Дидактический материал даргинского языка для учащихся 5 класса хiянчи №1страница1/10
Дата17.11.2017
Размер1.73 Mb.
Размер1.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА

ХIянчи № 1. Скобкабазир гибти существительноеби г1яг1нити падежуназир кадалтес; падежла ахирти дурес:

а) хабар (игит), жуз (юлдаш), кагъар (узи), жуз (Батир) ва ц.

б) бедес (узи), х1ериэс (шагьар, ши), дуц1ухъес (дубурти) ва ц.

ХIянчи № 2. Скобкабазир гибти дугьби-существительноеби предложениебази далдикахъили лук1ес, дугьби-ургабси бархбас кабизахъес, существительноебала ахирти белгидарес: Дурх1ни к1ел барх1и (поход) калун. Савли илди (ши) дурабухъун. Илди (автобус) кабиили арбякьун. Дурх1ни (авлахъ) бахъх1и бузули калун. Барх1ехъ илди (ши) чарбухъун.

ХIянчи № 3. Предложениелизирад дугьбала цалабикуни черделк1ес.

Илала садерхурти вяхла лишанти ряхятлири, кункси чарх гянайчи декли чекабаилри.ХIянчи № 4. Гибси девличи чедедибти дугьби дургес.

Кумекбирес чис? (неш, рузи, узи, унра, хала неш); селичибли? (насих1ят), селизиб? (бузери); бухес се? кьац1, чис? (неш).ХIянчи № 5.Гибти дугьбазирад дугьбала цалабикуни дарес.

Дубура, дубурлиу, дубурличи, дубурличибях1, дубурличиб, дубурличибад. Масала: ахъси дубура.

Дурх1нас ишдигъунти х1янчурби гьаладихьес вирар:

ХIянчи № 1.Суратла чебкад х1янчи барес.

Суалти кадатес иш чи сая? Иш чи сари? Ишди чихъалив? Иш се саби? ибти суалтас жавабти т1алабдарес; гьала-гьала учительла кумекличирли суратуни х1ердарес; урк1иличир гибти жавабти к1инайс доскаличи ва тетрадунази делк1ес.ХIянчи № 2. Пикридарес ва кьукьнадли делк1ес сек1улти чедиахъути дугьби: палтар, т1алх1яна, хъа ваях1; сек1ултала лишанти чедиахъути: ранг, т1яг1ям, хала-бишт1адеш ва ц.

ХIянчи № 3. Мяг1на х1ясибли далдиркути ва чули сек1улти, лишанти, баркьудлуми иргъахъути дугьби чедалтули предложениеби черделк1ес.

ХIянчи № 4.

Текстлизир къаршидиркути дугьби чула мяг1на ва суалти х1ясибли урк1иличир арзес (разбор барес); г1ур илди ишгъуна схема х1ясибли белк1личилра арзес.

Сек1ултала уми: дубура, бекI, юрт, заб, зак, ванза…

Лишантала уми: назикси, гьарахъси, мурхьси, бишт1аси, гьарзаси…

Баркьудила уми: багьур, аргъиб, касиб, буциб…

ХIянчи № 5.

Ишди дугьбачил предложениеби пикридарес.

Гибси девличи тухумти дугьби урк1иличир пикридарес ва чиди журала сарил белгидарес, масала, кам-камси, камли, камбиэс; чярт-чяртси, чяртли, чяртбиэс ва ц.

Лерилра ишди дугьби тетрадунази делк1ахъес.

Лерилра илди темаби делч1ахъи г1ергъи учительлис чебиркур дурх1ни тянишбарес гъайла бут1начил: существительное, прилагательное, глагол. Ишаб илдази аргъахъес чебиркур сек1ултала уми иргъахъути дугьбас существительноеби, сек1ултала лишанти иргъахъути дугьбас прилагательноеби, сек1ултала баркьуди иргъахъути дугьбас глаголти или бик1ниличила. Гьала - гьала дурх1ни тянишбиру лерилра (х1ябалра) гъайла бут1начил. Г1ур гьарил гъайла бут1а дек1ар-дек1арли г1яг1ниси кьадарла мурхьдешличил II - III - IV - V классуназиб буч1ахъу.

ХIянчи № 1. Точкабала мерличи скобкализибад касили, мяг1на х1ясибли балбиркуси дев белк1ес.

Х1ебла … барх1и ( ванаси, бамкьурси, буг1ярси) ва ц.ХIянчи № 2. Скобкабазир гибти существительноеби чучил далдиркути прилагательноебачил делк1ес.

Хумарси, бамкьурси (бях1, аргъ).

Ухънакаибси, буркьа (адам, юрт) ва ц.

ХIянчи № 3. Ишди буралаби черделк1ес ва къаршити мяг1нубала дег1ти дугьби уди тугъаэс.

Палтар сагаси г1ях1си бирар, гьалмагъ – уркьа.

Велкъунси узили гушси узи х1ела.

ХIянчи № 4.Цаибил тахтализир гибти дугьбачи к1иибил тахтализирад къаршити мяг1нубала дег1ти дугьби далдушили делк1ес.

ахъси шаласи

кьиркьир бярг1ибси

ц1ябси муриси

ванаси сахаватси

кункси г1яшси

кьут1кьуси дек1си

« Девла цалабик» грамматикалашлти баянти тикрардарни ишкьяйда дураберк1ес вирар:

Учительли дурх1нас гьалабихьес хайрибирар ишгъуна девла цах1набиклис анализ бируси таблица:


Дев

Девла бутIни

приставка

хIячи

суффикс

ахир

Дурх1нала гьала т1ашбатес ишгъуна суал балуй шайчибси кьани чум бут1аличи бурт1у или. Илх1ели илдани авал бут1аличи бурт1ниличила буру, сенах1енну нушани делч1унти авал бут1а сари (приставка, х1ячи, суффикс, ахир);

дурх1нази чула тетрадунази гьаб-г1еридеш бих1ули, балуй шайчибси кьанилизир девлизир дашути авалра бут1а х1ясибли авал дишт1ати кьани дарахъес;

учительлис чебиркур чула цах1набик х1ясибли разбор барахъес чумал дев гьаладихьес. Буч1антас илди гьала-гьала алгъай кьанилизи делк1ахъес, г1ур чула-чузи балуй шайчирти кьунбази кадерхахъес;

учительлис чебиркур х1янчи ахтардибарес, дурх1нани илди дархьли дек1ардарилил;

дурх1нани девла гьарил бут1ала определение (правило) ахтардибарнира г1ях1си саби. Х1ебалули биалли, ил гьанбикахъес ва белч1ахъес чебиркур.

Илкьяйда гьанбикахъес царка ва учидяхъ дугьбала ургабси дек1ардеш, ил багьандан ишдигъунти х1янчурби гьаладихьес чебиркур:

гьанбикахъес девла цалабикличила, учидяхъ дугьби лук1нила тях1яр – кьяйдаличила;

сегъуна - биалра х1янчи гьалабихьес: балуй шайчи царка, алгъай шайчи учидяхъ дугьби черделк1ахъес;

царка дугьбазирад учидяхъ дугьби дарес, Масала: къиян, жапа ( къиян- жапа) узи, рузи, (узи – рузи), гъай, мез, ( гъай - мез), к1ел, х1ябал (к1ел- х1ябал);

текст гьалабихьес, илизирти учидяхъ дугьби чум тях1ярли делк1ил, якьинбарахъес ва ц.;

Гъайла бут1ни: существительное, прилагательное ва царх1илти гъайла бут1начила, илкьяйда предложениеличила, ишкьяйда гьанбикахъес вирар:

Суратличи х1ербик1ахъули яра дуц1румла каникультала замана чули чебаибсиличила (х1ерк1личиб, огородличиб, вац1ализиб, дубурличиб ва ц. хабар цалабяхъяхъес. Илгъуна хабарлизир, шакдешагарли, къаршидиркур суал, вяв, хабар, амрула предложениеби. Илди предложениебазирад чумал предложение касили, илизир даргахъес бек1 членти: подлежащее, сказуемое, объект, илкьяйда урга даражала члентира. Суалти х1ясибли, цацадех1 гъайла бут1ни дек1ардирахъес. Гьанбикахъес, существительноела мяг1на, суал, жинс, кьадар, луг1и, падежуначила ва предложениелизиб илала бузахъуси х1янчиличила, илкьяйда прилагательноела мяг1наличила, илала лишантачила, суалтачила, журабачила ва предложениелизиб бузахъуси х1янчиличила. Илди гъайла бут1нала мяг1налашалти са грамматикалашалти лишанти белгидирахъес.

Учительли доска кIел столбикличи бутIес вирар. Цаибил столбиклизи делкIес цаладяхъниличилти дугьбала цалабикуни, кIиибиллизи биалли – чедедниличилти дугьбала цалабикуни. Масала:

БецI ва мукьара Бухъна уна

Гурда ва бецI Мурхь къада

Батирра Хидирра Сахават адам

ЦIакьси бугIярдеш Вана ниъ

Ишаб учительлис чебиркур ярга хIясибли дурхIни доскаличи кабацIахъес ва цаибил дурхIялизи хъарбарес, цаибил столбиклизирти дугьбала цалабикуни делчIахъес ва мухIлила гъайличил баяндарахъес. – Цаибил столбиклизирти цаладяхъниличил каргьурти дугьбала цалабикуни сари, илди цаладикили сари сари-ургар цугти, цаличи ца хъархIехъибти компонентуназирад, сарира цахIнадирхъути союзунани цализи ца дигьунти, – жаваб гес чебиркур дурхIяли. КIиэсил дурхIяличи хъарбарес, кIиибил столбиклизирти дугьбала цалабикуни делчIахъес ва мухIлила гъайличил баяндарахъес. – КIиэсил столбиклизирти чедедниличил каргьурти дугьбала цалабикуни сари, илди цаладикили сари бекI дугьбазирадра чебедиб дугьбазирадра. БекI девличибад чебедиб девличи суал кабалтуси саби; чебедиб девли бекI дев баянбирули саби ва бекI девличибад кабатурси суайс жаваб лугули саби или, – жаваб гес чебиркур дурхIяли, илкьяйда бекI дугьби тугъаили декIардаресра чебиркур.

Чула структура хIясибли, – даимбарес чебиркур учительлис, – дугьбала цалабикуни дирни царкаби ва т1интIти. Царка дугьбала цалабик саби кIел девлизибадцун бетаурси дугьбала цалабик: цIябси дуги, сахаватси юлдаш, хала нешлис кумекбарес ва ц. ТIинтIси дугьбала цалабик саби кIиличир имцIати дугьбазибад бетаурси дугьбала цалабик: дила ахIери ВатIан, лергIер жагаси рурси, дебали зумаси вацIа.

Дугьбала цалабикуназир ва предложениебазир дугьби сари-ургар дархдалсни.

Дарган мезлизир дугьбала цалабик ва предложение алкIахъути дугьби – ургаб авал журала бархбас леб: Балбикни, бузахъни, бархбикни ва координация. Илдазирад балбикни, бузахъни, координация грамматикалашалти бархбасуни сари, балбикни биалли – мягIналашалси.

Балбикни дугьбала цалабикунала ва предложениебала дахъалгъунти журабазиб къаршибиркур.

Масала: 1) Дугьбала цалабикуназиб.

Ил секIал белгибарес багьандан, учительли ца дурхIя доскаличи кацIахъили ишдигъунти дугьбала цалабикуни делкIахъес чебиркур: виштIаси урши, биштIати рурсби, халаси юрт, халати юртани, зумаси вацIа, зумати вацIурби.

Ишаб учительли гьарбаэс чебиркур, икIди дугьбала цалабикуназир чедедиб дугьби чидни сарил ва чула бекI дугьбачил илди селизир далдикилил? – ИкIди мисалтазирадти чедедиб дугьби сари: виштIаси, биштIати, халаси, халати, зумаси, зумати. – ИкIди чедебиб дугьби бекI дугьбачил кьадарлизир ва грамм. класслизир (жинслизир) далдикили сари, – жаваб гес чебиркур дурхIяли.

2)Чеббурхуси глагол предложениелизиб сказуемое биубли башар: «Ну учIулра. ХIу учIулри. Ит учIули сай. Ну вакIилра. ХIу вакIилри. Ит вакIили сай. Ишди мисалтазиб чебаэс вирар бяхIлизир, гр. класслизир (жинслизир, кьадарлизир) предложениебала бекI членти дарсур далдикили сари.

Балбикни бархбасличила дарсличир дурхIнани аргъахъибти баянти кагахъес ва мурхьдиахъес багьандан, классла гьала гьаладихьес чебиркур ишдигъунти хIянчурби.

ХIянчи № 1. Сари-ургар далдикибти дугьби даргес ва черделкIес. Илди селизир далдикили, илди лерти дугьбала цалабикунала ва предложениебала каргьни сегъуна сабил, бурес. (Учительлис иш условия хIясибли, дурхIнас хIянчи гьалабигьес).

Бузахъни

Дугьбала цалабиклизибси дугьби – ургабси бархбасла кIиэсил жура саби бузахъни.

Учительли бузахънилис ишгъуна определение бедес вирар:

Бузахъни или бикIар бекI девли чебедиб дев чиди-биалра ца белгиси падежлизиб тIалаббарили бетаурси дугьбала бархбаслис. Масала, доскаличи ишгъунти предложениеби делкIес: Нуни рузис жуз (чис) бедира. Нуни юлдашличи (чичи) кагъар белкIунра. Нуни юлдашличибад (чичибад) кагъар касира.

Ца дурхIя доскаличи кацIахъили, иличи хъарбарес предложениеби саркъахъили делчIахъес, илдазирти чедедиб дугьби даргахъес ва илди чидилти падежуназир дакIилил дурахъес. – Цаибил предложениелизиб чебедиб дев саби рузис, ил бакили саби лугу падежлизиб; кIиэсил предложениелизиб чебедиб дев саби юлдашличи, ил бакIили саби гъамдешла падежлизиб; хIябъэсил предложениелизиб чебедиб дев саби юлдашличибад, ил бакIили саби декIарбикла падежлизиб, – жаваб луга дурхIяли.

Бузахънилизиб бекI девла форма барсбарили хьалли, чебедиб девла падежла форма барсхIебирар. Масала: Батирайла далуйти, Батирайла далуйтани, Батирайла далуйтачила ва ц.

«Бузахънили саби чебедибси дев баркьудиличил секьяйда бархбасил чебиахъу. Сунени цархIил дев бузахъуси бекI дев глаголли яра илала формали биубли башар» (М. -Ш. А. ГIисаев).

Бузахънила бархбасличил дашар ишдигъунти чебедниличилти дугьбала цалабикунала жураби, цуг.:

а) бекI дев «существительное» + чебедиб дев «существительное ургIебси падежлизиб», цуг.: белчIудиличи гъира ва (бекI дев бакIес бирар чиди-дигара падежла формализиб), ил дигахъуси саби белчIудила гъирализибад ва ц.

б) бек1 дев «прилагательное» + чебедиб дев у «имя» ургIебси падежлизиб, цуг.: вац1ализи гъамси, вац1ализибад гьарахъси ва ц.

в) бекI дев числительное + чебедиб дев у «имя» ургIебси падежлизиб, цуг.: нушазивад ца, хIушазивад цаэсил, верхIлизирад хIябал, гъамтазивад ца ва ц.г) бекI дев послелог + чебедиб дев у «имя» ургIебси падежлизиб, цуг.: школала гьалаб, анхъла бухIнаб, шила дура ва ц. (М.С.М. Дарган мез, М., 2002г.).

Учительлис чебиркур, яргали дурхIни доскаличи кабацIахъес, предложениеби делчIахъес ва илдазирти дугьбала цалабикуназирти бекI дугьби чидилтил, чедедиб дугьби чидилтил, чедедиб дугьби сегъунти падежуназир дакIилил, дурахъес.

Илала г1ергъи бузахънила бархбасличила дур1нани се аргъилил белгибарес багьандан, чула-чузи (самостоятельно) барахъес ишгъуна х1янчи:

ХIянчи №1. Бузахънила бархбас лебти дугьбала цалабикуни даргес, бекI ва чебедиб дев баяндарес. Бузахънила жура белгибарес:


 1. Замана аркьулри, янилис гIергъи хIеб дашулри, неш ребкIибси бархIи гьарахъли гIелаб кавлулри. 2) Магьди сунела нешличил варх магьилизив хIерирулри. 3) Илини итис паргъатдеш лугули ахIенри. 4) Нура рузбира дахъхIи илис гIеларад хIердикIули калунра ва ц.

ХIянчи № 2. Текстлизир бузахънила бархбасличил делшунти дугьбала цалабикуни даргес ва баяндарес. Чедедиб дугьби чиди падежлизир гилил белгидарес, бекI дев сели аргъахъилил, бурес.

 1. Уршиличи нешла уркIецIидухъун, илини ил сайцун ватес хIериуб. 2) Неш азгъин уршилис гIергъи аррякьун. 3) Аллагьличи къакъ- марирхъудну, хIела някъбачи хъаряхъи (бурала) ва ц.

Бархбикни

Иш материал дедуктивный методличил баянбарни гIяхIси саби. «Дугьбала чебедниличилси бархбасла хIябъибил форма саби бархбикни» Царка девличил барххIебасунси, синтаксислашал тамай азадси дев предложениелизиб яра дугьбала цалабиклизиб бируси ахIен. Имцатигъунти дугьбала царалти дугьбачилси бархбас грамматикалашал дакIубулхъан ва ил бархбас хасти гIяламатуначибли иргъахъу. ЦацадехI дугьби – ургабси бархбас грамматикалашал дакIухIебухъунти анцiбукьуни къаршидиркур, хIятта илди дугьби цализи ца дархдаси диъни гIячихъли биаллира.

Масала: савли айзес, барес дигулра, вакIили дигулра, ракIили бигулра» (М. -Ш. А. ГIисаев).

Ишди цалабикуназиб дугьби-ургабси бархбас грамматикала сегъунтилра лишантачибли дакIубухъи ахIен, амма мягIналашалси бархбас гIячихъли иргъули саби.

Чебедиб дев бекI девличил мягIналашалцун бархбаси бетаурси дугьала бархбаслис бархбикни или бикIар.

Бархбикниличил детаурти дугьбала цалабикуназир, – баянбарес чебиркур учительли, – чедедиб дугьбили, гIядатли саблин, наречиеби, инфинитивти ва деепричастиеби дирар. Чебедиб дев биубли наречие бакIибхIели, сунела бекI девличил ахIи, предложениелизибси царка девличил илала сегъуналра бархбас хIебирар. Инфинитив ва деепричастие чус гьалабси девличил гр. класслизир (жинслизир) кьадарлизир далдикили дирар. Ил секIал якьинбарес багьандан, доскаличи дурхIнази ишдигъунти предложениеби делкIахъес чебирукр: Наб хIу чераэс дигулра. Наб жуз баргес гIягIнилири. Наб ит чарухъи дигулра. ХIед ну вакIили дигулри. Наб хIянчи барили дигулра. (Предложениеби касибти сари 10-11 классунас дураибси жузлизирад).

Учительлис чебиркур, дурхIяличи хъарбарес, предложениеби саркъахъили делчIахъес, илдазирти инфинитивти ва деепричастиеби даргахъес ва чус гьалар дакIибти, чуни баяндирути дугьбачил селизир далдикилил баяндарахъес. Лерилра предложениеби делчIи гIергъи, дурхIяли ишгъуна жаваб гес чебиркур: ишди предложениебазир инфинитивти чедаэс, барес, ва деепричастиеби чарухъи, вакIили, барили чус гьаларти хIу, жуз, ну, хIянчи ибти дугьбачил класслизир (жинслизир) ва кьадарлизир далдикили сари или. Предложениела сказуемоеличил биалли илди мягIнализирцун дархдаси сари, - чеимцIабариб дурхIяли.

Проф. М.-С.М. Мусаевли, – даимбарес чебиркур учительли, нушали чедаахъибтала дурарад, бархбикниличил детаурти ишдигъунти чедедниличилти дугьбала цалабикунала жураби декIардирули сай:

а) чебедиб дев «сущ. имен. уйхъу п. + бекI дев «существительное» (тукенчи рурси, кьял кача ва ц.);

б) чебедиб дев «кьадар числительное» + бекI дев существительное яра субстантированное прилагательное, причастие» цуг.: хIябъибил жуз, вецIал мукьара ва ц.);

в) чебедиб дев барсхIебикIуси прилагат.» + бекI дев существительное» (жявхIелла хабар, гIурла замана ва ц.);

г) чебедиб дев «топоним, у» + бекI дев «географ, у» (понятие) («Сулахъ хIеркI», «Каспийск шагьар» ва ц.);

д) чебедиб дев «хасси у» + бекI дев «санигIятла у, жинсла тухумла понятие» («Замана» газета, «Гьалмагъдеш» альманах, учитель ГIиса, директор Запир ва ц.);

е) чебедиб дев «даражала наречие» + бекI дев «прилагательное яра наречие» (дебали халаси, бара-бара биштIаси ва ц.);

Бархбикниличила дурхIнани аргъибси белгибарнила мурадлис классла гьала ишдигъунти суалти тIашдатес вирар:


 1. Бархбикни или селис бикIара?

 2. Бархбикниличил детаурти дугьбала цалабикуназир чедедиб дугьбили диубли се дашара?

3) Инфинитив ва деепричастие чус гьалабси девличил селизир далдикили дирара? (иш суайс жавабли диахъубли, мисалти дурес яра доскаличи делкIес).

4) Нушани чедаахъибтала дурарад, бархбикниличил детаурти ишдигъунти чедедниличилти дугьбала цалабикунала жураби декIардирули проф. М.-С.М. Мусаевли? (делчIахъес илди гьар-гIергъили).

Илала гIергъи, дурхIнани балбикниличила багьурси кагахъес ва мурхьбиахъес багьандан, учительли классла гьала ишдигъунти хIянчурби гьаладихьес вирар.

ХIянчи №1. Бархбикниличил дархдасунти дугьби даргес ва илди белгидарес. Дуги-хIери хIейкули, нуша сагаси юрт тIашбатес дузира. Наб хIянчи таманбарес дигулра. Къалабаси къуллукъ лебли дурарухъунсира ну ва ц.

ХIянчи №2. Ишди дугьбала цалабикуназир бекI ва чебедиб дев даргес, сари сегъунти гъайла бутIнани аргъахъилил, бурес.

Хъярхъли узес, дуцIли вакIес, гIяшли гъайикIес, белкIес вехихьиб, белчIес кайиб, касили чарухъун, гьала кабихьес, барили дигулра ва ц.

Дарган мезлизиб дугьбала цалабик ва предложение алк1ахъути дугьби-ургарти бархбасунала журабазибад бегIла гIергъисигъуна саби координация.

Координация или бикIар ца шайчибад балбикнили цархIил шайчибад бузахънили биубси дугьбала бархбаслис. Масала: кагъар белчIес ибси дугьбала цалабиклизиб ца шайчибад кагъар ибси бекI девличил белчIес ибси чебедиб дев III ибил грамматич. класслизибра (урга жинслизибра) цалихъ лугIилизибра балбикили саби классунала – лугIурбала - б гIяламатличибли (цугдурцехIе: кагъурти делчIес), цархIил шайчибад белчIес ибси глаголли (бекI девли) се? ибси суал кабатурли, кагъар ибси дев иминительный (уйхъу) падежлизиб тIалаббирули саби. Иличи мешуси координация къаршибиркули саби предложениелизибра подлежащеелара сказуемоелара ургаб. Подлежащееличил сказуемое балбиркули саби бяхIлизиб, цархIил шайчибадли сказуемоели гьуни чебиахъули саби подлежащеелис ва тIалаббирули саби чиди-биалра ургIебси падежличи кабатахъес. ХIера, масала, чеббурхуси глаголли аргъахъибси сказуемоели тIалаббирули саби подлежащее эргативный (активный) падежличи кабалтахъес, т.е. актив падежлизиб башахъес.; чебхIебурхуси глаголли аргъахъибси сказуемоели биалли тIалаббирули саби подлежащее иминительный (уйхъу падежлизиб) кабалтахъес, аффективный дигахъес ибси глаголли аргъахъибси сказуемоели биалли тIалаббирули саби подлежащее дательный (лугу) падежличи кабалтахъес, цуг.: дудешли кагъар бучIули сай (сказуемое бучIули сай – чеббурхуси глагол бегIбиахъубли саби III ибил бяхIлизиб, подлежащее дудешли – активный падежлизиб); дудеш вакIиб – чебхIебурхуси глагол бегIбиахъубли саби III ибил бяхIлизиб, подлежащее дудешли – актив падежлизиб); дудешлис хIянчи дигахъу (сказуемое дигахъу – эффективный глагол бегIбиахъубли саби III бяхIлизиб, а подлежащее дудешлис – дательный (лугу) падежлизиб). Илала дурабад къаршидиркули сари подлежащееличил яра объектличил классунала – лугIурбала гIяламатуначирли далдикибти декIар-декIарти аги-кьяйдаби, цуг.: Узи вахъхIи хIянчилав калун. Иш предложениелизиб мерла аги-кьяйда хIянчилав ва заманала аги-кьяйда вахъхIи грамм. класслизир (I кл.) ва лугIилизир (цалихълизир) подлежащееличил в классла гIяламатла кумекличил. Дудешли рурси рахъхIи хъулир ратур ибси предложениелизиб биалли – мерла аги-кьяйда хъулир ва заманала аги-кьяйда рахъхIи обектличил далдиркули сари классла (жинсла) гIяламат Р – личил (М. С. М. Дарган мез, М., 2002г.).

Дугьбала цалабикунала жураби.

Сари каргьни ва чузи кадурхути дугьби-ургабси бархбас хIясибли дугьбала цалабикуни чумал жураличи дуртIули сари.

ИмцIали къаршидиркули дирар существительноеби, наречиеби, прилагательноеби, глаголла формаби бекI девли диубли детаурти дугьбала цалабикуни. Чедедиб дугьби биалли чиди-дигара гъайла бутIали ва декIар-декIарти падежунала формабани диэс асубирар.

Учительли доскаличи делкIес вирар ишдигъунти дугьбала цалабикуни:


 1. шаласи дуги, хьанцIа зак, жагаси кьалтин.

 2. юлдашлис кумекбарес, нешличил чарухъес, кьасиличибад касес.

 3. шинван умуси, дягIван гьалакси, хIушачи лайикьси.

 4. шилизибад гьарахъли, дебали вехIизурли.

Ярга хIясибли абилзахъули, дурхIнази дурахъес делкIунти дугьбала цалабикуназирад, чидилти сарил бекI дугьби.

Учительлис даимбарес, – бекI девлара чебедиб девлара, – мягIналашалси бархбас хIясибли ишдигъунти дугьбала цалабикуни дирниличила: 1. секIал ва илала лишан чебиахъути: бухъна галга, халаси анхъ, гякьлучерси рурси.

 2. баркьуди ва илала лишан чебиахъути: дуцIли укьес, ахъли гъайикIес, багьлали вашес.

 3. баркьуди ва сунечи баркьуди бяхIчиаибси секIал чебиахъути: гьалмагълизи багьахъес, хIерклизибад дурасес, юлдашличил чарухъес.

Дугьбала цалабикличила ва илала журабачила дурхIнани се аргъилил багьес багьандан, классла гьала ишдигъунти суалти тIашдатес вирар: 1. Дугьбала цалабик или селис бикIара?

 2. Сегъунти кIел кьукьяличи дуртIули дугьбала цалабикуни? (цаладяхъниличилти ва чедедниличилти)

 3. Илди цадехIлизирад цадехI сегъунти хасдешуначирли декIардулхъана? (цаладирхъути цаладиркур цаличи ца хъархIехъибти дугьбазирад, илдала цаличибад ца суал кабатес хIейрар. Чедедниличилти цаладиркур бекI девлизирадра чебедиб девлизирадра).

 4. Чула структура хIясибли сегъунти дирара дугьбала цалабикуни? (царкаби ва тIинтIти)

 5. Сари каргьни хIясибли ва чузи кадурхути дугьби-ургабси бархбас хIясибли сегъунти журабачи илди дуртIули? Дурая сегъунти сарил илди жураби.

 6. Балбикни или сегъуна бархбаслис бикIара?

 7. Бузахъни или селис бикIара?

 8. Бархбикни или селис бикIара?

 9. Координация или сегъуна бархбаслис бикIара?

Дугьбала цалабикуначила дурхIнала багьуди кагахънила мурадлис ишдигъунти жура-журала хIянчурби дарахъес гьаладихьес вирар:

ХIянчи №1. Ишди удир гибти дугьбала цалабикуназир бекI ва чебедиб дев декIардарес.

СирхIяла дубурти, цIудара гъагулти, гьалакти адамти, гIебшнила берхIи, цIудара къяна, кьиркьирси унра, хIебла цIуэри, шинна гIиниз, халаси яхI, дяргIибти шин, гьалакси хIеркI, сахаватси хала неш ва ц.ХIянчи №2. ГIергъи гибти дугьби бекI дугьби дарили, дугьбала цалабикуни дарес. БекI ва чебедиб дугьби сегъунти гъайла бутIнани аргъахъилил бурес.

ГIибрат: дуги – цIябси дуги, чарухъес – кьанни чарухъес.

Дубура, мас, хъарахъ, багьес, ванза, беркес, хурег, гайухъни, илизи, кумекбарни, тIалаббарни ва ц.

ХIянчи №3. ГIергъи гибти дугьбала чедедиб дугьби дарили, дугьбала цалабикуни дарес. БекI ва чебедиб дугьби сегъунти гъайла бутIнани аргъахъилил бурес.

ГIибрат: ванаси – ванаси дягI, цIудара – цIудара дамгъа.

Хабарагарли, мулебкIан, хIела дяргIибти, хIунтIена, дурашан, микIхIен, ванашикан ва ц.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница