Доклад анализ на дейността на училището през учебната 2015/2016 г. I. Въведениестраница1/28
Дата04.02.2017
Размер3.16 Mb.
Размер3.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ГАЧЕВ"

гр. Пазарджик 4400, ул. “Веслец” № 26, тел./факс: 034/48 29 33, e-mail: d_gachev_school@abv.bg


ДОКЛАД - АНАЛИЗ
на дейността на училището през учебната 2015/2016 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

 1. Доклад-анализът за образователно-възпитателната работа в СОУ ”Димитър Гачев” за 2015/2016 учебна година е изготвен въз основа на преглед на изпълнението на годишния план. При изготвянето е взета информация и от следните документи:

 • Информация от задължителните училищни дейности;

 • Докладите на класните ръководители;

 • Докладите на председателите на постоянните училищни комисии, методическите обединения, педагогическия съветник;

 • Доклади на председателите на комисиите, определени със Заповед на директора, работещи по проекти, програми и отговарящи за конкретни мероприятия, съгласно Годишния план на училището;

 • Проведената контролна дейност през годината;

 • Резултати от Национално външно оценяване IV и VII клас;

 1. Осъществява следните цели:

 • Оценка на резултатите от ОВП в СОУ ”Димитър Гачев” за 2015/2016 учебна година;

 • Определяне на корекционни мерки за оптимизиране на дейността през 2016/2017 учебна година.

II. АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОСТАВЕНИТЕ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ


Цялостната дейност на СОУ ”Димитър Гачев” за 2015/2016 учебна година протече съгласно залегналите в годишния план цели. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес (ОВП).

Правилното планиране на ОВП е решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище.


ФОРМИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УЧИЛИЩЕТО И СЪЗДАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ У УЧЕНИЦИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СРЕДА, В КОЯТО ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ СЕ ВЪЗПРИЕМА КАТО ЦЕННОСТ

Държавен план – прием и движение на учениците

За учебната 2015/2016 година в СОУ ”Димитър Гачев” бе осъществен държавен прием както следва: • Прием подготвителни групи:

4 групи - общо 92 деца.

Групите са сформирани въз основа на подадени заявления на родители за записване на деца в ПГ. Средна пълняемост на групите – 23 деца. • Прием първи клас:

4 паралелки – общо 88 ученици

Приемът през учебна 2015/2016г. е осъществен на база подадените заявления от родителите на бъдещите първокласници. • След завършено основно образование:

Организацията и провеждането на приема на ученици след VІІІ клас се осъществява съгласно Наредба № 11/2005г. Паралелката се сформира с ученици, завършващи VІІІ клас, предимно от СОУ „Д. Гачев”.

Една непрофилирана паралелка - 23 ученици.Приемът е реализиран при средна пълняемост на паралелките - 22 ученици в първи клас и 23 ученици в IX клас.

 • Движение на учениците


Брой и движение на учениците

общо

1

В началото на учебната година

660
323
275
 • ІX– ХІІ клас

62

.

Преместени по тяхно желание

18

3

Преместени по чл. 139 от ППЗНП

-

.

Отпаднали:

136
 • поради отсъствия

-
-
 • поради болест

-
 • отпаднали по сем. причини

4
 • заминали за чужбина

132

.

Преминали в самостоятелна форма на обучение /СФО/

3

6

Придошли

58

.

Останали в края на годината

561
 • I – IV клас

289
 • V – VIII клас

224
 • ІX– ХІІ клас

48

Броят на учениците в началото на учебната година е 660, разпределени в 28 паралелки. Средната пълняемост на паралелките е 23,57 ученици, което е предпоставка за добра ефективност на материалните разходи на училището. През учебната година броят на учениците в дневна форма на обучение е намалял от 660 на 561 ученици. Най-много е намалял броят на учениците в прогимназиалния етап /- 51/, а най-малко - в гимназиалния етап/ -14/.

Заявените причини за напускане са: заминаване с родителите си в чужбина, желание за преминаване в самостоятелна форма на обучение, семейни причини. Преместените в друго училище са по желание на ученика.

Дейности по подготовка на учебната година


Проблеми с кадровото осигуряване в училище няма. За учебната 2015/2016 година учебният процес е обезпечен с педагогически специалисти, както следва:

 • Кадрова обезпеченост с педагогически персонал

В СОУ „Д. Гачев” – Пазарджик работят 56 педагогически кадри. Всички са с висше образование. Според образователно-квалификационната степен на висшето образование от тях: магистър са 40, бакалавър са 10, професионален бакалавър са 6.

Във връзка с прилагане на ПМС № 254 от 26.10.2009 г. и ПМС № 819 от 26.10.2009 г., регламентиращи въвеждане на системата за кариерно развитие, в СОУ „Д.Гачев” има следните длъжности:Длъжност

Брой

Директор, училище

1

ПДУД

2

РКК

2

Педагогически съветник

1

Старши учител

33

Учител

5

Младши учител

1

Учител, детска градина

4

Старши възпитател

5

Възпитател

2

В СОУ „Д. Гачев” 100% процента от учителите отговарят на изискванията за заемане на длъжностите, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, регламентирани в Инструкция №2 на МОН.
 • Кадрова обезпеченост с непедагогически персонал

 • ПДАСД – 1;

 • Завеждащ АС – 1

 • Счетоводител – 1;

 • Касиер в счетоводство – 1;

 • Чистач/хигиенист – 6;

 • Работник поддръжка – 1;

 • Огняр – 1;

 • Портиер – 4
 • Обезпеченост с учебници и учебни помагала – 100% обезпеченост с учебни помагала за децата от ПГ; 100% обезпеченост с учебници и учебни помагала за учениците от I – IV клас; 100% обезпеченост с учебници за учениците от V – VII клас. Процентът за учениците от VIII – XI клас е малък. Добра възможност за закупуване на учебници на учениците от гимназиалния етап дава мярка „Без отсъствие“ на НП „На училище без отсъствие“.
 • Планирането и организирането на дейностите в училището е извършено в приетите:

 • Стратегия за развитието на училището;

 • Годишен план;

 • Стратегия за превенция на отсъстващи и преждевременно напускащи образователната система ученици от СОУ „Д. Гачев“ – гр. Пазарджик 2014-2016г.;

 • Стратегия за превенция на отпадането на ученици от училище;

 • Правилник за дейността на училището;

 • Правилник за вътрешния трудов ред;

 • Училищни учебни планове;

 • Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

 • План за квалификационната дейност;

 • Училищен план за повишаване на грамотността;

 • Годишни планове за дейността на постоянните комисии и методическите обединения.

Оптимизирана е вътрешната нормативна система, като Годишният план, Стратегията на училището и отделни правилници се актуализираха, с цел по-добро координиране на дейностите и цялостното им възприемане от ученици, учители, служители и помощен персонал.

Подготвено и предложено за утвърждаване е щатно и поименно разписание на длъжностите в училището.

Осъществена е осигуреност с училищна документация съобразно изискванията на Наредба № 4/16.04.2003г. за документите в системата на народната просвета. Учебната документация е приета и се съхранява в училището, включва учебни планове и учебни програми за непрофилирано и профилирано обучение. Архивира се съгласно утвърдена номенклатура за архивиране от Държавен архив – Пазарджик.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница