Bg-поморие: Изпълнение обявление за поръчкаДата19.01.2018
Размер133.36 Kb.
Размер133.36 Kb.

00712-2012-0006

BG-Поморие: ИзпълнениеОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Поморие, ул. "Солна" № 5, За: Хубавина Япаджиева; Михаил Кондакчиев, Р България 8200, Поморие, Тел.: 0882 420022; 0882 420152, Факс: 0596 23052

Място/места за контакт: Сградата на Община Поморие

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pomorie.org.Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТАII.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КАКТО СЛЕДВА : І-ва зона: улици в гр. Поморие с дължина - /38,708км./ и общински път 1. път №BGS1142- гр.Поморие - /1,600км./ Обща дължина за І-ва зона – 40,308 км. ІІ-ра зона: улици в гр.Ахелой -/10,298 км/, с.Порой - /10,000 км./ , с. Гълъбец - /11,280 км./ ,с. Горица - /18,785 км./,с. Медово -/11,000 км./ , с.Бата -/10,037 км./ , с.Страцин -/10,190 км./ ,с. Косовец -/5,820 км./, с.Белодол - /7,050 км./, с.Козичино -/7,100 км./ ,с. Лъка -/ 7,477 км./, с.Александрово - /5,800км./, гр.Каблешково -/17,566 км./, с.Каменар -/ 6,700 км./,с.Дъбник - /3,362 км./, с.Габерово -/4,000 км./ Обща дължина за ІІ-ра зона – 146,465 км. ІІІ –та зона: І-9 от км 208+906 до км. 209+778 и от км.217+710 до км.221+133 - /4,295 км./; ІІІ-906 от км.50+870 до км.52+772 -/1,902 км./ ; ІІІ-6009 от км.20+591 до км.22+703 -/ 2,112 км./ и общинските пътища: 1. път №BGS1140 с.Белодол- с.Бата - /4,500км./ 2. път №BGS1141 гр.Ахелой-с.Тънково - / 3,000км/ 3. път №BGS1143 с.Козичино - / 8,000км./ 4. път №BGS1144 с.Порой-с.Гълъбец-с.Горица - / 13,000км./ 5. път №BGS1145 с.Медово-с.Бата- с.Страцин - /15,000км./ 6. път №BGS1146 с.Александрово - /1,000км./ 7. път №BGS1147 с.Страцин-с.Косовец - /3,700км./ 8. път №BGS1148 с.Дъбник- с.Габерово - /3,550км./ 9. път №BGS1149 сКаменар-гр.Поморие - / 12,500км./ Обща дължина за ІІІ-та зона – 72,559 км.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Строителство
Изпълнение
Основно място на изпълнение: Територията на Община Поморие
Код NUTS: BG341

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с няколко изпълнители

Брой на участниците в предвиденото рамково споразумение

3

Максимален брой на участниците в предвиденото рамково споразумение

3

Срок на действие в месеци

36

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките„ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КАКТО СЛЕДВА : І-ва зона: улици в гр. Поморие с дължина - /38,708км./ и общински път 1. път №BGS1142- гр.Поморие - /1,600км./ Обща дължина за І-ва зона – 40,308 км. ІІ-ра зона: улици в гр.Ахелой -/10,298 км/, с.Порой - /10,000 км./ , с. Гълъбец - /11,280 км./ ,с. Горица - /18,785 км./,с. Медово -/11,000 км./ , с.Бата -/10,037 км./ , с.Страцин -/10,190 км./ ,с. Косовец -/5,820 км./, с.Белодол - /7,050 км./, с.Козичино -/7,100 км./ ,с. Лъка -/ 7,477 км./, с.Александрово - /5,800км./, гр.Каблешково -/17,566 км./, с.Каменар -/ 6,700 км./,с.Дъбник - /3,362 км./, с.Габерово -/4,000 км./ Обща дължина за ІІ-ра зона – 146,465 км. ІІІ –та зона: І-9 от км 208+906 до км. 209+778 и от км.217+710 до км.221+133 - /4,295 км./; ІІІ-906 от км.50+870 до км.52+772 -/1,902 км./ ; ІІІ-6009 от км.20+591 до км.22+703 -/ 2,112 км./ и общинските пътища: 1. път №BGS1140 с.Белодол- с.Бата - /4,500км./ 2. път №BGS1141 гр.Ахелой-с.Тънково - / 3,000км/ 3. път №BGS1143 с.Козичино - / 8,000км./ 4. път №BGS1144 с.Порой-с.Гълъбец-с.Горица - / 13,000км./ 5. път №BGS1145 с.Медово-с.Бата- с.Страцин - /15,000км./ 6. път №BGS1146 с.Александрово - /1,000км./ 7. път №BGS1147 с.Страцин-с.Косовец - /3,700км./ 8. път №BGS1148 с.Дъбник- с.Габерово - /3,550км./ 9. път №BGS1149 сКаменар-гр.Поморие - / 12,500км./ Обща дължина за ІІІ-та зона – 72,559 км.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45233252, 45000000

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Строителни и монтажни работи

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани вариантиНЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

В зависимост от конкретните заявки на Възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС

2300000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнениетоПродължителност в месеци

36
РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие или изпълнение се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Когато се представя банкова гаранция за участие, същата следва да е със срок на валидност срока на валидност на офертата. в) гаранцията за участие или изпълнение се внася по следната банкова сметка на Община Поморие № BG 10 IORT 73783317000103, BIC – IORTBGSF в "ИнвестБанк" АД, клон Бургас г) гаранцията за участие, в размер на 1 150 /хиляда сто и петдесет/ лева. д ) гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка - 3% от стойността договора без вкл. ДДС. е ) гаранция за изпълнение на рамковото споразумение, в размер на 2 300 /две хиляди и триста/ лева. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие или изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в срок от 30 (тридесет) работни дни, след изготвяне на протокол за приемане на действително извършената работа /Обр. 19/, съобразно ценовата оферта на изпълнителя и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Разплащането ще се извършва по банков път по банкова сметка на Изпълнителя

ІІІ.2) Условия за участиеІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгл. чл. 56 ал.1 т.1-7, 10-12, отнасащи се до критериите за подбор на участниците. 2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката",в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката. В този плик участникът прилага и подписан и подпечатан от него проект на договор (Приложение №16) и подписан и подпечатан проект на рамково споразумение (Приложение №17). 3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", в който се поставят ценовото предложение на участника и остойностени количествени сметки. Съдържание на офертата: 1. Офертата (Приложение № 1). 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (в оригинал). 3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). 4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност когато участникът е физическо лице. 5. При участници обединения- документ (оригинал) подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. 6. Оригинал на документ за гаранция за участие във вид парична сума или банкова гаранция със срок на действие най- малко до изтичане валидността на офертата. 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП (Приложения № 4,4А, 5, 5А, 6 и 6А) и декларация по чл. 56 т. 10 от ЗОП (Приложение № 14). 8. Участниците трябва да представят декларация, че приемат условията на поръчката (Приложение № 13). 9. Участниците трябва да представят административни сведения (Приложение № 15). 10. Декларация от представляващия участника, че е приема условията в проекта на договора и проекта на рамково споразумение (Приложение № 11). 11. Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката - Втора група, минимум ІV-та категория . За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружено от валиден талон за 2012г. Вписването в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за ЕИП, има сила на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите за които е издадено. При участие на консорциуми регистрацията за съответната категория се доказва общо от участниците в него, като от договора за учредяване следва да става ясно кой от участниците каква част от строителството ще изпълнява. Продължава в раздел VІ, т. VІ.3 "Допълнителна информация"

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Декларация по образец (Приложение № 8), която съдържа информация за оборота от поддържане и/или извършване на ремонтно – възстановителни работи на пътища и улици за последните 3 години (2009, 2010и 2011 г.). Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. 2. Заверено копие от застраховка за професионална отговорност за 2012 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) За чуждестранните лица - документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка. 3. Декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.1 Участниците трябва да са реализирали оборот в размер не по-малък от 1 000 000 (един милион) лв. без вкл. ДДС общо за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) от поддържане и/или извършване на ремонтно – възстановителни работи на пътища и улици. 2.1 Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора. При участие на обединение изискването се отнася за всеки член на обединението. За чуждестранните участници се изисква наличие на еквивалентна застраховка

ІІІ.2.3) Технически възможностиИнформация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет поддържане и/или извършване на ремонтно – възстановителни работи на пътища и улици, за последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 г.) – по образец (Приложение № 9). Забележка: Участниците не трябва да посочват в списъка други обекти извън гореизискваните. 2. Участниците трябва да представят препоръки за всички обекти, изискуеми по т. 8.13.2, посочени в Приложение № 9. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт, в тях трябва да са вписани видовете дейности, които е извършил конкретния участник. 3. информация (свободен текст) за наличието на собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна), както и копия от документи за собственост и/или наем. В случай, че участникът не разполага със собствена и/или наета асфалтова база, следва да представи договор за доставка на асфалтови смеси за срока на рамковото споразумение придружени от копия на документите за собственост и/или наем за базите на фирмите-доставчици на асфалт. Забележка Участниците не трябва да представят документи за бази извън посочените по-горе. 4.Декларация /оригинал/ за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръка, съдържаща следната информация: наименование на машината или оборудването, технически характеристики, производителност и основание за ползване от участника. Попълва се декларация по образец /Приложение № 12/. 5.Документи доказващи собствеността на техническото оборудване /документ за собственост; договор за наем – нотариално заверен; договор за лизинг; нотариално заварен предварителен договор за закупуване/. В случай, че участникът представи договор за наем, същият следва да бъде придружен с декларация /свободен текст/ от наемодателя, че наетото техника ще бъде на разположение на участника за целия срок на рамковото споразумение; 6. Справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на ръководния и технически персонал, отговарящ за поръчката (по образец Приложение № 10). За тези лица трябва да се приложат заверено копие от диплома за завършено образование, свидетелства или дипломи за придобита квалификация, документи удостоверяващи вида на правоотношенията между лицето и участника, трудови книжки, референции или еквивалентни документи, професионални биографии (по образец Приложение № 10А) и/или др. документи, които удостоверяват и доказват наличието на изискванията. 7. Заверено копие от валиден сертификат, като обхвата на сертификация на сертификата ISO 9001:2008 трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.1 Участниците (общо обединението) трябва да са изпълнили през последните 5 (пет) години (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 г.) минимум 3 (три) договора за поддържане /превантивно, текущо и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации/ на пътища и улици. 3.1 Участниците трябва да разполагат със собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна) или да имат договор за доставка на асфалтови смеси. Важно: Участниците следва да имат предвид технологичното изискване поставено в „Техническа спецификация 2009 г.” одобрена от изпълнителен директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията - http://www.napi.government.bg/downloadbg.php?dr=30&P=6&SP=111&&&: Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници ±140С от температурата на работната рецепта. Времето за транспортиране на сместа до обекта не трябва да бъде повече от 60 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 90 минути. Технологията за полагане се описва в техническото предложение. В случай, че се използва мобилна база за нея трябва да бъде посочен терена, върху който ще бъде монтирана базата, като изискването е този терен да притежава всички разрешителни документи за монтаж на подобно съоръжение. Мобилната асфалтова база трябва да бъде действаща и да притежава Разрешение за въвеждане в експлоатация. 4.1 Участникът следва да притежават следното техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка: Специализирана тежка механизация, машини и автомобили за превантивно и текущо поддържане:- Универсална машина за поддържане на пътищата - 2 бр.- Пътна фреза с работна ширина 1000 мм- 1 бр. Пътна фреза с работна ширина 500 мм- 1 бр. Автогудронатор- 1 бр. Асфалтополагаща машина- 1 бр. Валяк бандажен вибрационен /двуосен / 8 , 10 т. - 1 бр. Валяк бандажен вибрационен /двуосен / до 2,5 т. - 1 бр. Пневматичен валяк- 1 бр. Автогрейдер- 1 бр. Челен товарач- 2 бр. Автомобил – поливомияч с мотометачка- 1 бр. Каналочистач- 1 бр. Колесен багер – мин. 0,5 м3- 1 бр. Автокран до 10 т- 1 бр. Автомобил – самосвал- 3 бр. Автомобил – бордови- 1 бр. Компресор за сгъстен въздух- 1 бр. Патрулни коли- 1 бр. Малогабаритна механизация за превантивно и текущо поддържане: Моторна фугорезачка за асф. и бетонови повърхности- 1 бр. Моторна виброплоча- 1 бр. Моторна дърворезачка- 2 бр. Моторна колонокастрачка /храсторез/- 2 бр. Моторна косачка- 2 бр. Моторна духалка- 2 бр. Моторен /или пневматичен/ къртач- 1 бр. Моторна пръскачка за битумни емулсии- 1 бр. Пароструйка- 1 бр. Ел. агрегат- 1 бр. Електрожен /заваръчен апарат/- 1 бр. автомобил за сигнализация - 1 бр Ръчна мот.трамбовка (жабка) - 1 бр. Комплекти пътни знаци за въвеждане на Временна организация на движение (ВОД) при ремонтни работи и възникнали аварийни ситуации. ВОД при краткотрайни и подвижни ремонтни работи - 30 бр. ВОД при дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението- 6 бр. ВОД при дълготрайни ремонтни работи с отбиване на движението- 3 бр. 6.1 8.13.8 Участниците трябва да разполагат минимум със следния квалифициран ръководен и технически персонал: - 1 (един) технически ръководител; - 1 (един) помощник ръководител - текущо поддържане; - ръководители на специализирани звена (по един за всяка зона). 7.1 Участниците да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2008 или еквивалентни на тях или други валидни документи, които доказват внедрени мерки за управление на качеството.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита
ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

91-00-40


ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

08.06.2012 г. Час: 16:00Платими документи

ДА

Цена: 15 BGNУсловия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде получена в сградата на Община Поморие,ул. "Солна" № 5; всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. срещу представен документ за платени15 /петнадесет/ лв. с вкл. ДДС в касата на общината или по банкова сметка на Община Поморие, както следва: IBAN: BG 38 IORT 73788417000900, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане 447 000, при "ИнвестБанк" АД, Бургас - Община Поморие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

18.06.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

120


IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 19.06.2012 г. Час: 11:00Място

Сградата на Община Поморие: гр. Поморие, ул. "Солна" № 5.Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информацияПродължение от раздел ІІІ, т.ІІІ.2.1. 12. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както и вида на работите, коите ще извършват и дела на тяхното участие. Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация, изискуеми за участника, но са длъжни да представят същите документи, които представя и участника, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 13. В Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" се поставя Техническо предложение (Приложение № 3), в което да бъде посочен: Гаранционен срок за възстановяване на пътни настилки и подробно описание на технологията за полагане на асфалта и подписан непопълнен проект на договор и проект на рамково споразумение. 14. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 2). Сроковете са намалени съгласно чл. 64 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и сл. от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление02.05.2012 г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница