Биография на Диана Божидарова Ненкова Дата и място на раждане: гр. София, 21 октомври 1954 гДата22.11.2017
Размер52.02 Kb.
Размер52.02 Kb.ПРОФЕСОНАЛНА БИОГРАФИЯ
на Диана Божидарова Ненкова

Дата и място на раждане: гр. София, 21 октомври 1954 г.

Образование: СУ "Св.Климент Охридски", магистър, специалност "Философия" със специализация по социология, 1977 г.

Месторабота: Институт по социология - БАН, 1979 г., социолог, секция "Социология на науката и образованието".

Професионални интереси: социология на науката, социология на образованието, социология на познанието, модернизация на обществото, етносоциология.

Членство в организации: Българска социологическа асоциация

Ползва следните езици: руски - много добре;

английски - задоволително;

френски - задоволително.
Служебен адрес: Домашен адрес:

София 1000 София 1000

ул. "Московска" № 13 А ул. "Екзарх Йосиф" № 107

Институт по социология – БАН тел.: + 359 2 983 93 10

тел.: + 359 2 980 90 86; факс: + 359 2 980 58 95

E-mail: diana@sociology.bas.bg


Участие в изследователски проекти:

1. Модернизацията на личността в съвременното българско общество. (1987-1990) Изследователски проект с ръководител ст.н.с. Галин Горнев, финансиран от Комплексна програма за изследване на човека към МНЗ.


2. Младите хора и отношението им към някои елементи на професионалната ситуация в БАН. (1989-1990) Изследователски проект с ръководител спец. Вячеслав Евлогиев, финансиран от БАН.

3. Изселническата психоза сред българите мюсюлмани. (Май-юни 1989) Изследователски проект с ръководител доц. Кирил Кертиков.4. Обратната вълна. (Септември-октомври 1989) Изследователски проект с ръководител доц. Кирил Кертиков.
5. Екологичното съзнание на стопанския ръководител. (1989-1990) Изследване по договор с Министерството на околната среда с ръководител н.с. Иван Чалъков, финансиран от Министерството на околната среда.
6. Възприемане на справедливостта на Изток и на Запад. (1990-1992) Изследователски проект с ръководител ст.н.с. Галин Горнев, финансиран от Комплексна програма за изследване на човека към МНЗ.
7. Образът на науката в българското общество. (1991-1993) Изследователски проект с ръководител ст.н.с. Пепка Бояджиева, финансиран от МОН.
8. Емиграция и мобилност сред учените в България в началото на 90-те години. (1991-1993) Изследователски проект с ръководител н.с. Иван Чалъков, финансиран от МОН.
9. Личностни и социални ресурси за справяне със стреса от променящата се професионална ситуация в България. (1992-1994) Изследователски проект с ръководител ст.н.с. Асен Йосифов, финансиран от МОН.
10. Потребности от университетско висше образование в ситуация на социален преход. (1994-1996) Типологично изследване с ръководител доц. Георги Димитров, финансиран от Фондация "Отворено общество".
11. Научната организация - стратегии на промяната. (1994-1996) Изследователски проект с ръководител ст.н.с. Кръстина Петкова, финансиран от МОН.
12. Образователна програма за магистърска степен "Иновации и мениджмънт на науката". (1994-1995) Изследователски проект с ръководител ст.н.с. Галин Горнев, финансиран от ИС.
13. Холографската компютърна памет: една несъстояла се технологична революция. (1995-1996) Изследователски проект с ръководител н.с. Иван Чалъков, финансиран от МОН.
14. Институции на знанието в процеса на модернизация на българското общество до 1944 г. (1995-1996) Изследователски проект с ръководител доц. Витан Стефанов, финансиран от Фондация "Отворено общество".
15. Научните институции в общество на преход: стратегии на модернизация. (1995-1997) Изследователски проект с ръководител ст.н.с. Кръстина Петкова, финансиран от Централноевропейския университет.
16. Периоди на обществена модернизация и публични представи за науката: 1946-1995 г. (1996-1999) Изследователски проект с ръководител ст.н.с. Галин Горнев, финансиран от МОН.
17. TACTICS (Telemdtics and Communications Technology Industrial Comparative Study). (1998-2000) Изследователски проект с ръководител ст.н.с. Иван Чалъков, финансиран по Програма “Коперник” на Европейска комисия DG ХII.
18. Кризисно развитие, психосоциални идентичности и несъвместимост на интерпретациите (върху примера на Косово) (2000-2004) Изследователски проект с ръководител ст.н.с. Галин Горнев, финансиран от МОН.
19. Нови образователни практики в подготовката на докторанти по социология. (2001) Проект с ръководител ст.н.с. Николай Тилкиджиев, финансиран от Фондация "Отворено общество" - София.
20. Обучение по социология чрез използване на база данни от социологически изследвания (2002) Проект с ръководител н.с. Светла Колева, финансиран от Фондация "Отворено общество" - София.

21. Наблюдение и оценка на проект Модернизация на образованието (2002-2004) Проект с ръководител проф. Георги Димитров, финансиран от Фондация “Отворено общество” – София.


22. Многообразие и динамика на американската социологическа традиция. (2003) Проект с ръководител ст.н.с. І ст. д.с.н. Кольо Коев, финансиран от Фондация "Отворено общество" - София.
23. Балканска лятно школа за докторанти по социология “Социално включване и икономически стратегии на Балканите” (2004-2005) Проект с ръководител н.с. Васил Киров, финансиран от Институт "Отворено общество" - София.
24. Към изграждане на общоевропейско научно-технологично пространство: институционализация на етиката в научната политика (2004-2008) Проект с ръководител ст.н.с. І ст. д.с.н. Кръстина Петкова, финансиран от Фонд “Научни изследвания” - МОН.
25. Промени в организацията на труда и социално преструктуриране в “обществото на знанието”” [“Work Organisation and restructuring in the Knowledge Society” (WORKS] (2005-2009) Проект с ръководител н.с. д- Васил Киров, финансиран по Шестата рамкова програма на ЕС.
26. Към изграждане на общество на “учене през целия живот” – приносът на образователната система” [“Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System” (LLL 2010)] (2005-2010) Проект с ръководител ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева, финансиран по Шестата рамкова програма на ЕС.
27. Академичен spin-offs. Изследване на съвременните тенденции във взаимодействието между науката и бизнеса)” [“Production of Knowledge Revisited. The Impact of Academic Spin-Offs on Public Research Performance in Europe” (PROKNOW)] (2006-2009) Проект с ръководител ст.н.с. д-р Иван Чалъков. финансиран по Шестата рамкова програма на ЕС.

28. Национални стереотипи, национална идентичност и приемане на другите: вътрешнокултурна перспектива” (2006-2009) Проект с ръководител ст.н.с. І ст. д.с.н. Кръстина Петкова, финансиран от Фонд “Научни изследвания” - МОН.


29. Reflecting the Knowledge-based Society in the Context of EU Enlargement: Research on the Labour Market Restructuring, Employment Change and Skills Acquisition in Austria, Bulgaria, Croatia and Macedonia” (2006-2007) Проект с ръководител н.с. д-р Васил Киров, финансиран от Австрийския научен и изследователски офис, София.

Публикации:

1. Масовата изселническа психоза. Юни-Юли 1989. В: (под ред. на Кр. Петков и Г. Фотев) Етническият конфликт в България, 1989. София, Профиздат, 1990, с. 15-136 (в съавторство).

2. Екологическото съзнание на стопанския ръководител (предварителен доклад и някои интервюта от изследването). Социологически преглед, 1991, 3 (в съавторство).

3. Екологическото съзнание на стопанския ръководител. Социологически проблеми, 1991, 1 (в съавторство).


4. Потенциалната емиграция на учените в България (Динамика и перспективи). Институт по социология & Национален фонд "Научни изследвания", С., 1993 (в съавторство).

5. The ecological awareness of Bulgarian Industrial Managers. The Environmentalist, 1993, 3 (in collaboration).

6. Ценностните нагласи към висшето образование в период на преход. Стратегии на образователната и научната политика, 1996, бр. 2, с. 65-74 (в съавторство).

7. Пазарната ситуация във висшето образование - поглед отвътре. Стратегии на образователната и научната политика, 1996, бр. 4, с. 63-73 (в съавторство).

8. Модернизация и социални представи за науката: сравнение между България и Англия. В: Н.Тилкиджиев, Ст. Дончев (съст.) Социологически перспективи, София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 147-166 (в съавторство).

9. Идентичност и криза. Случаят Косово: отвъд разбягващите се интерпретации. София: Изток-Запад, 2004, 143 с. (в съавторство).

10. LLL2010 Sub-project 1: National Report, 2007 (http://lll2010.tlu.ee/publications/working-papers/lll2010-working-papers_sp1_bulgaria.pdf) (in collaboration).

Редактор на:

Да отворим обществените науки (Доклад на комисията “Гюлбенкян” по преструктурирането на обществените науки). София: Листа, 2002.

Докторантурата по социология (нови образователни практики). София: Институт по социология – БАН, 2002.

Петкова, К. Социални нагласи и поведение. Можем ли да предскажем човешкото поведение? София: Институт по социология, 2003, 192 с.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница