Биография на акад. Атанас иванов атанасов име, фамилия атанас атанасов, академикДата22.11.2017
Размер108.1 Kb.
Размер108.1 Kb.


ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на акад. АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ АТАНАС АТАНАСОВ, академик

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ Управител

ДАТА НА НАЗНАЧАВАНЕ 2007

ОРГАНИЗАЦИЯ Съвместен геномен център

МЯСТО София 1164

СТРАНА България

ТЕЛЕФОН +359 (0) 2 8167 334

ФАКС +359 (0) 2 8167 334

E-mail atanas_atanassov@jgc-bg.org
ДАТА НА РАЖДАНЕ 14.08.1943

МЯСТО НА РАЖДАНЕ г. Дългопол, обл. Варненска, България

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ Женен, с две деца

ОБРАЗОВАНИЕ

Средно ССТ “Тимирязев”, гр. Добрич, 1961г.

Висше ВСИ , Агрономически Факултет – София, 1967г.

Владеене на чужди езици: Английски, Руски, Френски: писмено и говоримо

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • 1969 – 1970 Институт по Физиология на Растенията, РАН, Москва, Русия, Акад. Р.Бутенко, 5 месеца.

 • 1974-1975 CNRS Жиф-сюр-Ивет, Франция, Д-р. Колет Нич и INRA Версай, Лабораторията по тъканни и клетъчни култури, Франция Д-р Ж.П.Буржен – 5 мес.

 • 1981- Институт по Физиология на Растенията, Биологически Изследователски Център, гр. Сегед, Унгария, Проф. Денеш Дудич – 7 месеца.

 • 1981 – 1982 – Лаборатория по генетично инженерство, експериментална станция , Отава, Канада, Д-р У. Келер – 9 месеца.

 • 1987 - Лаборатория по молекулярна генетика, Университет гр. Гент, Белгия – Проф. Марк ван Монтагю и Д-р Дирк Инзе – 4 месеца.

 • 1992 г. – Гост-изследовател в Института по растениевъдни науки CNRS, Жиф-сюр-Ивет, Франция, Проф. А. Кондороши – 4 месеца.НАУЧНИ ЗВАНИЯ И ТИТЛИ

Български


- Doctor Honoris Causa на Селскостопанска академия, България, 2013

- Академик, 2003 • Член – кореспондент на БАН, 1997

 • Старши научен сътрудник, І ст. – Институт по Генетично Инженерство, Костинброд 2232, Селскостопанска Академия – 1989

 • Доктор на селскостопанските науки - Селскостопанска Академия, 1989

 • Старши научен сътрудник ІІ ст. – Институт по Генетика, БАН - 1982

 • Кандидат на биологическите науки – Институт по Генетика БАН, 1977

 • Научен сътрудник – Институт по Захарно Цвекло, 1969


Чуждестранни

 • Член на Украинската Академия на Селскостопанските Науки – 1993

 • Професор – Университет Де Монтфорт, Лестър, Англия - 1994

 • Doctor Honoris Causa – Университет по Земеделски Науки и Ветеринарна Медицина – Клуж-Напока, Румъния – 2001

 • Член на Руската Академия на Селскостопанските науки – 2003

 • Член на Румънската Академия на селскостопанските и горски науки – 2010

 • Кавалер на Академичната палма на правителството на Франция - 2012

 • Медал на името на И.И. Синягин на Сибирското отделение на Академията за селскостопански науки на Русия за особени заслуги в развитието на аграрната наука в Сибир - 2013ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ


 • 2007 – до сега: Управител на Съвместен геномен център към СУ „Св. Кл. Охридски”

 • 2001 – 2007: Директор на Агробиоинститут, Център по Компетентност към ЕО (Centre of Excellence to the EC), Костинброд, НЦАН, България

 • 1994 – 2000: Директор, Институт по Генетично Инженерство, ССА, Костинброд, България

 • 1993- 1994: Завеждащ секция “Клетъчна Генетика”Институт по Генетично Инженерство, ССА,

 • 1988 – 1993: Директор, Институт по Генетично Инженерство, ССА, Костинброд, България

 • 1985-1988: Директор, Централна Лаборатория по Генетично Инженерство, ССА, Костинброд, България

 • 1974-1985: Ръководител на група по “Клетъчна генетика”, Институт по Генетика БАН ,

 • 1969-1974, Ръководител на лаборатория по “Тъканни и клетъчни култури”, Институт по Захарно Цвекло,

 • 1967-1969, Институт по Захарното Цвекло, специалист в лабораторията по “Тъканни и клетъчни култури”, която е пионер в поставянето на началото на научно-изследователската дейност в областта на растителната биотехнология.


ОСНОВНИ НАСОКИ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ


 1. Разработване, адаптиране и прилагане методите на клетъчното и генно инженерство (тъканни култури, клетъчна и молекулярна генетика) с цел подобряване ефективността на генетично-селекционните програми на основата на ценно генетично разнообразие при икономически важни култури, отличаващи се с такива признаци като:

 • устойчивост на болести (вирусни, гъбни и бактериални), хербициди (с цел елиминиране на плевели и паразитни растения) тежки метали и пестициди в почвата, засушаване и измръзване (ниски и високи температури);

 • подобряване на качеството на растенията, използвани като храна за хората (-каротин, ликопин) и животните (съдържание на аминокиселини, белтъчини, лигнин и др.)

 • подобряване на ранозрелостта и продуктивността;

 • повишаване съдържанието на биологични (вторично) активни съединения при медицински и билкови растения.

 1. Разработване, адаптиране и прилагане на методи за ДНК-маркери с цел ускоряване и подобряване ефективността на селекционния процес при растенията на базата на ранна оценка на селекционния материал, произлязъл от междувидови кръстоски и сомаклонално вариране при икономически важни култури: ечемик, пшеница, слънчоглед, домати и тютюн.

Разработване на високо ефективни методи за генотипизиране с цел оценка на наличните селекционни ресурси, запазване чистотата на сортовете и хибридите и защита на интелектуалната собственост.

 1. Разработване, адаптиране и прилагане методите на клоналното микроразмножаване in vitro и вирусна диагностика при вегетативно и полско размножаващи се растения и създаване на базисен сертифициран материал за пипиниерските стопанства. Целта е ускорено създаване на генетически автентичен и фитосанитарно здрав материал, предназначен за подобряване ефективността на селекционните програми и създаване на базисен сертифициран материал за пипиниерските стопанства в България.

 2. Разработване, адаптиране и прилагане методите на генното клониране с оглед създаване на уникална генбанка, включваща гени, обуславящи икономически важни признаци, промоторни области и сигнални пептиди, необходими за генетическото и селекционно подобряване на растенията по пътя на генния пренос.

 3. Разработване, адаптиране и прилагане методите на геномиката при приоритетни за страната видове, с цел проучване експресията и функцията на генен материал с важно значение за метаболизма на растенията в зависимост от условията на околната среда.

 4. Създаване и прилагане на законодателство за биобезопасността. Организиране на контрол при използването на генетично подобрени растения. Оценка и управление на риска при създаване и освобождаване на ГМО в околната среда. Повишаване на обществената информираност и изграждане на национална информационна система – база данни за биобезопасността.


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ


 • Публикации в научни списания – 295.

 • Доклади, представени на конференции и симпозиуми – 154

 • Постери, представени на конференции и симпозиуми – 125

 • Глави от книги – 9

 • Учебни ръководства – 2

 • Книги – 3

 • Научни сборници – 6

 • Брошури и бюлетини – 4


Цитируемост: 52 публикации са получили 496 цитати, намирайки се в 77 издания. 70 от тези издания са с импакт фактор
Сумарен импакт фактор: 36.829
Библиометричен анализ и наукометрична експертиза – личен импакт-фактор 43 бала (при макс. 50)


ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ

1982 – досега: Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” – София. Аграрния Университет – гр. Пловдив и Химико Технологическия и Металургичен Университет – гр. София, като хоноруван преподавател, четейки лекции и курсове по клетъчно и генно инженерство при растенията.

При мен са защитили 21 дипломанти, 32 доктори на науките, 31 специализанти от страната и 28 от чужбина по проблемите на генетичното инженерство при растенията.

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИ И НАУЧНИ СЪВЕТИ И КОМИСИИ

На национално равнище


1988 – 2008: Председател на Международния консултативен съвет на АБИ

1997 – 2000: Член на Управителния съвет на ССА

2000- досега: Член на борда на директорите към НЦАН

1985 – досега: В различен период от време Член на научните съвети на: • Добруджански Земеделски Институт, гр. Генерал Тошево;

 • Земеделски Институт – гр. Шумен;

 • Институт по Земеделие – гр. Карнобат;

 • Институт по Фуражните култури – гр. Плевен, понастоящем;

 • Институт по Лозарство и Винарство – гр. Плевен;

 • Институт по Овощарство – гр. Пловдив, понастоящем ;

 • Институт по Земеделие – гр. Кюстендил, понастоящем;

 • Институт по Криобиология и Хранителна промишленост – гр. София, понастоящем;

 • Национален Институт за контрол и изследване на вината – гр. София, понастоящем;

 • Институт по тютюна и тютюневите изделия – гр. Пловдив.

1998 – досега: Изпълнителен секретар на Националния съвет за безопасна работа с генетично изменени висши растения.

2000 – досега: Председател на Научно-техническия съвет на ЕлБи Булгарикум, София.

2001 – досега: Председател на Националната комисия по биоетика към МОН.

2001 – Съучредител и участник в ръководството на първия АгроБиоТех Парк София, между СУ “Св. Климент Охридски” и АгроБиоИнститут – НЦАН.

2001 – досега: член на консултативния съвет към МЗГ.

2002 – Председател на Националната асоциация за семена и посадъчен материал.На международно равнище


1989 – досега: Член на управителния съвет на Международния център по генетично инженерство и биотехнологии (МЦГИБ), гр Триест, Италия и ръководител на Афилирания Център на България към МЦГИБ представляван от АгроБиоИнститут – гр. Костинброд, България.

1994 – досега: Ръководител на Българския център към Международния Институт по Растителни Изследвания “Норман Борлауг”, към Университета Де Монтфорт, гр. Лестър, Англия

1995 – досега: Координатор на Програмата за растителни биотехнологии в България и за страните от Балканския регион.

ЕКСПЕРТ И КОНСУЛТАНТ


На национално равнище:

2000 – досега:Заместник ръководител на Работната група за изготвяне на закона за генетически модифицирани организми (ГМО) към МЗГ.

2001 – досега: Член на Работна група № 17 “Наука и изследвания” към МОН.

2001 – досега: Ръководител на Работна група към НЦАН за изготвяне на програма за преструктурирането на НЦАН.

2002 – член на Работна група за изготвяне на закон за стимулиране на научните изследвания към МОН.

На международно равнище:

2002, 3-6.10.: Член на Експертна група за изграждане на инфраструктура в областта на биобезопаснастта в изпълнение на решенията на Междуправителствения Комитет за Протокола от Картагена – Монреал, Канада.

2002, 14-15.10.: Член на Консултативна група към EURAGRI по изработване на стратегия за развитие на земеделието в Европа.

2001, 29-30.09.: Член на консултативно група към ЕО, Белгия, по изработване на Стратегия за развитие на биотехнологиите и науките за живота.

1998 – досега: Консултант по избор на лауреати към Japan Prize, Selection Committee към Фондацията за Наука и Технология на Япония.

1985, 1988, 1991, 1992 : Експерт към Програмата по Растителни Биотехнологии към FAO, Рим, Италия и Международната Агенция по Атомна Енергия (IAEA), Виена, Австрия.


ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ


1989 – до сега: Главен редактор на списание Biotechnology and Biotechnology Equipment – България;

1995 – до сега: Член на редакционната колегия на списание “Journal Annals of Biology” – Индия;

1995 – досега: Член на редакционната колегия на списание “Emerging Technology Trends: Biotechnology” UNIDO – Австрия;

1995 – до сега: Член на редакционната колегия на списание: “Journal Genetics” – Югославия;

1996 – досега: Член на редакционната колегия на списание: Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences – Югославия;

1997 – до сега: Член на редакционната колегия на списание: Journal Agricultural Science” – Югославия;

1998 – до сега: Член на редакционната колегия на списание: “Български тютюни”, България;

1998 - досега: Член на редакционната колегия на списание: “Bulgarian Journal of Agricultural Science” – България;

2001 – до сега: Член на редакционната колегия на списание: “Forest Science” – БАН, България;

2001 - досега: Член на редакционната колегия на списание: “Journal of Agriculture and Forestry”, Турция.

2001 – досега: Член на редакционната колегия на списание: “Acta Agricuturae Serbica”, Югославия

2003 – Член на редакционната колегия на списание: “Journal of Natural Fibers”, Полша

2004 – Член на редакционната колегия на списание “Journal of Balkan Ecology”, България

2011– Член на редакционната колегия на списание „Доклади на БАН”.

2013- Член на редакционната колегия на списание „Agriculture & Food Security”, UK

2013 – Член на редакционната колегия на списание „BioMed Central”, UKЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. IPTCA – International Plant Tissue Culture Association

1985- 1992 – национален представител

1992 – до сега – член

2. EUCARPIA – European Association for Research in Plant Breeding

1995- 2001 – национален представител

2001 – до сега – член

3. IS – MPMI – International Society for Molecular Plant – Microbe Interaction

1993 – до сега – член

4. JSPP – Japan Society of Plant Physiology

1999 – до сега – член

5. ESNA – European Society for New Methods in Agricultural Research

1998 – до сега – член

6. EPSO – European Plant Science Association

2000 – до сега – национален представител

ДРУГА НАУЧНА И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ


 • Доклади по покана в чужбина – 105

 • Организирани международни мероприятия – 61

 • Проекти с международни фондации и организации – 24

 • Проекти, двустранно и многостранно сътрудничество – 9

 • Проекти, договори с чужди фирми – 11

 • Проекти, договори с български фирми - 7

 • Проекти, финансирани от национални организации:

  • НЦАН – 25

  • МОН – 26

 • Министерство на икономиката – 24.


Обща финансова стойност на проекти – 5 997 000 лв.

УДОСТОЯВАНИЯ И НАГРАДИ
1970 – Диплом за постигнати успехи в научно-изследователската работа в областта на земеделието;

1996 – досега Член на селекционния комитет за номиниране JAPAN PRIZE към Фондацията за научно и технологично развитие, Япония;

1999 – Почетен член на Американския Биографичен Институт;

1995 - Член на Ню-Йоркската Академия на Науките;

1995 - Почетен медал от Университета, гр. Измир, Турция

1995 – Почетна стипендия – награда от Атомната агенция, Виена, Австрия

1991 – Почетна стипендия-награда от Японското общество за развитие на науката.

2000 – Диплом от изложението EUREKA, Брюксел 2000.за новостите в програмата за растителни генетични ресурси;

2001 – Удостоен като експерт по проблемите на биобезопасността при генетично изменени организми – курс на ICGEB, Флоренция, Италия.

2001 – Дарение на правителството на САЩ в размер на 200 хил. щатски долара на ИГИ (понастоящем АБИ) за подпомагане на биологичните изследвания при американски и български семена и растения.

2000 – Център по Компетентност (Centre of Excellence) към ЕО, Брюксел. Оценен с най- висок брой точки от всички 176 кандидати от Централна и Източна Европа.

2003 – Грамота от МОН за активност и успеваемост на проекти резултат от участие в Пета рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации на ЕО.

2003 – Поздравителен адрес и плакет от МЗГ за особена активност и успеваемост на проекти по Пета рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации на ЕО.

2012 - Кавалер на Академичната палма на правителството на Франция -

2013 - Медал на името на И.И. Синягин на Сибирското отделение на Академията за селскостопански науки на Русия за особени заслуги в развитието на аграрната наука в Сибир - 2013

2013 – Отличителен знак на Председателя на Българска академия на науките по повод 70-годишнината

2013 – Почетен знак на Софийския университет „Свети Климент Охридски” със синя лента.

2013 – Грамота със значка на Съюза на учените в България по повод 70 години от рождението му и за осъществен личен принос за развитието на науката и образованието в България2013 – Отличителен знак на Национална фондация „Тодор Рачински” по повод 70-годишния му юбилей.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница