До есо еад, мер хасково гр. Хасково 6300Дата16.11.2017
Размер341.44 Kb.
Размер341.44 Kb.

Образец на оферта

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД, МЕР Хасково

гр. Хасково 6300

ул. „Добруджа”, № 6

О Ф Е Р Т А

за изпълнение на поръчка с предмет:

Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково”,Обособена позиция № ......................

От ..................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................,(улица, град, община)

ЕИК..................................................................................................................................................,

представлявано от ............... .........................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти .......................................................................................,

адрес за съобщения .......................................................................................................................,

Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ............................................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания съгласно обявената публична покана и приложенията към нея, с настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на поръчка с горепосочения предмет, както следва:
Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.
Предлаганата от нас единична цена за предлаганата услуга, предмет на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.
При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам/няма да ползвам (невярното се зачертава) подизпълнител/и.

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители, както и изискваните документи, съгласно условията за участие в обществената поръчка.


С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, не по-късно от деня на сключване на договора ще Ви представим:
1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му, без ДДС в една от следните форми:
парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.„Добруджа” № 6 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково:

BIC: TTBBBG22

IBAN: BG80 TTBB 9400 1526 7354 90

банка: “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, клон Хасково

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора

2. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5, изискуеми съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.

До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писмена покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.


Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

2. Копие от документ за регистрация по ЗДДС.

3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки (оригинал).4. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки(оригинал).

5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки(оригинал).

6. Декларация по чл. 56 по чл.56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки за ползване на подизпълнители (ако е приложимо).

7. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

8. Техническо предложение(оригинал).

9. Ценово предложение(оригинал).

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите по приложения списък.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.......................................................................(име и фамилия)

.......................................................................(длъжност на представляващия участника)

списък на документите, съдържащи се в офертата:Съдържание

Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)

1

2

3

1.

копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
2.

Копие от документ за регистрация по ЗДДС.
3.

документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, ако участникът в обществената поръчка е обединение (заверени от участника копия).
4.

Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки (оригинал)
5.

Декларация от участника по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки, че в предложената цена е спазено изискването за закрила на заетостта, условията на труд и минималната цена на труда
6.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване на подизпълнители
7.

Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката (оригинал).
8.

Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договор
9.

Декларация за наличието на необходимите бази за измиване на леките автомобили, необходими за изпълнение на поръчката
10.

Декларация, че участникът се задължава да спазва действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката
11.

Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в обществената поръчка.
12.

Декларация за конфиденциалнос по чл.33, ал.4 от ЗОП
13.

Техническо предложение.
14.

Ценово предложение за цялостното изпълнение на поръчката, представено в плика с офертата в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия, длъжност на представляващия участника)

Образци на документи, неразделна част от офертаД Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ........................... от ................ .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник/подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „......................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

(погрешното се зачертава)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. участникът, който представлявам:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

в) не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Липсата на обстоятелствата по точка/и …………………… от настоящата декларация може да бъде установена в следните публични регистри ………………………………………...……………………………………………...,

(посочват се публичните регистри, в които информацията за декларираните обстоятелства е достъпна за възложителя)

а информация за обстоятелствата по точка/и ………… от настоящата декларация е задължен да предостави служебно на възложителя …………………………………………………………………………………

(посочва се компетентния орган, който е задължен да предоставя служебно информацията съгласно законодателството на страната, в която участникът е установен)

Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата да уведомя възложителя за всички настъпили промени за декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис)


Забележка: 1.Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника съобразно разпоредбата на чл. 47, ал. 4 от ЗОП

2. Когато участникът предвижда подизпълнители, декларацията се представя от лицата, представляващи подизпълнителите.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ -ата.....................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .................................................... – гр............................................................................,
адрес:......................... ...................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .................................................................................................................

(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)


кандидат/участник в поръчка с предмет: Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково”,

Обособена позиция № ......................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

В предложената цена е спазено изискванията за закрила на заетостта, условията на труд и минималната цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ......................... ДЕКЛАРАТОР:..........................Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в поръчка с предмет:

Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково”,Обособена позиция № ......................
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Приемам условията в проекта на договора от приложенията към публичната покана.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..........................

(подпис и печат)


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

за ползване на подизпълнители
Долуподписаният/ -ата.......... .............................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ............... ................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ........................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника/кандидата)

участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково”,

Обособена позиция № ...................... ,


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1.При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам подизпълнител/и, както следва:


Номер по ред

Видове работи от предмета на поръчката,

които ще се предложат на подизпълнители


Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%)

от стойността на поръчката

Предвидени подизпълнители

(посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)

1.


2.

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.


2. В случай, че бъда определен за изпълнител на горепосочената поръчка:

- В срок до 5 дни от датата на сключването на договора по между ни, ще сключа договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в настоящата декларация.

- В срок до 3 дни от датата на сключването на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в настоящата декларация подизпълнител, ще ви представя оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис)
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният/ -ата.......... ...............................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... ..................................................................– гр...........................................................................,

адрес:......................... .................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ..............................................................................................................

(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на подизпълнителя)

ЕИК/адрес на управление......................................................................................................,

във връзка с обявената от .........................................................................................................,

(наименование на възложителя)

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково”,Обособена позиция № ...................... ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.Съм съгласен да участвам като подизпълнител на ..................................................

..........................................................................................................................................(наименование на участника/кандидата в процедурата, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горе цитираната поръчка.


Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител, са както следва:

1...................

2...................

(изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители)
2.Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да представям самостоятелна оферта в горе цитираната процедура.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис)


Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)
Долуподписаният/ -ата.......... ...............................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ ...............................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... .............................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...............................................................................................................(посочете длъжността)

на.................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „..................................................................................................................................................”,(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
В представената от мен техническа оферта в част: ....................................................

(посочва се коя част/части от офертата)

има конфиденциален характер по отношение на ..............................................информация(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

и същата не следва да се разкрива от възложителя.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис)

Образец на техническо предложение.

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД, МЕР Хасково

гр. Хасково 6300

ул. „Добруджа”, № 6
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчка с предмет:
Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково”, Обособена позиция № ......................
От ................................................................................................................................

(наименование на участника)

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1.Предлаганите от нас срокове за изпълнение на дейностите по поръчката са както следва:

1.1.При получена заявка от Възложителя до 12:00 часа за измиване на автомобила същият да бъде приет до ............... часа на същия ден.

1.2.При получена заявка от Възложителя след 12:00 часа за измиване на автомобила същият да бъде приет до ............... часа на следващия ден.

1.3. При спешна ситуация - реакция до ............................ (не повече от 2 (два) часа)

1.4.Време за извършване на дейностите предмет на настоящата поръчка – в рамките на .......................... часа (не повече от 1 (един) работен ден.).Като неразделна част от настоящото техническо приложение прилагаме следните документи:

1. Декларация, че участникът се задължава да спазва действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

2. Декларация за наличието на необходимите бази и квалифициран персонал за измиване на леките автомобили, необходими за изпълнение на поръчката.

3. Декларация за наличието на необходимия брой работни места за измиване на автомобилите в съответната база - ............................ (минимум 2 броя).

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, в това число гарантираме приоритетното обслужване на автомобилите на възложителя.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

....................................................................

(длъжност на представляващия участника)
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в поръчка с предмет:

Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково”,Обособена позиция № ......................

ДЕКЛАРИРАМ
За изпълнение на поръчката ще използвам бази и необходимото в тях техническо оборудване за измиване на леки коли по градове, както следва:


МЕР .......................................

Град

Адрес

Телефон

Лице за контакт

Собственик Наемодател

Подизпълнител

1.
2.
3.
....Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................

(трите имена, подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в поръчка с предмет:

Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково”,Обособена позиция № ......................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Се задължавам да спазвам действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..........................

(подпис и печат)

Образец на ценово предложение.

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД, МЕР Хасково

гр. Хасково 6300

ул. „Добруджа”, № 6
ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчка с предмет:
Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково”, Обособена позиция № ......................
От ...........................................................................................................................................

(наименование на участника)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Предложените единични цени, с включени в тях всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, са дадени в ценовата таблица към настоящето ценово предложение.


ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Наименование

Мярка

К-во

Ед. цена
[лв.] без ДДС

Обособена позиция № 1

Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково”

1

Външно и вътрешно измиване на леки автомобили

бр

1ОБЩА ЦЕНАОбособена позиция № 2

Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕПР Кърджали”

1

Външно и вътрешно измиване на леки автомобили

бр

1ОБЩА ЦЕНА


Забележка: Участникът трябва да попълни ценовата таблица за обособените позиции, за които кандидатства.

Единичните цени не подлежат на промяна за срока на изпълнение на договора.

Общата цена служи за класиране на участниците и не обвързва Възложителя с обема на поръчката.

Всички посочени цени са в лева, франко мястото на изпълнение на услугите, с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС.

При несъответствие между изписана цифром и словом цена ще се зачита изписаната словом.


Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.......................................................................(име и фамилия)

.......................................................................(длъжност на представляващия участника

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР


Д  О  Г  О  В  О  Р
................ /................. 2015год.
Днес, .............. 2015  година, в гр. Хасково между:
ЕСО ЕАД”, МЕР Хасково, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, бул. “Гоце Делчев” № 105, и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6, ЕИК: 1752013040027 , ДДС: BG 175201304, вписано в търговския регистър на СГС по ф.д. 16298/ 2006г., представлявано от инж. Тошо Илиев Тодоров – Ръководител МЕР, упълномощен по силата Пълномощно №746/06.01.2015г. на Изпълнителния директор на дружеството Иван Йотов, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

......................................, със седалище и адрес на управление .................................., ЕИК ..................................., иден. номер по ЗДДС BG .................................., представлявано от ...................................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи този договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни поръчка с предмет Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково”, Обособена позиция № ...................... в съответствие с разпоредбите на този договор и в обем, съгласно изискванията на възложителя и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


2. ЦЕНИ

2.1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати за цялостното изпълнение на услугите ще се определи в процеса на изпълнението, в зависимост от действително изпълнените услуги, съгласно единичните цени, без начислен ДДС, от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не подлежат на промяна за срока на изпълнение на договора.3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Начин на плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно цената за всички извършени услуги по договора през отчетния период в размер на 100 % в срок до 30 (тридесет) календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:

(а) Оригиналнa данъчнa фактурa, издаденa за всички обслужени автомобили през отчетния период. 

(б) Пълен опис на обслужените автомобили през отчетния период.

            3.2. Отчетният период е един календарен месец.

3.3. Фактурата се представя до 5-то число на месеца следващ отчетния период

            3.4. За един и същи отчетен период (календарен месец) на Възложителя да се издават три отделни фактури:


  • за обслужване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково с право на данъчен кредит;

  • за обслужване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково без право на данъчен кредит;

  • за обслужване на леки автомобили към ТИЦ Хасково без право на данъчен кредит.

3.5. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.6. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 4.3.

3.7.Чл. 3.6. не се прилага в случаите по чл. 4.4.

3.8. За срока на договора единичните цени за извършване на услугата измиване на леки автомобили, не подлежат на актуализация, освен ако не бъдат намалени в полза на Възложителя.

3.9. Липсата на изискуем реквизит във фактурата или липса на опис, е основание за отказ от плащане до отстраняване на пропуска, като за евентуалната забава възложителят не носи отговорност.
4. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приeма за измиване леките автомобили съгласно предварително изготвения приблизителен график и след получаване на конкретна заявка с описани модели и бройки леки автомобили, изготвен от Възложителя, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2. За място на изпълнение на поръчката се определя: базата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в техническото му предложение.

4.3. възложителят приeма изпълнението на услугите по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.

4.4. При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
5. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

5.1.Срокът на този договор е 1 (една) година, считано от датата на неговото подписване.

5.2. Изпълнителят се задължава да извършва услугите по този договор съгласно сроковете, посочени в техническото си предложение, представляващо неразделна част от договора, а именно:

5.2.1. При получена заявка от Възложителя до 12:00 часа за обслужване на автомобила същият ще бъде приет до .............. часа на същия ден.

5.2.2. При получена заявка от Възложителя след 12:00 часа за обслужване на автомобила същият ще бъде приет до ................. часа на следващия ден.

5.2.3. При спешна ситуация - реакция до: ....................... (........) часа.

5.2.4.Време за извършване на дейностите предмет на настоящата поръчка – в рамките на .......................... часа

5.3. Не се включва в определения по чл. 5.2. срок на договора времето за престой, когато възложителят е наредил временно спиране изпълнението на поръчката. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.


6. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

6.1 При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора, без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:


  • неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 5.1. или

- парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение със срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 5.1. Ако в банковата гаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора по чл.5.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция с удължена валидност, съгласно чл.6.1.

6.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранцията, съгласно чл.6.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

6.4.При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на договора по чл. 5.1, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.


7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата при условията, договорени между страните.

7.2. Възложителят има право да заявява предварително, съгласно техническото предложение, автомобилите, подлежащи на измиване.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки стадий на изпълнение на договора, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.4. При констатиране на некачествено измиване или почистване, Възложителят има право на рекламация веднага след извършване на услугата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да извърши повторно измиване или почистване на съответния автомобил.

7.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя упълномощено/и лице/а по настоящия договор, които следят за своевременното и качествено извършване на услугата.

7.7. Възложителят се задължава да заплаща услугите по този договор в договорените по него срокове.

7.8. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

7.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 дни от подписване на договора да съобщи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ определените лица за контакти.


8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява качествено дейностите, определени в чл.1 на настоящия договор, като използва собствени специализирани бази за измиване и почистване на автомобилите, както и необходимите материали за изпълнение на настоящата поръчка.

8.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва сроковете за приемане обслужването на автомобилите, съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчка.

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на забавяне или невъзможност при изпълнение на услугата.

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи валидна гаранция за изпълнение при сключване на договора в размер на 3 % /три процента/ стойността на договора.

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в –дневен срок.

8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на т.3 от договора.

8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора , включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

8.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в края на отчетния период да представи Пълен опис на обслужените автомобили през отчетния период.

8.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 дни от подписване на договора да съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ определените лица за контакти.

9. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1. При забава изпълнението на своите задължения, както е договорено в т. 5.2. от този договор (с изключение на случаите на непредвидени обстоятелства), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % на ден от стойността на услугите, без ДДС. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

9.2. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение.

9.4. В случаите по чл. 9.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

9.5. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закъснее да заплати, както е уговорено в този договор (с изключение на непредвидени обстоятелства), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.


10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

10.1. Непредвидени обстоятелства съгласно т.11.

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие.

10.3. В случаите на чл. 10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

10.4. В случай на взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения към момента на прекратяването.

10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки или каквито и да било други суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обещетение за претърпените вреди от сключването на договора.


11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорните условия.

11.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, уведомява писмено в тридневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непредвидените обстоятелства се доказват от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от Българската търговско - промишлена палата, гр. София.

11.3. Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11.4. Ако непредвидените обстоятелства траят повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 - дневно предизвестие. В този случай неустойки не се дължат.
12. СПОРОВЕ

12.1. Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, ще бъдат решавани по взаимно съгласие въз основа на договаряне. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.13. СЪОБЩЕНИЯ

13.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

13.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс.


14. други УСЛОВИЯ

14.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

14.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

14.3. Договорът влиза в сила след подписването му от двете страни.


Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
Приложения, представляващи неразделна част от договора:

  1. Техническата спецификация  –  приложение № 1 към настоящия договор.

  2. Ценово предложение  –  приложение № 2 към настоящия договор.

  3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката  –  приложение № 3 към настоящия договор.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/…………………………………/ /………………………………./

(собственръчно написано име) (собственоръчно написано име)РАЗДЕЛ VIII. образец за банкова гаранция за изпълнение на договор
До

                                                                                   МЕР Хасково

                                                                                   Адрес Хасково, ул. „Добруджа” 6

Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да Ви представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сума в размер на 3 % от стойността на първоначалната доставка от поръчката, а именно (словом: _______) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореописаното, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка предявена от Вас сума до максималния размер от (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше първо писмено поискване, деклариращо, че нашият Клиент не е изпълнил някое от своите задължения по сключения от него с Вас договор за ....................................../...........г. без оспорване или възражения и без прихващане на насрещен иск.

За целите на удостоверяване, писменото поискване за плащане на „ЕСО” ЕАД трябва да бъде представено на Банката с посредничеството на Корпоративна търговска банка АД, София, България (Банка на ЕСО) или друга първокласна банка с потвърждение, че положените подписи са правно обвързващи за ЕСО. Ако за целта Корпоративна търговска банка АД, респективно друга първокласна търговска банка, използва шифриран SWIFT, тя трябва при всички положения да изпрати пълния текст на искането за плащане на ЕСО и същевременно да потвърди, че оригиналите на тези документи са изпратени до нас по специална куриерска служба.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция е в срок 30 (тридесет) дни след датата на изтичане срока на договора, на която дата престава да бъде в сила, без обаче това да засяга нашите задължения по нея във връзка с дължими суми към Вас, визникнали по искове, предявени от Вас и постъпили при нас преди или най-късно на 30 (тридесетия ден) след изтичане на срока на договора, които остават изцяло дължими и валидни до пълното им погасяване.

Настоящата гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат,(БАНКА)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница