Доклад булплан оод софия София-Пловдив, септември октомври 2015 гстраница1/21
Дата16.11.2017
Размер2.1 Mb.
Размер2.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

2015-2025 г.СЪКРАТЕН ДОКЛАД

БУЛПЛАН ООД София

София-Пловдив, септември - октомври 2015 г.
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВРъководител колектив

арх. Иван Делчев

Демография и икономика

доц. д-р Илия Копралев

Система Обитаване

арх. Петя Миланова

Система Труд

арх. Александър Петрович

Социална и бизнес инфраструктура

доц. д-р Илия Копралев
арх. Петя Миланова

Зелена система, отдих и спорт

ланд. арх. доц. д-р Емил Галев

Транспортна инфраструктура

инж. Димитър Попов

Електроснабдяване и телекомуникации

инж. Лъвчо Илиев

Водоснабдяване

инж. Златка Таукова

Канализация

инж. Ангел Марков

Топлоснабдяване и газификация

инж. Кольо Гергински

Културно-историческо наследство

арх. Димитър КостовНормативна уредба и урбанизация

арх. Александър Петрович
арх. Димитър Костов

Екология

Любов Миланова

ГИС приложение

арх. Иван ДелчевУправител на БУЛПЛАН ООД

инж. Анна Владова

СЪДЪРЖАНИЕ


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 6

Основание за разработване 6

Правна рамка и мотиви 6

Предназначение, съдържание и срок на действие на КПРО 7

1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И ВРЪЗКИТЕ СЪС СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ 8

Място и роля на Пловдив в националното пространство 8

Място и роля на Пловдив на национално ниво 8

Място и роля на Пловдив на регионално ниво 12

Място и роля на Пловдив на микрорегионално ниво 15

Природни условия и ресурси. Състояние на околната среда 20

Релеф 20

Климат 20

Хидрографска мрежа 21

Сеизмичност 22

Защитени територии и зони 22

Състояние на околната среда 24

Териториални ресурси 27

Структура на общинската територия 27

Характеристика на териториите извън регулация и на земеделските земи 28

Демография 34

Количествени параметри на населението 34

Качествени характеристики на населението 36

Икономически комплекс. Функционална подсистема „труд“ 38

Обитаване и жилищен сектор 46

1.6.1. Състояние и ресурси 46

Регионален контекст 48

Пространствено развитие и прогноза 49

Социална и бизнес инфраструктура 51

1.7.1. Диагноза на състоянието 51

Центрова система 55

Озеленени пространства, отдих и туризъм 57

Състояние 57

Проблеми 59

Ресурси 59

Прогноза 60

Културно наследство 61

Недвижимо културно наследство (НКН) 62

Политики за опазване и социализация на културното наследство 64

Степен на реализация на стратегическите и планови предвиждания 65

Транспортно-комуникационна система 66

Диагноза на състоянието и проблемите на ТКС на Община Пловдив 66

Прогноза за развитието на ТКС на община Пловдив 73

Инженерно-техническа инфраструктура 79

Електрификация 79

Водоснабдяване 82

Топлоснабдяване 92

Газоснабдяване 93

Телекомуникации 96

2. ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 100

Прогнозни предвиждания за демографията 100

Констатации и насоки за развитие на икономическия комплекс 101

3. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 104

Визия 104

3.2. Стратегически цели и задачи 104

Приоритети 105

Оси на урбанистично развитие 105

Национални оси на урбанистично развитие 105

Микрорегионални и локални оси на урбанистично развитие 107

Макропространствено зониране 110

Дейности по интегрираното планиране за градско възстановяване и развитие 113

Приоритетни проекти по ОПР 2013 – 2020 г. и „Пловдив 2019“ 116

4. НАСОКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ПЛОВДИВ 117

Мотиви за изменение на ОУП Пловдив 118

По отношение на териториалния и тематичния обхват 118

По отношение на структурното развитие 118

По отношение на функционалните системи 119

Обитаване 119

Социална и бизнес инфраструктура 120

Подсистема „Труд“ 123

Комуникационно-транспортна система 123

Подход към извънселищните територии 123

По отношение на устройствените зони и устройствените модули 124

По отношение на културното наследство 127

По отношение на зелената система и отдиха 129

По отношение на транспортно-комуникационната система 130

По отношение на правилата, рамковата програма и етапния план 131

5. СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 132
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница