Част първа общи разпоредби раздел Iстраница1/2
Дата17.11.2017
Размер393.95 Kb.
Размер393.95 Kb.
  1   2

Задължителни разпореждания относно реда и сигурността на корабоплаването в българския участък на р.Дунав – Проект

И. ИгнатовЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА
ЗА РЕДА И СИГУРНОСТТА НА КОРАБОПЛАВАНЕТО И ПРЕСТОЯ НА КОРАБИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА ПО РЕКА ДУНАВ

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
РАЗДЕЛ I

Общи положения
Чл. 1. Настоящите задължителни правила се разпростират върху:

1. Акваториите на българските пристанища по река Дунав от км. 845,650 до км. 374,100;

2. Сухоземната крайбрежна ивица, на акваториите по т. 1, на разстояние 100 м, мерено от линията, където водната повърхност на река Дунав пресича сушата на българския участък при най-ниски водни стоежи.

3. Бреговата инфраструктура, свързана непосредствено с престоя, обработката и обслужването на корабите.Чл. 2. Настоящите задължителни правила определят условията и редът относно предоставянето на свободна практика и спазването правилата за:

1. Радиообмен;

2. Движение в районите на съответното пристанище и указанията на администрацията във връзка с контрола на трафика;

3. Използване на маневрени кораби в районите на съответното пристанище;

4. Използване на котвените стоянки;

5. Товарене, разтоварване, маркиране и деклариране на опасни и специални товари;

6. Предпазване на водите на река Дунав от замърсяване при корабоплаване;

7. Противопожарна безопасност.Чл. 3. (1) Физическите и юридическите лица, извършващи дейности, свързани с корабоплаването и пристанищните услуги по смисъла на Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), както и върху всяко друго лице, когато се намира в района на териториална компетентност на администрацията, са задължени своевременно да се легитимират пред представителите на съответните териториални поделения на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, дирекция „Морска администрация – Лом” и дирекция „Морска администрация –Русе”.

(2) При поискване, лицата по ал. 1 са длъжни да представят документи, удостоверяващи съответната съдебна регистрация, адреси за контакт и лицата, които ги представляват и други.Чл. 4. Спазването на правила относно реда и сигурността на корабоплаването, опазването на съоръженията и навигационното оборудване е задължително за:

1. Корабни екипажи на всички кораби намиращи се в акваториите на българските пристанища, независимо от знамето под което плават, с изключение на военните, гранично-полицейските и малките кораби;

2. Лицата по чл. 3, ал. 1.

Чл. 5. Спазването на тези правила не освобождава от задължението да се съблюдават непротиворечащите на тези правила разпоредби на другите нормативни документи, относно безопасността на корабоплаването.

Чл. 6. Водачите на кораби и състави са длъжни да отчитат интензивността и условия за корабоплаване в стеснените места, взаимното разположение и движението на корабите, да повишат вниманието си и да се движат с безопасна скорост, изключваща повреждането на плавателните съдове на котва или на кей, а така също на хидротехническите и бреговите съоръжения и навигационното оборудване в пристанищата.

Чл. 7. (1) С оглед безопасността и сигурността на корабоплаването и в съответствие с националните и с общоприетите международни правила, директорите на дирекция „Морска администрация – Лом” и дирекция „Морска администрация – Русе” издават навигационни известия до корабоплавателите.

(2) Известия до корабоплавателите съдържат 4 информационни секции относно:

1. Идентификацията на известието;

2. Фарватера и трафика;

3. Водните нива:

- височина на водното ниво;

- най-малки измерени дълбочини;

- вертикален свободен проход;

- статус на праговете;

- режим на корабоплаването;

- очаквани водни нива;

- очаквани нива и най-ниски водни нива;

- очаквана отмяна;

4. Наличието на ледоход.

(3) Известия до корабоплавателите съдържат задължително секция за идентификация и поне една от останалите три;

(4) С известията до корабоплавателите могат да се въвеждат временни забрани или оповестяване настъпили изменения в навигационната обстановка.

(5) Известията до корабоплавателите са достъпни на хартиен носител в двете дирекции и в електронен вид на интернет-страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Чл. 8. (1) При транзитно преминаване през акваторията на българските пристанища, водачите на кораби и състави са длъжни преди навлизане в зоната на акваторията на съответното пристанище, да уведомят администрацията за своите намерения чрез установяване на радиотелефонна връзка по корабната УКВ радиотелефонна станция на обявения канал за навигационна информация, да съобщят името и знамето на кораба, броя на съдовете, размерите и максималното газене на състава, скоростта и направлението на плаване, при превоз на опасен товар - вида, класа и количеството на товара.
РАЗДЕЛ IІ

Осигуряване на свободна практика
Чл. 9. (1) Задълженията на администрацията в процеса на осигуряване на свободна практика в българските пристанища Видин, Лом, Оряхово, Сомовит, Никопол, Свищов, Русе и Силистра се изпълняват денонощно.

(2) В пристанище Тутракан задълженията на администрацията по ал. 1, се поддържат в продължение на 12 часа от 07.00 до 19.00 часа.Чл. 10. (1) Корабните агенти предварително уведомяват администрацията за времето на пристигане на съответен кораб или състав.

(2) Независимо от уведомленията по ал. 1, при навлизане в зоната на радиочуваемост, преди пристигане, но не по-късно от навлизането в акваторията на пристанището, водачите на кораби и състави, са длъжни да установят радиотелефонна връзка с администрацията на обявения канал за обмяна на информация и получаване на разпореждания;

(3) При наличие на произшествие или повреда, която може да застраши безопасността на престоя сигурността на останалите кораби, водачите на кораби и състави са длъжни да уведомят и предоставят съответна информация на администрацията и следват съответните по-нататъшни разпореждания, съгласно разпоредбите на чл. 363а, ал. 3 от КТК.

Чл. 11. Кораби и състави, които превозват опасни товари или не са почистени след превоз на такива товари, могат да престояват само в акваторията на пристанища, които имат обявени зони за престой на такива кораби и само след като водачите надлежно са известили администрацията за изискваните данни за товарите и корабите.

Чл. 12. За кораби и/или състави: които са застрашени от потъване; на които е възникнал пожар или на които има опасност от възникване на пожар; които превозват опасни товари; предназначени за нарязване; включващи плаващи устройства или плаващи средства или съединения от плаващ материал; които са бракувани; които са без редовни документи; чието придвижване представлява специален превоз по смисъла на чл. 1.21 от Правилника за плаване в българския участък на река Дунав, влизат и престояват в акваторията на пристанище само след получаване на специално разрешение от администрацията, което се издава за всеки отделен случай след преценка на конкретните обстоятелства и предписване на условия за безопасност.

Чл. 13. Водачите на кораби и състави, които имат съмнения за заболяване на лица на борда от инфекциозна болест, са длъжни незабавно да уведомят за това администрацията, преди влизане в акваторията на пристанището и да следват нейните указания.

Чл. 14. Водачите на кораби и състави, могат да поискат оформяне на пристигането и предоставяне на свободна практика, само след като са осигурили надеждно заставане на котва на кораба или на всички кораби от състава.Чл. 15. (1) С изключение на случаите, когато в дадено пристанище не се предлага услугата подменен екипаж по смисъла на чл. 2 от Наредба № 3 за обслужване на безекипажните кораби, или когато моторният кораб сам осигурява безопасния престой на безекипажните съдове от състава си в акваторията на пристанището, безекипажните съдове, които ще бъдат обработвани в пристанището, задължително се предават на подменен екипаж.

(2) На подменен екипаж се предават и безекипажните съдове, които няма да се обработват в пристанището, когато самоходният кораб в състава на който са пристигнали не е в състояние да ги осигури надеждно.

(3) Безекипажен кораб, неприет от подменния екипаж в пристанището, продължава да се счита от администрацията за част от състава на кораба с който е пристигнал и водачът остава отговорен за осигуряване безопасния престой на безекипажния кораб.

Чл. 16. Корабният агент е длъжен навреме да предостави цялата необходима информация свързана с движението и престоя на кораба или корабите от състава, в пристанището и оказва съдействие на водача на кораба, на администрацията и другите служби, участващи в разрешаването на свободната практика.Чл. 17. (1) Оформянето на пристигането и заминаването на корабите се осъществява от администрацията по реда на подаване от агентите на информация за пристигане и заминаване на корабите, с изключение на товарните плаващите по предварително уточнен график и пътнически кораби.

(2) Корабите пътуващи по предварителен график се оформят съгласно графика.Чл. 18. (1) При пристигане водачите на кораби и състави представят оригиналните корабни документи, посочени в Правилника за плаване в българския участък на река Дунав.

(2) Освен документите по ал. 1, водачите на самоходни кораби и състави при пристигане и преди заминаване представят в администрацията надлежно попълнена Обща декларация (General declaration) по образец съгласно Приложение 1.

(3) При отправяне в крайбрежно плаване, общата декларация се заверява от граничните и митническите власти за удостоверяване, че отплаването е съгласувано с тях и че те нямат възражения и претенции към кораба от какъвто и да е характер.

Чл. 19. (1) След получаване на свободна практика, водачите на всички самоходни и несамоходни кораби предават в администрацията оригиналния си документ за право на носенето на национално знаме срещу разписка.

(2) Документът по ал. 1 се получава от водачът или упълномощено от него лице от корабния екипаж, преди отплаване на кораба, след издаване на свидетелство за отплаване и връщане на разписката.

Чл. 20. Преди отплаване, но не по-често от веднъж в денонощието, водачите на кораби и състави сами, или чрез своя агент представят в администрацията писмено искане за издаване на свидетелство за отплаване по образец съгласно Приложение 2. (Свидетелството е документът ФК 07-01Р-02, Ревизия 1/06.03.2006 към процедура по качеството ПК 07-01Р).

Чл. 21. (1) Преди отплаване в задграничен рейс или при промяна в състава на екипажа, всеки водач на кораб плаващ под българско знаме представя за заверка от администрацията актуален екипажен списък по образец съгласно чл. 74, ал. 1 и приложение № 61 на Наредба № 5 за корабните документи, в 3 екземпляра, придружен от заявление за извършване на заверката и документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 на Министерството на транспорта.

(2) На кораб плаващ под чуждо знаме, екипажен списък по ал. 1 се заверява по искане от капитана на кораба.


РАЗДЕЛ IІІ

Радиообмен в пристанищата
Чл. 22. Радиообменът в акваториите на българските пристанища се осъществява при стриктно спазване на разпоредбите на:

- Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (Базел, 2000 г.);

- на Ръководството по радиотелефонна служба на вътрешните водни пътища – Обща част (Будапеща и Страсбург, 2001 г.) и Регионална част (Будапеща, 2002 г.);

- на Основните положения за плаване по река Дунав;

- на Наредба № 14 за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища.

Чл. 23. (1) На каналите за навигационна информация, така както са обявени в Ръководството по радиотелефонна служба на вътрешните водни пътища – Регионална част, се поддържа дежурство от органите на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

(2) На каналите по ал. 1, се поддържа непрекъснато денонощно дежурство в пристанищата Видин, Лом, Оряхово, Сомовит, Никопол, Свищов, Русе и Силистра, а в пристанище Тутракан се поддържа 12-часово дежурство от 07.00 до 19.00 часа.
РАЗДЕЛ IV

Правила за движение и престой в пристанищата
Чл. 24. Маневрите и придвижванията в района на акваторията на пристанището стават след уведомяване на администрацията и получаване на разрешение от нея.

Чл. 25. В акваторията на пристанищата корабите могат да се установяват само в границите на обявените котвени стоянки, на кей или на понтон, като водачите предприемат всички възможни мерки съгласно добрата речна практика, за сигурното и безопасно закотвяне и надеждното обвързване на кораба.

Чл. 26. В акваторията на пристанищата на водачите на кораби и състави се забранява:

1. Влизане, излизане и маневриране в акваторията на пристанищата без разрешение от администрацията;

2. Движение между десния бряг и установените на котва плавателни съдове на котвените стоянки, освен в случаите на извършване на маневра;

3. Разминаване и задминаване на входовете на вътрешните пристанищни басейни;

4. С изключение от водачи на пристанищни маневрени кораби, извършване на маневрена дейност за поставяне и снемане на съдове във вътрешните пристанищни басейни;

5. С изключение от водачите на кораби плаващи под знаме на държава член на Европейския съюз, извършване на маневрена дейност за поставяне и снемане на съдове на външните кейови стени, освен в случаите, когато това е разрешено в съответствие с чл.6, ал. 3 от КТК.

6. Маневриране на несамоходни кораби с рулеви пера с кърмовата част срещу течението;

7. Заставане на борд и маневриране на безекипажни кораби предадени на подменен екипаж, без присъствие и участие на членове от подменния екипаж;

8. Вкарване, изкарване и маневриране кораби превозващи опасни товари в акваторията на пристанищата от моторни кораби не отговарящи на техническите изисквания за провлачване на такива кораби;

9. Работа на винтовете на кораби, застанали на понтон или на кей без разрешение от администрацията;

10. Плаване в условия на ограничена видимост без помощта на радиолокатор;

11. Спускане на корабни лодки или катери без разрешение от администрацията, освен в аварийни случаи за спасяване човек зад борда или на необходимост от неотложна медицинска помощ;

12. Използване на звукови сигнали извън предвидените в Правилника за плаване в българския участък на река Дунав, случаи.

Чл. 27. При движение в акватория на пристанище всички кораби, с изключение на високоскоростните, за избягване на вълнение и разклащане, се движат със скорост, съобразена с конкретните хидрологични условия.Чл. 28 (1) Движещите се по течение кораби са с предимство пред тези, излизащи от вътрешните водни басейни.

(2) Излизащите от вътрешните водни басейни съдове са с предимство пред влизащите.

(3) Корабите, влизащи във вътрешни водни басейни, маневрират без да пречат на транзитно преминаващите и излизащите от вътрешните басейни кораби, както и не създават предпоставки за отнемане на предимство на транзитно преминаващи от кораби маневриращи за излизане от басейна.

Чл. 29. (1) При маневриране на състав от самоходен кораб, водачът на самоходния кораб е водач на целия състав и носи пряка отговорност за безопасното маневриране на състава.

(2) Всички членове на екипажи на корабите от състава изпълняват заповедите на водача на състава в рамките на неговите правомощия.Чл. 30. (1) На външните кейови стени, първият кораб задължително застава на кея на вързала, на носова котва, на кърмова котва или кърмова свая.

(2) Допустимият максимален брой кораби, които могат да се установят на външен кей е съгласно правилата установени за всяко пристанище поотделно.Чл. 31. (1) Във вътрешните пристанищни басейни корабите застават на вързала, като отдаването на котва се допуска само в аварийни ситуации.

(2) Допустимият максимален брой кораби, които могат да се установят на кей във вътрешните басейни е съгласно правилата установени за всяко пристанище поотделно.Чл. 32. (1) Корабите с дължина до 60 м застават на понтоните само на вързала.

(2) Речно-морските корабите и корабите с дължина над 60 метра отдават и придна котва.

(3) Допустимият максимален брой кораби, които могат да се установят на даден понтон е съгласно правилата установени за всяко пристанище поотделно.

Чл. 33. Водачът на всеки заставащ или снемащ се от понтон кораб е длъжен по време на маневра да предприеме всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на останалите кораби, престояващи на понтона, като се съобразява с броя и размерите им, както и с хидрометеорологичната обстановка.

Чл. 34. Пристанищният оператор:

1. осигурява присъствие на свой представител на всяка маневра за заставане или снемане на кораб от работното кейово място;

2. осигурява кей с необходимата дължина за безопасно заставане на кораба, като оставащото разстоянието до корабите от съседните места е не по-малко от 5 метра;

3. предоставя кейово място, с дълбочина превишава очакваното максимално газене на кораба с не по-малко от 20 см;

4. проверява, за изправност на кейовите приспособления за обвързване на корабите и за липса на остатъци от предишни товари;

5. осигурява кейово място, свободно от предмети, които могат да застрашат маневриращите кораби;

6. осигурява необходимия брой брегови моряци за швартови операции на кораба;

7. следи за недопускане на едновременни маневри на съседни кейови места;

8. предварително осигурява преустановяване обработката на кораб, към който ще застане, или от който ще се снеме оперирания кораб;

9. след заставане на кораба на кея осигурява надеждна връзка между кораба и брега, снабдена с леерно ограждение, спасителен кръг и подходящо осветление през нощта, позволяваща безопасно преминаване на хора.Чл. 35. Обработката на кораба може да започне след неговото окончателното установяване и сигурно и безопасно обвързване към брега.

Чл. 36. По време на престой на кейови места, на понтони и на котвени стоянки водачите на кораби и състави са длъжни да осигурят присъствието на борда на екипаж, достатъчен по брой и квалификация за обезпечаване на безопасен престой на кораба, който е в състояние да извършва всякакви маневри при необходимост.

Чл. 37. Обработката на кораб се извършва при строго спазване на инструкцията за товарене и разтоварване на съответния кораб, като отговорното лице е длъжно да следи газенето, крена и диферента и не допуска разлика между дълбочината на кейовото място и текущото максимално газене на кораба по-малка от 20 см, като отчита възможните колебания на речното ниво.

Чл. 38. (1) Корабите, специализираните за определен вид превози, като фериботи, контейнеровози, пътнически кораби, кораби за превоз на опасни товари и др. се обработват само на пригодени за съответния вид превоз, корабни места.

(2) Отклонение от разпоредбата по ал. 1, става с изричното разрешение на администрацията.Чл. 39. Качването и слизането на пътници от корабите става под ръководството и отговорността на водачите на корабите и на определените за тази цел понтони и места.
РАЗДЕЛ V

Правила за използване на маневрените кораби пристанищата
Чл. 40. Пристанищната услуга буксировка (влачене, тласкане или придвижване на борд) се предоставя за извършване:

1. Маневриране на несамоходни съдове от котвена стоянка до кейови места и обратно;

2. Буксировка и поставяне на кей, на понтон или на котва на самоходен кораб, останал без ход.

Чл. 41. (1) Маневреният кораб, предназначен за извършване на услугата по чл. 40, се проектира специално за тази цел и съответно се оборудва за това.

(2) Директорът на дирекция „Морска администрация – Лом” или на дирекция „Морска администрация – Русе” издава разрешение за извършване на маневрена дейност, съобразено с мощността на маневрения кораб и сумарното водоизместването на маневрираните кораби.

(3) Изискванията по ал. 2 за съотношение на мощността на маневрения кораб към сумарното водоизместването на маневрираните кораби съгласно следната таблица:
Мощност

на маневрения кораб (к.с.)Максимално водоизместване

на маневрираните кораби (т)300

до 2000

400

до 3000

600

над 3000


Чл. 42. Маневрирането на несамоходни кораби, превозващи опасни товари, се осъществява от маневрени кораби, притежаващи допуск за тази дейност издаден от съответния директор на дирекция „Морска администрация – Лом” или дирекция „Морска администрация – Русе”.

Чл. 43. Водачът на маневрения кораб е отговорен за безопасното провеждане на маневрата, а водачът и лицата от екипажа на маневрирания екипажен кораб са длъжни да изпълняват указанията му, относно безопасносното провеждане на маневрата.
РАЗДЕЛ V

Правила за използване на котвените стоянки
Чл. 44. Обявени котвени стоянки са тези, публикувани в официалните навигационни издания на Дунавската комисия, или са надлежно оповестени в известия до корабоплавателите и границите им са обозначени със съответни знаци, съгласно ППБУРД.

Чл. 45. (1) Моторните кораби, които влачат, тласкат или придвижват на борд единични кораби или състави, ги установяват на котвени стоянки по предназначение.

(2) Администрацията допуска изключение от правилото по ал. 1, в случай на запълване капацитета на отделна стоянка и указва друго възможно място за заставане.

Чл. 46. (1) На обявените котвени стоянки всеки кораб застава задължително на собствена котва.

(2) Допуска се обвързване на борд на кораб от група кораби без отдаване на котва, ако корабът за който става обвързаването е застанал на собствена котва.

(3) При закотвяне на състав и след разрешение от администрацията се допуска част от съдовете да не отдават котва.

(4) В случай на разрешение по ал. 3, се отдават котви с съответна дължина на котвените вериги, достатъчни да осигурят надежден престой на състава.Чл. 47. (1) На кораб, преминаващ транзитно през акваторията на пристанище, се разрешава престой в обявена котвена стоянка до 12 (дванадесет) часа в случай на необходимост, а в случаи на щормово предупреждение – за срока на действие на предупреждението.

(2) Преди навлизане в района на българско пристанище, водачите на кораби установяват радиотелефонна връзка и уведомяват администрацията за намеренията за престой, за часа и мястото на заставането, причините и времетраенето на престоя, а след приключване на престой, за часа и мястото на заставането, причините и времетраенето на престоя, а след приключване на маневрата установяват повторна радиовръзка за уведомяване на

пътища

маневрата установяват повторна радиовръзка за уведомяване на администрацията за приключване на маневрата.(3) Освен в случаите на обявено щормово предупреждение, след изтичането на 12 (дванадесет) часовия срок, водачът е длъжен да изведе кораба от акваторията на пристанището или изпълнява последващите разпоредби на администрацията.

Чл. 48. (1) За всеки кораб в района на пристанището показването на нощна или дневна сигнализация в съответствие с изискванията на Правилника за плаване в българския участък на река Дунав, е задължително.

(2) Безекипажните съдове, закотвени на обявени котвени стоянки, не показват дневна и нощна сигнализация освен в случаите на необходимост по преценка на администрацията.
Сподели с приятели:
  1   2


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница