България проекти за изграждане на железопътна инфраструктурастраница1/17
Дата01.01.2018
Размер1.58 Mb.
Размер1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


JASPERS
Joint Assistance to Support Projects in European RegionsСекторно ръководство по ОВОС

БЪЛГАРИЯ

Проекти за изграждане на железопътна инфраструктура

Окончателен текст2013

Това Ръководство е предназначено главно към представители на българските власти по околна среда и други компетентни органи, ангажирани с ОВОС. То може да бъде използвано и от консултанти при разработването на доклади по ОВОС за проекти в секторите, за които най-често се иска съ-финансиране от ЕС.

Ръководството очертава въпроси, които могат да бъдат от значение при оценката на доклада по ОВОС за проекти за изграждане на железопътни линии. То може да бъде полезно и на други компетентни органи, които следва да бъдат консултирани в съответствие с правните изисквания, за неправителствени организации и за обществеността с цел да улесни тяхното активно участие в процеса по ОВОС. Предлаганите препоръки се очаква да бъдат от практическа полза за всички, ангажирани в процеса по ОВОС за изграждане на железопътни линии.

СЪДЪРЖАНИЕ


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ vi

ПРЕДГОВОР viii1. Въведение 1

2. Политическа, правна и административна рамка 2

2.1. Европейска рамка 2

2.2. Национална правна рамка 5

3. Описание на предлагания проект 16

3.1. Описание на трасето на железопътната линия 16

3.2. Ключови характеристики на проектирането и на другите релевантни компоненти на проекта 17

3.3. Аспекти на строителството 19

3.4. Експлоатация на железопътната линия 20

4. Схематично представяне на основните алтернативи 20

4.1. Разработване и оценка на алтернативите 21

4.2. Избор на алтернатива 22

5. Описание на съществуващата околна среда (съществуващи/базови условия (baseline conditions)) 25

5.1. Територия, която ще бъде засегната от проекта/ контекст 25

5.2. Характер 26

5.3. Значимост 33

5.4. Чувствителност 33

6. Описание на възможните значителни въздействия върху околната среда и на смекчаващите мерки 34

6.1. Въведение 34

6.2. Прогнозиране на вероятните значителни въздействия 34

6.3. Описание на вероятните значителни въздействия и на мерките за тяхното предотвратяване/смекчаване 35

6.3.1 Почви и геология 36

6.3.2 Подземни и повърхностни води 39

6.3.3 Въздух и климатични фактори 45

6.3.4 Човек/околна среда, обитавана от човека 48

6.3.5 Флора и фауна 50

6.3.6 Ландшафт 53

6.3.7 Материални ценности 56

6.3.8 Културно наследство 57

6.4. Непреки и кумулативни въздействия и взаимодействия между въздействията 58

6.5. Рискови случаи 61

6.6. Обобщение на въздействията и мерките за тяхното предотвратяване/смекчаване, остатъчни въздействия 62

7. План за мониторинг на околната среда 63

8. Нетехническо резюме 66

9. Предизвикателства при разработването на доклада за ОВОС 67

10. План за управление на околната среда 67

Източници 69

Приложения 70

Приложение 1 70

Приложение 2 71

Приложение 3 76Приложение 4 77

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 1: Пример за обобщение на матрица за избор на трасе, предлагаща обща оценка на положителните и отрицателните въздействия 24

Фигура 2. Блок-схема, показваща непреките въздействия 59

Фигура 3. Блок-схема, показваща кумулативните въздействия 59

Фигура 4. Блок-схема, показваща взаимодействието на въздействията 59

Фигура 5. Илюстрация на два планирани проекта с техните кумулативни въздействия върху заобикалящата ги околна среда 61

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1. Проекти, за които настоящето ръководство е приложимо съответно в Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС и по ЗООС viii

Таблица 2. Вероятни значителни въздействия върху почвите и геологията и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 36

Таблица 3. Вероятни значителни въздействия върху повърхностните и подземни води и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 41

Таблица 4. Вероятни значителни въздействия върху въздуха и климатичните фактори и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 46

Таблица 5. Вероятни значителни въздействия върху човека/околната среда, обитавана от човека и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 48

Таблица 6. Вероятни значителни въздействия върху флората и фауната и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 51

Таблица 7. Вероятни значителни въздействия върху ландшафта и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 55

Таблица 8. Вероятни значителни въздействия върху материалните ценности и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 56

Таблица 9. Вероятни значителни въздействия върху културното наследство и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 57

Таблица 10. Примерна възможна структура на ПМОС (неизчерпателна, само с демонстрационна цел) 64


      ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


NO2

Азотен диоксид

CO2

Въглероден диоксид

ВМП

Важно място за птиците

ДВ

Държавен вестник

ДОВОС

Доклад по оценка на въздействието върху околната среда

ДР

Допълнителни разпоредби

ДФЕС

Договор за функционирането на Европейския съюз

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕО

Екологична оценка

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗЖТ

Закон за железопътния транспорт

ЗЗШОС

Закон за защита от шума в околната среда

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ЛПС

Лични предпазни средства

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МС

Министерски съвет

МСОП

Международен съюз за опазване на природата

МФИ

Международна финансова институция

НПО

Неправителствена организация

ОВМ

Орнитологично важно място

ОС

Оценка на съвместимост

п/п

Планове и програми

ПАВВ

Полиароматни въглеводороди

ПМОС

План за мониторинг на околната среда

ПМС

Постановление за Министерски съвет

ПО

Подходяща оценка

ППОС

Причини от първостепенен обществен интерес

ПУОС

План за управление на околната среда

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОС

Оценка за съвместимост

РДВ

Рамкова директива за водите

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

SO2

Серен диоксид

СЕО

Стратегическа екологична оценка

СЕС

Съд на Европейския съюз

СЗЗ

Специална защитена зона

ТЗ

Техническо задание

ФПЧ

Фина прахова частица

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница