Д е к л а р а ц и я за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗопДата17.11.2017
Размер19.03 Kb.
Размер19.03 Kb.

Образец № 9


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП
Долуподписаният /ата/: ................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., в качеството си на .................................................................,(длъжност)

на участник .................................................................ЕИК..........................................(наименование на участника)

в процедура публично състезание по ЗОП с предмет:

Предоставяне под наем на техника за нуждите на община Велинград по обособени позиции”

Обособена позиция №1: Предоставяне под наем на автовишка за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №2: Предоставяне под наем на валяк за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №3: Предоставяне под наем на челен товарач за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №4: Предоставяне под наем на багер товарач за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №5: Предоставяне под наем на колесен багер за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №6: Предоставяне под наем на верижен трактор за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №7: Предоставяне под наем на верижен трактор за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №8: Предоставяне под наем на товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №9: Предоставяне под наем на товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №10: Предоставяне под наем на композиция влекач с гондола за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №11: Предоставяне под наем на фугорез за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №12: Предоставяне под наем на товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №13: Предоставяне под наем на комбиниран багер за нуждите на община Велинград.

по Обособена позиция …………………….,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1.Аз лично не съм свързано лице с други участници в настоящата процедура.

(за участници физически лица)

2.Аз лично и като едноличен търговец не съм свързано лице с други участници в настоящата процедура.(за участници еднолични търговци)

3.Представляваният от мен участник не е свързано лице с други участници в настоящата процедура.(за всички останали участници)

/*ненужното се зачерква/
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .............................. Декларатор: ................................

/подпис и печат/

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница