Български езикДата16.11.2017
Размер390.25 Kb.
Размер390.25 Kb.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Отличен

Много добър

Добър

Среден

Слаб

Ученикът с лекота си

служи с основните езикови и речеви единици в

съотвтствие с комуникативната цел.

Може с лекота да разказва, описва, задава въпроси,

дава отговори,обяснява във връзка с изучаването на конкретна тема и езикова категория.

Използва умело съществителни

имена,прилагателни имена,глаголи и лични

местоимения в зависимост от комуникативната цел.

Образува сродни думи и с лекота ги използва в речта си. Може да определя корена на думата.

С лекота открива, избира и използва подходящи

синоними.
Редовно употребява в речта си различни по цел

на изказванеУченикът си служи с основните езикови и речеви единици в съотвтствие с комуникативната цел.

Умее да разказва, описва, задава въпроси, дава отговори,обяснява във връзка с изучаването на конкретна тема и езикова категория.

Използва съществителни имена,прилагателни

имена,глаголи и лични

местоимения в зависимост от комуникативната цел.

Образува сродни думи и ги използва в речта си. Може да определя корена на

думата.
Открива, избира и използва подходящи синоними.

Употребява в речта си различни по цел на изказване

изречения:съобщително, въпросително,

подбудително иУченикът трудно си служи с основните езикови и речеви единици в съотвтствие с комуникативната цел.

Умее да разказва, описва, задава въпроси, дава отговори, обяснява във връзка с изучаването на конкретна тема и езикова категория, само с помощ от учителя

Използва съществителни имена,прилагателни

имена,глаголи и лични

местоимения в зависимост от комуникативната цел, само с помощ от учителя.

Образува сродни думи и ги използва в речта си. Може да определя корена на думата,

само с помощ от учителя.
Открива, избира и използва подходящи синоними с помощта на учителя.

Употребява в речта си различни по цел на изказване

изречения:съобщително,


Ученикът много трудно си служи с основните езикови и речеви единици в

съотвтствие с комуникативната цел.

Трудно умее да разказва, описва, задава въпроси,

дава отговори, обяснява във връзка с изучаването на конкретна тема и езикова категория, само с помощ от учителя

Трудно използва съществителни

имена,прилагателни имена,глаголи и лични

местоимения в зависимост от комуникативната цел,

само с помощ от учителя.


Среща трудност да

образува сродни думи и да ги използва в речта си. Не разграничава корена на

думата, дори с помощ от учителя.

Трудно открива, избира и използва подходящиУченикът не умее да служи с основните езикови и речеви единици в

съотвтствие с комуникативната цел.

Не умее да разказва, описва, задава въпроси,

дава отговори, обяснява във връзка с изучаването на конкретна тема и езикова категория, само с помощ от учителя

Не използва съществителни имена,прилагателни

имена,глаголи и лични

местоимения в зависимост от комуникативната цел,

само с помощ от учителя.


Не умее да образува сродни думи и да ги използва в речта си. Не разграничава корена на думата, дори с помощ от учителя.

Не открива, избира и използва подходящи

синоними, дори с помощта на учителя.

изречения:съобщително, въпросително,

подбудително и възклицателно.

С лекота създава различни словоредни варианти в зависимост от целта на изказването.

Изговаря правилно гласните звукове в ударена и неударена

сричка. Изговаря правилно звучните съгласни в

началото на думата, в

средата на думата-пред беззвучна съгласна.

Изговаря правилно

беззвучните съгласни С и Т пред звучни съгласни в началото и в средата на

думата. Изговаря правилно думи със струпани

съгласни.
Чете непознат текст на глас гладко, с адекватна интонация и темпо, правилно поставя паузите;доказва,че е разбрал основния смисъл

на прочетеното. Чете свъзклицателно.
Създава различни

словоредни варианти в зависимост от целта на изказването.

Осъзнава разликата между правоговор и правопис на гласните звукове в ударена и неударена сричка.

Изговаря правилно звучните съгласни в началото на думата, в

средата на думата-пред беззвучна съгласна.

Изговаря правилно

беззвучните съгласни С и Т пред звучни съгласни в началото и в средата на

думата. Изговаря правилно думи със струпани

съгласни.
Чете непознат текст на глас, но липсва адекватна

интонация и темпо, правилно поставя паузите; успява да разбере основния смисъл на прочетеното.

Чете с подходяща интонация съобщително,

въпросително,въпросително, подбудително и възклицателно с указания от учител.

Създава различни словоредни варианти в зависимост от целта на изказването, когато работи в екип или с помощ от учител.

Трудно осъзнава разликата

между правоговор и правопис на гласните звукове в

ударена и неударена сричка. Трудно изговаря правилно звучните съгласни в началото на думата, в средата на

думата-пред беззвучна

съгласна. Трудно изговаря правилно беззвучните

съгласни С и Т пред звучни съгласни в началото и в

средата на думата. Изговаря правилно думи със струпани съгласни.

Чете непознат текст на глас, но няма адекватна интонация и темпо, неправилно поставя паузите; не винаги успява да разбере основния смисъл на прочетеното. Чете с

неподходяща интонация


синоними, дори с помощта на учителя.

Не употребява в речта си различни по цел на

изказване изречения:съобщително, въпросително,

подбудително и възклицателно, дори с указания от учител.

С трудност създава различни словоредни

варианти в зависимост от целта на изказването, дори когато работи в екип или с помощ от учител.

Трудно разбира разликата между правоговор и правопис на гласните звукове в ударена и

неударена сричка. Трудно изговаря правилно звучните съгласни в началото на

думата, в средата на

думата-пред беззвучна

съгласна. Трудно изговаря правилно беззвучните

съгласни С и Т пред звучни съгласни в началото и в

средата на думата. Не


Не употребява в речта си различни по цел на

изказване изречения:съобщително, въпросително,

подбудително и възклицателно, дори с указания от учител.

Не умее да създава различни словоредни

варианти в зависимост от целта на изказването, дори когато работи в екип или с помощ от учител.

Не разбира разликата между правоговор и правопис на гласните звукове в ударена и неударена сричка. Не

изговаря правилно звучните съгласни в началото на

думата, в средата на

думата-пред беззвучна съгласна. Не изговаря правилно беззвучните

съгласни С и Т пред звучни съгласни в началото и в

средата на думата. Не изговаря правилно думи със струпани съгласни.

подходяща интонация съобщително, въпросително,

подбудително и

възклицателно изречение.
Пише правилно гласните звукове А-Ъ, О-У, Е-И в неударена сричка гласните

–а и –ъ в крайна неударена сричка. Пише правилно зв.съгл. в края, в нач.и

средата на думата-пред

беззвучен съгл. звук. Пише правилно думи със

струпани съгласни.
Пренася части от думата на нов ред. Умее сам да усъвършенства собствен или чужд текст чрез редактиране.

Съзнателно си служи със средствата на речевия

етикет.
Възпроизвежда свързано и последователно

съдържанието на чута история, художествен текст или картина и прави кратък коментар.подбудително и

възклицателно изречение в познат текст.

Не винаги пише правилно гласните звукове А-Ъ, О-У, Е-И в неударена сричка гласните –а и –ъ в крайна неударена сричка. Не

винаги пише правилно зв.съгл. в края, в нач.и средата на думата-пред

беззвучен съгл. звук. Не винаги пише правилно думи със струпани

съгласни.


Знае правилата, но не винаги пренася части от думата на нов ред.

Усъвършенства с указания собствен или чужд текст чрез редактиране.

Умее да си служи със средствата на речевия етикет.

Успява да възпроизвежда свързано и последователно съдържанието на чута

история, художествен текст или картина и прави кратък


съобщително, въпросително, подбудително и

възклицателно изречение в познат текст.

Не пише правилно гласните звукове А-Ъ, О-У, Е-И в

неударена сричка гласните –а и –ъ в крайна неударена

сричка. Не пише правилно зв.съгл. в края, в нач.и

средата на думата-пред

беззвучен съгл. звук. Не пише правилно думи със струпани съгласни.

Знае правилата, но не пренася части от думата на нов ред.

Среща трудност да

усъвършенства дори с

указания собствен или чужд текст чрез редактиране.

Трудно си служи със

средствата на речевия етикет.

Трудно успява да възпроизвежда свързано и последователно

съдържанието на чута история, художествен текст или картина и прави кратък


изговаря правилно думи със струпани съгласни.

Трудно чете непознат текст на глас, няма адекватна интонация и темпо, неправилно поставя паузите; не успява да

разбере основния смисъл на прочетеното. Чете с неподходяща интонация

съобщително, въпросително, подбудително и

възклицателно изречение в познат текст.

Не пише правилно гласните звукове А-Ъ, О-У, Е-И в неударена сричка гласните

–а и –ъ в крайна неударена сричка. Не пише правилно зв.съгл. в края, в нач.и

средата на думата-пред беззвучен съгл. звук. Не пише правилно думи със струпани съгласни.

Не знае правилата, не пренася части от думата на нов ред. Среща трудност да усъвършенства дори с

указания собствен или чуждНе умее да чете непознат текст на глас, няма

адекватна интонация и темпо, неправилно поставя паузите; не разбира основния смисъл на

прочетеното. Не чете с подходяща интонация съобщително, въпросително,

подбудително и

възклицателно изречение в познат текст.

Не пише правилно гласните звукове А-Ъ, О-У, Е-И в неударена сричка гласните

–а и –ъ в крайна неударена сричка. Не пише правилно зв.съгл. в края, в нач.и

средата на думата-пред беззвучен съгл. звук. Не пише правилно думи със струпани съгласни.

Не знае правилата, не пренася части от думата на нов ред. Не умее да

усъвършенства дори с

указания собствен или чужд текст чрез редактиране.

Не разбира кои са


Чете и коментира

материали от детски списания и вестници.

Създава съчинение по преживяване, съчинява приказка по аналогия; по предложен герой; по

дад.начало; по

дад.край.Създава текст,чрез който преразказва съдържанието на чужд текст.Създава

съчинение-описание на различни обекти.

Прави план на свой и чужд текст. Редактира текста си, като го

усъвършенства с оглед на съдържанието, точността на израза, правописа.коментар.
С указания чете и коментира материали от детски списания и

вестници.


Умее да създава съчинение по преживяване, съчинява приказка по аналогия; по предложен герой; по

дад.начало; по дад.край. С указания създава текст,чрез който преразказва

съдържанието на чужд текст. Създава съчинение- описание на различни обекти.

С помощ прави план на

свой и чужд текст. С помощ редактира текста си, като го усъвършенства с оглед на

съдържанието, точността на израза, правописа.коментар.
И с указания трудно чете и коментира материали от

детски списания и вестници.


Трудно създава съчинение по преживяване, съчинява приказка по аналогия; по предложен герой; по

дад.начало; по дад.край. Трудно създава текст,чрез който преразказва

съдържанието на чужд текст. Трудно създава съчинение- описание на различни обекти.

Среща затруднения и с помощ да направи план на свой и чужд текст. С помощ редактира текста си, като го усъвършенства с оглед на

съдържанието, точността на израза, правописа.


текст чрез редактиране.
Не разбира кои са

средствата на речевия етикет.

Среща затруднения да възпроизвежда свързано и последователно

съдържанието на чута история, художествен текст или картина и да прави кратък коментар.

С указания чете, но със затруднения коментира материали от детски

списания и вестници.


С огромно затруднение създава съчинение по преживяване, съчинява приказка по аналогия; по предложен герой; по

дад.начало; по дад.край. С огромно затруднение

създава текст,чрез който преразказва съдържанието на чужд текст. С огромно затруднение създава

съчинение-описание на различни обекти.

Среща големи затруднения


средствата на речевия етикет.

Не умее да възпроизвежда свързано и последователно съдържанието на чута история, художествен текст или картина и да прави кратък коментар.

С указания чете, но не може да коментира

материали от детски списания и вестници.

Не умее да създава

съчинение по преживяване, съчинява приказка по

аналогия; по предложен герой; по дад.начало; по дад.край. Не умее да създава текст,чрез който

преразказва съдържанието на чужд текст. Не умее да създава съчинение-

описание на различни обекти.

Не умее дори с помощ да направи план на свой и чужд текст. Не умее да

редактира текста си, като го усъвършенства с оглед на

съдържанието, точността наи с помощ да направи план на свой и чужд текст.

Трудно редактира текста

си, като го усъвършенства с оглед на съдържанието, точността на израза, правописа.


израза, правописа.

Л И Т Е Р А Т У Р А
Отличен

Много добър

Добър

Среден

Слаб

Ученикът се ориентира в опозицията добро-зло в конкретна приказка.

Ученикът се ориентира в етически отношения в

семейството и малката общност в изучавани литературни и фолклорни произведения.

Ученикът се ориентира в характерни за

националната му

идентичност особености в изучавани и прочетени

самостоятелно

литературни и фолклорни произведения.

Ученикът се отнася

толерантно къмУченикът умее да се ориентира в опозицията добро-зло в някои приказки.

Ученикът успява да се ориентира в етически отношения в семейството и малката общност в

изучавани литературни и фолклорни произведения.

Ученикът разграничава характерни за националната му идентичност особености в изучавани и прочетени

самостоятелно литературни и фолклорни произведения.

Ученикът проявява толерантно отношение към българските граждани сУченикът трудно се ориентира в опозицията

добро-зло в някои приказки.

Ученикът успява с помощ от учителя да се ориентира в

етически отношения в семейството и малката общност в изучавани

литературни и фолклорни произведения.

Ученикът с помощни въпроси разграничава характерни за националната му идентичност особености в изучавани и прочетени

самостоятелно литературни и фолклорни произведения.

Ученикът трудно проявява

толерантно отношение към


Ученикът среща

затруднения да се ориентира в опозицията добро-зло в някои приказки.

Ученикът трудно успява, дори с помощ от учителя да се ориентира в етически отношения в семейството и малката общност в

изучавани литературни и фолклорни произведения.

Ученикът срещазатруднения и с помощни въпроси да разграничава характерни за националната му идентичност особености в изучавани и прочетени

самостоятелно литературниУченикът НЕ се ориентира в опозицията добро-зло в някои приказки.

Ученикът НЕ успява и с помощ от учителя да се ориентира в етически отношения в семейството и малката общност в

изучавани литературни и фолклорни произведения.

Ученикът НЕ умее и с помощни въпроси да разграничава характерни за националната му

идентичност особености в изучавани и прочетени

самостоятелно литературни и фолклорни произведения.

Ученикът НЕ проявява

българските граждани с

друг етнически произход.

Ученикът изказва правилно благопожелания по конкретен повод: празник от календара на

българина; народен обичай.

Ученикът желае да участва в четене по роли на приказка, разказ, басня, пстроени в диалогична форма.

Ученикът желае да участва в драматизацията и сценичното представяне на художствения текст на изучавано литературно или фолклорно произведение.

Ученикът с лекота разграничава на

емпирично равнище художествен и

нехудожествен текст.

Ученикът с лекота разграничава на

емпирично равнище проза и стихове.

Ученикът с лекота разпознава в практическидруг етнически произход.

Ученикът изказва

благопожелания по конкретен повод: празник от календара на българина; народен обичай.

Ученикът участва в четене по роли на приказка, разказ, басня, пстроени в

диалогична форма.

Ученикът участва в драматизацията и

сценичното представяне на художствения текст на изучавано литературно или фолклорно произведение.

Ученикът разграничава на емпирично равнище

художествен и

нехудожествен текст.

Ученикът разграничава на емпирично равнище проза и стихове.

Ученикът разпознава в практически план

повествование и описание.

Ученикът разпознава на емпирично равнище

диалога и монолога в


българските граждани с друг етнически произход.

Ученикът среща трудност при изказване на

благопожелания по конкретен повод: празник от календара на българина; народен

обичай.


Ученикът с настояване участва в четене по роли на приказка, разказ, басня, пстроени в диалогична форма.

Ученикът с настояване участва в драматизацията и сценичното представяне на художствения текст на изучавано литературно или фолклорно произведение.

Ученикът трудно разграничава на емпирично равнище художествен и нехудожествен текст.

Ученикът трудно разграничава на емпирично равнище проза и стихове.

Ученикът трудно разпознава

в практически план

повествование и описание.


и фолклорни произведения.

Ученикът не разбирасмисъла на толерантно отношение към българските граждани с друг етнически произход.

Ученикът трудно изказва благопожелания по конкретен повод: празник от календара на българина; народен обичай.

Ученикът участва след убеждаване в четене по роли на приказка, разказ, басня, пстроени в

диалогична форма.

Ученикът участва след убеждаване в

драматизацията и

сценичното представяне на художствения текст на изучавано литературно или фолклорно произведение.

Ученикът трудно разграничава на

емпирично равнище художествен и

нехудожествен текст, след множество въпроси отстрана на учителя.

толерантно отношение към българските граждани с

друг етнически произход.

Ученикът НЕ умее да изказва благопожелания по конкретен повод: празник от календара на българина; народен обичай.

Ученикът отказва да участва в четене по роли на приказка, разказ, басня, пстроени в диалогична форма.

Ученикът отказва да участва в драматизацията и сценичното представяне на художствения текст на изучавано литературно или фолклорно произведение.

Ученикът НЕ разграничава на

емпирично равнище художествен и

нехудожествен текст.

Ученикът НЕ разграничава на

емпирично равнище проза и стихове.

Ученикът НЕ разпознава в практически план

план повествование и описание.

Ученикът с лекота разпознава на емпирично равнище диалога и

монолога в художествен текст.

Ученикът с лекота разграничава в практически план приказка, разказ,

стихотворение, гатанка, пословица, басня, народна песен, афоризъм, повест и роман за деца.


художествен текст.

Ученикът разграничава в практически план приказка, разказ, стихотворение,

гатанка, пословица, басня, народна песен, афоризъм, повест и роман за деца.


Ученикът трудно разпознава

на емпирично равнище диалога и монолога в художествен текст.

Ученикът трудно

разграничава в практически план приказка, разказ,

стихотворение, гатанка, пословица, басня, народна песен, афоризъм, повест и роман за деца.Ученикът трудно разграничава на

емпирично равнище проза и стихове, след множество въпроси от страна на учителя.

Ученикът трудно разпознава в практически план повествование и

описание, след множество въпроси от страна на учителя.

Ученикът трудно разпознава на емпирично равнище диалога и

монолога в художествен текст, след множество въпроси от страна на учителя.

Ученикът трудно разграничава в

практически план приказка, разказ, стихотворение,

гатанка, пословица, басня, народна песен, афоризъм, повест и роман за деца,

след множество въпроси от страна на учителя.


повествование и описание.

Ученикът НЕ разпознава

на емпирично равнище диалога и монолога в художествен текст.

Ученикът НЕ разграничава в

практически план приказка, разказ, стихотворение,

гатанка, пословица, басня, народна песен, афоризъм, повест и роман за деца.М А Т Е М А Т И К АОтличен

Много добър

Добър

Среден

Слаб

Познава числата до 1000 и може да ги записва.

С лекота брои от произволно избрано число в прав и обратен ред.

Без затруднения сравнява числата до 1000 и може да ги подрежда.

Бързо и с лекота събира и изважда трицифрени числа.

Осъзнава връзките между компонентите на

аритметичните действия. Бързо и лесно умножава и дели трицифрени числа с едно цифрено число.

Лесно намира половинка, третинка, четвъртинка,

десетинка.

Бързо и лесно пресмята числови изрази, които

съдържат до три действия.

Разпознава с лекота

геометричните фигури права и крива линия.

С лекота разпознава

геометричната фигура лъч.

С лекота разпознава

геометричната фигура ъгъл и елементите му.

Разпознава видовете ъгли.

С лекота определя видовете триъгълнициПознава числата до 1000, но среща затруднения да ги записва.

Брои от произволно избрано число в прав и обратен ред.

Сравнява числата до 1000 и може да ги подрежда.

Събира и изважда трицифрени числа.

Разбира връзките между компонентите на

аритметичните действия. Умножава и дели трицифрени числа с едно цифрено число.

Намира половинка, третинка, четвъртинка, десетинка.

Пресмята числови изрази, които съдържат до три

действия.

Познава геометричните фигури права и крива линия.

Познава геометричната фигура лъч.

Познава геометричната фигура ъгъл и елементите му.

Познава видовете ъгли. Определя видовете триъгълници според ъглите.

Чертае триъгълник върхуПознава числата до 1000, но трудно ги записва.

С помощ брои от произволно избрано число в прав и обратен ред.

Сравнява числата до 1000 и с помощ може да ги подрежда. Бавно и трудно събира и изважда трицифрени числа.

Трудно разбира връзките между компонентите на аритметичните действия.

Със затруднения умножава и дели трицифрени числа с

едно цифрено число.

С помощ намира половинка, третинка, четвъртинка,

десетинка.

Среща затруднения да пресмята числови изрази, които съдържат до три

действия.

Познава геометричните фигури права и крива линия, с помощ от учителя.

Познава геометричната фигура лъч, с помощ от учителя.

Познава геометричната фигура ъгъл и елементите му, с помощ от учителя.

Познава видовете ъгли. Определя видовете

триъгълници според ъглите, с


Трудно познава числата до 1000, трудно ги записва.

С помощ трудно брои от произволно избрано число в прав и обратен ред.

Трудно сравнява числата до 1000 и с помощ трудно ги подрежда.

Много трудно събира и изважда трицифрени числа.

Трудно разбира връзките между компонентите на аритметичните действия. С големи затруднения умножава и дели трицифрени числа с едно цифрено число.

С помощ трудно намира половинка, третинка,

четвъртинка, десетинка. Среща големи затруднения да пресмята числови изрази, които съдържат до три действия.

С помощни въпроси трудно разпознава геометричните фигури права и крива линия.

С помощни въпроси трудно разпознава геометричната фигура лъч.

С помощни въпроси трудно разпознава геометричната

фигура ъгъл и елементите


Не познава числата до 1000, не умее да ги записва.

Трудно брои от произволно избрано число в прав и обратен ред.

Не умее да сравнява числата до 1000 и с помощ трудно ги подрежда.

Не умее да събира и

изважда трицифрени числа. Не разбира връзките между компонентите на

аритметичните действия.

Не умее да умножава и

дели трицифрени числа с едно цифрено число.

Не умее да намира половинка, третинка,

четвъртинка, десетинка. Не умее да пресмята числови изрази, които

съдържат до три действия.

Не разпознава

геометричните фигури права и крива линия.

Не разпознава

геометричната фигура лъч.

Не разпознава

геометричната фигура ъгъл и елементите му.

Не различава видовете ъгли.

Не умее да определя видовете триъгълници

според ъглите.

Умее да чертае триъгълник върху квадратна мрежа.

Знае мерните единици за: дължина – милиметър, километър; маса – грам, тон; време – век,секунда; осъзнава връзките между тях.

Умее с лекота да прилага знанията си за действията с числа при пресмятания с

еднородни единици (без тези за време).

Бързо и с лекота съставя и решава

приложни(текстови)задачи с числата до 1000.

Умее да обясни получения при моделирането резултат.

Бързо и лесно съставя

математически модели по данни събрани от

заобикалящата го действителност.


квадратна мрежа.

Знае някои от мерните единици за:

дължина – милиметър, километър; маса – грам, тон; време – век, секунда; Знае връзките между тях. Умее да прилага знанията си за действията с числа при пресмятания с

еднородни единици (без тези за време).

Съставя и решава приложни(текстови)задачи с числата до 1000.

Обяснява получения при моделирането резултат. Съставя математически модели по данни събрани от заобикалящата го

действителност.


помощ от учителя.

Трудно чертае триъгълник върху квадратна мрежа.

Знае само някои от мерните единици за: дължина –

милиметър, километър; маса

– грам, тон; време – век, секунда;

Трудно обяснява връзките между тях.

Трудно прилага знанията си за действията с числа при пресмятания с еднородни

единици (без тези за време). Съставя само с помощ и с помощ решава

приложни(текстови)задачи с числата до 1000.

Не умее да обясни получения при моделирането резултат.

Трудно съставя

математически модели по данни събрани от

заобикалящата го действителност.


му.

Трудно различава видовете ъгли.

Трудно определя видовете триъгълници според ъглите, дори с помощ от учителя.

Трудно чертае триъгълник върху квадратна мрежа,

дори с помощ от учителя.

Знае само някои от мерните единици за: дължина –

милиметър, километър; маса – грам, тон; време – век, секунда;

Не разбира връзките между тях.

Трудно прилага знанията си за действията с числа при пресмятания с еднородни

единици (без тези за време), дори с помощ от учителя.

Трудно съставя дори с помощ и с помощ трудно решава приложни (текстови) задачи с числата до 1000.

Не умее да обясни получения при

моделирането резултат.

Трудно съставя

математически модели по данни събрани от

заобикалящата го действителност.според ъглите, дори с помощ от учителя.

Не умее да чертае триъгълник върху

квадратна мрежа, дори с помощ от учителя.

Не разпознава мерните единици за: дължина – милиметър, километър;

маса – грам, тон; време – век, секунда;

Не разбира връзките между тях.

Не умее да прилага знанията си за действията с числа при пресмятания с

еднородни единици (без тези за време), дори с помощ от учителя.

Не умее да съставя дори с помощ и с помощ трудно решава приложни (текстови) задачи с числата до 1000.

Не умее да обясни получения при

моделирането резултат.

Не умее да съставя

математически модели по данни събрани от

заобикалящата го действителност.
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

Отличен

Много добър

Добър

Среден

Слаб

С лекота описва родното селище и родния край,

дава примери за опазване на родната природа.

Лесно описва природни и културни

забележителности в родното селище.

Разпознава и с лекота

описва обществени сгради в родното селище.

Бързо и лесно определя значението на някои природни дадености /вода, почви и др./, за живота на хората, посочва

необходимостта от опазването им.

Разбира и посочва връзката между особеностите на природната среда и трудовата дейност на хората.

Сам дава примери за последиците от

взаимодействието между човека и околната среда. Сам дава примери за промени в околната среда и бита на хората, настъпили в резултат на някои технически

нововъведения.Описва родното селище и родния край, дава примери за опазване на родната природа. Описва природни и културни

забележителности в родното селище.

Разпознава и описва обществени сгради в родното селище.

Определя значението на някои природни дадености

/вода, почви и др./, за живота на хората, посочва необходимостта от

опазването им.

Разбира връзката между особеностите на природната среда и трудовата дейност на хората.

Дава примери за последиците от

взаимодействието между човека и околната среда. Дава примери за промени в околната среда и бита на хората, настъпили в резултат на някои

технически нововъведения.

Описва елементи на

всекидневния живот на

българите през различните епохи. Разбира


Открива родното селище и родния край, с помощ дава примери за опазване на родната природа. С помощ описва природни и културни забележителности в родното селище. Разпознава и с помощ описва обществени

сгради в родното селище.

Определя с помощ значението на някои

природни дадености /вода, почви и др./, за живота на хората, посочва

необходимостта от опазването им.

Знае връзката между

особеностите на природната среда и трудовата дейност на хората.

С помощ дава примери за последиците от

взаимодействието между човека и околната среда.

С помощ дава примери за промени в околната среда и бита на хората, настъпили в резултат на някои

технически нововъведения. С помощ описва елементи на всекидневния живот на

българите през различните

епохи. Знае значимостта на християнството за


Трудно открива родното селище и родния край, с помощ дава примери за опазване на родната природа. С помощ трудно описва природни и

културни забележителности в родното селище. Трудно разпознава и с помощ

трудно описва обществени сгради в родното селище. Трудно определя с помощ значението на някои природни дадености /вода, почви и др./, за живота на хората, посочва

необходимостта от опазването им.

Не разбира връзката между особеностите на природната среда и

трудовата дейност на хората.

С помощ трудно дава

примери за последиците от взаимодействието между човека и околната среда.

С помощ трудно дава примери за промени в околната среда и бита на хората, настъпили в резултат на някои

технически нововъведения. С помощ трудно описваНе открива родното

селище и родния край, с помощ дава примери за опазване на родната природа. Не описва природни и културни

забележителности в родното селище. Не разпознава и с помощ

трудно описва обществени сгради в родното селище. Не определя с помощ значението на някои природни дадености /вода,

почви и др./, за живота на хората, посочва

необходимостта от опазването им.

Не разбира връзката между особеностите на природната среда и

трудовата дейност на хората.

Не дава примери за последиците от

взаимодействието между човека и околната среда. Не дава примери за промени в околната среда и бита на хората, настъпили в резултат на някои технически нововъведения.

Не описва елементи на

Сам описва елементи на всекидневния живот на

българите през различните епохи. Разбира и обяснява значимостта на християнството за културната идентичност. Сам описва ролята на Църквата в живита на

държавата.

Разпознава националните символи /знаме, герб, химн/. Идентифицира се чрез националните

символи.

Сам разпознава и определя във времето официални и битови празници в

България.

Сам дава примери за значими културни постижения за българския народ. Съзнава и обяснява българския принос в

европейското културно наследство. Осъзнава необходимостта от

съжителство и толерантност.

Умее да разказва за ярки личности в българската история. Разбира и с лекота датира основни

събития от историята:

създаване на българската държава, приемане на християнството, създаване


значимостта на християнството за културната идентичност. Описва ролята на Църквата в живита на

държавата.

Разпознава националните символи /знаме, герб, химн/. Идентифицира се чрез националните

символи.


Разпознава и определя във времето официални и

битови празници в България.

Дава примери за значими културни постижения за българския народ. Разбира българския принос в

европейското културно наследство. Разбира необходимостта от

съжителство и толерантност.

Разказва за някои ярки личности в българската история. Разбира и с помощ датира основни събития от историята:

създаване на българската държава, приемане на християнството, създаване на Паисиевата история, Освобождението,

Съединението, Независимостта.

Разбира ролята на езика,


културната идентичност. Описва с помощ ролята на Църквата в живита на

държавата.

Разпознава с помощ националните символи

/знаме, герб, химн/.

Идентифицира се чрез националните символи, с помощ от учителя.

Знае и определя във времето официални и битови празници в България, с помощ от учителя.

Дава примери за значими културни постижения за

българския народ, с помощ от учителя. Знае за

българския принос в

европейското културно наследство. Знае за необходимостта от

съжителство и толерантност. Разказва за някои ярки личности в българската история, с помощ от учителя. Знае и с помощ датира основни събития от историята: създаване на

българската държава,

приемане на християнството, създаване на Паисиевата история, Освобождението, Съединението,

Независимостта.

Знае за ролята на езика, религията и традициите за


елементи на всекидневния живот на българите през различните епохи. Знае значимостта на християнството за културната идентичност. Трудно описва, дори с помощ, ролята на

Църквата в живита на държавата.

Трудно разпознава, дори с помощ, националните

символи /знаме, герб, химн/. Не умее да се идентифицира чрез националните символи, с помощ от учителя.

Знае, но не умее да определя във времето официални и битови празници в България, с помощ от учителя.

Трудно дава примери за значими културни постижения за българския народ, с помощ от учителя. Не разбира българския принос в европейското културно наследство. Не

разбира необходимостта от съжителство и толерантност.

Трудно разказва за някои ярки личности в

българската история, с помощ от учителя. Трудно и с помощ датира основни


всекидневния живот на

българите през различните епохи. Не знае значимостта на християнството за културната идентичност. Не описва, дори с помощ, ролята на Църквата в живита на държавата.

Не разпознава, дори с помощ, националните символи /знаме, герб, химн/. Не умее да се идентифицира чрез

националните символи, с помощ от учителя.

Не знае и не умее да определя във времето официални и битови празници в България, с помощ от учителя.

Не дава примери за значими културни постижения за българския народ, с помощ от учителя. Не разбира българския принос в европейското културно наследство. Не

разбира необходимостта от съжителство и толерантност.

Не разказва за някои ярки личности в българската история, с помощ от учителя. Не датира

основни събития от историята: създаване на

на Паисиевата история, Освобождението,

Съединението, Независимостта.

Осъзнава ролята на езика, религията и традициите за

съхраняването и развитието на българския народ. Разбира, че всички граждани на Република България имат равни права и задължения.

Разбира, че опазването на езика и културата е

условие за бъдещето на България.

Назовава столицата на Република България и изброява нейните

забележителности . Разграничава материални от писмени източници на знания. Притежава

начални умения за историческа идентификация.

Сам използва картата

като източник на знания. Сам открива и посочва по картата по-важни условни знаци. Сам открива и

назовава с помощта на

картата избрани природни обекти. Сам определя посоките на света по

картата.


религията и традициите за съхраняването и развитието на българския народ. Знае, че всички граждани на Република България имат равни права и задължения. Знае, че опазването на езика и културата е условие за

бъдещето на България. Назовава столицата на Република България и изброява нейните

забележителности . Различава материални от писмени източници на знания. Притежава някои начални умения за историческа

идентификация. Използва картата като източник на знания.

Открива и посочва по

картата по-важни условни знаци. Открива и назовава с помощта на картата

избрани природни обекти.

Определя посоките на света по картата.съхраняването и развитието на българския народ. Знае, че всички граждани на Република България имат равни права и задължения. Знае, че опазването на езика и културата е условие за

бъдещето на България.

Назовава с помощ столицата на Република България и изброява нейните

забележителности .

Трудно различава

материални от писмени източници на знания.

Притежава малки умения за историческа идентификация.

Трудно използва картата като източник на знания.

Открива и посочва по

картата по-важни условни знаци само с помощ на учителя. Трудно открива и назовава с помощта на

картата избрани природни обекти. Трудно определя посоките на света по

картата.


събития от историята:

създаване на българската държава, приемане на християнството, създаване на Паисиевата история, Освобождението,

Съединението, Независимостта.

Не разбира ролята на езика, религията и традициите за

съхраняването и развитието на българския народ. С помощ разбира, че всички граждани на Република България имат равни права и

задължения. Трудно осъзнава, че опазването на езика и културата е

условие за бъдещето на България.

Трудно назовава, дори с помощ, столицата на Република България и изброява нейните

забележителности .

Трудно и с помощ

различава материални от писмени източници на знания. Не притежава

малки умения за историческа идентификация.

Трудно използва картата като източник на знания, дори с помощ от учителя.


българската държава, приемане на християнството, създаване на Паисиевата история, Освобождението,

Съединението, Независимостта.

Не разбира ролята на езика, религията и традициите за

съхраняването и развитието на българския народ. И с помощ не разбира, че всички

граждани на Република България имат равни права и задължения. Не осъзнава, че опазването на езика и културата е

условие за бъдещето на България.

Не назовава, дори с помощ, столицата на Република България и изброява нейните

забележителности.

Дори и с помощ не

различава материални от писмени източници на знания. Не притежава никакви умения за историческа

идентификация.

Не използва картата като източник на знания, дори с помощ от учителя. Не

открива и посочва по


Трудно открива и посочва по картата по-важни

условни знаци, дори с помощ на учителя. Трудно открива и назовава с помощта на картата

избрани природни обекти, дори с помощ от учителя. Трудно определя посоките на света по картата, дори с помощ от учителя.


картата по-важни условни знаци, дори с помощ на учителя. Не открива и

назовава с помощта на

картата избрани природни обекти, дори с помощ от учителя. Не определя посоките на света по

картата, дори с помощ от учителя.


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТАОтличен

Много добър

Добър

Среден

Слаб

Сам различава често използвани във

всекидневието вещества по свойства и употреба.

Самостоятелно описва свойствата и разпространението на водата и въздуха в

природата и значението им за живота на Земята.

Самостоятелно различава по основни признаци неживите тела от живите организми. Самостоятелно изгражда обща

характеристика не телата и организмите.

Умее сам да илюстрира с примери основни групи организми, обитаващи

водата, почвата, сушата иРазличава често използвани във всекидневието

вещества по свойства и употреба.

Описва свойствата и разпространението на водата и въздуха в природата и значението им за живота на Земята.

Различава по основни признаци неживите тела от живите организми.

Изгражда обща

характеристика не телата и организмите.

Умее да илюстрира с примери основни групи организми, обитаващи водата, почвата, сушата и

приспособленията им за живот. Разбира, чеРазличава с помощ често използвани във

всекидневието вещества по свойства и употреба.

Описва с помощ свойствата и разпространението на водата и въздуха в природата и значението им за живота на

Земята.


С помощ различава по основни признаци неживите тела от живите организми. Изгражда с помощ обща характеристика не телата и организмите.

С помощ умее да илюстрира с примери основни групи

организми, обитаващи водата, почвата, сушата и приспособленията им за

живот.


Трудно различава с помощ често използвани във

всекидневието вещества по свойства и употреба.

Трудно описва с помощ свойствата и разпространението на водата и въздуха в

природата и значението им за живота на Земята.

С помощ трудно различава по основни признаци неживите тела от живите организми. Трудно изгражда с помощ обща характеристика не телата и организмите.

С помощ трудно умее да илюстрира с примери основни групи организми,

обитаващи водата, почвата,


Не различава с помощ често използвани във

всекидневието вещества по свойства и употреба.

Не описва с помощ свойствата и

разпространението на водата и въздуха в природата и значението им за живота на Земята.

Не различава по основни признаци неживите тела от живите организми. Не изгражда с помощ обща характеристика не телата и организмите.

Не умее да илюстрира с примери основни групи организми, обитаващи

водата, почвата, сушата и приспособленията им за

приспособленията им за живот. Осъзнава, че опазването на средата на живот означава защита на живите организми.

Сам назовава основни жизнени процеси в организмите – хранене,

движение, размножаване и въз основа на тях разграничава живите

организми от неживите тела.

Сам описва дижението на тела и организми. Сам

различава начините на придвижване на животните по суша, вода, въздух и почва.

Сам описва основните органи в човешкото тяло и тяхната функция.

Сам изброява хигиенни правила за здраво тяло. Разпознава хигиенни правила и начини на предпазване от болести и инциденти.

Сам назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на

равновесието в природата.

Знае и дава примери за замърсяване на водата и въздуха.

Сам различава вредни за човека вещества иопазването на средата на живот означава защита на живите организми.

Назовава основни жизнени процеси в организмите – хранене, движение, размножаване и въз основа на тях разграничава живите организми от неживите тела.

Описва дижението на тела и организми.

Различава начините на придвижване на животните по суша, вода, въздух и почва.

Описва основните органи в човешкото тяло и тяхната функция.

Изброява хигиенни правила за здраво тяло. Разпознава хигиенни правила и начини на предпазване от болести и инциденти.

Назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на

равновесието в природата.

Дава примери за

замърсяване на водата и въздуха.

Различава вредни за човека вещества и въздействия.


С помощ разбира, че опазването на средата на живот означава защита на живите организми.

С помощ назовава основни жизнени процеси в

организмите – хранене,

движение, размножаване и въз основа на тях разграничава живите

организми от неживите тела. С помощ описва дижението на тела и организми.

С помощ различава начините на придвижване на животните по суша, вода, въздух и почва.

С помощ описва основните органи в човешкото тяло и тяхната функция.

С помощ изброява хигиенни правила за здраво тяло. С помощ разпознава хигиенни правила и начини на предпазване от болести и инциденти.

С помощ назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата.

С помощ дава примери за замърсяване на водата и въздуха.

С помощ различава вредни за човека вещества и

въздействия.сушата и приспособленията им за живот.

С помощ трудно разбира, че опазването на средата на живот означава защита на живите организми.

С помощ трудно назовава основни жизнени процеси в организмите – хранене,

движение, размножаване и въз основа на тях разграничава живите

организми от неживите тела.

С помощ трудно описва дижението на тела и организми.

С помощ трудно различава начините на придвижване на животните по суша, вода, въздух и почва.

С помощ трудно описва основните органи в

човешкото тяло и тяхната функция.

С помощ трудно изброява хигиенни правила за здраво тяло. С помощ трудно

разпознава хигиенни правила и начини на предпазване от болести и инциденти.

С помощ трудно назовава

дейности на човека, водещи до нарушаване на

равновесието в природата. С помощ трудно даваживот.

Не разбира, че опазването на средата на живот означава защита на живите организми.

Не назовава основни жизнени процеси в организмите – хранене,

движение, размножаване и въз основа на тях разграничава живите

организми от неживите тела.

Не описва дижението на тела и организми.

Не различава начините на придвижване на животните по суша, вода, въздух и почва.

Не описва основните

органи в човешкото тяло и тяхната функция.

Не изброява хигиенни правила за здраво тяло. Не разпознава хигиенни правила и начини на предпазване от болести и инциденти.

Не назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на

равновесието в природата.

Не дава примери за

замърсяване на водата и въздуха.

Не различава вредни за човека вещества и

въздействия.примери за замърсяване на водата и въздуха.

С помощ трудно различава вредни за човека вещества и въздействия.въздействия.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница