Биография на преподавател в професионалното направление 16 "Общо инжeнерство"Дата05.12.2017
Размер89.03 Kb.
Размер89.03 Kb.

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

на преподавател в професионалното направление 8.16 “Общо инжeнерство”
ИмеИвайло Стефанов Христаков

Адрес7002, Русе, ул.” Плиска” 5

Телефонисл. 082/888 556

дом. 082/89 98 87E-mailIhristakov @ru.acad.bg

Дата и място на раждане25.08.1973 гр.Русе

Преподавани дисциплини в професионалното направление


Име на дисциплината •

Вид занятия • Специалност

 • Зоология-упражнения

 • Животновъдство-упражнения

 • Микробиология-упражнения

 • Анатомия,физиология и биохимия на животните-упражнения

 • Здравеопазване на животните-упражнения

 • Хранене на животните-упражнения

Трудов стаж


Дати (от-до) • Име на работодателя • Вид на трудовия договор (основен ОТД; граждански ГД) • Заемана длъжност • 1998 -1999 вет.лекар в РВЛ гр.Две Могили

 • 1999-2000 лицензира н вет.лекар ВУ гр.Борово

 • 2000 – 2005 старши експерт в “Изпитвателно диагностична лаборатория” към РВМС гр.Русе

 • 2005-2006 асистент в катедра “ЗТ” към Аграрно-индустриален факултет на РУ “Ангел Кънчев”

Висше образование


• Години (от-до) • Име на ВУЗ • Наименование на придобитата квалификация • 1992-1998Тракийски университет”-гр.Стара Загора , Ветеринарно – медицински факултет, специалност-ветеринарна медицина

Научна степен и научно звание


• Година на получаване шифър на научната специалност • 2005 асистент в катедра “ЗТ” към Аграрно-индустриален факултет на РУ “Ангел Кънчев”

Компетенции по други научни специалности

(доказват се с публикации)

Специализации и обучение в чужбина (през последните 5 години)Специализация в Германия, гр.Клеве. Агроекологични технологии в животновъдството. По програма „Леонардо Да Винчи”.

• Дати (от-до) • Страна • Име и вид на организацията • Вид дейност (специализация, обучение) • Период (години, месеци, седмици) • 02.08.2009 до 23.08.2009 за срок 3 седмициУчастие в национални и международни проекти

(за последните 5 години)
• Година • Тема • Организация

Научни публикации

(за последните 5 години)
 • Монографии, студии

 • Статии и др. публикувани в списания с импакт-фактор

 • Статии и др., публикувани в международни списания и сборници на международни конференции • Статии и др., публикувани в научни трудове и годишници на ВУЗ и сборници на конференции1.Б.Борисов,И.Мухтанов,Ст.Венев,И.Христаков”Брикетиране на

растителни фуражни остатьци в животновьдната практика”-

Научни трудове том 44,серия 1 РУ “Ангел Кънчев”2005

2.И.Христаков,Ст.Венев”Методи за инвертиране на захарен

сироп при изхранване пчелните семейства”- Научни трудове

том 44,серия 1 РУ “Ангел Кънчев 2005

3.К.Стоянов, Х.Белоев, И.Христаков, Биологичното земеделие в България – промяна, периспектива и предизвикателство., МЗ- бр.3.2007.

4. Чавдар Везиров, Калоян Стоянов, Ивайло Христаков, Изисквания към на продуктите в българското земеделието, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’08.

5.Ивайло Христаков, Калоян Стоянов, Христо Белоев, ЗНАЧЕНИЕ НА ПОДБУДИТЕЛНОТО ПОДХРАНВАНЕ ПРИ ПЧЕЛИТЕ И УСТРОЙСТВО ЗА ИНВЕРТИРАНЕ И ХОМОГЕНИЗИРАНЕ НА ЗАХАРЕН СИРОП.МЗ, бр.№2, 2009

6. Христаков.И, Билколечението при животните, нещо ново добре забравено старо или терапия без карентни срокове. МЗ, 2008


Учебници и учебни помагала

(вкл. и на електронен носител)


Друга научноизследова телска дейност

(за последните 5 години)
 • Изготвени отзиви, рецензии и др. у нас и в чужбина върху научни трудове

 • реферирания, цитати

 • Брой регистрирани патенти


Научно ръководство

на докторанти и студенти


• участие в международни и национални олимпиади • участие в международни и национални проекти • участие в научни форуми с публикации


Общ брой ръководени докторанти


Провеждане на занятия

в други ВУЗ


Години (от-до) • Име на ВУЗ


Участия в научни съвети, комисии, редколегии и др.


Години (от-до)Вид участие


Членство в научно-творчески съюзи и организации


Години (от-до)• Организация•2006 Съюз на учените - Русе

Повишаване на квалификацията


Владеене на чужди езици


Вид • Степен на владеене • Руски – добро

 • Английски - задоволително
Подпис: ................................Стр. от


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница