлетин Научен център „Психология и здраве“, Година 2, Брой 2, 2013, 7-8. 1. Георгиева Р., Бавро Н. (2013) Конфликтът семейство-работа, екзистенциалният избор и екзистенциалната вина, Сборник научни доклади от международната конференция „Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот“, Емайви Консулт, С., с. 114 -124 ISBN 978-954-2987-05-5 1. Георгиева Р., Бавро Н. (2013) Солидарност между поколенията в периоди на криза.- за сб. „Семейство и солидарност между поколенията.”, с. 229-237 ISBN 978-954-322-587-3 1. Димитрова, Е. и Коцева, Т. 2013. „Методът на събитийния анализ и приложението му в социология на жизнения път”. Социологически проблеми, стр. 91-117.
 1. Калонкина А., Й. Лалова, Л. Пирова, Б. Димитров, Четивни способности при деца в начална училищна възраст, Сборник доклади от Международна конференция „Четене и дислексия”, Албена’ 2013, 47-60, 2013, ISBN 978-954-9458-19-0. 1. Калчева, С., Субективни и обективни измерения на баланса «Работа-семейство», (2013), Практически наръчник за психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионален живот, Съставител и редактор доц. д-р А. Русинова-Христова, Авторски колектив: Андреев, Б., Зографова Й, Недева, В., Бакрачева, М., Калчева, С.:, Акад. Издателство Марин Дринов., 17-21, ISBN 978-954-322-609-2. 1. Калчева, С. , Емоционални измерения в работата и семейството, (2013), Сборник научни доклади от Международна конференция Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионален живот,19-20 септември 2013, Съставители и редактори доц. д-р А.Русинова-Христова, доц. д-р Й. Зографова, С.:Емайви Консулт, 43-55, ISBN 978-954- 2987- 05- 5 .
 1. Коцева, Т. и Димитрова, Е. 2013. „Семейно-професионалният баланс като инструмент за ефективна семейна политика в условията на демографска криза“. В: Русинова-Христова, А. и Зографова, Й. (съст.). 2013. Сборник научни доклад от международна конференция „Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот“, 19-20.09.2013 г. София: Емайви консулт. Организатор: ИИНЧ при БАН, стр. 55-62. 1. Коцева, Т., Й. Балтаджиева, К. Минева. Нагласи на студентите към висше образование и мотивация за академични постижения. Научна конференция, БСУ, 2013 сс.190-202. 1. Лилова, К. 2012 Моментум и изменение на броя и възрастовата структура на населението в България през периода 1947-2009 г. сп. „Население”, с. 18-35. 1. Лилова, К. 2012 Влияние на възпроизводствените процеси върху смяната на поколенията в България В: Сб. с доклади от научна конференция „Семейство и солидарност между поколенията“. С., БАН-ИИНЧ. 1. Матеева, Н. (2013). Групови отношения, себерефлексия и автентичност в организационен контекст.Доклади от Националната конференция на ИИНЧ-БАН „Човекът във фокуса на съвременните психологически изследвания“, София, 2013, сп. Психологически изследвания, 2013 1. Матеева, Н.(2013).Влияние на груповата динамика върху автентичността, себерефлексията и социалната тревожност на членовете на управленски екипи.Българско списание по психология, 2013, бр. 1-4, стр.105-124. ISSN 0861-7813. 1. Матеева, Н., Димитров, П.(2013).Изграждане и утвърждаване на автентичността на Аз-а в контекста на семейните отношения: Задача на развитието в началото на зрелостта. Сборник доклади от Научната конференция „Семейство и солидарност между поколенията“, ИИНЧ-БАН, 2012 г., София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, стр. 261-279, ISSN 978-954-322-587-3. 1. Матеева, Н., Димитров, П.(2013).Ефекти на защитния групово-динамичен стил върху показателите за публична и частна себерефлексия, социална тревожност и автентичност. Сборник доклади от XII-та Международна конференция “Приложната психология – бъзможности и перспективи – 2013“, Варненски свободен университет, Варна, 2013 1. Матеева, Н., Димитров, П.(2013). Автентичността на преживяванията и отношенията под въздействието на трансформиращите фактори на груповата работа: Модел за оптимизация на груповата психотерапия, груповия тренинг и екипната дейност. Сборник доклади от XII-та Международна конференция “Приложната психология – бъзможности и перспективи – 2013“, Варненски свободен университет, Варна, 2013 1. Матеева, Н., Димитров, П.(2013).Влияние на груповата динамика върху автентичността, себерефлексията и социалната тревожност на педагозите. Сборник доклади от Научната конференция с международно участие “Знанието – Традиции, Иновации, Перспективи“, 2013, Том I, Бургаски свободен университет, Бургас, 1. Матеева, Н., Димитров, П.(2013). Eфект на груповата динамика върху автентичността, себерефлексията и социалната тревожност на членовете на управленски екипи. Сборник доклади от Научната конференция с международно участие “Знанието – Традиции, Иновации, Перспективи“, 2013, Том I, Бургаски свободен университет, Бургас, стр.452-465. 1. Димитров, П., Матеева, Н. (2013). Автентичната трудова мотивация: Основни модели и стратегии за промяна. Сборник доклади от IV-таНационалнаконференция „Мотивациятав труда научителя”, Варна, март 2013 г., том, 1. (пленарен доклад). 1. Димитров, П., Матеева, Н. (2013).Методи за изследване на групово-динамичните процеси и влиянието им върху развитието на автентичността и себерефлексията: Възможности за приложение в семейните системи. Сборник доклади от Научната конференция „Семейство и солидарност между поколенията“, ИИНЧ-БАН, 2012 г., София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, стр. 339-350, ISSN 978-954-322-587-3.
 1. Димитров, П., Матеева, Н. (2013). Устойчивостта на дисфункционалната организационна култура като резултат от влиянието на невротичните групови отношения, автентичността и нарцисизма на лидерите. Сборник доклади от Научната конференция с международно участие “Знанието – Традиции, Иновации, Перспективи“, 2013, Том I, Бургаски свободен университет, Бургас, стр.466-479. 1. Димитров, П., Матеева, Н. (2013).Безработните в условията на криза - Неавтентичност и себеотчуждение в основата на проблемното психично здраве: Екзистенциално-психодинамичен метаанализ на сравнителните и лонгитудните изследвания. Доклади от Националната конференция на ИИНЧ-БАН „Човекът във фокуса на съвременните психологически изследвания“, София, 2013, сп. Психологически изследвания, 2013 1. Димитров, П., Матеева, Н. (2013). Анализ на взаимовръзките между основните компоненти на автентичността измервани чрез българските версии на Authenticity Scale (AS) и Authenticity Inventory (AI-3).Сборник доклади от XII-та Международна конференция “Приложната психология – бъзможности и перспективи – 2013“, Варненски свободен университет, Варна, 2013 1. Димитров, П., Матеева, Н. (2013).Корпоративната невроза и управленският нарцисизъм като фактори за устойчивостта на дисфункционалната организационна култура и конфликтите „работа-семейство“. Сборник доклади от Международната конференция „Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот, София, септември 2013
 1. Мучинов, В. 2012 Черкезката колонизация в Дунавския вилает през 60-те–70-те години на XIX в. сп”Население”, 1–2, с. 125–141. 1. Мучинов, В., Левкова-Мучинова, М. 2013 Демографска характеристика на XVIII и през XIX век) В: „Семейство и солидарност между поколенията. Научна конференция” (София, 17–18.10.2012 г.). Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”,С., с. 27–34. 1. Николова, Е. Сравнителен анализ на динамиката в семейните ценности в България, Полша и Норвегия в периода 1990-2008 г. В: Насаление, 1-2 / 2012, стр. 56-78. 1. Николова, Е. Ценности и нагласи на три поколения в българското общество. В: Семейство и солидарност между поколенията – сборник доклади от научна конференция, 17-18.10.2013, АИ Проф. Марин Дринов. София, 2013, стр.124-135. 1. Папазова, Е., Антонова, Р. Проблемно поведение и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Психологични изследвания, кн. 2, 2012, 9-24, ISSN 1311-4700

 2. Папазова, Е., Антонова, Р. Субективна възраст в юношеството. Списание на Българската Академия на науките, кн. 5, 45-54, ISSN 0007-3989

 3. Пенчева, Е. Развитие на потенциала за вземане на решение във възрастта 15 – 55 години в сп. Психологични изследвания, 1, 2012, 71 – 86. ISSN 1311- 4700.

 4. Рашева, М. Взаимовръзки между родителски стилове и перфекционизъм. В сб. „Семейство и солидарност между поколения”. 2013, С., Акад. Издателство «Проф.М. Дринов», 279-288. 1. Рашева, М. Перфекционизъм, родителски стилове и субективно благополучие. Стратегии на образователната и научната политика, кн. 3, 2013, 50-61.

 2. Сугарева М. Георгиева Р., Бавро Н. (2012) Населението на Русия – съвременни тенденции, сп.“Население“, кн. 1-2, с. 37-56 (излязла през 2013 г.) ISSN 0205-0617

 3. Сугарева, М., 2013 Напречните синтетични коефициенти в демографията. Сп. „Статистика”.
 1. Сугарева М., Диамандиева, И. 2013. Особености на втория демографски преход в България и Източна Европа В: „Семейство и солидарност между поколенията”. 1. Таир, Е., Димитрова, Р. Етническа идентичност и акултурационни ориентации при български юноши от турски етнически произход. Психологични изследвания, кн.1, 2013, 87-108. ISSN 1311-4700. 1. Ташев, С. Българската администрация във Вардарска Македония през 1941 –1944 г. и съдбата на еврейското население, В: Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и Студената война (1939-1989), София 2013, с. 96 – 113. 1. Христова, А., Психологичните типове по Майерс и Бригс в помощ на създаването на балансиран начин на живот, статия в сборник доклади от международната конференция, „Психологична интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот”,2013, ISBN 1. Христова, А., А., Андреев, Велева Д., „Индивидуални особености при потребността от приключване в българска извадка”,сп. Психологически изследвания, кн. 1,2013г.,стр. 3-15. 1. Христова, В. 2012 Демографска характеристика на икономически активното население в България по категории образование според преброяванията от 1985-2011 год., сп. Статистика, с. 3-4 1. Щерионов, Щ. 2012 Демографския преход по българските земи – специфики и начални граници В: „Българското възрожденско общество – проблеми, борби и постижения” Сб. в чест на доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова. С., Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов“, с. 248-258. 1. Щерионов, Щ. 2013 „Структури по семейно положение на населението, и особености” Сб.„Семейство и солидарност между поколенията”. С., Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов“, с. 17-26. 1. Borisova-Marinova, K. 2013. “Economic activity among people over 50 in Bulgaria, 1965-2011”, IPHS-BAS, “Ageing in Bulgaria”, S., “Prof. M. Drinov” Acad. Publ. House, pp. 108-123.
 1. Cherkezova, S. 2013. Unemployed at Higher Age in Bulgaria. Between the Pension Reform and the Inclusive Employment Policies, In: Naidenova P., Mihova G. (Ed.) 2013. Ageing in Bulgaria, Sofia: Marin Drinov Academic Publishing House, pp.196-218.
 1. Hristova, A. Authoritarianism and personal types, Conference proceedings of the III international conference ESI, 2013, p. 201-211 ISSN 1314-5711 1. Hristova,A. Cultural values and political conservatism in terms of a society in transition – The case of Bulgaria, IVth conference of the European Sociaty for the study of Symbolic interaction – Traditions, Contemporary Perspectives and Challenges, Uppsala univ.,Sweden, (the article will be published in the peer-reviewed conference proceedings)
 1. Lillova, K. 2012. Measurement of population ageing in Bulgaria using momentum. – In “Ageing in Bulgaria” S., “Prof. M. Drinov” Acad. Publ. House.
 1. Makaveeva, L. Lessons and Proposals Deriving From Workshops in Bulgaria. In: Devetak, S. (Ed.) 2013. Tackling stereotypes and prejudices between Roma and non-Roma in the EU member states: Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia. ISCOMET, p.231-239, http://www.project-redupre.eu/datoteke/concludingmeeting/Redupre-EXPERT%20PUBLICATION.pdf
 1. Mateeva, N., Dimitrov, P.(2013). Influence of intragroup dynamics and intergroup relations on authenticity of experience, behavior and interactions of people in organizational and social contexts: A Review of Conceptual Framework and Research Evidence. Psychological Thought, 2013, Vol. 6(2), 204–240, doi:10.5964/psyct.v6i2.78,pp.1-99.
 1. Dimitrov, P., Mateeva,N. (2013). Organisational Neurosis and Managerial Narcissism as Factor for Sustaininf Dysfunctional Organisational Cultures and Work-Home Conflicts in Times of Austerity.Proceedings of the Case Study Forum “Going through Overwhelming Experiences: Organizations in Times of Austerity”, London, 29 November 2013, Tavistock Institute of Human Relations and Birkbeck Institute for Social Research, London, 2013. 1. Nikolova, S. 2013. Aging of Bulgarian population and demographic profile of elderly, In: Naidenova P., Mihova G. (Ed.) 2013. Ageing in Bulgaria, Sofia: Marin Drinov Academic Publishing House, pp. 26-41. 1. Tair, E. Relation of Big Five Personality Traits to Satisfaction and Burnout among Bulgarian Teachers. In: Proceedings of the 3rd Scientific Conference “Education, Science, Innovation”, ESI EPU, Pernik, 8-9 June 2013, 191-200. ISSN 1314-5711. 1. Tomova, I., Stoytchev, L., Cherkezova, S. 2013. ‘Introductory Comparative Analysis of the Main Results in Bulgaria, Italy and Slovenia’. In: Devetak, S. (Ed.) 2013. Tackling Stereotypes and Prejudices between Roma and Non-Roma in the EU Member States: Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia. Maribor: ISCOMET. pp. 177-188. Available at: http://www.project-redupre.eu/datoteke/concludingmeeting/Redupre-finalpublication.pdf 1. Tomova, I. 2013. ‘The unwanted people – prejudices and stereotypes, discrimination and social exclusion. Analysis of the situation of Roma in Bulgaria’. In: Devetak, S. (Ed.) 2013. Tackling Stereotypes and Prejudices between Roma and Non-Roma in the EU Member States: Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia. Maribor: ISCOMET. pp. 17-58 1. Tomova, I. 2013. ‘Attitudes and Stereotypes towards the Roma in the District of Razgrad, Bulgaria’. In: Devetak, S. (Ed.) 2013. Tackling Stereotypes and Prejudices between Roma and Non-Roma in the EU Member States:Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia. Maribor: ISCOMET. pp. -189-201. 1. Tomova, I. and Angelova, V. 2013. Women and Violence in the Intimate Partnership in Roma Communities. Sofia: IMIR, 2013/ Илона Томова, Виолета Ангелова, 2013. Жените и насилието в интимното партньорство в ромските общности (136) 1. Zografova, Y. 2013. Of the Balance between Ethnic and National Identity (Some Analytic Directions). Conferecnce Proceedings of the Third International Conference “Education, Science, Innovations – ESI’2013”, European Polytechnical University, Pernik, p. – 223 - 228

Общо публикации:70

Б.Приети за печат


 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница