Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ в ж к. „Възраждане“, гр. Русе ОбектДата16.11.2017
Размер111.96 Kb.
Размер111.96 Kb.


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

изготвяне на технически инвестиционен проект за обект:Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе
Обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Янтра 1“ ж.к. Възраждане, гр. Русе“.

Местоположение на обекта: кв. 791, УПИ I-3630, кв. ж.к. „Възраждане“, - терена заключен между улиците „Неофит Рилски“, „Митрополит Григорий“, „Марин Дринов“ и„Студентска“.

Собственост на имота: Частна общинска собственост.

Настоящото задание е изготвено съгласно изискванията на чл. 12 и чл. 13 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.


І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:

1. Обща информация:

Територията предмет на разработка е с преобладаващи жилищни функции. Теренът в кв. 791, УПИ I-3630, ж.к. „Възраждане“ не е благоустроен. Върху трошенокаменна настилка са обособени места за паркиране на леки автомобили за живущите в съседните жилищни блокове. Входът към обособения северно от бл. „Янтра 1“ паркинг, е от ул. „Студентска“, непосредствено до кръстовището на улиците „Студентска“ и „Марин Дринов“ През 2015 г. е изградена детска площадка.2. Изходни данни за обекта:

Териториалният обхват предмет на разработката е терена заключен между улиците „Неофит Рилски“, „Митрополит Григорий“, „Марин Дринов“ и„Студентска“. Територията е елемент от жилищната устройствена зона, част от зона с преобладаващ социален характер.

Зоната е с недостатъчни паркоместа. Благоустрояването е незадоволително, настилките на обосомените места за паркиране не са в добро състояние, тротоарите са със сериозно нарушени участъци. В квартала застрояването е многоетажно, предимно панелни жилищни сгради. Застрояването е на отстояние от улицата, като предоставя добри възможности за развиване на озеленяване.

3. Цел на проекта:

Теренът в кв. 791, УПИ I-3630, ж.к. „Възраждане“ да се благоустрои, като по подходящ и оптимален начин да бъдат оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и озеленяване. При ситуиране на паркоместата годните дървесни видове по възможност да бъдат запазени. Да се затвори съществуващия вход/изход към паркинга откъм ул. „Студентска“, тъй като е непосредствено преди кръстовището. Подхода към новопроектирания паркинг да бъде от ул. „Марин Дринов“, която има връзка с ул. „Студентска“ и „Неофит Рилски“, или от другите обслужващи обекта улици.

При разработването на проекта да се имат предвид елементите на подземната инфраструктура на уличната мрежа и на тротоарите.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА ПО ЧАСТИ:

За нуждите на проектирането да се извърши геодезическо заснемане на терена. Да се изясни съществуват ли проводи от инфраструктурната мрежа и да се предвиди реконструкцията им, ако е необходимо.


1. Пътна:

Оптимално да се използва пространството за обособяване на места за паркиране на автомобили. Настилките на обслужващите пешеходците алеи с прилежащия паркинг да се изпълнят от асфалтобетонова настилка.

Настилката на тротоарите да се предвиди с тротоарни плочи с размер и вид, приет за изпълнение на тротоарните настилки за целия град или по райони. Проектът да се съобрази с действащата нормативна уредба и изискванията на фирмите, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура. Да се предвиди съответно укрепване или преместване, когато те се засягат. За наличните подземни съоръжения и комуникации да се представи решение за предпазване и функциониране по време на ремонтните работи.

В проектното решение да се представят:  • геометрично решение нанесено върху подробна теренно ситуационна снимка М 1:500

  • надлъжен профил при необходимост М 1:50/1:500

  • вертикална планировка М1:500

  • типове напречни профили М1:50

  • конструкция на настилките и детайли М1:10

  • напречни профили по пикетни точки М1:100

  • организация на движението – хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация М1:500

  • временна организация и безопасност на движението по време на строителството.

Преди внасяне на проекта в Община Русе, същия се съгласува с органите на сектор „Пътна полиция” при РДВР-Русе.
2. Геодезия - вертикална планировка и трасировъчен план:

За геодезическа основа се използва работната геодезическа основа на кадастралната карта на гр. Русе;

Да се извърши подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, стълбове, вход-изходи на имоти, сгради, гаражи и други в обхват, необходим за изработване на проекта. Да се заснеме подробно съществуващата дълготрайна едроразмерна дървесна и храстова декоративна дървесна растителност, единични дървета, храстови масиви и др.

Да се изготви подробен трасировъчен чертеж, обвързан с осовата мрежа и координатен регистър за всички елементи на обекта.

Проекта да се изготви върху извадка от кадастрална карта с нанесена улична регулация.

Да се изготви проект за вертикална планировка. Нивелетите да се обвържат с тези на съседните улици.

Чертежите на част геодезическа на техническия проект да включват: чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти; трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта и други необходими чертежи по преценка на проектанта.

3. Електрическа:

При необходимост да се предвиди реконструкция на съществуващите инженерни мрежи, като същата се съгласува с експлоатиращите дружества. Да се предвидят резервни преминавания под пътните настилки с минимум 2 PVC тръби Ф140 на местата, свързващи новите паркинги със съществуващата улична и алейна мрежа.

Да се проектира ново районно осветление с паркови осветителни тела с LED източници на светлина. Същото да се свърже към съществуващите мрежи за улично осветление. Да се използват паркови стълбчета с височина 3,5м над терена.
4. Водоснабдяване и канализация:

Да се изготви част ВиК, която да съответства на Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти, както и на действащата нормативна уредба, касаеща изграждане на ВиК системи, мрежи и съоръжения..

Да се предвидят необходимите дъждоприемни решетки /оттоци/, които да бъдат съобразени с части „Вертикална планировка“ , „Пътна“, „Паркоустройство и благоустройство“.

Да бъдат предвидени необходимите реконструкции на съществуващите ВиК мрежи, както и изграждане на нови площадкови канали при необходимост.

Да се представи подробна количествено-стойностна сметка.

Проектът по част ВиК да се съгласува с ВиК-ООД, град Русе.


5. Паркоустройство и благоустройство:

Проектът да третира свободните прилежащи площи на жилищен блок „Янтра 1“. Композиционното решение на растителността да е съобразено с елементите на благоустрояването и техните функции. Да се използват декоративни храстови и дървесни видове устойчиви на атмосферни влияния и подходящи за оформяне на терени към детски площадки съгласно изискванията на Наредба №1/12.01.2009 г. на МРРБ за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за игра. Проектът да съдържа:

Текстова част:

- обяснителна записка: опис при наличие на опасни за здравето на децата и неподходящи дървесни видове във влошено физиологично състояние без особена декоративна стойност с цел премахването им или извършване на резитба на короните / да се ползват данни от паспортизация VI етап с отразени номерата на картотекираните дървета/; проектно решение; препоръки за изпълнение и поддържане на растителността;

-количествена сметка;

-дендрологична ведомост.

Графична част- М 1: 250:

-ситуация на съществуващото положение с отразена растителността за премахване с номера на картотекираните дървета в случай, че е необходимо премахването им;

-дендрологичен проект;

-посадъчен чертеж.


6. Газоснабдяване:

При необходимост да бъде предвидено преместване или укрепване на съществуваща газопроводна и газоснабдителна мрежа. Същото да стане след съгласуване с „Овергаз Север“ ЕАД.


7. План безопасност и здраве:

Мероприятията по част „ПБЗ“ да са разработени в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи(ДВ бр. 37/2004) ;

Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Указания за прилагане на Наредбата от 2010 г. и следващи допълнения и изменения;

Наредба №5 от 11.05.2009 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр.47/99 г.)

Наредба №12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно – разтоварни работи (ДВ, бр. 11/2006 г.)

Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използуване на работното оборудване

Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Обн.ДВ бр. 102 от 22 декември 2009 г.

Наредба № РД-07-8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и и сигнали за безопасност и/или здраве при работа –ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г.

Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите - ДВ., бр. 81 от 18 октомври 2011 г.
8. Пожарна безопасност:

Част Пожарна безопасност се разработва в обхват и съдържание, определени съгласно приложение № 3 от Наредба № Із-1971от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г. изм. ДВ от 27.08.2013 г.).

В част „Пожарна безопасност“ да се включват пасивните и активните мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта. При необходимост да се предвидят допълнителни противопожарни хидранти.

При разработване на частта пожарна безопасност, освен Наредбата се спазва и останалата нормативна база, която има отношение към строежите.


9. Количествено-стойностни сметки:

По всички части на проекта да се изготвят количествени сметки и спецификации, без упоменаване на марки, модели и др. Да се представи подробна количествено-стойностна сметка за всички видове строително-монтажни и ремонти работи – включително демонтажни работи, по всички части на проекта и в съответствие с изискванията на нормативните актове.


ІІІ. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

Инвестиционният проект да се представи в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:

част пътна;

част геодезия;

част електрическа;

част водоснабдяване и канализация;

част паркоустройство и благоустройство:

част газоснабдяване – при необходимост;

част план за управление на отпадъците;

част план безопасност и здраве;

част пожарна безопасност;

част сметна документация;

Да се изготвят съответните обяснителни записки и подробни таблици, схеми/чертежи по всички части на проекта в обхват и съдържание съответстващо на спецификата на проекта и съгласно действащата нормативна уредба. Разработките да се представят в обхват и степен на подробност, достатъчни за възлагане на изпълнението. В техническата документация да се предписват само качествени материали, заложени в техническите спесификации и отговарящи на действащите към момента в РБ стандарти – български - БДС и въведения като български, съответен европейски стандарт - БДС EN, без посочване на марки, модели и др.

Проектите по всички части, включително обяснителните записки и количествено-стойностните сметки, да се представят в 4 бр. на хартиен носител, 2 сканирани копия на електронен носител и 2 дигитални копия в съответния графичен формат за чертежите и във формат *.doc и *.xls за текстовите документи. Ситуационното решение да се изготви в мащаб М 1:500, частите по инженерните инсталации в М 1:50, детайлите на настилки и съоръжения в М 1:10 и 1:20.

Да се извърши съгласуване на проектните части с контролните инстанции и експлоатационни дружества – РИОСВ, сектор „Пътна полиция” при РДВР – Русе, ЕНЕРГО – ПРО – мрежи“ АД, „В и К“ ООД, „Овергаз Север“ ЕАД, „БТК“ ЕАД, Интернет доставчици (при необходимост) и др. Проектът по част ВОБД да се съгласува в сектор „Пътна полиция” при РДВР – Русе. Всички такси за съгласуване на инвестиционните проекти са за сметка на Община Русе.
ІV. ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ

Община Русе след сключване на договора, предоставя следните материали и данни:

1. Скица за проектиране от специализирана карта.

2. Копие от действащ ПУР в района на разработката.

3. Данни в цифров вид в обхванта на проекта.

4. Проектни номера за необходимия брой нови осови точки.

Всички останали данни, необходими на изпълнителя за изпълнение на заданието, се набират от изпълнителя за негова сметка.
V. ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:

Инвестиционният проект трябва да е изготвен съобразно изискванията и разпоредбите на:

Закон за устройство на територията (ЗУТ);

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

Наредба за изграждането и опазване на зелената система на територията на Община Русе, утвърдена с Решение № 451 по протокол № 22 от 29.01.2009 г. на ОС Русе;

Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.

Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ, бр. 67 от 02.08.2004 г.)

Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и всички действащи нормативни актове и изисквания за обекти от такъв характер;

Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Указания за прилагане на Наредбата от 2010 г. и следващи допълнения и изменения;

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата;

Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

Наредба № 17 от 23.07.2001 г за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.

Наредба №4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

Други приложими законови и подзаконови нормативни актове, уреждащи специфични отношения и изисквания.

Настоящото техническо задание посочва минималните изисквания към проекта, като проектантът може да не се ограничава до тези изисквания. Обхватът на инвестиционния проект е индикативен, т.е проектантът следва да не се ограничава от него.VІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:

(Да се приложат актуални документи при възлагане на обекта)Актуална скица от действащия план за регулация от Община Русе с данни за подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;


V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Срокът за изпълнение е до 50 /петдесет/ календарни дни от датата на сключване на договора.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница