Честита Новата 2013 година!страница1/4
Дата20.11.2017
Размер389.44 Kb.
Размер389.44 Kb.
  1   2   3   4

Честита Новата 2013 година!


Happy New Year!

Уважаеми колеги!

В края на всяка година правим преглед на постигнатото. 2012 г. е забележителна за ННТДД. То отбеляза своята 50 годишнина. Благодарение на спонсорите (Trokuttest, АЕЦ „Козлодуй”, НТСМ, ТУ – Варна, Мултитест, IQC и др.) ние успяхме да организираме впечатляващо тържество по време на откриването на Дните на БК 2012 г. в Созопол. Присъствието на много представителни гости, които поднесоха чудесни приветствия и подаръци, показа, че нашето Дружество се ползва и със заслужен авторитет и в чужбина. Тържеството започна с посрещане на знамето на ННТДД, изработено от фирма Мултитест. На заслужили членове на ННТДД бяха връчени новоучредени плакети, за принос в развитието на БК в България.

Като най-значими дейности в Дружеството през 2012 г. трябва да се отбележат:  • организирането на провеждането на Дните на БК 2012 г.,

  • организирането и регистрирането на „Клъстер на БК”,

  • подписване на нови договори за сътрудничество със сродни организации в чужбина,

  • организиране участието на специалисти от България в две национални конференции по БК в Украйна,

  • разширяване обхвата на сертифициране на СЦП КБР чрез включване на термовизионен метод и херметичност.

Учебният център към ИМех – БАН с успех проведе обучение на специалисти от Латвия. Те бяха сертифицирани в СЦП КБР. Учебният център подготви и редица български специалисти за работа в Европа и Африка.

Големите проекти на България АЕЦ „Белене” и Южен поток преминаха през значителни колебания. Днес нашите специалисти са с надежда за участие в контрола на Южен поток които вече започна да се строи в Русия.

Необходимо е да се повиши взискателността към изпълнителите на контрола чрез въвеждането на Европейската система за квалификация на специалистите.

Нека да очакваме по-добри дни през 2013 г. Нека тя да бъде по-благополучна за всички нас.

Нека здравето и творческите успехи да са с нас през 2013 г.

Честита Нова 2013 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ННТДД:
/проф. дтн М. Миховски/

БЮЛЕТИН N 44
1. ВЕСТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕФЕКТОСКОПИЯ

1.1. Заседания на Управителния съвет на ННТДД

1.1.1. На 16.09.2012 г. се проведе заседание на УС на ННТДД на което бяха разгледани следните документи: отчет за провеждане на Дните на БК 2012 г. и на честването на юбилея на Дружеството; отчет за финансовото състояние на ННТДД за 9 месечието на 2012 г.; отчет за работата по проект Shipinspector (последен етап); информация за организиране на клъстер „БК в България”; отчет за работата на секция „Бизнес”; информация за проекти на НТСМ; информация за работата на СЦП КБР.

За експерти на НТСМ бяха издигнати кандидатурите на М. Миховски, Ал. Скордев, Й. Иванова.

Бе възложено на М. Миховски да води разговори с ИМех – БАН да се създаде Национален център по БК с участието на ННТДД, ИМех – БАН и Клъстера по БК.

УС възложи на ръководителите на клонове и комисии на УС до 20.11.2012 г. да подготвят отчети за дейността на структурите които да се включат в Отчета на ННТДД, който ще бъде представен на Общото събрание на Дружеството.

УС възложи на членовете си да подготвят предложения до 30.11.2012 г. за промени в Устава и устройствените документи.

Приета бе информацията за посещение на делегация на ННТДД на конференция по БК в Ялта през м. октомври 2012 г. и за водените разговори с ръководството на УОБК и ТД.


1.1.2. На 04.01.2013 г. се състоя заседание на УС на ННТДД при следния дневен ред: информация за работата на БНАКБ, приемане на отчетите на клоновете за работата им през 2012 г., приемане на бр. 44 на Бюлетина, насрочване на Общо събрание на ННТДД, избор на комисия за проверка на финансовото състояние на Дружеството, приемане на първо съобщение за Дните на БК през 2013 г., информация за организиране на Клъстер по БК. Представени бяха информации за участието на ННТДД в проекти по 7 рамкова програма, за проведената конференция Акустика 2012 г.


Обсъдени бяха организационни въпроси по провеждане на отчетно – изборни събрания в клоновете. Създадена бе комисия за актуализиране на Устава и устройствени документи. Обсъден бе въпроса за отчитане на членския внос от членовете за 2012 г.

1.1.3. На 11.01.2013 г. се състоя заседание на УС на което бяха обсъдени въпроси с организирането и дейността на БНАКБ и приети отчетите на клонове „Бизнес“ и „Югоизточен район“. Дейността на БНАКБ бе представена от председателя на ННТДД М. Миховски и ръководителя на СЦП КБР Ал. Скордев. Бе решено да се проведе среща с ръководството на БНАКБ преди Общото събрание на ННТДД за решаване на организационни въпроси, свързани с дейността му.

С цел постигане на достатъчна информативност за работата на Борда и приложение на стандарт БДС ЕN 4179 се реши да се организира среща със всички сертифицирани в СЦП КБР специалисти от авиацията в началото на м. февруари.

На заседанието бе приет отчета и плана за 2012 г. за работата на секция „Бизнес“ за 2012 г. с пожелание за по-активна дейност през 2013 г. Отчетът ще се публикува в Бюлетина и в отчетния доклад на ННТДД за ОС.

Приета бе информацията за участието на специалисти – дефектоскописти в работата на фирма Габи Шоеф в Израел и благодарността на фирмата за отличните професионални качества на специалистите. Информацията ще се включи в Бюлетина.
1.2. План и бюджет на ННТДД за 2013 г. /проект/

1.2.1. План за работа

  1. Научно-технически прояви

1.1. Дни на БК 2013 г. ХХVІI Международна конференция “Дефектоскопия 2013 и ХХIV Международна младежка школа. - Орг. комитет с председател проф. М. Миховски и акад. Е. Горкунов.

1.2. Практически семинари – Отг. Р. Димитров, Й. Мирчев.

1.3. Национален семинар по контрол и изпитването без разрушаване (заседания при поискване) – Отг. Ал. Алексиев.

1.4. Семинар на секция “Бизнес” – Отг. А. Русев и Р. Димитров.

1.5. Организиране на фирмени семинари – Отг. М. Миховски, Р. Димитров.

1.6. Избор на носител на наградата на името на Сл. Попов – Отг. А. Скордев, Р. Добрев.

1.7. Младежки конкурс за най-добра разработка – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев, Й. Иванова, Р. Добрев.

2. Международна дейност

2.1. Поддържане на договорните взаимоотношения с IСNDT, EFNDT, INDT akademy и дружествата с които ННТДД има подписани договори за сътрудничество – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев.3. Издателска дейност

3.1. Издаване на Бюлетини № 45 и 46 – Отг. М. Миховски, Й. Иванова, И. Маринова, Ал. Скордев.

3.2. Подготовка за издаване на материали на СЦП – Отг. Й. Мирчев.

3.3. Актуализиране на сайта на ННТДД и СЦП КБР – Отг. Й. Мирчев.

3.4. Издаване на докладите, представени на Дните на БК 2013, Й. Иванова.

4. Организационна дейност

4.1. Упълномощаване на експерти на ННТДД – Отг. В. Ничев, М. Миховски.

4.2. Обсъждане в УС на дейността на комисиите – Отг. Й. Мирчев и председателите на комисии.

4.3. Заседания на УС – февруари, април, юни, септември и ноември.

4.4. Заседания на комисиите към УС – Отг. председателите на комисии.

4.5. Организиране на Общо събрание на ННТДД - Отг. Р. Димитров, М. Миховски.

4.6. Обсъждане на участието на представители на ННТДД в ТК към ИА БСА, ДАМС и БИС – Отг. М. Миховски, Р. Димитров, Ал. Скордев.

4.7. Организация на спонсорството на NDT 2013 – Отг. А. Русев, Р. Димитров, Г. Петков, Хр. Чукачев.

4.8. Обсъждане на дейността на клоновете – Отг. Й. Мирчев.

4.9. Обсъждане на дейността на БНАКБ – Отг. Ив. Гайтанджиев.

4.10. Обсъждане на дейността на секция “Бизнес” – Отг. А. Русев, Р. Димитров.

4.11. Обсъждане на дейността на СЦП по КБР - Отг. А. Скордев.

4.12. Обсъждане на дейността на „Клъстер БК - Отг. Ю. Данев

4.13. Приемане на тримесечните финансови отчети на ННТДД - Отг. К. Мавракова, М. Миховски.

4.14. Обсъждане на участието на ННТДД в дейността на НТСМ - Отг. А. Скордев.

4.15. Обсъждане на участието на БНАКБ Европейския авиационен форум - Отг. председателя на БНАКБ.1.2.2. Бюджет на ННТДД за 2013 г.

ПРИХОДИ

СУМА (лв.)

РАЗХОДИ

СУМА (лв.)

Индивидуален чл. Внос

1 000

Бюлетин

1 000

Колективен чл. Внос

3 000

Колективно членство в НТСМ и в EF NDT

1 000

Дни на БК 2012

12 000

Дни на БК 2012

10 000

Семинари

1 000

Семинари

1 000

СЦП по КБР

50 000

СЦП по КБР

48 000

Други дейности

1 000

Други дейности

3 000Остатък

4 000

ВСИЧКО

68 000

ВСИЧКО

68 000


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница