Дипломната работа трябва да е разпечатана в един екземпляр нa хартия с формат А4Дата18.11.2017
Размер84.87 Kb.
Размер84.87 Kb.

-

Изисквания към съдържанието на дипломната работа и техническото й оформление
Технически изисквания


 • Дипломната работа трябва да е разпечатана в един екземпляр нa хартия с формат А4.

 • Обем: Уводът, изложението и заключението не трябва да надвишават 40 стандартни страници.

 • Приложения: няма ограничение в страниците

 • Шрифт на текста в изложението: Times New Roman, 12 pt, междуредие 1.5, горе и долу – 2.5см, отляво - 3.5cm и 2.5cm отдясно.

 • Цитиране: под линия, с номера от 1 до „n”, шрифт Times New Roman, 10 pt.

 • Литература: подредена по азбучен ред на авторите по следния начин:

Закон за БНБ. – ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г.Мишкин, Ф. Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари. София, 1995.

Неновски, Н. Търсенето на пари в трансформиращите се икономики. София, 1998.

Неновски, Н. Паричният съвет в Естония, Литва и България: сравнителен анализ. - Икономическа мисъл, 2001, № 3.

Butkiewicz, J., M. McConnell. The Stability of the Demand for Money and M1 Velocity: Evidence from the Sectoral Data. - Quarterly Review of Economics and Finance, 1995, Vol. 35, No. 3.

 • Номериране: Всички страници трябва да бъдат номерирани с арабски цифри в долния десен ъгъл.


Структура и съдържание

 • Заглавна страница, оформена по образец (вж. Приложението);

 • Съдържание (вж. Приложението)

 • Списък на таблиците, графиките и схемите

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1. ...............................................................................4

СПИСЪК НА ГРАФИКИТЕ И СХЕМИТЕ

Фиг. 1. ....................................................................................27

Схема 1. ................................................................................37

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БНБ – Българска народна банка

ПЧИ – Преки чуждестранни инвестиции

ДЦК – Държавни ценни книжа • Изложението се структурира в глави или части. Препоръчително е да се избягва изложение, съдържащо повече от 5 (пет) глави. Отделните глави трябва да бъдат равностойни по обем. Изложението трябва да бъде логически свързано и да се придържа към темата и задачите на изследването. При структурирането на всяка глава се спазва следният ред:

Първа глава. ……

Втора глава. ……

2.1….

2.1.1


2.1.2

2.2


Трета глава. …


  • Увод - в него се излагат причините за разработване на дипломната работа и се формулира изследователската теза. Ясно се посочва обектът, предметът, целта на изследването и задачите, които дипломантът трябва да реши за постигането й. В увода се прави кратко обобщение какво включва всяка глава – В първа глава са разгледани...

Тезата представлява научно обосновано предположение за възможно взаимодействие, отношения, причина и други.

  • Изложение – дипломантът представя разгърнато проблематиката на своята разработка, като изразява собствените си виждания и отношение към разглежданите въпроси в тясна връзка с целта и задачите на изследването, формулирани в увода.

  • Заключение - обобщават се основните резултати на изследването.

  • Литература – библиографска справка, в която се посочват цитираните и ползваните литературни източници.

  • Приложения в зависимост от характера на изследването, могат да бъдат приложени емпирични данни, резултати от емпиричен анализ, данни за конкретни предприятия – баланси, отчети или съответни части от нормативни документи, коментари и изводи.

  • Надписан диск към дипломната работа се прилага диск, който да е подвързан в края на дипломната работа в хартиен плик. Дискът следва да е надписан с трите имена на студента, специалността, факултетния номер, темата на дипломната работа и имената на научния ръководител. Например:Име, презиме и фамилия: Иван Георгиев Иванов

Специалност: Финанси

Факултетен №: 14220023

Тема: Влияние на дълговата криза в Еврозоната върху българската икономика

Научен ръководител: проф. д-р Валентин Димитров


ПРИЛОЖЕНИЕУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА „ФИНАНСИ”


ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

ДИПЛОМАНТ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

Име, презиме и фамилия на дипломанта Научно звание и научна степен,

Фак. № ....., специалност име и фамилия на научния ръководител

СОФИЯ


2017г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод……………………………………………………………………..........…...…….......1

Първа глава............................................................................................................................2

1.1. ..............

1.2. ..............

1.3. ..............

Втора глава.......

2.1. .............

2.2. ..............

Трета глава.........

3.1. ..............

3.2. ................

Заключение...........................................................................................................................

Литература.......................................................................................................................

Приложения.........................................................................................................................40

Декларация за авторство се прилага се към дипломната работа:Д Е К Л А Р А Ц И Я З А А В Т О Р С Т В О

Долуподписаният/ата ……………………………………………………..

студент/ка в УНСС, ОКС „Магистър“, фак.№ ………………………, специалност ………………………………………………………………………

с настоящото декларирам, че магистърската ми теза е разработена само от мен, не е написана от друго лице, не съм използвал/а неправомерно литературни източници, без да са цитирани или чужди дипломни и курсови работи, реферати, или други подобни източници от платени или безплатни сайтове.

Запознат/а съм с чл.17, т.3 от Правилника за учебната дейност на УНСС, според които всеки студент от УНСС носи отговорност за плагиатство.

…………………………. Подпис:С О Ф И Я …………………

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница