Чрез г-н михаил миков председател на 42-то народно събрание наДата16.11.2017
Размер40.75 Kb.
Размер40.75 Kb.


Изх. №………….………….


Дата ………..………………
ЧРЕЗ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 42-ТО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ДО

Г-Н АНДОН АНДОНОВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТ ПГ НА ПП ГЕРБ
На Ваш Изх. № 454-06-270

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Сертифициране и нотифициране на „ЕСО“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДОНОВ,
Във връзка с Вашия въпрос относно достатъчната финансова обезпеченост на „Електроенергийния системен оператор“ („ЕСО“ ЕАД), като условие за сертифициране и нотифициране на дружеството като „независими преносен оператор“ и относно направени разчети за получаване на неправомерна печалба от износителите на електроенергия, от разликата от 5,56 лв./MWh, представям на Вашето внимание следната информация:

На 04 февруари 2014 г. завърши процесът на разделяне на „НЕК“ ЕАД и „ЕСО“ ЕАД, съгласно изискванията на Директива 2009/72/ЕО, като всички активи, свързани с осъществяването на лицензионната дейност „пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа", преминаха в състава на „Електроенергийния системен оператор" ЕАД. С приключване процеса на отделяне на активите, „ЕСО“ ЕАД е предприел необходимите действия за изпълнение на изискванията за сертифициране и нотифициране на дружество, като независим преносен оператор. Процедурата по сертифициране е свързана с изискването на директивата на Европейския съюз за осигуряване на прозрачен и недискриминационен достъп до електропреносната мрежа на всички участници на пазара.

В изпълнение на условията за независимост на оператора на електропреносната мрежа е и изискването за постигната финансова обезпеченост и независимост на дружеството. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че дейността „пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа", съгласно действащата законова и подзаконова нормативна база на Република България се извършва в условията на лицензионен режим и регулаторна рамка, определяна от независимия регулаторен орган в лицето на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Предвид това необходимите приходи на „ЕСО“ ЕАД за осъществяване на дейността по пренос на електрическа енергия се утвърждават от ДКЕВР в цената за пренос на дружеството. На база на така определената и утвърдена финансова рамка, дружеството осъществява своята лицензионна дейност и е предприело необходимите действия по процеса на сертифицирането му, като независим преносен оператор.

В тази връзка основната част от документите по смисъла на чл. 98 от Наредба № 3/ 21.03.2013 г., регламентираща лицензиране на дейностите в енергетиката, са подготвени, респективно налични. Към момента се осъществява актуализиране са финансово - счетоводните разчети, респективно дългосрочната бизнес-програма на „ЕСО" ЕАД, които са свързани със счетоводния баланс на дружеството. В окончателен вариант тези основни документи ще бъдат изготвени след утвърждаване на разделителен баланс на „НЕК" ЕАД, включващ заключителен баланс за дейността пренос, който да послужи за встъпителен на „ЕСО" ЕАД към 04.02.2014 г., датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Преди окончателното приключване на процеса по разделя на активите на „НЕК“ ЕАД и „ЕСО“ ЕАД не бих искал да коментирам коректността на цифрите, посочени в преамбюла на Вашия въпрос. В случая трябва да бъде отчетено, че съгласно действащия Закон за енергетиката, ДКЕВР е независим регулаторен орган, който сам определя методологията, на базата на действащата регулаторна рамка, за степента на финансова обезпеченост на дружествата, във връзка с издаването на лицензии.

По отношение на направените разчети за получаване на печалба от 30-35 млн. лв. всеки месец от износителите на електрическа енергия, която се натрупва от разликата от 5,56 лв./MВтч, поради отпадане на тези разходи, които са предвидени в техните договори, бих искал да направя следните разяснения:

С Решение № Ц - 43/30.12.2013 г. на ДКЕВР за изменение на цени в сектор „Електроенергетика" и „Топлоенергетика" е намалена цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа от 9,71 лв./МВтч на 4,15 лв./МВтч, считано от 01.01.2014 г. Финансовият ефект от намалението на цените за мрежови услуги през електропреносната мрежа, които участват във формирането на крайната цена на електрическата енергия на свободния пазар, е намаление на разходите за енергия на консуматорите и увеличение на маржа на търговците, в т.ч. износителите на електрическа енергия. С цел отразяване на това обстоятелство и вземайки предвид, че основните производители на електрическа енергия, които осигуряват потреблението на свободния пазар на електрическа енергия в Република България, както и за износ, са в холдинговата структура на БЕХ ЕАД, със свое решение Съветът на директорите на БЕХ ЕАД е указал на дъщерните дружества да предоговорят условията по съществуващите двустранни договори с търговски контрагенти, като отразят намалената мрежова услуга с горецитираното решение на ДКЕВР. В резултат на решението на СД на БЕХ ЕАД, дружествата са предприели действия за предоговаряне на условията по съществуващите двустранни договори и в частност ценовите условия.

В тази връзка са предприети необходимите действия за защита на финансовите интереси на всички дружества в холдинговата структура на БЕХ ЕАД, производители на електрическа енергия, в резултат на променените ценови условия с решението на ДКЕВР.


С уважение,


ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

Министър на икономиката и енергетиката

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8

Тел: +3592 940 7001

Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70

e-mail: e-docs@mee.government.bg
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница