Чл. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, изискванията, реда и критериите по връчване на символите и отличията на Община Сатовча в тържествени случаи и по специални поводи. ЧДата16.11.2017
Размер198.17 Kb.
Размер198.17 Kb.

Н А Р Е Д Б А


ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА САТОВЧА

ГЛАВА ПЪРВА.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, изискванията, реда и критериите по връчване на символите и отличията на Община Сатовча в тържествени случаи и по специални поводи.

Чл. 2. Символите, знаците и отличията, обект на Наредбата, са в йерархична последователност и взаимовръзка.

Чл. 3. Символите на община Сатовча са:

1. Знаме на община Сатовча.

2. Герб на община Сатовча.

3. Ден на община Сатовча.Чл. 4. Знаците на община Сатовча са:

1. Печат на община Сатовча.

2. Церемониална огърлица на Община Сатовча.

3. Ключ на община Сатовча.

4. Почетни книги на Община Сатовча.

Чл. 5. Отличията на община Сатовча са:

1. Звание „Почетен гражданин” на Община Сатовча.

2. Почетен знак на община Сатовча.

3. Почетна значка.

4. Грамота за заслуги към община Сатовча.

Чл. 6. Знамето на община Сатовча, Гербът на община Сатовча, Официалният печат на община Сатовча и Почетните книги на община Сатовча се изработват в единични екземпляри. Те са уникални и се съхраняват от кмета на община Сатовча.

Чл. 7. Удостояването на граждани и организации с отличията на община Сатовча по чл. 5 става с решение на Общински съвет Сатовча взето с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.
ГЛАВА ВТОРА.

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА САТОВЧА


Чл. 8. Знамето на община Сатовча е от първостепенно значение.

Чл. 9. Цветът на знамето е бял, като в центъра е поставен герба на община Сатовча.

Чл. 10. Знамето се изработва като уникат от копринен плат с размери 150 см./90 см., то може да се изработва и в различни размери, в зависимост от мястото на поставяне или условията за носенето му. Дръжката на знамето е обла, изработена от дърво и завършва с конусовиден заострен орнамент. Знамето се прикрепва към дръжката с аналогичен материал и цвят.

Чл. 11. (1) Знамето на община Сатовча е постоянно издигнато.

1.  На входа на Административната сграда на община Сатовча.

2. В залата за провеждане на заседанията на Общински съвет.

3. В кабинета на председателя на Общински съвет.

4. В ритуални зали на община Сатовча заедно с герба и знамето на Република България.

(2) Оригиналът на знамето се съхранява в кабинета на кмета на Общината.

(3) Знамето на община Сатовча може да бъде издигнато и в други населени места на Общината по време:

1. Национален празник на Република България

2.  Празника на Община Сатовча – шести май;

3.  Празници, церемонии и чествания на годишнини от събития с изключителна роля в историята на община Сатовча;

4. Тържествени заседания на Общинския съвет;

5.  Пред общински сгради (кметства, общински училища, детски градини и читалища и други сгради – общинска собственост).Чл. 12. Използването на тиражирани варианти на знамето на община Сатовча, които уронва престижа й, съдържат аморални елементи и др. се санкционира съгласно действащото българско законодателство.

Чл. 13. Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на община Сатовча за политически, религиозни и националистически послания.

Чл. 14. Забранява се използването във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.

Чл. 15. (1) Знамето на община Сатовча не може да се дарява на други населени места в страната и чужбина.

(2) В особени случай, с решение на Общинския съвет, то може да се предоставя за издигане в други населени места в страната и чужбина, но подлежи на връщане след приключване на проявата.Чл. 16. Със заповед на кмета на Общината знамето може да бъде възпроизвеждано в разнообразни сувенирни варианти, флагове, да бъде отпечатвано на хартия, да се увеличава или намаля, като се спазва съотношението на неговите основни елементи.

Чл. 17. Знамето на община Сатовча е йерархично подчинено по смисъл и значение на Националното знаме на Република България.

Чл. 18. Знамето на община Сатовча се патентова в Патентното ведомство на Република България.
ГЛАВА ТРЕТА.

ГЕРБ НА ОБЩИНА САТОВЧА


Чл. 19. Гербът на община Сатовча има формата на триъгълник с овални ъгли. В него са стилизирани три основни символа от характерните особености на общината – най-отпред тютюнев лист, в средата – къща, и най-отзад три бора, на жълт фон. Композицията има цветово изражение – жълто, зелено, червено и кафяво, завършващ в долната си част с името на ОБЩИНА САТОВЧА. Размерът на герба да бъде по български държавен стандарт.

Чл. 20. Гербът присъства като задължителен елемент на знамето на община Сатовча, на Официалния печат на община Сатовча, на Почетния знак на ОБЩИНА Сатовча, на Почетната значка на община Сатовча и Грамотата за заслуги към община Сатовча.

Чл. 21. Гербът на община Сатовча е задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на община Сатовча.

Чл. 22. Гербът на община Сатовча има следната форма:

1. Пластична.

2. Графична – черно -бяла.

3.Графична – цветна.Чл. 23. Гербът на община Сатовча в пластичен вариант се поставя в заседателната зала на Общинския съвет, на фасадата на сградите на Общинска администрация, на фасадите на общинските учебни заведения, културни институции, в ритуални зали на община Сатовча заедно със знамето на община Сатовча и Република България, както и в кабинетите на:

1. Кмета на община Сатовча

2. Председателя на община Сатовча

3. Секретаря на община Сатовча.

4. Заместник-кметове на община Сатовча

5. Кметове на населени места.Чл. 24. Гербът на община Сатовча – в графичен вариант – цветно изображение, се поставя на:

1. Покани за официални събития - чествания, тържествени церемонии, организирани от Общинска администрация и Общински съвет – Сатовча.

2. Официални документи, които се подписват от председателя на Общински съвет и кмета на община Сатовча.

3. Удостоверения за отличия на община Сатовча.

4. Бланки – изходяща кореспонденция на община Сатовча.

5. Върху автомобилен парк собственост на община Сатовча.Чл. 25. Гербът на Община Сатовча в графичен вариант – черно-бяло изображение, се поставя задължително на бланките на община Сатовча и Общински съвет за изходяща кореспонденция.

Чл. 26. Гербът на община Сатовча се поставя и в други случаи за официални и представителни нужди със съгласието на кмета на община Сатовча.

Чл. 27. Гербът на община Сатовча може да се връчва като отличие в три форми:

1. Знак с лента, връчван на удостоените със званието „Почетен гражданин на община Сатовча”

2. Почетен знак на община Сатовча.

3. Почетна значка на община Сатовча.Чл. 28. (1) Гербът на община Сатовча може да се тиражира в различни, в т.ч. сувенирни варианти, отпечатване на хартия, мащабно увеличение и умаление, при спазване на съотношенията между отделните елементи в него, след писменото разрешение на кмета на община Сатовча.

(2) Забранява се използването на Герба и тиражирани негови варианти за политически, религиозни и антибългарски послания.

(3) Забранява се използването на Герба във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.

Чл. 29. Гербът на община Сатовча се патентова в Патентното ведомство на Република България.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

ДЕН НА ОБЩИНА САТОВЧА


Чл. 30. (1)Денят на община Сатовча се отбелязва ежегодно на 6. май.

(2) Промяна на Денят на община Сатовча се определя с местен референдум.

(3) Кметовете на населени места на община Сатовча, могат да определят ден - празник на съответното населено място.

Чл. 31. (1) Празникът - Ден на община Сатовча се организира и провежда от кмета на община Сатовча.

(2) Програмата на празника се утвърждава от кмета на община Сатовча.

Чл. 32. Подготовката и провеждането на Празника на община Сатовча се финансира от:

1. бюджета на община Сатовча

2. спонсорство и реклама

3. други, разрешени от закона източници.

Чл. 33. (1) Проектът за бюджета за организирането и провеждането на Празника на община Сатовча се внасят за утвърждаване с годишния бюджет на община Сатовча.

(2) Проектите за бюджетите за организиране и провеждане на празниците по населени места се внасят за утвърждаване с годишния бюджет на община Сатовча.

Чл. 34. В Деня на Празника на община Сатовча се провежда тържествена сесия на Общински съвет Сатовча, на която се връчват отличията на община Сатовча.

Чл. 35. След тържествената сесия на Общински съвет Сатовча на площада на Сатовча се провежда тържествена церемония, посветена на Деня на Сатовча.

Чл. 36. Във връзка с Деня на Сатовча, както и във връзка с други празници и чествания на годишнини и събития, община Сатовча връчва награди на граждани с принос и заслуга за развитието на община Сатовча.

Чл. 37. Статутът на наградите на община Сатовча се приема от Общински съвет Сатовча, по предложение на кмета на община Сатовча и е неразделна част от настоящата наредба.
ГЛАВА ПЕТА.

ПЕЧАТ НА ОБЩИНА САТОВЧА


Чл. 38. (1) Печатът на община Сатовча е с изображение на герба на общината.

(2) Официалният печат на община Сатовча се съхранява от кмета на общината или изрично упълномощено от него лице.Чл. 39. (1) Печатът на община Сатовча има кръгла форма: в средата е изобразен гербът на община Сатовча, около герба в горната половина на кръга е разположен надпис “Община Сатовча”, а в долната –„Област Благоевград”.

(2) Официалният печат на община Сатовча не се поставя върху документи от административно-правен и частноправен характер. Върху такива документи се поставя обикновения печат.Чл. 40. Печатът на община Сатовча се полага след подписа на кмета на общината и подписа на председателя на Общински съвет върху оригиналите на:

(1) Споразумения, договори за сътрудничество и други официални документи за община Сатовча с дългосрочно значение;

(2) Грамоти, издавани за особени заслуги към община Сатовча;

(3) Удостоверенията за удостояване със званието “Почетен гражданин на община Сатовча”.

(4) Удостоверения за вписване в почетната книга на община Сатовча.

(5) Декларация от името на община Сатовча.

(6) Други документи с представителен за община Сатовча характер или изисквани по закон.
ГЛАВА ШЕСТА.

ЦЕРЕМОНИАЛНА ОГЪРЛИЦА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА
Чл. 41. Церемониалната огърлица на кмета на община Сатовча е символ, който олицетворява местната власт.

Чл. 42. Основен елемент на огърлицата е абревиатура на Националното сдружение на общините в Република България.

Чл. 43. Церемониалната огърлица се връчва на новоизбрания кмет от предишния кмет на Общината.

Чл. 44. Церемониалната огърлица се носи от кмета на общината в следните случаи:

(1) При връчване на почетния знак за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Сатовча”;

(2) При тържествени заседания на Общински съвет – Сатовча.

(3) При особено официални случаи – срещи с представители на международни организации, на други държави и други.


ГЛАВА СЕДМА

КЛЮЧ НА ОБЩИНАТА


Чл. 45. Ключът на община Сатовча е символ, който олицетворява местната власт. Връчва се на новоизбрания кмет от предишния кмет на Общината.

ГЛАВА ОСМА.ПОЧЕТНИ КНИГИ
Чл. 46. (1) Почетните книги на община Сатовча са част от символиката на община Сатовча, която отразява хронологията на съществените и значими приноси и събития на българските и чуждестранни граждани в цялостното развитие на общината.

(2) Почетните книги на община Сатовча са:

1. Книга за почетните граждани на община Сатовча.

2. Книга на носителите на почетен знак на община Сатовча.

3. Книга на удостоените със значка на община Сатовча.

4. Книга на удостоените с грамота за заслуги към община Сатовча.

5. Златна книга на община Сатовча.

Чл. 47. Почетните книги на община Сатовча се изработват в еднакви по формат томове, като всеки том прошнурован и съдържа:

(1) 100 номерирани страници;

(2) На корицата се изобразява гербът на община Сатовча и надпис по ал. 2;

(3) Всеки следващ лист е подплатен с пилюр.Чл. 48. (1) Право на вписване в почетните книги имат удостоените с:

1. званието „Почетен гражданин на община Сатовча”

2. почетен знак

3. почетна значка

4. видни държавни, обществени и стопански дейци, свързали своята дейност в Община Сатовча, с утвърждаване престижа й, пред национални и международни институции и по повод на кръгли годишнини;

5. носителите на грамоти за особени заслуги към община Сатовча;

6. ръководители на чуждестранни делегации, чието посещение е свързано с утвърждаване и популяризиране името на Община Сатовча извън границите на Република България.

(2) В златната книга на община Сатовча се вписват известни личности на община Сатовча и страната с принос към развитието на община Сатовча.Чл. 49. (1) Вписването в почетните книги става при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общински съвет, юбилейни годишни чествания, посрещане на официални делегации и други.

(2) На удостоените с писване в почетните книги се връчва удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на общината и председателя на Общински съвет, подпечатано с официалния печат на община Сатовча.Чл. 50. На удостоения с вписване в съответната Почетната книга се предоставя възможност собственоръчно в нея да изрази отношението си към община Сатовча.

Чл. 51. Почетните книги се съхранява от кмета на община Сатовча или определено от него лице и се публикува в интернет страницата на общината.
ГЛАВА ДЕВЕТА.

ЗВАНИЕ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА САТОВЧА”


Чл. 52. Статут за присъждане на званието „Почетен гражданин на Община Сатовча”.

(1) Изключителен принос и заслуга за развитието на община Сатовча.

(2) Изключителни постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопански, социалния, културния и спортен живот.

(3) Изключителен принос, свързан с популяризирането на община Сатовча.

(4) Дългогодишна общественополезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитие на гражданското общество на община Сатовча.

(5) Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост.

(6) Проявен изключителен героизъм.

Чл. 53. Писмено предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Сатовча” могат да правят:

1. Кмета на Общината;

2. Председателят на Общински съвет;

3. 1/3 от общинските съветници;

4. Обществени и професионални организации и творчески формирования;

5. Инициативни и граждански комитети чрез подписка.Чл. 54. Предложението за удостояване на почетен гражданин се отправя до Общински съвет Сатовча, придружено от:

1. Подробни мотиви

2. Описание на дейността на кандидата и заслугата му към община Сатовча (прилагат се документи).

3. Биография на предлагания кандидат.

4. Писмено съгласие от кандидата или негови наследници.

Чл. 55. Докладът до Общински съвет за вземане на решение за удостояване на почетен гражданин на община Сатовча се подготвя от комисия в състав:

1. Кмета на община Сатовча

2. Председателя на Общински съвет

3. Председатели на постоянните на постоянни комисии към Общински съвет

4. Секретаря на Общината.

Чл. 56. (1) Общинският съвет взема решение с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

(2) Ако не получи подкрепа процедурата може да се повтори след 1 година.Чл. 57. След прието от Общински съвет Сатовча решение за удостояване със званието “Почетен гражданин на община Сатовча”се извършва следното:

(1) На вносителя на предложението и на удостоения се изпращат копия от решението на Общински съвет, покана за връчване на удостоверение за присъдено звание, която покана съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала;

(2)  В Почетната книга на община Сатовча се отбелязват данните на удостоения, адрес, номер на решението на Общински съвет, номер и дата на връчване на удостоверението.

(3) Удостояването със званието „Почетен гражданин” се извършва на официална церемония, която се провежда на тържествена сесия на Общински съвет Сатовча, в Деня на Сатовча или друг ден, определен с решение на Общински съвет.Чл. 58. Връчване на званието “Почетен гражданин на община Сатовча”

(1) На удостоените със званието “Почетен гражданин на Община Сатовча” се издава удостоверение, което съдържа: номер на удостоверението, номер на решението на Общински съвет, повода за удостояване.

(2) Удостоверението се подписва от кмета на Общината и председателя на Общински съвет – Сатовча и се подпечатва с официалния печат на Общината.

(3) Удостояването може да бъде съпроводено и с други форми на обществено признание, а именно:

1.  Почетна значка/Почетен знак на община Сатовча

2 . Копия от произведения на изкуството (дърворезба, сувенири и пр.);

3 . Парична или друга награда, след решение на Общински съвет Сатовча.

(4). Удостоените със званието “Почетен гражданин на община Сатовча” се вписват в “Книга за почетните граждани на община Сатовча”, при съблюдаване на чл. 50 и чл. 51 от настоящата Наредба.

(5) Тържественото обявяване и връчване на удостоверението по ал. 1 се извършва в тържествена обстановка (ритуална зала, читалище или приготвено за целта помещение), в присъствието на вносителя на предложението, кмета на Общината, Общински съвет – Сатовча, близки на удостоения, представители на медиите и други.

(6) Ритуалът по смисъла на ал. 5 може да се проведе и на други подходящи места, както и при тържествени прояви.

(7) Почетният знак с лента и документът за званието Почетен гражданин се връчват от председателя на Общински съвет.

(8) Почетните знаци с лента са номерирани и се съхраняват от председателя на Общински съвет Сатовча.Чл. 59. Носителите на званието “Почетен гражданин на община Сатовча” имат право:

(1) Да бъдат включвани в състава на представителни делегации в страната и чужбина;

(2) Да участват в работни срещи на общинското ръководство и Общински съвет по важни въпроси, свързани с професионалните им компетенции и обществени позиции, както и в чествания и празници, организирани в община Сатовча;

(3) Да пътуват безплатно с общински транспорт на територията на община Сатовча

(4) Общинска администрация Сатовча поддържа връзка с почетните граждани, кани ги на тържества, отправя им поздравления по повод лични празници и юбилейни годишнини, организира с тях срещи, полага грижи за паметните им плочи.

(5) Званието „Почетен гражданин” може да се присъжда и посмъртно.Чл. 60. Общинският съвет – Сатовча със свое решение може да отнеме званието “Почетен гражданин на община Сатовча” на лица, които:

(1) След удостояването им са осъдени с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

(2) След доказани свои действия, обръщения или послания, които петнят доброто име или уронват престижа на общината и на Република България;

(3)  Писмено са заявили това свое желание.

(4) Решението за отнемане на званието се приема от Общинския съвет с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници

(5) Лишените от званието „Почетен гражданин” са длъжни да върнат почетния знак с лента и удостоверението в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от званието.Чл. 61. При загубване или унижаване на удостоверението по независещи от притежателя причини, се издава дубликат, след подадено писмено заявление до Общински съвет Сатовча.
ГЛАВА ДЕСЕТА.

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА САТОВЧА


Чл. 62. Почетният знак на община Сатовча е метално изображение на герба на Община Сатовча, прикачено към трикольора на Република България, поставено в кутия, което се връчва на удостоените със званието “Почетен гражданин на община Сатовча”.

Чл. 63. (1) Почетният знак се присъжда на:

1. български и чуждестранни граждани

2. общински съветници

3. общински служители

които имат значителен принос в развитието на Общината и заслуга към нейните граждани.

(2) Почетният знак може да се връчва и като колективно отличие.

(3) Почетният знак се връчва на всички кметове на населени места в община Сатовча.

Чл. 64. Мотиви за отличие са:

(1) Изключителен принос и заслуга за развитието на община Сатовча.

(2). Изключителни постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанския, социалния, културния и спортния живот.

(3) Изключителен принос, свързан с популяризирането на община Сатовча.

(4) Дългогодишна общественополезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитие на гражданското общество на община Сатовча.

(5) Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост.

(6) Проявен изключителен героизъм.

Чл. 65. Писмени предложения за присъждане на почетен знак могат да правят:

1. Кмета на Общината

2. Председателят на Общински съвет

3. 1/3 от общинските съветници

4. Обществени и професионални организации и творчески формирования

5. Инициативни и граждански комитети чрез подписка.Чл. 66. Предложенията се отправят до Общинския съвет и трябва да бъдат придружени с:

1. Подробни мотиви

2. Описание на дейността на кандидата и заслугата му към община Сатовча (прилагат се документи).

3. Биография на предлагания кандидат

4. Писмено съгласие от кандидата.

Чл. 67. Докладът до Общински съвет Сатовча за присъждане на почетен знак на община Сатовча на общински съветници се изготвя от председателя на Общински съвет.

Чл. 68. (1) Общинският съвет взема решение с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

(2) Ако не получи подкрепа процедурата може да се повтори след 1 година.Чл. 69. (1) След вземане на решение за присъждане на почетен знак на община Сатовча на удостоения се изпраща копие от решението и покана, която съдържа дата, час и място на провеждане на ритуала за връчването на почетния знак.

(2) Почетният знак може да бъде придружаван и от грамота за заслуги към община Сатовча.Чл. 70. (1) Връчването на почетният знак се извършва от председателя на Общински съвет на официална церемония, която се провежда на тържествена сесия на Общински съвет в Деня на Сатовча или в друг ден, определен с решение на Общинския съвет.

(2) Вписва се в книгата.

(3) Почетните знаци са номерирани и се съхраняват от председателя на Общински съвет.

(4) Почетният знак може да се присъжда и посмъртно.Чл. 71. Общинският съвет Сатовча със свое решение може да отнеме „Почетния знак”, когато са налице изискванията на чл. 60 от Наредбата.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА.

ПОЧЕТНА ЗНАЧКА


Чл. 72. Почетната значка на община Сатовча има овална форма. Тя включва в елементите си герба на Общината, обграден от пшенични класове.

Чл. 73. Значката на община Сатовча се връчва на:

1. Кмета на община Сатовча

2. Общински съветници

3. Кметове на населени места

4. Заместник-кметове на община Сатовча

5. Секретаря на община СатовчаЧл. 74. Значката на общината се носи при изпълнение на служебните задължения, национален празник, официални празници, Празник на община Сатовча и други.

Чл. 75. По предложение на кмета на Общината и на председателя на Общински съвет със значка на община Сатовча се отличават:

(1) Изключителен принос и заслуга за развитието на община Сатовча.

(2) Изключителни постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанския, социалния, културния и спортния живот.

(3) Изключителен принос, свързан с популяризирането на община Сатовча.

(4) Дългогодишна общественополезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитие на гражданското общество на община Сатовча.

(5) Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост.

(6) Проявен изключителен героизъм.

Чл. 76. Значката на Общината се присъжда с решение на Общинския съвет, взето с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници

Чл. 77. Значката на общината се връчва при подходящи поводи, тържествени заседания на Общинския съвет Сатовча и други.

Чл. 78. На наградените се връчва удостоверение по специално изготвен образец, подписан от кмета на община и председателя на Общински съвет, подпечатано с официалния печат на община Сатовча.

Чл. 79. В книгата на удостоените със значката на общината се отбелязват трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, номер на решение на Общинския съвет и дата на връчване.

Чл. 80. Значката на кмета на общината и общинските съветници се връчва от председателя на Общински съвет.

Чл. 81. Значката на председателя се връчва от най-възрастния общински съветник.

Чл. 82. Значката на общината извън лицата по чл. 80 и 81 се връчва от кмета на общината.

Чл. 83. Значката може да се връчва посмъртно.

Чл. 84. Като знак със сувенирен и рекламен характер, по утвърден от кмета на общината образец и негова заповед, може да се връчва на участници във форуми с местен и национален характер, да се разпространява и продава в подходящи за целта обекти.

Чл. 85. Значката на Сатовча се патентова от Патентното ведомство на Република Българя.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА.

ГРАМОТА ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА САТОВЧА
Чл. 86. Грамотата е официален документ, който се издава от община Сатовча и се връчва на български и чуждестранни граждани:

(1)  Дейци на науката, с принос в развитието към Общината;

(2)  Автори на литературни, художествени, музикални и други творби, посветени на община Сатовча, както и с определен принос в развитието и обогатяването културата на Общината;

(3) Спортисти и спортни деятели с изключителни достижения в прослава на Общината;

(4) На проявили героизъм и жертвоготовност за спасяване на човешки живот, при отстраняване на аварии и катаклизми, за предотвратяване на престъпления и пр.;

(5) На дарители на населените места на територията на община Сатовча и обществени институции;

(6)  Други подходящи поводи, невписани в Наредбата.

Чл. 87. В грамотата се отбелязват освен трите имена на удостоения и повода или заслугата, за която му се присъжда.

Чл. 88. Инициатива за връчване на грамотата за заслуги към общината имат:

1. Кмета на общината

2. Общински съветници

3. Кметове на населени места

4. Неправителствени организации

5. Обществени институции

5. Директори на културни институции, детски градини, детски ясли и читалища и други.

Чл. 89. Удостояването с грамота за заслуги към община Сатовча се извършва с:

1. заповед на кмета на община Сатовча

2. с решение на Общинския съвет

3. тържествено

4. се вписва в книгата за заслуги към община Сатовча.
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА.

Заключителни разпоредби


  § 1. Настоящата наредба е изготвена и приета във връзка с чл. 16, чл. 21, ал. 1 т. 21 и т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 2 от същия закон.

§ 2. Текстовете в Наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.  

§ 3. Изменения и допълнения в Наредбата могат да се правят с решение на Общински съвет.  

§ 4. За неуредени с настоящата Наредба въпроси, Общинският съвет приема отделни решения.

§ 5. Наредбата е приета на заседание Общински съвет Сатовча, проведено на 30 октомври 2014 година, с решение №518 и влиза в сила от 30 октомври 2014 година.

§ 6. Кметът на община се задължава в шестмесечен срок да изпълни необходимите изисквания на наредбата.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница