Диплома №, дата на завършване, специалност Квалификация Сертификати Придобити уменияДата20.03.2017
Размер109.69 Kb.
Размер109.69 Kb.

Помощен материал "Портфолио на учител"

ПОРТФОЛИО

/Приложение към атестационна карта/1. Общи сведения

Фамилия

Имe


Гражданство  

 

Дата на раждане

 

Образование

Диплома №,

дата на завършване,

специалност

Квалификация....

Сертификати

Придобити умения......... 


 

Общ трудов стаж

Педагогически стаж от ......._ Педагогически стаж в текущото учебно заведение2. Повишаване на квалификацията, награди и грамоти


Квалификации  


 Име придобита квалификация

От година

Къде:

Времетраене на квалификацията:Награди:

 

Сертификации :

 

Други постижения :


Публикации

Участия в конференции:

Изнасяне на доклади:3. Сведения за атестацията


Година на атестиране

Квалификационна категория

Брой прикачени документи

Форма на преставяне

 

 

 

1. Общи сведения

2. Квалификации

3. Атестационно резюме

4.....опис /съдържание

4. Резултати от педагогическата дейност

Резултати от изпити на ученици

Входно - изходни нива
Година : Входно: 4.50 - Изходно 5:20

Резултати на ученици от състезания, олимпиади:

Име състезание :брой участници: брой/вид достижения/година

Награди/медали на ученици:

Години/Име/Медал

Сравнителен анализ на дейността на учителя за предходните 1-2-3-4 години на база резултати външно оценяване

Самоанализ с причинно следствени връзки. Тук можете да обесните защо е нисък резултата като подкрепите твърдения с доказателствен материал

Реализация на ученици (постъпили във ВУЗ, реализация по дисциплина


5. Научно - методическа дейностИзползване на методики


..../по критериите

Образователна програма и учебно –методическа литература, с които работи учителя;съобразено с ДОС, програмната система или училищния учебен план, учебната програма по съответния учебен предмет, стратегията за развитие на образователната институция, възрастта, индивидуалните потребности, способности и интереси на децата/учениците

Използвани образователни технологии
Инструментариум за формиране на комуникативни и комуникационни умения, критично и конструктивно мислене и за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка полезността на информация от различни източници, за определяне на достигнатото ниво на усвояване на знания и формиране на умения и планира задачи за подобряване на резултатите и подкрепа чрез включване в дейности за компенсиране на установени пропуски.

Описват се инструментите и предвидените дейности. Могат да се заложат и усвояването на други по тип умения в учениците

Иновативни ИКТ в образователния процес
Технология на обучение на деца със СОП/ работа в методическото обединение/ техника за работа с уязвими групи и рискови звена
Оценяване на образователните резултати/Скали за оценка /по ДОС

Описание на приложимост

Т1.1, 1.2

Описва се научно методическата дейност по всяка една от точките в атестационната карта /където има такава/

Т1.3 от атестационната карта и т.н.


6. Използване на образователни техники

 1. /По раздел " Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа" точка "а"/
Стандарти / изисквания


Данни по изисквания за програми

Иновативни техники

Приложение/ използване

Компютърни тенологии

Начини на внедряване

Други методи

Неформални


7.Използване на програми и учебници

 1. /По раздел " Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа" точка "в"/

Период: 2016 - 2020 г.Тема

Програма/описание на използвани методи

Учебник/материал

 

 

 


8.Оценка и резултати

 1. /По раздел " Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа" точка "г"/

Период: 2016 - 2020 г.Тема /Раздел

Описание на индикаторите за оценка

Описание на форми за проверка и оценка

 

 Точка 1

 Точка 29. Използване на ИКТ (информационни компютърни технологии) в образователния процес /може и в табличен вид/

В методическите разработки са приложени презентации за_______________

От тях собствена разработка на учениците са______________

Тестове___________

Електронни учебници и пособия____________

Проведени уроци с използвани ИКТ ___________

Списък с използваните интернет ресурси:___________
10. Обобщение на опита

Пeриод Примерно 2012 - 2016 /4 годишен, периода стартира от последната атестация/Опит

Обхват / брой участници

Тема

Резултат

Открити уроци


Изнесени уроци


Разработки и авторски програми


Участия в проекти


Публикации (включително в Интернет )


Творчески представяния


 Реферати, статии, доклади, и др....
 


 11. Извънкласна дейност (по предмета)

Списък творчески работилници, реферати, изследователски клубове, проектни групи участие в педагогически конкурси проекти и др. (подробно)

Данни за победители в олимпиади (подробно)

Сценарии за тържества, приложения със снимкови материали (опис по папки и места за откриване-линкове)
Други документи доказващи дейности по предмет

12. Работа в качеството на класен ръководител/ ръководител група

 1. /По раздел " Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа" точка "б"/
Анализ на успеваемостта, ниво на достигнати знания

Информация за дейности на класа /групата/ в училищни и извънучилищни мероприятия

Скали за оценка; начини за поощряване и мотивация
Сведения за работа с родителите
Други документи доказващи дейности с класа

13. Работа в педагогически колектив, с колегиум или външни звена


Съвместни инициативи с колеги от текущото училище


Име инициатива, брой участници, име на друг преподавател, цел, резултати

Съвместни инициативи с колеги от други училища


Име инициатива, брой участници, име на друг преподавател, цел, резултати

Съвместни инициативи с неформалния сектор

Съвместни инициативи с училищно настоятелство

Други дейности

14. Материална база и учебно –технически средства

 • В този раздел се намира копие от описа на кабинета на учителя:

 • списък на справочна и методическа литература

 • списък на нагледните средства

 • наличие на технически средства за обучение/ телевизор, DVD-плеър, мултимедиен проектор, интерактивна дъска/
  наличие на компютър и компютърни средства за обучение/ програми,виртуални експерименти, контрол на знанията, мултимедийни електронни учебници и т.н./

 • аудио и видео техника, дидактически материали,

 • сборници измерители на качеството на обучение на учениците;
  други документи по желание на учителя


15. Философия на преподаване:

/според длъжностната характеристика - разгледайте новите длъжностни характеристики/

Според Вашите виждания, какво прави един добър учител? Как формирате мнението си? Какви учебни, помощни материали и литература Ви вдъхновяват?;

- Какви са вашите убеждения за преподаването и ученето? • Как убеждавате Вашите ученици и какво искате да постигнете?

 • Как се чувствате, какво мислите за ролята си на наставник?

 • Какъв тип похвати използвате при обученията си?

 • Тези похвати променят ли се в различните класове и теми?

 • Има ли връзка между Вашата философия на преподаване с работата Ви с учениците?

 • Можете ли да дадете примери от опита си подкрепящи вашите теории за обучението?

 • Какво мислите за учителската си кариера? Възприемате ли я като мисия?;

 • Можете ли да дадете примери за методологии ( семинари , дебати, тв. Програми и др.), които са допринесли за изграждането на Вашата философия на преподаване?

16. Ефективност
Обратна връзка + описателна част +доказателствен материал

/Раздел от атестац. карта IV. Други професионални изисквания. Личностни качества/Раздел съдържащ ДОКАЗАТЕЛСТВА за ЕФЕКТИВНОСТТА на работа Ви.


 • Какви методи за оценка на ефективност използвате (тестове, форми за разбираемост, оценки, форми за общо представене на учениците и др.);

 • Доказателства, че материала е усвоен от всички, а не само от

талантливите;

 • Чувствителен ли сте към различните им потребности, силни страни и способности?

 • Какви инструменти използвате за оценка на учениците си? Кой е по - подходящ за различните групи или рискови звена ученици

 • Имате ли форма за обратна връзка? -обратна връзка от РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 • Образци на тестове, ученически разработки, есета, отчети и др.

 • Как подпомагате дейността на младши учителите

 • Как се справяте като ментор

 • В този раздел се изнасят резултатите от проучване, което ВИЕ сте направили сред учениците.

 • Как работите с уязвими и рискови групи


17. Бъдещи планове - описателна част
Изключително важен раздел описващ насоката и пътя, по който вървите.


 • Планове в краткосрочен и дългосрочен аспект;

 • Идеите Ви за кариерно развитие;

 • Планове за личностно развитие ( нови компетенции и квалификации) и др.

18. Самооценка

По атестационната карта - тук препоръката е да се самооцените с максимален брой точки
19. Резюме /Архив

В този раздел се прави резюме от постижения, придобита квалификация и достигнати ефективни резултати за минали атестационни периоди
Забележка:
Уважаеми Колеги,
Опитайте се да бъдете максимално конкретни и доказателствения материал към разделите, да е прилежно подготвен. Не се впускайте в обяснителен режим, действайте на принципа факти - доказателствен материал - резултати - обобщение - самооценка. Нека бъде кратко и ясно. Никой не обича да чете много информация. Проверяващите ще трябва да разглеждат купища документи. Под въпрос все още стои колко ще бъдат компетентни тези проверяващи. Затова не бъдете "шарени и оцветени". Бъдете стилни в дизайна, извадете на повърхността постиженията си, резултатите и се похвалете. Не бъдете скромни. Това като портфолио ще трябва да бъде достъпно и в интернет пространството. Можете да си направите блог, може да направите секция в училищния сайт ( което препоръчвам) или можете да използвате външни сайтове, които предоставят място за подобна информация. Учителите изграждащи имидж, обикновено използват външни сайтове, като вписват, публикуват и надграждат портфолио на база специализирани платформи. В сайта на Институт по качество в образованието ще направим такъв раздел,- "Учители, които препоръчваме" и ще можете да го попълвате директно онлайн, след като дадете заявка и получите user и pass. Притежателите на такъв профил, ще имат възможност да публиуват и научни разработки, трудове и други методически материали. Това атвоматично ще надгради профила на педагога и ще има доказателствена тежест.

Ще бъда на разположение за въпроси. Желая успех!


Поздрави,

Калина


-------------
инж. Калина Христова
Тел: 0899 885 167


e-mail: hristova@eucenter.net

www.setmodels.netwww.setmodels.net


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница