До инж. Виолета илиеваДата01.12.2017
Размер73.21 Kb.
Размер73.21 Kb.

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ”

гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов” № 19, Директор: 810082; Канцелария: 810083, Зам. – директори: 810096www.pmgbs.com e-mail: pmgbs@abv.bg

___________________________________________________________________________
ДО

ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

ГРАД БУРГАС
КОПИЕ: БЮРО ПО ТРУДА

ГРАД БУРГАС
ОБЯВА

за свободно работно място
Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас обявява свободно щатно работно място за учител по математика на пълен норматив по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, считано от 13.09.2017 година.
І. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:
Кандидатът да е лице, което:

 1. е придобило висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност;

 2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

 3. не е лишено от право да упражнява професията;

 4. не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;

 5. За заемането на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.

II. Описание на длъжността:
Длъжността "учител по математика" включва следните функции:

- планиране на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на учениците, както и на възможностите за развитието им;

- организиране и провеждане на образователния процес, на самоподготовката, организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на учениците, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационните технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и учениците и между самите ученици, така и между учител и родител;

- оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности;

- сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на учениците съвместно с други педагогически специалисти, взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата или на учениците;

- контролиране, насърчаване и отчитане участието на учениците в образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;

- отговорност за живота и здравето на учениците както по време на образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;

- участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията, като квестори, оценители, консултанти и др.;

- участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа.

- познава и спазва Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и Механизма за противодействие на училищния тормоз между деца и ученици, с цел подобряване на информираността на персонала за деца в риск, съгласно даденото определение на „дете в риск“ в §1, т. 11 от Закона за закрила на детето.
ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:


 1. Заявление до директора на училището.

 2. Автобиография по стандарт на ЕС.

 3. Мотивационно писмо.

 4. Копие от личната карта.

 5. Копие от дипломата за завършено висше образование.

 6. Копие на трудова /служебна/ и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов, служебен или осигурителен стаж;

 7. Други документи по преценка на кандидата: удостоверение за присъдена ПКС, препоръки, сертификати, грамоти и др.

Кандидатите за заемане на длъжността представят оригиналите на документите в канцеларията на гимназията за сверяване с копията.
ІV. Място и срок за подаване на документи:
Документи се приемат при секретаря на ППМГ „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас от 04.09. 2017 г. до 08.09. 2017 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 14.00 часа.

Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.Събеседването с кандидатите за обявената длъжност ще бъде проведено на 11.09. 2017 г., от 10,00 часа в Дирекцията на гимназията.

КРАСИМИР СТОЯНОВ

Директор на ППМГ „Акад. Н. Обрешков”

гр. Бургас
ДО

ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

ГРАД БУРГАС
КОПИЕ: БЮРО ПО ТРУДА

ГРАД БУРГАС
ОБЯВА

за свободно работно място
Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас обявява свободно щатно работно място за учител по информационни технологии на пълен норматив по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, считано от 13.09.2017 година.
І. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:
Кандидатът да е лице, което:

 1. е придобило висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност;

 2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

 3. не е лишено от право да упражнява професията;

 4. не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;

 5. За заемането на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.

II. Описание на длъжността:
Длъжността "учител по информационни технологии" включва следните функции:

- планиране на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на учениците, както и на възможностите за развитието им;

- организиране и провеждане на образователния процес, на самоподготовката, организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на учениците, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационните технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и учениците и между самите ученици, така и между учител и родител;

- оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности;

- сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на учениците съвместно с други педагогически специалисти, взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата или на учениците;

- контролиране, насърчаване и отчитане участието на учениците в образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;

- отговорност за живота и здравето на учениците както по време на образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;

- участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията, като квестори, оценители, консултанти и др.;

- участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа.

- познава и спазва Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и Механизма за противодействие на училищния тормоз между деца и ученици, с цел подобряване на информираността на персонала за деца в риск, съгласно даденото определение на „дете в риск“ в §1, т. 11 от Закона за закрила на детето.
ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:


 1. Заявление до директора на училището.

 2. Автобиография по стандарт на ЕС.

 3. Мотивационно писмо.

 4. Копие от личната карта.

 5. Копие от дипломата за завършено висше образование.

 6. Копие на трудова /служебна/ и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов, служебен или осигурителен стаж;

 7. Други документи по преценка на кандидата: удостоверение за присъдена ПКС, препоръки, сертификати, грамоти и др.

Кандидатите за заемане на длъжността представят оригиналите на документите в канцеларията на гимназията за сверяване с копията.
ІV. Място и срок за подаване на документи:
Документи се приемат при секретаря на ППМГ „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас от 04.09. 2017 г. до 08.09. 2017 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 14.00 часа.

Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.Събеседването с кандидатите за обявената длъжност ще бъде проведено на 11.09. 2017 г., от 12,00 часа в Дирекцията на гимназията.

КРАСИМИР СТОЯНОВ

Директор на ППМГ „Акад. Н. Обрешков”

гр. БургасСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница