Библиотека на Университета по архитектура, строителство и геодезия /уасгДата04.02.2017
Размер50.69 Kb.
Размер50.69 Kb.

Библиотека на Университета по архитектура , строителство и геодезия /УАСГ/
Персида Рафаилова
Библиотеката на Университета по архитектура, строителство и геодезия е основана заедно със създаването на Висшето техническо училище съгласно чл. 11 от Указ на цар Борис ІІІ, приет от ХХV-то обикновено Народно събрание и нарочен Закон за откриване на висше техническо училище в град София през 1941 година. Започнала съвсем скромно, преминала през различни етапи на развитие, библиотеката се оформя като водеща библиотечно-информационна институция. За един близо четиридесетгодишен период, от началото на 50-те години до края на 90-те години на ХХ в. тя е фактически централна библиотека на висшите технически учебни заведения в София: инженерно – строително, машинно – електротехническо, минно - геоложко и химикотехнологично. От началото на новия век, след разделянето й на четири самостоятелни библиотеки, тя остава университетска библиотека само на Университета по архитектура строителство и геодезия. Днес тя е единствената библиотека със статут на централна отраслова и това определя значението й за специалистите в областта на архитектурата, строителството и геодезията в България и за интересуващите се от българския принос в строителството чуждестранни специалисти, имащи възможност да изследват литературата по архитектура и строително инженерство от периода на втората половина на 19 в.до сега.

Това се дължи на няколко причини. Преди всичко начинът, по който се попълва от началото на създаването си - чрез дарения от институции, частни лица и от личните библиотеки на архитекти и инженери от различни поколения, възпитаници на различни архитектурни и строителни школи - дава възможност да получи масив от книги и периодика в конкретната тематика. Самият й специализиран профил я превръща в средоточие на този вид литература. Още по-важен е фактът, че единствената до нейното създаване библиотека от областта на архитектурата и инженерните науки – тази на Дружеството на българските инженери и архитекти / от 1937 г. Съюз БИА / изгаря по време на бомбардировките през пролетта на 1944 г. Нейните богати колекции дават възможност за реконструкция на естетически оценки , вкусове, временни увлечения и модни тенденции, слагащи отпечатък върху формирането на българския строител, върху облика на българската архитектура и строителното инженерство, както и да се откроят съществувалите критерии и понятия за ценност и важност, свързани с дневния ред на българската архитектурна колегия през различните периоди, развитието на национална архитектурна школа, изкуствоведки / архитектуроведски идеи на нашите строители – пионери на българската техническа наука от края на ХIХ в. до днес и оформянето на техните стилови пристрастия , естетически вкус и пр., определящи нивото на архитектурно-конструктивната мисъл в България.

Сега библиотеката е модерен научно-информационен център с богат ресурс от 300 хил. строго специализирани библиотечни единици в традиционен вид и на електронни носители. Стратегическата й цел е постигане на високо качество на информационното осигуряване на образователната и научната сфера. Като част от националната библиотечна система, тя осигурява свободен достъп до своите над 250 хиляди записа, които могат да се ползват on-line и до световни електронни информационни мрежи от пълнотекстови бази данни по строителна тематика. Библиотеката на УАСГ е единствената библиотека в страната с изцяло ретроконверсирани каталози, които могат да се ползват в Интернет и съдържат библиографски записи на всички библиотечни единици притежавани от Централната библиотека при висшите технически институти от 1941 година до 2000 година т.е. каталозите на четирите самостоятелни университета Технически университет –София, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Минно-геоложки университет “ Св.Иван Рилски” – София и Университет по архитектура, строителство и геодезия - София. Всички библиотечни процеси са автоматизирани и целият съвременен фонд е отворен на свободен достъп, а редките, ценни колекции са обособени в депозиториум.През последните пет години основно се реорганизираха вътрешнобиблиотечните технологии и форми на обслужване като се разшириха услугите, които библиотеката предлага в on-line режим.

Университетската библиотеката поддържа пълноценно сътрудничество и книгообменни връзки с библиотеки в страната и чужбина, сред които особенно ценени от читателите са връзките й с библиотеки от всички сродни университети в Европейския съзюз, както и с такива от Япония, Сингапур, Русия, Сащ , Канада и Австралия. Ние разпращаме Годишника на УАСГ , чрез който се разпространява научният продукт на българската строителна мисъл, а в замяна получаваме информация за новостите в нашата област от сродните ни университети. През тази година представител на библиотеката взе участие в симпозиум на тема: „Управление на информацията и документацията и сътрудничество между библиотеките от Балканските страни”. Домакин на проявата беше Тракийският университет в Одрин (Турция) и за трите дни на срещата участници от всички балкански страни, Русия и Ирландия обсъждаха широк кръг от проблеми, засягащи новите тенденции в развитието на информационното образование и дигиталния достъп до информация, международното коопериране, развитието на университетските библиотеки, мениджмънт на знанието, информацията и интелектуалния капитал, изграждане на качествено библиотечно обслужване, мястото на съвременната библиотека и библиотечните сдружения в обществото и други. В европейската година на междукултурния диалог симпозиумът в Одрин е стъпка в посока към създаване на общо библиотечно пространство на Балканите.Персида Рафаилова - директор на библиотеката по време на изложбата

“ Толерантност на Балканите”, съпътстваща симпозиума.


Библиотеката е член на IATUL – Международна асоциация на библиотеките на техническите университети от 1987 г., а на Съюза на библиотечните и информационни работници, Асоциацията на университетските библиотеки и Българският информационен консорциум от тяхното основаване.

Университетската библиотека на УАСГ
Пред тази учебна година от УАСГ по програма ЕРАЗМУС бяха подписани двустранни спогодби с 39 университета по различните специалности както следва: Франция – с 10 университета; Германия – със 7; Чехия, Испания, Турция с по 3 висши училища; Дания, Гърция и Италия по 2 и по 1 с Австрия, Швеция, Португалия, Унгария, Ирландия , Белгия и Великобритания. Петима наши преподаватели в момента са в университети в Германия, Франция, Белгия, Чехия и Унгария, а 21 студенти ще продължат обучението си от пет до десет месеца в различни страни. От тях петима се намират в Германия - трима в Баухаус универзитет Ваймар и по един в ТУ-Дрезден и ТУ-Щутгарт. Трима са постъпили в ТУ-Бърно (Чехия), трима в Дания, съответно един в Унивeрситетски колеж “Витус Беринг”, Хорсенс, а двама в Инженерен колеж Орхус и също трима във Франция - в архитектурните училища в Белвил, Бордо и Рен. По двама студенти учат в Университет Флоренция - Италия, също двама в ТУ Лисабон – Португалия, както и двама в Католическо ВУ “Синт Ливен”, Гент – Белгия. Един продължава обучението си в Университет Алфонсо Х , Мадрид – Испания. За разлика от минали години се забелязва трайна тенденция за увеличаване броя и на кандидатствалите, и на заминалите по програмата студенти. За сега пристигналите студенти, които се обучават в нашия университет са главно от Франция (двама) и Германия (трима), като има студенти и от Гърция. В издадения сборник по повод 20 годишнината на програмата ЕРАЗМУС е включено есе на наша студентка, учила в H/T – Stuttgart – Германия, в департамента “Интериор и дизайн”, от което ще цитирам: “Всеки беше личност, даваща нов нюанс на отбора. Най-ценното остава - ...отборът на Еразъм е все още един, търсещи контакт един с друг, свързани чрез глобалната връзка на дълготрайното приятелство и споделените мигове.” - Галя Кръстева.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница