До: до всички заинтересовани лица п о к а н а уважаеми дами и господаДата02.03.2017
Размер68.84 Kb.
Размер68.84 Kb.


ОБЩИНА НЕСЕБЪР

До: до всички заинтересовани лица

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.2, ал.1, т.2 и чл. 2б от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви отправям Покана, да ни представите Ваша оферта за извършване на услуга с предмет: «Дезинсикционна и дератизационна услуга в регулацията на населените места на територията на община Несебър и на хранителните блокове»1. Описание на предмета на услугата:

1.1. Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата срещу кърлежи,бълхи и други пълзящи насекоми – цена за 1/ един/ дка


1.2. Дератизация на населените места и гробищните паркове на територията на общината – цена за 1 /един/ дка
1.3. Обработка срещу летящи насекоми включваща:

- обработка на биотопи на територията на общината – цена за 1/един/дка

- обработка с топъл аерозол в регулацията на населените места на територията на община Несебър – цена за 1 /един/ дка

1.4. Дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения и хранителни блокове – цена за 1 кв.м.

1.5. При обработка на площите за съответният вид насекоми да се използват единствено препарати разрешени за употреба от МЗ.

1.6. Местонахождението, площта, времето на третиране и срещу какво да се третира се определя от Възложителя. Изпълнителят се уведомява в тридневен срок преди времето на третиране.2. Финансови условия:

2.1. Стойност на обществената поръчка: до 50 000 лева /петдесет хиляди / без ДДС.

2.2. Източник на финансиране: Бюджета на Община Несебър.

2.3. Начин на плащане: по банков път, чрез платежно нареждане, след издаване на оригинална фактура .

2.4. Авансово заплащане: не се допуска.
3. Срок за изпълнение на услугата: до 31.12.2011г.
4. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 30 (Словом: тридесет) календарни дни от датата на подаване на офертата.
5. Задължителни документи за участие:

 • Предложение (Оферта) по образец;

 • Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 2 месеца от датата на представянето му или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър – за българско ЮЛ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участника е ФЛ – копие от документ за самоличност. Документите се предоставят в заверени от участника копия;

 • Сертификат по ISO 9001: 2008, поставящ изискванията към системите за управление и качество, като гаранция , че кандидата предоставя услуга, отговаряща на клиентските и нормативни изисквания и се стреми да повишава нейното качество.

 • Декларация свободен текст за наличието на техническо оборудване и наличие на специализиран автомобил за извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги с приложен снимков материал.

 • Декларация от представляващия дружеството или служител да притежава удостоверение за ръководител на дейности по ДДД.

 • Декларация свободен текст за броя и квалификацията на лицата /минимален брой – 5 лица/, имащи право да извършват дезинсекционна и дератизационна дейност. За доказателство се прилага документ удостоверяващ правото на извършване на тази дейност.

 • Удостоверение по приложение №1 от Наредба №3 от 24.01.2005г.за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации – мин.1 бр.

 • Удостоверение по приложение №2 от Наредба №3 от 24.01.2005г.за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации – мин.5 бр.

 • Ценово предложение - по образец

 • Декларации за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП. /приложение по образец/

 • Изрично пълномощно или заверено копие, ако офертата е подадена от пълномощник.


6. Способ за събиране на оферти - на основание чл. 2б от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки поканата за участие в процедурата за избор на изпълнител за услугата да бъде изпратена до заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация да бъдат публикувани на интернет страницата на Община Несебър.
7. Не се допуска представяне на варианти в офертата.

8. Критерий за оценка на офертите на участниците в процедурата: „Най-ниска предложена цена”
9. Възложителят сключва договор за услуга с определения изпълнител, предложил най-ниска цена за извършване на услугата.
10. Срок за представяне на оферти: до 07.04.2011 год. до 16:00.
11. Място за подаване на оферти: гр. Несебър, пощ. код: 8230, ул. „Еделвайс” №10 , Център за административно обслужване №2, гише №2.

Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен и надписан по следния начин:

Наименование на Участника: …………….

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, електр.адрес: …………….

Наименование на процедурата: Дезинсикционна и дератизационна услуга в регулацията на населените места на територията на община Несебър и на хранителните блокове”

До Община Несебър

до отдел „Екология”
ПРИЛОЖЕНИЕ: ОФЕРТА – ОБРАЗЕЦ И ЦЕНОВО ПРЕДРОЖЕНИЕ
За Възложител: ……….………..

/Ив.Стайков Гургов/Образец Приложение№1

ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

8230 ГР. НЕСЕБЪР

УЛ. „ЕДЕЛВАЙС” № 10
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

/ О Ф Е Р Т А /

От:.................................................................................................................................................

/наименование на участника/

седалище: гр./с./ ...................................., ул.” ...............................................................” № .....

телефон: ................................ , факс: ................................, е-mail: ...........................................

регистриран по ф.д. № ...................../ ................... г., по описа на ................................... съд

ДДС номер: ...................................................., ЕИК по Булстат: .............................................

Удостоверение /Лицензия .............................................. № ............./ ................../дд.мм.гггг/

Адрес за кореспонденция: гр./с./ ......................, ул.”...................................................” № .....

телефон: .................................... , факс: ..............................................., email: .........................


Разплащателна сметка:

Обслужваща банка: ................................................................................

Град /клон/офис: ......................................................................................

IBAN: .........................................................

BIC код: .....................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за избор на изпълнител за услуга с предмет: Дезинсикционна и дератизационна услуга в регулацията на населените места на територията на община Несебър и на хранителните блокове”


Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия в Поканата за участие и ги приемаме без възражения. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор за услугата.
Ще спазвам изискванията за защита на класифицираната информация.

Срок на валидност на офертата: ........................................................../дд.мм.гггг/
Списък на приложените документи:

 1. Оферта

 2. Ценово предложение

 3. .............................................................................................

 4. ..............................................................................................

 5. ..............................................................................................гр. ………………………... Участник: .....................................................

дата: .................................. (длъжност, име, подпис и печат)

Образец Приложение № 2

ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

8320 ГР. НЕСЕБЪР

УЛ. „ЕДЕЛВАЙС” № 10


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на

…...................................................................................................................................................................

/наименование на участника/
………………………………………………………………………………………………………………

/седалище и адрес на управление/


………………………………………………………………………………………………………………../трите имена на представителя/

за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет:

„Дезинсикционна и дератизационна услуга в регулацията на населените места на територията на община Несебър и на хранителните блокове”
ПРЕДЛАГАМ да изпълня поръчката при следните условия и единични цени:
1. Цена за 1 дка на обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата срещу кърлежи,бълхи и други пълзящи насекоми:...............................лева без ДДС

2. Цена за 1 дка на дератизация на населените места и гробищните паркове на територията на община Несебър:....................................лева без ДДС

3. Цена за 1 дка на обработка на биотопи на територията на община Несебър:.....................................................лева без ДДС

4. Цена за 1 дка обработка с топъл аерозол в регулацията на населените места на територията на община Несебър:....................................лева без ДДС

5. Цена за 1 кв.м. за дезинсекция на вътрешни помещения и хранителни блокове:................................................лева без ДДС.

Обща крайна цена за извършване на услугата:.............................лева без ДДС.
Дата: ... . ... . 2011 г. Участник:………………………

/подпис и печат//…………………..……………../


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница