Библиотечно информационни наукиДата14.03.2017
Размер100.04 Kb.
Размер100.04 Kb.Утвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност:

Ф

Ф


Библиотечно информационни науки

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина:Културна политика

Преподавател: Доц. д-р Иван КабаковАсистент:


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост

30

Извънаудиторна заетост

Реферат
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

10

Курсова работа по актуален проблем на правната инфраструктура на културата

20
Обща извънаудиторна заетост

30

ОБЩА ЗАЕТОСТ

60

Кредити аудиторна заетост

1

Кредити извънаудиторна заетост

1

ОБЩО ЕКСТ

2

Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценкатаWorkshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)


Участие в тематични дискусии в часовете


Демонстрационни занятия

Посещения на обекти

Портфолио

Тестова проверка

Решаване на казуси

25%


Текуша самостоятелна работа /контролно

Курсова работа по актуален проблем на правната инфраструктура на културата

25%
Изпит

50%

Анотация на учебната дисциплина:

Лекционният курс формира основни знания и умения в областта на културната политика, която се разглежда преди всичко като публична политика. Представени са както приоритетите и основните принципи на националната културна политика, така и актуалните модели за осъществяване на политики в областта на културата. Освен ключови системни връзки като култура и национална държава, култура и пазар, гражданско общество и културна политика, са представени правната и институционалната инфраструктури на културата. Специално внимание е отделено на културните организации и по-конкретно на държавните, общинските и регионалните културни институти, както и на частните културни организации.


Предварителни изисквания:


Очаквани резултати:

Лекционният курс формира политическа култура, която е необходима за професионалната реализация на студентите от специалност „Библиотечно информационни науки”.

Учебно съдържаниеТема:

Хорариум

1.

Култура и политика. Култура, културни сектори, културни институции. Структурна и институционална еманципация на културата в съвременните общества.

3

2.

Понятие за културна политики. Модели на културна политика. Национална културна политика – приоритети, принципи и ценности.

3

3.

Култура и власт. Проблемът за легитимацията

3

4.

Култура и нация. Културното наследство в контекста на националната държава

3

5.

Институционална инфраструктура на културната политика. Понятие за институция. Органи и организации. Субекти на културна политика. Обекти на културна политика

3

6.

Културният институт като организация. Видове културни институти. Териториална мрежа на културните институти. Частни културни организации

3

7.

Правна инфраструктура на културната политика. Понятие за правна система. Правни актове, Индивидуални правни актове и правнонормативни актове. Основни законови и подзаконови нормативни актове. Културни права.

3

8.

Култура и пазар. Пазарни измерения на културното развитие: възпроизводство, разпространение и потребление на културата – зони на разпространение, зони на контакти, зони на влияние. Динамика на културните интереси. Проблемът за държавното участие.

3

9.

Културна политика и гражданско общество. Преход от тоталитарен модел към демократичен модел. Публични политики. Проблеми на гражданското участие в културната политика

3

10.

Политическа култура

3


Конспект за изпит
Въпрос:

1.

Култура и политика. Култура, културни сектори, културни институции. Структурна и институционална еманципация на културата в съвременните общества.

2.

Понятие за културна политики. Модели на културна политика. Национална културна политика – приоритети, принципи и ценности.

3.

Култура и власт. Проблемът за легитимацията

4.

Култура и нация. Културното наследство в контекста на националната държава

5.

Институционална инфраструктура на културната политика. Понятие за институция. Органи и организации. Субекти на културна политика. Обекти на културна политика

6.

Културният институт като организация. Видове културни институти. Териториална мрежа на културните институти. Частни културни организации

7.

Правна инфраструктура на културната политика. Понятие за правна система. Правни актове, Индивидуални правни актове и правнонормативни актове. Основни законови и подзаконови нормативни актове. Културни права

8.

Култура и пазар. Пазарни измерения на културното развитие: възпроизводство, разпространение и потребление на културата – зони на разпространение, зони на контакти, зони на влияние. Динамика на културните интереси. Проблемът за държавното участие.

9.

Културна политика и гражданско общество. Преход от тоталитарен модел към демократичен модел. Публични политики. Проблеми на гражданското участие в културната политика

10.

Политическа култура


БИБЛИОГРАФИЯ

Основна:


 1. Бурдийо,П. Правилата на изкуството. С.,2004.

 2. Върбанова,Л. Спонсорство и дарителство в изкуствата. С.,1997.

 3. Гаврилова, Р. Гражданско участие и културни политики. Публични политики bg., 2013, (ISSN 1314-2313), бр.1

 4. Данаилов,Б. Закон, обърнат към миналото. Култура, №11.2.02.1998,с.7.

 5. Еделман,Б. Литературна и художествена собственост.С.,1994.

 6. Икономически принос на авторскоправните индустрии в България (изследователски екип под ръководството на доц.д-р И. Чалъков) С., 2007

 7. Йорданов, Н. Фестивалите на изкуствата – между глобалния арт-пазар и локалната културна идентичност. Публични политики bg., 2013, (ISSN 1314-2313), бр.1

 8. Кабаков,И. Дебат, концепция, закон. Култура,№21, 29.05.1998,с.6.

 9. Кабаков, И. Задължителното депозиране: комплектуване на фонда и/или опазване на културното наследство. Библиотека, 2013, кн. 2-3, с. 109-115

 10. Кабаков, И. Русев, К. Международноправна защита на културното наследство: инфраструктури и процеси (предговор) В: Международноправна защита на културното наследство. С., Министерство на културата, 2008, с. 11-24

 11. Кабаков,И. Мениджмънт и правна инфраструктура на културата. С.,2004.

 12. Кабаков, И. Непосилната лекота на културната политика. Публични политики bg., 2013, (ISSN 1314-2313), бр.1

 13. Кабаков,И. Право на културно многообразие. С., 2007

 14. Кабаков, И. Правният статут като обект на желание. В: Българските музеи в условията на членство но страната в Европейския съюз. Сливен, Жажда, 2009, 126-138

 15. Каменова,Ц. Авторското право. Международно и национално.С.,1999.

 16. Кискинов,В. Правната система. С., 2006

 17. Копринаров,Л. Проектозаконът за културата-отклоняване от изкушенията.-Капитал,№1,12-18.01.1998,с.55.

 18. Културната политика на Република България 1990 – 1995г., доклад на Института по културознание, С.,1996

 19. Ландри,Ч. Културната политика в България. (Доклад на европейски експертен екип).Враца,1998.

 20. Манчев,А. Издателски договори. С., 2007

 21. Мънди,С. Политиката в сферата на културата. Кратък справочник. С.,2000.

 22. Раз,Д. Понятието за правна система. С.,2005

 23. Саракинов,Г. Авторското право и сродните му права в България. С.,1995.

 24. Стоева, Н. Аргументирани политики за култура в български вариант. Публични политики bg., 2013, (ISSN 1314-2313), бр.1

 25. Томова,Б. Изкуство и пазар. С.,2003.Допълнителна:


 1. Цакова,В. Управление на правата на артистите-изпълнители. С., 2007

 2. Management Of The Arts.1993. Ed. by Browson, J., USA

 3. Musitelli, J. La convention de l`Unesco sur la diversite culturelle - www.planetagora

 4. Pick,J. 1980.Arts Administration. London

 5. UNESCO’s Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions: Making it Work, Edited by N. Obuljen & J. Smiers, Zagreb, 2006


Дата: 10.12.2013 г. Съставил: Доц. д-р Иван Кабаков


1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница