Дипломен проект / Изготвилистраница1/7
Дата16.11.2017
Размер1.59 Mb.
Размер1.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Висше училище Международен колеж - Албена

Ню Болкан Турс – анализ на бизнеса

/дипломен проект/
Изготвили:

Биргинай Бехчет Даил Петър Петков Русев Светослав Димитров Славов Младен Христов Димов

Кирил Каменов Каменов


Специалност: Маркетинг и мениджмънт
2009 г.

гр.Добрич

Съдържание:


Въведение……………………………………………………………………..4

Раздел І. Описание на бизнеса....................................................................................................................................5

1. Мисия, Мото, Ценности………………………………………………...........................................................5

2. Визия на Ню Болкан Турс Ейджънси………………………………………………….6

3. “Вечните“ ценности на Ню Болкан Турс Ейджънси…………………………………6

Раздел ІІ. Анализ на макросредата………………………………………..6

1. Обща икономическа обстановка в страната в края на 2008 и началото на 2009 година и развитието на Ню Болкан турс-ЕООД………………………………………...6

1.1. Ню Болкан турс в контекста на сферата на услугите……………………………………………………………...………………………..7

1.2.Брутен вътрешен продукт……………………………..……………………………….7

1.3 Роля на безработицата………..………………………………………………………...8

1.4. Ситуацията на пазара на труда……………………………………………………….8

1.5. Инфлация и настоящето на Ню Болкан Турс……………………………………...9

1.6. Законови изисквания…………………………………………………………………9

1.7. Демографски условия…………………………………………………………………9

1.8. Рискове за бизнеса. Глобалната финансова криза………………………………..9

2. Неспособност да се капитализират ресурсите на новите пазари………………….10

3. Ценова инфлация………………………………………………………………………..10

4. Промени в търсенето……………………………………………………………………10

5. Близки препятствия за Ню Болкан Турс…………………………………………….10

6. Икономическата криза и туристическа агенция Ню Болкан Турс ……………...11

Раздел ІІІ. Анализ на микросредата и отрасъла.......................................12

1. Пазарна структура ……………………………………………………………………..12

2. Ценова политика. Ценови стратегии, прилагани от туристическа агенция Ню Болкан Турс………………………………………………………………………………...13

2. Кратко представяне на програма за проучване……………………………………16

3. Анализ и представяне на обобщените резултати…………………………………...17

4. Изводи за състоянието на изследвания проблем и предложения за решения…..17

Раздел ІV. Анализ на вътрешната среда…………………………………18

1. Местоположение на бизнеса …………………………………………………………..18

2. Пазарно сегментиране и целеви сегменти…………………………………………...18

2.1 Цели……………………………………………………………………………………...`18

2.2 Стратегии…………………………………………………………………………….….19

2.3. Позициониране ………………………………………………………………………..20

3. Оценка на продукта …………………………………………………………………...20

3.1 Продуктов микс……………………………………………………………………….20

3.2 Анализ на жизнения цикъл на продукта…………………………………………...21

3.3 БКГ Портфолио анализ…………………………………………………………….…22

3.4. Развитие на продукта/услугата……………………………………………………...22

3.5. Описание на основните конкуренти и услуги……………………………………23

3.6. Дизайн на услугата……………………………………………………………….…...24

4. Дистрибуция ……………………………………………………………………..……...26

5. Ценова политика и стратегии: ценови отстъпки, намаления и др. ………..….....26

6. Комуникационен микс: реклама, промоции………………………………..…….…27

7. SWOT анализ………………………………………………………………………….....27

8. Анализ на текущите финансови резултати……………………………………..…...29

8.1. Базисни показатели……………………………………………………………….......31

8.2. Анализ на рентабилността…………………………………………………………...32

8.3. Анализ на ефективността…………………………………………………………....33

8.4.Анализ на ликвидността на фирмата…………………………………………….…34

8.5. Анализ на финансовата автономност ………………………………………….…..35

8.6. Показатели за обръщаемост на материалните запаси……………………...……36

Инвестиционен проект за развитие на селски туризъм – създаване на хотел...................................................................................................................37

Раздел V. Структура на управление………………………………...……53

1. Характеристика на управлението в Ню Болкан Турс…………………………..……53

2. Организационна структура………………………………………………………..…..54

Раздел VI. Управление на човешките ресурс..…………………………...65

1. Цели на Управлението на човешките ресурси………………………………………66

2. Основни характеристики на управлението на човешки ресурси в Ню Болкан Турс Ейджънси………………………………………………………………………..……67

3. Анализ на примерни длъжности и изискванията към тях в Ню Болкан Турс Ейджънси………………………………………………………………………………...….67

4. План по набиране на служители в Ню Болкан Турс Ейджънси……………….....73

5. Подбор, назначаване и освобождаване на човешките ресурси…………………....74

6. План по възнагражденията на персонала на Ню Болкан Турс Ейджънси……....77

7. Оценяване на персонала………………………………………………………………..79

8. Обучение на човешките ресурси………………………………………..……………..80

9. Организационна култура………………………………………………………………82

10. Трудови договори с ключови фигури в компанията; продължителност……....84

Използвана литература........................................................................................................86 Приложения...........................................................................................................................88

Въведение

Клиентът е Цар”с този слоган туристическата агенция Ню Болкан Турс Ейджънси привлича вече повече от 18 години своите клиенти от близо и далеч. Още с избора на този крилат израз всички, които се докоснат до нейната дейност, биват привлечени и заразени от обещанието за грижа, внимание и великолепие на преживяването. С още по-голяма готовност ние, студентите от специалност „Маркетинг и мениджмънт” от Висше училище Международен колеж, пристъпихме офиса на фирмата, за да открием разковничето на успеха на нейния сравнително неголям, но задружен колектив от професионалисти.

На всички тях, които отделиха от ценното си време, за да ни запознаят със съдържанието на работата и със своите успехи през годините, изказваме своята признателност.

Признателни и благодарни сме на преподавателите от ВУ Международен колеж, които през времето на обучение ни разкриха вратите и пътищата към поемане на собствен бизнес, както и най-печелившите ходове като маркетолози и мениджъри за просперитет в една бизнесорганизация.

Раздел І. Описание на бизнеса
Създадена в началото на 1990 година, Ню Болкан Турс Ейджънси се налага на българския туристически пазар като водещ туроператор. Многогодишното сътрудничество със световноизвестни оператори извън пределите на България и агенции от страната е свидетелство за професионализма и високото качество на предлаганите от фирмата услуги. Ню Болкан Турс Ейджънси осъществява ефективно групово и индивидуално настаняване на български и чуждестранни туристи в повече от 100 хотела с различна категория по българското северно и южно Черноморие, както и в планинските курорти на България. Приоритет в дейността на туристическата агенция е настаняването на български граждани, във връзка с което Ню Болкан Турс Ейджънси издава периодично брошури “Планина от почивки”, респективно “Море от почивки” за български туристи, включващи над 250 предложения за планина, море и селски туризъм през зимния и летния сезон. Ню Болкан Турс Ейджънси разполага с неограничени възможности при уреждането на всякакъв вид пътувания, екскурзии и пътнически програми до туристически дестинации в целия свят. Агенцията организира от икономически привлекателни, стандартни екскурзии в страната до висококласни инсентив (подтикващи) продукти в нетрадиционна форма. Ню Болкан Турс Ейджънси предлага широк набор от възможности за ваканция и отдих, както и голямо разнообразие от еднодневни и двудневни маршрути в страната и близките туристически дестинации – Турция, Румъния и Гърция.


 1. Мисия,

Мото,

Ценности

Клиентът е Цар”


Генерална цел на агенцията Ню Болкан Турс Ейджънси е задоволяване потребностите от рекреация, развлечение, възстановяване жизнените сили и способности на клиентите, осигуряване на условия за контактуване, обмен и развлечение чрез атрактивни анимационни програми и редица други мероприятия, посветени на възстановяването на хората.

За фирмата важи максимата “Клиентът е Цар”. В този слоган е концентрирано желанието на фирмата да предостави най-доброто за своите клиенти. В него се крие и обещание за великолепно царствено преживяване в дните на отдих и почивка под грижите и вниманието на работещите във фирмата. С мисията на фирмата е свързана и задачата за намаляване на конкуренцията. Осъществяват се гъвкави ценови политики, намиращи отражение в различни сезонни намаления, отстъпки за групи и деца, но глобална и най-съществена задача е усъвършенстване качеството и разнообразяване на продукта, предлагани от нея.2. Визия на Ню Болкан Турс Ейджънси

Развитието ни през годините се основава на това да бъдем”: • гъвкави – всеки клиент е уникален и изисква уникален подход;

 • локални – ние се учим от най-добрите в света, но създаваме продукт, съобразен с изискванията на българския и международния пазар;

 • креативни – нито един ден не минава без да претворим някаква нова идея;

 • готови да създаваме нови продукти – те спомагат за изграждане на важни и дълготрайни отношения с клиентите ни.

3. “Вечните“ ценности на Ню Болкан Турс Ейджънси:

Ние вярваме, че нашият бъдещ успех се основава на: • специфичните и уникални по своему продукти, които предлагаме;

 • спазването на утвърдените вътрешно-фирмени стандарти и европейските норми, регулиращи този тип дейност;

 • утвърждаването на маркетингови стратегии, адекватни на постоянно променящата се външна среда;

 • инвестициите в технологии, подобряващи ефективността на работата.

Раздел ІІ. Анализ на макросредата
1. Обща икономическа обстановка в страната в края на 2008

и началото на 2009 година и развитието на Ню Болкан турс-ЕООД

Общата икономическа обстановка в България в края на 2008 и началото на 2009 година е твърде изменчива и сравнително несигурна във връзка с кризата, заляла световната икономика . Въпреки това европейските наблюдатели в по-голямата си степен считат, че остава по-стабилна в сравнение с други икономи в Европа, поне в настоящия момент.

Брутният вътрешен продукт за деветомесечието на 2008 г. възлиза на 48 037.4 млн.лв. (22 561.1 млн.евро). В реално изражение БВП нараства със 7.0% спрямо деветте месеца на 2007 г. На човек от населението се падат 6.271.0 лева (3 207.0 евро). Следователно, за туристическа агенция Ню Болкан турс през сезона ще има голям поток от туристи.

Създаденият БДС от икономическите дейности през деветмесечието на 2008 г. възлиза на 39 457.7 млн. лв. по текущи цени. Изчислена в съпоставими цени, добавената стойност се е увеличила със 7.5% спрямо съответния период на предходната година. Следователно обемът на работа в туристическата агенция за деветмесечието на 2008 г. расте с невисоки, но постоянни темпове.


1.1.1. Ню Болкан турс в контекста на сферата на услугите
В структурата на икономиката по икономически сектори с най-голям дял в БДС е секторът на услугите. Относителният дял на добавената стойност, създадена от дейностите в сферата на услугите, е 60.4%, а растежът, отбелязан от сектора е 6.8%. Индустриалният сектор създава 31.2% от добавената стойност, при което относителният дял за сектора бележи намаление с 2.0% в сравнение с първите девет месеца на 2007 г. Реалното нарастване на създадената добавена стойност от индустриалния сектор е 5.4%. Аграрният сектор увеличава производствената си активност през деветте месеца на 2008г. с 24%,като делът в БДС е 8.4%.

Ето защо очакванията за Ню Болкан турс са увеличаване на продажбите, защото икономическата криза, която тресе света през последните седем месеца не е оказа негативното си влияние върху туристическия сектор.
1.1.2. Брутен вътрешен продукт – роля и влияние спрямо анализа на Ню Болкан турс
Брутният вътрешен продукт характеризира крайния резултат от икономическата дейност и се измерва с добавената стойност, създадена при производството на стоки и услуги от единиците-резиденти на икономическата територия на страната. Той е пазарната стойност на всички стоки и услуги, произведени вътре в националното стопанство за даден период от време (една година) и предназначени за крайно потребление. БВП е обобщаващ измерител за равнището (състоянието) на националното производство. Неговият обем (количество) се определя от:


 • Физическият обем на всички стоки и услуги, създадени в националната икономика за крайно потребление;

 • Равнището на техните цени;

Брутният вътрешен продукт (БВП) отбелязваме със символа GDP (Gross domestic product).

GDP = Q . P,

Където :

Q е количеството на всички стоки и услуги за крайното потребление;

P е равнището на цените на стоковите групи включени в него.

Нарастването на БВП в сравнение с 2007г. означава, че нарастват доходите на гражданите, а това е фактор за нарастването на броя на туристите, което е благоприятен фактор за развитието на дейността и на Ню Болкан турс. Има се предвид в анализа обаче, че през четвъртото тримесечие на миналата година у нас започнаха да се усещат първите сериозни признаци на икономическата криза. За периода октомври-ноември 2008г. се очаква забавяне на растежа, а възможно е също да настъпи и спад в икономическото развитие. Това ще се отрази неблагоприятно върху дейността на туристическа агенция Ню Болкан турс. Следователно, ръководството на Ню Болкан турс се готви за капсулиране и за намаляване на продажбите, което частично започва да се чувства още сега. През дългите години, в които Ню Болкан турс се налага на пазара, се предлага една много атрактивна екскурзия, която е бонус и запознава чуждестранните граждани с навиците и привичките на българското село.


1.1.3. Роля на безработицата
По данни на Агенцията по заетостта през ноември 2008 г. равнището на безработицата в страната се запазва на нивото на предходния месец - 5.85%. В бюрата по труда са регистрирани 216 842 безработни – със 198 души повече спрямо преходния месец, което не се отразява на равнището на безработицата все още. През ноември в бюрата по труда са заявени 21 600 работни места, (с над 6 хиляди места повече от преходния месец), от които 10 462 са на първичния пазар, 1305 са по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта и 9812 са по програми по заетост.В края на месеца на първичния пазар са останали свободни над 9400 работни места,като близо 1170 места са трайно незаети повече от три месеца. През ноември на работа са постъпили 19 729 безработни лица, от които 18 678 лица са се реализирали на трудовия пазар чрез посредничество на бюрата по труда. На първичния пазар са устроени почти 40% от общия брой на постъпилите на работа, а за останалите е осигурена субсидирана заетост. За едно свободно работно място средно за страната се конкурират седем безработни.

Това равнище на безработицата поражда силна конкуренция, което е гаранция за по-ефективна работа на заетите във фирмата. Създава и възможност за избор на работници.

От друга страна, в условията на икономическа криза би следвало да се очаква спад в продажбите на Ню Болкан турс, въпреки че тя, като компания от бранша на туризма, се очаква последна да усети кризата в покупателната способност на туристите. Антикризисните мерки, които налага компанията и компетентните експерти работещи в Ню Болкан турс се справя успешно в условията на икономическа криза.

1.1.4. Ситуацията на пазара на труда
В България пазарът на труда се развива и променя с бързи темпове, а безработицата следва, както показват данните, тенденция към бавно и последователно понижаване. При формирането на работните заплати трябва да се има в предвид и това, че минималната заплата пред 2008 г. е 220 лв.

За формирането на цените в агенцията, както и за изчисляването на печалбата е важно да се знае, че през 2008 г. средното относително нарастване на цените се формира на базата на разходите – работни заплати, ел. енергия , разходи за канцеларски материали, автомобили и наеми на офиси.

За формирането на разходите на фирмата е важно да се знае, че са се увеличили цените на топлоенергията – с 7.5%,моторни и смазочни масла – с 1.2%, облекло - с 1.1%, обувки - с 1.1%, мебели и предмети за обзавеждане – с 0.7%. В същото време намаление е регистрирано при: автомобилен бензин А 95H - с 8.9%, автомобилен бензин А 98 H - с 8.0%, дизелово гориво - с 7.2%, газообразни горива за битови нужди -с 1.6%, готварски печки - с 0.2%, малки електрически домакински уреди - с 0.2%. /данни към деветмесечието на 2008 г./

1.1.5. Инфлация и настоящето на Ню Болкан Турс
Инфлацията е процес на повишаване на общото равнище на стоките и услугите, процес на спад в покупателната способност на парите, изразен в продължителното повишаване на общото ниво на цените, отразено в индекса на цените на дребно. Падането на реалната покупателна сила на парите, тоест тяхното обезценяване е главното съдържание и последица от инфлацията. В икономически смисъл под инфлация се разбира общо покачване на равнището на цените заради прекомерна парична маса или свиване на стоковото предлагане, в следствие на което парите се обезценяват и настъпват преразпределение на доходите.

Инфлацията за 2008 г. е 12.8%., а в първите месеци на 2009 г. е 13.4%.Това означава, че засега няма опасност от галопираща инфлация и последиците от нея: снижаване на производителността на труда и стачка. Същевременно разширяването на инфлацията ще свие в бъдеще покупателната способност на населението, в това число вероятно и Ню Болкан турс. Самото очакване за повишаване на инфлацията на настоящия етап може да доведе до известно разширяване на продажбите. Обратен ефект има въвеждането на плоския данък върху доходите на физическите лица и намаляване на осигурителната тежест с 3 пункта. Въвеждането на пропорционалното подоходно облагане с единна ставка от 10% ще остави 180 млн. лв. повече у населението.1.1.6. Законови изисквания
В последните пет години законодателството в България чувствително се затвърди, като важен фактор за развитието на бизнеса.Учреди се търговски регистър и се направиха последни промени в търговския закон.Дейността на фирмата се стреми към пренасочване на туристи по български туристически обекти.По закона за туризма Ню Болкан турс упражнява всички дейности, посочени в закона като туроператорски дейности и това им дава голямо преимущество.

1.1.7. Демографски условия
2007 г. населението на България наброява 7 640 298 души. Естественият прираст за същата година е - 5, а механичният прираст – 1400. Данните показват, че населението на страната се е намалило. Намаляването на броя на населението намалява потребителските разходи и съвкупното търсене. А това се отразява неблагоприятно върху развитието на фирмите в сферата на услугите, включително и върху развитието на туристическа агенция Ню Болкан турс.
1.1.8. Рискове за бизнеса. Глобалната финансова криза
Според анализаторите много малък процент от фирмите по целия свят ще успеят да избегнат негативните влияния на този фактор. Компаниите, които се занимават с биотехнологии и комунални услуги, ще имат проблеми с увеличаването на капитала. В банковия и застрахователния сектор се очаква отлив на средства. Компаниите в енергетиката, направили значителни вложения в производството и продажбата на горива, може да се изправят пред спад на цените на тези продукти, ако световната икономика навлезе в рецесия.

Тенденциите в банковия сектор предвещават възникване на кредитни кризи, които се очаква да доведат дори до временно закриване на пазара за нови кредитни услуги, след като традиционни играчи, каквито са банковите институции, се изтеглят от него. Така устойчивостта на финансовия сектор се оказва много по-застрашена, отколкото изглежда. Ню Болкан турс разчита на своите връзки с постояните си и лоялни клиенти и се надява и за в бъдеще те да останат клиенти на агенцията.


2. Неспособност да се капитализират ресурсите на новите пазари
Традиционните рискове от навлизането на нови пазари са свързани с нормативната рамка в съответните региони, с валутната стабилност, с културната идентичност. През последните години първостепенно значение придобиват аутсорсинг стратегията и дистрибуционните канали. Най-голямото предизвикателство пред компаниите обаче представлява липсата на ясна стратегия как точно да процедират на новите пазари. Данните от доклада на „Ърнст и Янг“1 сочат, че едва 41% от фирмите разполагат с рискова стратегия за навлизане и позициониране на нови пазари, а повече от половината (56%) нямат такава.


3. Ценова инфлация
За определен период от време в глобалната икономика се наблюдаваше сравнително постоянно ниско ниво на инфлация. Въпреки това ценовата инфлация, предизвикана от съвкупното действие на множество фактори, може да повлияе негативно върху състоянието на всички сектори в икономиката.

Ценовият натиск обикновено е предизвикан от фундаментални промени в структурата на индустрията. Демографските специфики и покачването на цената на здравните услуги например рефлектират и върху американските автомобилни производители.4. Промени в търсенето
Промените в търсенето в сферата на туризма варират между цените на хотелските стаи. Намалява търсенето на все по–луксозни, но за сметка на това има повишено търсене на обикновените стаи. Защото туристите ще се лишат от високо качествено обслужване за сметка на по–дългия престой. Неспособността на фирмите да прогнозират промените в потребителското бизнеса. Една от най-бързо развиващите се тенденции в потребителските настроения е търсенето на екологични и здравословни продукти и услуги.

5. Близки препятствия за Ню Болкан Турс
Съществуват две основни препятствия, които могат да попречат на реализацията на конкурентната стратегия. Едното препятствие е свързано с несъответствието между прогнозите за растеж на пазара в сферата на туризма и реалното развитие на ситуацията. Конкурентната стратегия се основава върху предвижданията за бърз растеж на пазара с 13-14% годишно през следващите 5 години. При неблагоприятно развитие на някои от важните фактори на средата-например намаляване покупателната способност на населението или проблеми с усвояването на средствата по оперативните програми на Европейския съюз - нарастването на пазара ще се забави.

Въпреки че такъв проблем може да се окаже сериозна пречка пред бъдещето развитие на фирмата, вероятността за появата му е много малка. Дори и да има разлика между прогнозите и реалните стойности на растежа на пазара, те ще са твърде малки да окажат значително въздействие върху осъществяването на стратегията.

Съществува и препятствие от пренасищане на пазара при навлизането на нови чужди фирми. В такъв случай на Ню Болкан турс ще и бъде трудно да следва темпа на растеж. Вероятността за такова развитие е малка, тъй като бързият растеж на пазара ще компенсира навлизането на нови големи конкуренти и тяхното влияние ще се усети слабо.

С изключение на тези препятствия, няма други заплахи пред развитието на агенцията и реализирането на стратегията.

Конкуренцията се извършва на национално и световно ниво – както по-големи компании, така и стотиците агенции, които действат само на българския пазар. Пазарът е сравнително голям, но все още има огромен потенциал за развитие и разрастване поради увеличаващото се търсене на качествени продукти. Голямо въздействие върху търсенето ще окажат средствата, които ще се финансират хипермаркетите. За последните няколко средногодишният темп на растеж на пазара на бързооборотните стоки е около 12% (два пъти по-голям от растежа на БВП), като само за миналата година (първата от влизането ни в Европейския съюз), ръстът е от 14%. Очаква се растежът да продължи, като експертните прогнози за периода 2009-2012 средногодишният темп ще е около 13-14%. Доходността в бранша е сравнително висока – средно около 9% за миналата година (на базата на големите вериги). Може да се каже, че няма сериозни бариери за навлизане в бранша и за излизане от него. Разходите, които са необходими са за наем на помещение за офис и закупуване на компютърна техника. Много често такива малки фирми се снабдяват от големите дистрибутори на пазара на компютърна техника. В тях обикновено работят един или двама компютърни специалисти (които в повечето случаи са собственици на фирмата). Излизането от бранша също не е скъпо, тъй като оборудването е високо ликвидно поради голямото търсене.

6. Икономическата криза и туристическа агенция Ню Болкан Турс

Икономическата криза навлиза все по-уверено на пазара в България. През третото тримесечие на миналата година глобалната икономическа криза започна да оказва своето влияние върху показателите на реалната икономика. Може да се очаква, че през първата половина на тази година българските фирми ще изпитват  сериозни проблеми при реализацията на продукцията си. У нас за периода януари - септември 2008 г. реалният темп на растеж на БВП е относително висок, 7% спрямо съответния период на предходната година. Инвестициите в основни активи имат значителен принос за растежа и нарастват в реално изражение с 22.3% през третото тримесечие на годината. От друга страна, през същия период започва да се проявява въздействието на глобалната икономическа криза върху показателите на реалната икономика.

През последните три месеца на миналата година 17 000 души загубиха работата си и това е само началото. Едрият проблем е в това, че ръстът на икономиката през последните години е финансиран основно с чужди капитали и очакванията са те да продължат да намаляват. Преките инвестиции вече са свити с 40% за времето от август да ноември 2008 спрямо същия период на 2007 гл. Дълг, който в огромната си част за кредитната експанзия, ще нараства. Очаква се процентът на безработицата да нарасне до 6,27 %.

За агенцията е добре, че не се хвърля в антикризисни мерки и си поставя за цел да запази своята стабилност на пазара.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница