Център по хуманитарни наукиДата01.02.2017
Размер191.71 Kb.
Размер191.71 Kb.

Бургаски свободен университет

Център по хуманитарни наукиИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ
Защо портфолио?

Един от разпространените в практиката начини за усъвършенстване дейността на педагогическия специалист е създаването на индивидуално професионално портфолио (папка).

В него може да се базира добре „пакетирана” информация, която да го подпомага в пряката му работа. Това е лесен и ефективен начин за насочване на неговото внимание не само към съдържанието на обучението, но и към преосмисляне на възможностите за собственото израстване.

В портфолиото се съхранява доказателствен материал за преподавателската (училищна и извънучилищна дейност) и за проектната дейности, извършени и планирани за реализация. То помага на учителя да концентрира своя опит, да го преосмисля и моделира в зависимост от реалните учебни ситуации в образователната институция.


***
Работата с портфолио не е иновация. Художниците винаги са показвали най-хубавите си творби под формата на преносима карта, “porta foglio” (итал.) и са го използвали, за да докажат компетентностите си. Идеята за портфолиото като метод, използван за целите на образованието датира повече от 100 години като информацията за появата на първите портфолиа е противоречива. Някои автори посочват, че в Канада още от 70-те години на XX век портфолиото намира приложение преди всичко във висшето образование, а 20 години по-късно над 750 университета в САЩ използват портфолиото в учебната дейност. През 90-те години на XX век портфолиото на курса и портфолиото на преподавателя са широко разпространени и във Великобритания, и в други западноевропейски страни, както и в Австралия.

G. Wiggins дефинира портфолиото като „представителна колекция от продукти, създадени от някой” (по Barrett 2001). То би могло да бъде дефинирано като „целенасочена колекция от материали на учащия“, която показва усилията, прогреса и постиженията му в една или повече области. Колекцията трябва да включва различни материали (от селектирано учебно съдържание), критерии за селекция, критерии за преценяване на заслугите и доказателства за саморефлексия (пак там). Y. Abrenica посочва, че портфолиото е колекция от материали, подготвени от учащия за определен период от време. То е средство за автентично оценяване (Abrenica 1996). Самото автентично оценяване предполага използване на процедури, които симулират приложение на значими способности за решаване на задачи в контекста на реалния живот, а не единствено демонстриране на познания.

Много учители, главно в чужбина, поддържат портфолиа с писмени задачи на учениците, които показват развитието на изпълнените задачи от първата чернова до финалния продукт, дневници, реферати, художествени произведения, компютърни разпечатки или доклади, демонстриращи развитието в решаването на проблеми (Славин 2004). Според У. Сербин портфолиото е нещо повече от събиране на доказателства за развитието. То включва и „анализи и разсъждения, аргументи, казуси, обобщения и бележки на преподавателя относно преподаването и ученето“ (по Гюрова и Божилова 2008:16).

Основната цел на портфолиото е свързана с възможностите за представяне на личните постижения и компетентност пред други хора. Хората на изкуството поддържат портфолиото в продължение на години като основното му предназначение е свързано с намиране на работа или просто за представяне на тяхното изкуство. Едно такова портфолио обикновено включва само най-добрите им произведения.

За разлика от това портфолиото в сферата на образованието съдържа материали, които един учител или учещ е избрал и събрал, за да покаже развитието си или промените, които са настъпили по време на целия този процес, като важен компонент на образователното портфолио е рефлексията от страна на преподавателя/учещия както върху работата по всеки от материалите, така и върху цялостното портфолио (Barrett 2001).

В контекста на портфолиото документирането на постиженията и на резултатите е нещо повече от събиране на продукти, доказващи постижения.

Ако се погледне на портфолиото от методологическа гледна точка, необходимо е не само запазване на дадена информация, но и поставяне на обекта в съответния за него контекст. Това означава, че всеки артефакт в портфолиото трябва да е придружен от документиране, което включва информация за контекста, целта, предназначението, резултата, и най-вече, реалния напредък в развитието.

Най-важният за портфолиото процес протича именно по време на документирането: това е процесът “рефлексия”. Учителите трябва да умеят да разсъждават върху процеса на развитие и израстване, да документират основните си открития, да правят връзка между развитието си и натрупаните преди знания, както и да променят посоката на развитието си в зависимост от резултатите на обучаемите, с които работят.
Портфолиото е метод за развитие на компетентностите, средство за проследяване на развитието на определен Учител. То има косвена роля за подобряване качеството на образованието и не трябва да се разглежда като инструмент за събиране на артефакти.
и още:

Портфолиото е доказателствена колекция от документи, доказващи професионалния път на учителя, която придружава професионалната биография на учителя.

Кои са акцентите?


 • Положителната динамика в нея;

 • Елементите на публичност и прозрачност;

 • Рекламната функция.

Доказателствата се осигуряват от материали от различен характер, в зависимост от това, какво се удостоверява:

 • Образователни сертификати;

 • Професионална подготовка;

 • Участия в програми за продължаващо обучение и проекти;

 • Оценителни резултати.


Видове портфолио

 • В зависимост от целите, за които се създава портфолиото може да бъде:

 • папка за постижения” -насочена към повишаване на собствената значимост на учителя и отразяваща неговите успехи (грамоти, дипломи, сертификати на учителя и неговите ученици и др.);

 • рефлексивно портфолио - разкриващо динамиката на личностното развитие на учителя, помагащо да се проследят резултатите от неговата дейност в количествен и качествен аспект (събират се статии, есета, анализи на дейността, видеокасети, т.е. всичко, което е значимо и има отношение към работата за определен период от време (година, няколко години);

 • проблемно-изследователско - свързано с написване на реферати, научни разработки, доклади за конференции;

 • тематично - създава се в процеса на работата по определен проект, тема, раздел;

 • методическо - съдържа методически материали, свидетелстващи за професионализма на учителя, събрани или създадени от него.


Подробно всяка рубрика представя професионалните компетенции на учителя в три основни групи:

 I. За научно съдържание, редуцирано за учебни цели – по предмета, по който учителят преподава

 II. Първостепенни психологически, педагогически и изследователски компетенции

III. „Упълномощаващи” компетенции за: • професионална стратегия;

 • продължаващо професионално развитие;

 • професионални контакти;

 • изследване и развитие;

 • педагогически маркетинг и мениджмънт в класната стая;

 • гарантиране на качеството.


Представяне на портфолиото по компонентиРезюме/Обща информация/Представяне/Кой съм аз?

Учителят представя себе си.

Най-разпространеният е чрез curriculumvitae(CV)

Например, Europass включва 5 документа: •   Автобиография

 • Паспорт

 • Сертификат/и

 • Приложение към дипломата

 • Мобилност

Другият формуляр на автобиография е Европейски формат на автобиография
Философия на учителя/Каква е моята философия за образованието?

Следващите въпросимогат да помогнат при осмислянето и създаването на собствена философия на учителя:

Според Вашите виждания, какво прави един добър учител?

Как формирате мнението си? Какви учебни, помощни материали и литература Ви вдъхновяват?

Какво мислите за учителската си кариера? Възприемате ли я като призвание, като мисия и работа?

Какви са Вашите убеждения за преподаването и ученето?

Как се чувствате, какво мислите за различните роли, които учителя изпълнява – на наставник, на социален работник, на социализиращ в нормите на обществото ... (какви други роли)?

Какви методи за убеждаване на учениците, използвате?

Какво искате да постигнете чрез тях (в полза на учениците)?

Какъв тип педагогически похвати използвате сред учениците в клас?

Тези педагогически похвати променят ли се от клас в клас, от тема в тема, дисциплина и спрямо други теми? Променят ли се през цялата ви преподавателска кариера?

Има ли и до каква степен връзка между Вашата философия за образованието и преподаването Ви в клас?

Може ли да дадете специфични примери от Вашия учителски опит, които отразяват собствената Ви философия на преподаване?

Може ли да посочите списък със семинари, дебати, телевизионни програми, които смятате, че са допринесли за формиране на Вашата философия на преподаване.
Пример за философия на преподаване

Моята философия за образованието поставя в центъра Детето/Ученикът. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включване на учениците в процеса на учене. Не приемам, че ДОИ трябва да имат минимум и максимум, че всичко трябва да се разглежда в училище. Смятам, че учителят трябва да има повече права при изготвяне на тематичния план по предмета, който преподава, като се съобразява с възможностите на групата. Не приемам, че учениците трябва да провеждат обучението си в класната стая.

Моята философия на образование е, то да бъде прогресивно. Аз съм съгласен, че учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях.
Отговорности на учителя/ Какви са моите отговорности?

Тази част от портфолиото е свързана с текущите отговорности на учителя.

От него се очаква:


 • кратко описание на настоящите му задължения;

 • включване на наименованието на класовете, образователното ниво, броя на учениците от всеки клас, на които преподава;

 • включване на актуалната учебна програма, по която преподава, с обяснение за трансформирането й в схеми за работа и учебни планове;

 • работни групи и др., в които участва в рамките на институцията.


Методи на преподаване/ Какви методи на преподаване използвам в пряката си работа?

Описват се накратко с стратегиите за преподаване, които включват: • Примери за материали, които сте разработвали (презентации, брошури, кейсове и др.);

 • Примери за дейности, които вие сте организирали;

 • Примери за иновации в стратегиите на преподаване;

 • Примери за допълнителни четива, които можете да представите на учениците;

 • Примери за това как интегрирате информационните технологии във вашите уроци;

 • Информация за всяко изследване, което ви е вдъхновило да промените методите си за преподаване.


Обратна връзка

Доказателства за ефективността на преподаването:

Какви методи използвате за оценка на ефективността на преподаване? Резултати от оценки, общо представяне на учениците, обратна връзка;

Имате ли доказателства, че достигате до всички ученици в клас, а не само до най-талантливите?

Чувствителен ли сте към различните потребности, силни страни, способности на учениците?

Какви инструменти използвате, за да оцените учениците?

Имате ли форма за обратна връзка? Образци на тестове, ученически разработки (есета, интепретативни текстове, преразкази, съчинения ...) и пр.

 

Друга информация

Тук може да се включи информация за:

Работни групи, в които учителят е включен като експерт и които влияят върху професионалното му израстване;

Конференции, които е посетил (посочва се дата и програма на събитието);

Материали, които е представил по време на конференция или публикувации в списание/вестник;

Доказателства от трети страни – напр. научни, даващи обратна връзка за кариерата Ви като учител;

Участие в дейности, свързани с образованието, но извън институцията;

Домакин или участник в предавания по телевизия/радио.
Бъдещи планове

Включва планове в краткосрочен и дългосрочен период (например, магистратура в областта на ...).

В рамките на философията за учене през целия живот всеки, независимо от професионалната си област трябва се саморазвива.

В този раздел се посочва, как ще се развива в бъдеще, както по отношение на учебното съдържание на преподаваните учебни предмети, така и по отношение на уменията в областта на преподаването.


Самооценка и оценка

Самонаблюдение

Самонаблюдението е начин за самооценка.То е процес на анализ на действията на учителя и влиянието му върху учениците. От значение е организацията на професионалния живот на учителя: посетени курсове, прочетени книги, проведени дискусии с колеги, забележки, ежедневния опит в клас и др.Например:

Коя е най-силната Ви страна като учител? Защо?

Какво най-много бихте искали да промените във Вашето преподаване? Предприемали ли сте стъпки в тази посока?Кое е най-забележителното Ви постижение?

Какви нови стратегии за преподаване сте опитвали през последните години?

Какво сте научили от стратегиите, които са били успешни? А от онези, които не са били успешни?

Какво показва учебната Ви програма за педагогическия стил на преподаване?

Как мотивирате изявените ученици?

Как бихте описали отношението между Вас и Вашите ученици?

Кои са трите най-важни неща, които новопостъпващите учители във Вашата област трябва да знаят, за да бъдат ефективни?

Как бихте описали отношението си към преподаването? Променило ли се е през последните години? По какъв начин?


Примерно съдържание на учителско портфолио

Представяне. Професионална квалификация и опит

Педагогическа философия на учителя

Успехът през призмата на моите ученици

Извънкласни и извънучилищни мероприятия

Информация за връзка

Приложения


Алтернативен вариант за дизайн на учителско портфолиоПримерно съдържание на учителско портфолио
Представяне

Професионална квалификация и опит

Педагогическа философия на учителя

Успехът през призмата на моите ученици

Извънкласни и извънучилищни мероприятия

Информация за връзка

Приложения

Електронно портфолио
Електронното портфолио е сбор от материали на даден човек в електронен вид.
Прилагането на еПортфолио има потенциал да бъде ключов катализатор за интегрирането на ИКТ в процеса на преподаване и учене в националните образователни системи
Продукт или лично пространство, в което учителите могат да събират дигитални файлове. Тези файлове служат като доказателство за работата и постиженията на учителите и съдържат резултати от съвместната им работа с учениците.
Електронните портфолиа са динамични дигитални работни пространства, собственост на учителите, в които те могат да поместват:


 • свои идеи, свързани със стила на преподаване;

 • методи на обучение и форми за организиране на педагическите взаимодействия;

 • прилагани техники по време на обучение;

 • да имат достъп до материалите си, за да разсъждават върху процеса на преподаване и на обучение,

 • да споделят публикуването съдържание, да си поставят цели, да търсят обратна връзка и да показват постиженията си.


Програмни продукти
Софтуерните продукти, използвани за разработване и развитие на еПортфолио се класифицират в 5 категории:

 1. Комерсиални софтуерни системи: Angel E-Portfolio, Fronter, PebblePad, EPET, iWebfolio, RAPID, eXact Portfolio, LiveText, TaskStream

 2. Софтуерни решения с отворен код: Elgg, Mahara, Keep Toolkit, OSP-Portfolio

 3. Системи за управление на обучението с функции за създаване и управление на еПортфолио: Blackboard/WebCT чрез допълнителен модул, Moodle чрез Exabis плъгин, Moodle чрез Moofolio плъгин

 4. Системи за управление на съдържанието с функции за създаване и управление на еПортфолио: FactlineCommunityServer

 5. Интегрирани системи и фамилии от софтуерни продукти: Scioware – Concorde, Winvision – MS-SharePoint Server Portal.


Създаване на Е-портфолио – етапи и стъпки

Създайте CV по Европейски стандарт.

Създайте таблици и диаграми с постиженията на своите ученици през учебната година.

Създайте анкета за обратна връзка с Вашите ученици.

Сканирайте/снимайте Ваши сертификати, отличия на ученици и ги съхранете.

Създайте текстов файл с Вашата педагогическа философия: мотиви за работа, методи на обучение, стратегии за преподаване и за оценяване на академичните постижения на учениците.

Създайте Вашето професионално Е-портфолио (в Word, PowerPoint, OneDrive, Facebook)
Нови тенденции
Очертава се възникването на нова категория от софтуерни решения, използвани за изграждане и развитие на еПортфолио, базирани на Web 2.0 технологии и на социален софтуер.
Пример, за това е използване на фамилията приложения Google за подпомагане създаването на социално ориентирано еПортфолио, отразяващо дейностите на учителя, свързани с работата му в сътрудничество с деца, ученици, родители, колеги.
Предимства
Потенциалът на еПортфолиото произхожда от многото включени процеси при неговото изграждане и развитие:

запис и съхраняване на документи, ресурси и знания,

създаване на банка с доказателства,

даване и получаване на обратна връзка,

съвместна работа с други обучаеми, преподаватели и експерти,

представяне на продукти,организиране на комуникации ...
... оформяне идентичността на Учителя и възможност за представянето му пред съответна аудитория.ПРИЛОЖЕНИЯ
Пример за оценка на портфолио
Адаптирано от:

Constantino P.M. & De Lorenzo M.N. (2002). p:139


Оценъчна скала:

5 = Отлично, 4 = Добро, 3 = Задоволително, 2 = Средно,

1 = Незадоволително

Философия на учителя: Съдържа становище на автора относно философията му за образованието; отразява еволюцията на убежденията за процесите на преподаване и учене; включва определяне на професионални цели.
Резюме: Качество на копието; приемлив формат; включване на релевантен професионален опит
Педагогическо съдържание и Планиране: Документите са внимателно подбрани. Планирането включва методите за оценка; примери, включващи работа, извършена от учениците и инструкции, разработени от учителя; представените документи отразяват философията за образованието, по начина по който го разбира учителя.
Развитие на учениците и учене: примери, съобразени с различни етапи от развитието на учениците, стилове на учене, силни страни, потребности. Примери за стратегии за преподаване и учене, които да посрещат потребностите на различните обучаеми (например, урок, проект, в които са използвани различни стратегии за преподаване).
Мотивация и управление на занималнята/класната стая: Представяне на примери за подкрепяща работата среда чрез различни стилове; внимателно обмисляне на доказателства; внимателно обмислени процедури; Включване на успешни стратегии използвани за управление на отношенията в детската група/ученическия клас.
Комуникация и технологии: примери/ доказателства за използването на ИКТ технологии в училищната среда и доказателства за резултатите от ученето.
Стратегии за оценка: примери за стратегии и техники за оценка, използвани в класната стая.
Професионално развитие

Показва професионалното израстване на учителя: негови действия и направени избори; доказателства за осъзнаване на силните страни на развитието, примери за връзката между теория и практика в хода на професионалното развитие.


Взаимодействия и включване на общността: Информация за комуникация, сътрудничество/членство с/в професионални организации, практици, настойници/ други професионалисти от обкръжаващата общност; включване на доказателства за общуване с родители/семейства в подкрепа на децата/учениците.
Цялостна организация и изглед на портфолиото

Примерен инструментариум за обратна връзка от учениците
Име на ученика (не е задължително посочването)

Клас на обучение:

Дисциплина:

Име на учителя:

Дата:
Моля, използвайте показанатаскала и отбележете с „х“ избраната от вас оценка
9 – Най-добрият, когото някога съм виждал;

8 – Отлично;

7 – Много добро;

6-Отговаря на очакванията ми;

5 - Средно;

4 - Под моите очаквания;

З - Слабо;

2 -Много слабо;

1- Най-лошо представилият се, когото някога съм виждал;

NA – нямам мнение
Оценки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NA

ТочностРазположениеСериозностДисциплинирано поведениеУправление на времето“Сила” на представените

обяснения

Познаване на материятаМетод на преподаванеУпражненияТестове и оценкаПрофесионализъмХарактерВашето цялостно отношение
Моля, отговорете на следващите въпроси:

Вашият учителотговаря ли, всеки път на въпросите Ви?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Намира обяснение всеки път, Намира, но понякога със закъснение, Намира, но винаги със закъснение, Понякога не намира обяснение, Никога не намира обяснение)
Вашият учител съумява ли да направи дисциплината/ученето по-интересно?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Винаги, Повечето пъти, Понякога, Рядко,Никога)
Може ли Вашият учител да вдъхновява и да направи така, че да работите упорито за постигането на по-добри резултати?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Винаги, Повечето пъти, Понякога, Рядко, Никога)
Вашият учител удовлетворява ли интересите и любознателността Ви?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Винаги, Повечето пъти, Понякога, Рядко, Никога)
Ако имахте избор, бихте ли избрали друг учебен предмет отново при този учител и в бъдеще?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Да, Може би, Никога)
Бихте ли препоръчали този учител на своите приятели или роднини?

(Да, Може би, Никога)


Вашият учител съумява ли да Ви вдъхне увереност, че сте подготвени по дадената дисциплина?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Да, Може би, Не знам, Не)
Какво е отношението Ви към учителя по учебния предмет?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(1 Уважавам го, Възхищавам му се, Моят преподавател е мой приятел, Харесвам моя преподавател, Не харесвам моя преподавател, Мразя преподавателя си, Нищо специално за него)
Две неща, които харесвате най-много в учителя?

1. ...........................................................................................................

2. ...........................................................................................................
Две неща, които най-много не харесвате в учителя?

1..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Две неща, които смятате, че учителят трябва да промени:

1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................
Други коментари/предложения

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Изработване на професионално портфолио

на педагогическия специалист -

доц. д-р Мария Алексиева


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница