Доклад на Управителния съвет на Националния съюз на тпкстраница6/9
Дата03.04.2017
Размер1.9 Mb.
Размер1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящият отчетен доклад не изчерпва всички аспекти от многостранната дейност на НС на ТПК. Оперативното ръководство на Съюза и Управителният съвет, в своята работа, се стремяха да реагират своевременно на възникващите промени и предизвикателства, които динамиката на събитията непрекъснато предлагаше. Стремежът бе да следваме активно процесите в реалния живот.

В своите решения УС се опираше на натрупания опит през годините, като ползваше колективния ум на колегите от системата на Съюза.

Управителният съвет изказва своята благодарност на председателите на ТПК и РС на ТПК, на всички специалисти и партньори, които със своите предложения, съвети и критични бележки спомагаха за вземането на по-адекватни решения от ръководните органи.

УС благодари и на членовете на КС за конструктивното им участие в дейността му и съвместните заседания.

Управителният съвет на НС на ТПК поздравява със 120-годишния юбилей всички кооператори, членове на Съюза и с дълбока признателност благодари за вдъхновения им труд и принос за утвърждаването на системата, както и за активната им подкрепа и съпричастност към провежданата политика.

Нека заедно градим своето бъдеще!


19.11.2015 г. Управителен съвет на НС на ТПК

С Т Р А Т Е Г И Я

ЗА

РАЗВИТИЕ СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ

НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

(2015 - 2020 г.)
Стратегията за развитие на системата на Националния съюз на ТПК е актуализиран вариант на Стратегията за реализация на целите на Европа 2020, приета на 10.11.2011 г. от XII редовен Конгрес на Съюза.

Нейното преработване се реализира след критичен анализ на социално-икономическата и политическа обста-новка в страната, като член на ЕС, както и организационното и икономическо състояние на системата на НС на ТПК.

На основата на оценка на постиженията и слабите страни, са актуализирани приоритетите и задачите, свързани с новите предизвикателства и потребности за кооператив-ната система на ТПК.

Стратегията обхваща същия времеви хоризонт, като приоритетите и основните цели пред системата на НС на ТПК остават водещи и за следващи периоди.

Считаме, че на XIII Конгрес на НС на ТПК през юбилейната 120-годишнина на кооперативното движение на ТПК, настоящата Стратегия може да бъде основа за обсъждането и оформянето на визията за настоящето и бъдещето на системата на Съюза.
Системата на Националния съюз на трудово-производи-телните кооперации (НС на ТПК) заема важно място в икономиката на страната и изпълнява отговорни социално-икономически функции, засягащи значителна част от населе-нието. Приела и следваща международните кооперативни принципи и ценности, тя е изградена на здрава основа - трудово-производителните кооперации (ТПК), които имат 120-годишна история и са част от общото кооперативно пространство на Европейския съюз.

Световната икономическа и финансова криза, глобали-зацията, недостигът на ресурси, екологичните проблеми, масовата имиграция, обедняването и застаряването на населението и др. поставят нови предизвикателства както пред обединена Европа, така и пред България

При тези условия, за да се съхрани и развива системата на Националния съюз на ТПК е необходимо да се приеме дългосрочна научна стратегия в съответствие с приорите-тите на Европа 2020. С нейното изпълнение ще се постигне по-добра устойчивост на икономическото развитие, по-високи равнища на заетост и социална сигурност.

Стратегическото развитие на системата на НС на ТПК ще се определя от главните й приоритети и основни направ-ления, при отчитане на следните характеристики на макро-икономическата среда:

- по-пълна интеграция на страната към европейските структури в условията на увеличаваща се динамика в движе-нието на хора, материали и финансови ресурси;

- развитие на системата на НС на ТПК, функционираща на основата на по-нататъшна синхронизация и адаптация на нормативната база към европейското законодателство и научно обосновани норми и стандарти;

- нарастване на ресурсите за финансиране и инвестиране чрез структурните фондове и програми на ЕС;

- увеличаване дела на информационните технологии и бизнеса по Интернет;

- нарастващо влияние на глобалните финансови процеси върху българската икономика;

- продължаване процеса на преструктуриране на иконо-миката на страната, в т.ч. нарастване ролята на социалната икономика, малкия и среден бизнес, най-вече в областта на услугите и социалните дейности;

- относителна макроикономическа стабилност и ниска инфлация в условията на валутния борд;

- намалена покупателна способност на населението;

- безработица и значителна емиграция, главно сред младежта;

- все по-изостряща се конкуренция и борба за пазари;

- продължаващо преструктуриране в социалната сфера и др.

В тази сложна и динамична макроикономическа среда НС на ТПК трябва да организира дейността си за постигане на определени стратегически цели.

Главната стратегическа цел на НС на ТПК е усъвър-шенстване и развитие на системата, основаващи се на знания, иновации и устойчив растеж чрез нейната адаптация към процесите на реалната евроинтеграция и превръщане на ТПК в конкурентни структури – субекти на социалната икономика.
Основните приоритети, свързани с постигане на тази стратегическа цел са свързани с:

І. Укрепване и развитие на системата на НС на ТПК, чрез по-нататъшно утвърждаване на кооперативните ценности и принципи при нейното и на структурните й звена функцио-ниране и управление;

ІІ. Разширяване на пазарното присъствие и динамизиране на иновативното развитие на основата на собствено, европейско и национално финансиране;

ІІІ. Разширяване на социалните дейности в ТПК и усъвър-шенстване на кооперативната социална инфраструктура;

ІV. Утвърждаване на икономиката на знанието чрез разширяване и усъвършенстване на системата за Обучение и подготовка на кадри и подобряване на научното обслужване на ТПК;

V. Разширяване и задълбочаване на международните връзки в системата на НС на ТПК и приобщаване на кооперациите към европейското кооперативно пространство.


І. Първият основен приоритет е укрепване и развитие на системата на НС на ТПК, чрез по-нататъшно утвърждаване на кооперативните ценности и принципи при нейното и на структурните й звена, функциониране и управление;
Реализирането на това основно приоритетно направле-ние налага управленската и организационната дейност на Съюза да се развива в следните насоки:

- разширяване присъствието на системата на ТПК в сферата на социалната икономика на страната;

- утвърждаване на демократичните принципи и норми във взаимоотношенията между структурните звена на системата на НС на ТПК;

- активизиране и подобряване на отношенията на НС на ТПК, РС на ТПК и ТПК/ТПКИ с национални и общински структури, организации на бизнеса, научни звена, учебни заведения и неправителствения сектор;

- усъвършенстване на кооперативното законодателство и адаптирането му с европейските закони, норми и стандарти, осигуряващо утвърждаване на кооперативните ценности и принципи;

- активизиране и подпомагане на участието на ТПК и ТПКИ в европейските програми;

- разширяване и укрепване на информационното обслуж-ване на системата.

Утвърждаването на кооперативните принципи и норми във взаимоотношенията между структурните звена на системата на НС на ТПК предполага усъвършенстване на организационната структура; издигане ролята на общите събрания и отчетно-изборните кампании за организацион-ното укрепване на системата на НС на ТПК; усъвършенст-ване дейността на Управителните и Контролните съвети на ТПК и на системата на НС на ТПК; усъвършенстване на членствените и имуществените отношения, както и привличане на млади специалисти в системата на Съюза.

За подобряване работата на общите събрания и повишаване ролята им за организационното укрепване на системата на Съюза е необходимо, задълбочаване усилията на Националния и Регионалните съюзи за повишаване нивото на подготовка и организацията на работата на общите годишни събрания в системата на Съюза, свързани с изпълнението на следните основни задачи:

- подобряване на взаимодействието и координацията между Националния и Регионалните съюзи по организи-рането на отчетно-изборните кампании и контрола по спазване на нормативната уредба за тяхното провеждане;

- организиране от НС на ТПК на Регионални съвещания, издаване на сборници, указания и други помощни материали, свързани с подготовката и провеждането на общите годишни събрания чрез разширяване и обогатяване на тяхната тематика и повишаване организационното им ниво;

- продължаване практиката за запознаване на участва-щите в Регионалните съвещания ръководства на кооперации и Регионални съюзи с приоритетите и целите за развитие на НС на ТПК и произтичащи от тях задачи. Те трябва да намерят подходящо място в приеманите от общите годишни събрания насоки за бъдещата дейност на ТПК и РС на ТПК.

С оглед преодоляване процеса на застаряване в състава на кооперациите и подобряване организационното им състояние е необходимо да се активизира работата по привличането на млади специалисти и изпълнителски кадри в ТПК, да се задълбочат контактите и взаимоотношенията с висшите учебни заведения, средните училища и бюрата по труда, както и да се създадат условия за реализация и развитие на младите кадри.

Друга основна задача е усъвършенстване дейността на Управителните и Контролните съвети на ТПК. В това направление е необходимо работата да се насочи към:

- подобряване състава на Управителните и Контролните съвети, като в тях се избират членове със значителен организационен и производствен опит, делови качества и съпричастност към кооперативната идея;

- предприемане действия от ръководствата на Регионал-ните съюзи и ТПК за прилагане и утвърждаване в практи-ческата дейност на кооперациите приетите от Управителния съвет на Съюза „Правила за набиране, подбор и развитие на кандидати за председатели и ръководни специалисти на ТПК“ в системата на Съюза.

- повишаване компетентността на Управителните и Контролните съвети, като РС и НС на ТПК организират периодично обучение на членовете на тези органи, с цел актуализиране и повишаване на техните знания, опит и организационна култура;

- засилване дисциплината по спазване периодичността на провежданите от УС заседания, превантивния и последващ контрол по изпълнението на приетите от тях решения;

- активизиране взаимодействието на Контролните съвети на кооперациите, Регионалните съюзи и НС на ТПК с Дирекция „Финансов контрол” за обмяна на опит, съвместни целеви проверки и организиране на общи курсове за квалификация;

- провеждане на национални съвещания, посветени на финансовия контрол и проблемите по прилагане на европейските стандарти и норми в тази област с участието на членовете на КС на НС на ТПК, представители на Министерство на финансите и други контролни ведомства, както и специалисти от академичните среди;

- усъвършенстване на Правилника за работа на Дирекция „Финансов контрол”, с цел засилване на превантивните функции по спазване на финансовата дисциплина и опазване на кооперативното имущество, като се търси и съдействието на оторизираните държавни органи.

Друго значимо направление е повишаване на подготов-ката и компетентността на председателите и ръководните специалисти на ТПК. В тази връзка е необходимо:

- разширяване на конкурсното начало при определяне на кандидатите за председатели и специалисти в ТПК. В сформираните за целта комисии да участват представители на НС на ТПК.

- залагане в уставите на ТПК на текстове, регламенти-ращи въвеждането на конкурсното начало при подбора на кандидати за председатели и ръководни специалисти в кооперациите и създаване на условия за тяхното развитие.

- повишаване нивото на подготовка и разширяване знанията на председателите на кооперации и подобряване организационна им култура, като периодично в срок до 3 години се обучават в организирани курсове от Центъра за професионално обучение (ЦПО).

Усъвършенстването на организационната дейност включва и подобряване на членствените и имуществените отношения в ТПК и системата на Съюза. В това направление е необходимо да продължат съвместните действия на НС и РС на ТПК за привеждане членството на кооперациите в съответствие с изискванията на чл.6 (ал.2) от Устава на Съюза, регламентиращ едновременно членство на ТПК в двете нива от структурата на Съюза;

За усъвършенстване на членствените взаимоотношения в системата на Съюза и издигане нивото на съюзната дисциплина и отговорността на ръководствата на ТПК е необходимо още:

- периодично преразглеждане и актуализиране уставите на ТПК;

- обогатяване съдържанието на провежданата сред ръководствата на ТПК разяснителна работа по изпълнение на членствените задължения и организиране целеви посещения в ТПК за оказване помощ в преодоляване на възникнали пред кооперациите проблеми;

- разширяване процеса на подпомагане издължаването на членския внос на ТПК от Регионалните съюзи, като към инициативата се присъединят всички РС на ТПК с приходи от стопанска дейност;

- засилване помощта и повишаване контрола от страна на Управителните и Контролните съвети на Регионалните съюзи по изпълнение на членствените задължения на кооперациите в региона.

С оглед подобряване на имуществените взаимоотно-шения в ТПК е необходимо да продължи работата на Националния и Регионалните съюзи по възстановяване интереса на членовете на ТПК към запазване и развитие на материално-техническата база на кооперациите и разширя-ване на производствена дейност с цел получаване на по-високи доходи от нея.


Важна стратегическа задача на кооперативната сис-тема е активизиране и подобряване на отношенията на НС на ТПК, РС на ТПК и ТПК/ТПКИ с национални и общински структури, организации на бизнеса и неправи-телствения сектор, като за нейното реализиране НС на ТПК следва да:
- разширява контактите и срещите на представителите на Съюза с български и други евродепутати и отговорни представители на институциите на ЕС, българската държавна и общински администрации;

- утвърждава и обогатява партньорството и взаимо-действието на НС на ТПК с Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата, както и с основните синдикални организации - КНСБ и КТ „Подкрепа” с цел утвърждаване политиката на социална пазарна икономика в България;

- разширява парламентарното лоби сред всички парламентарно-представени политически сили и провежда консултации с членовете на парламентарните комисии за обсъждане на предложения по законопроектите, касаещи ТПК;

- участва активно в работата на Икономическия и социа-лен съвет с предложения и становища по кооперативните проблеми и инициативи за развитие на социалната икономика;

- увеличава участието на представители на членовете на Съюза в различни държавни и обществени комитети, коми-сии, работни групи за защита интересите на кооперативната система.
Водеща цел в изпълнението на тази стратегическа задача трябва да бъде по-нататъшното развитие и задълбочаване на сътрудничеството и публично-част-ното партньорство между кооперациите и общините. До 2020 г. да бъдат сключени нови 35 споразумения между ТПК и общините.
За реализирането на тази цел и разширяване на инициативата, е необходимо НС на ТПК да инициира приема-нето на документ за дълготрайно сътрудничество и партньорство между Националното сдружение на общините и Националния съюз на ТПК насочен към:

- провеждане на обща политика в подкрепа на кооперациите, малките и средни предприятия и социалната икономика;

- осъществяване на общи инициативи на национално и местно ниво за подпомагане дейността и развитието на кооперациите;

- съвместно участие в Европейски проекти, насочени към подобряване на заетостта, иновациите и екологията в полза на членовете на двете организации;

- предприемане на съвместни действия за усъвършенст-ване на законодателството и нормативната база в областта на заетостта, условията на труд и социалната среда;

- стимулиране и подкрепа на партньорството и сътруд-ничеството между членовете на двете организации;

- реализиране на съвместни проекти за проучване на добрите практики на водещи европейски страни в областта на социалната икономика;

- приемане на съвместен план за координиране дейност-та на двете организации по реализирането на сътрудни-чеството и партньорството между тях.

За реализирането на горната стратегическа задача Регионалните съюзи следва да насочат усилията си за:

- оказване съдействие на ТПК за участие в европейски програми и фондове с цел привличане на средства и успешно решаване на проблемите по технологичното обно-вяване на производството, подготовката и квалификация на кадрите. До 2020 г. над 50% от действащите кооперации, членуващи в НС на ТПК, да участват с проекти по европейски програми. За целта е необходимо да се проведе обучение и организира изграждането по региони консултантски звена към РС на ТПК за оказване помощ на кооперациите при разработването на проекти и тяхното ефективно управление;

- засилване помощта и съдействието на ТПК за участието им в панаири и изложения в страната и чужбина с цел установяване на нови контакти и партньорства, засилване присъствието им на вътрешния и международните пазари;

- разработване на мероприятия за по-нататъшно задъл-бочаване на взаимодействието и партньорството между кооперациите и общините в региона и приобщаването на нови ТПК към инициативата;

- разширяване на контактите и взаимодействието с областните съвети и общините в подкрепа на инициативата и издигане нивото на сътрудничеството между кооперациите и общините в региона;

- оказване съдействие на ръководствата на кооперациите в организиране срещи с кметовете на общините и изготвяне на споразумения за сътрудничество и партньорство между тях;

- утвърждаване на практиката за периодично отчитане дейността по изпълнението на инициативата за партньорство в региона и оказване съдействие за нейната реализация.

Дейността на ТПК за изпълнение на горната задача следва да бъде ориентирана към разширяване на парт-ньорството и взаимодействията с общините по места, като усилията се насочат към:

- създаване условия за по-ефективно използване на производствените възможности на кооперациите за дейности и услуги от обществен интерес;

- реализиране съвместни инвестиции, способстващи за укрепването на ТПК и утвърждаването им като субекти на социалната икономика;

- въз основа на установеното с общините сътрудничество и партньорство създаване условия за увеличаване на поръчките, възлагани на ТПК;

- предприемане действия за съвместно участие на общините и кооперациите в Европейски програми и фондове и привличане на средства за технологично обновление и иновации;

- подобряване координацията и взаимодействието между ръководствата на общините и кооперациите за осъщест-вяване на заложените в споразуменията инициативи и решаването на проблеми от взаимен интерес; утвърждаване практиката представители на общините и на кооперациите да участват в работата на УС и ОС на ТПК и сесиите на общинските съвети по проблеми, засягащи двете страни;

- изграденото сътрудничество между общините и кооперациите да се насочи и използва за разкриване на нови възможности за партньорство между тях.

Важно направление за разширяване на сътрудничеството и публично-частното партньорство между общините и кооперациите, насочено към териториално (регионално) раз-витие е изграждането на местни инициативни групи (МИГ).

Участието на кооперациите в МИГ разкрива добри възможности за инвестиции на средства от Европейските фондове и Оперативните програми на Европейския съюз с цел развитието на ТПК като основни субекти на социалната икономика на съответния регион.

В МИГ, кооперациите да участват като инициатори и водещи партньори, които да кандидатстват и получават финансова помощ.

Във връзка с организиране участието на кооперациите в местните инициативни групи е необходимо:

- председателите на РС на ТПК и на кооперациите да се запознаят с нормативните документи за иницииране и създа-ване на МИГ, както и правилата за организация на работата в тези групи;

- да се проучат потребностите от изпълнение на интегри-рани (съвместни) дейности за развитието на съответния регион;

- в съответствие с изискванията на Европейските фон-дове и Оперативните програми на Европейския съюз ръководствата на кооперациите да направят предложение пред общините за участието им в местни инициативни групи;

- председателите на кооперациите или други членове на ТПК, определени като техни представители в МИГ да бъдат обучени от Центъра за професионално обучение при НС на ТПК в разработване и управление на проекти.

Приоритетно направление в дейността на НС на ТПК е задълбочаване процеса по изграждане на нови кооперации. Необходимо е усилията на Съюза да се насочат към учредяване на нови ТПК в сферата на новите технологии, услугите и социалните дейности. Реализацията на тази цел предполага:

- установяване и поддържане на регионално ниво на контакти с бюрата по труда и браншовите организации на малкия бизнес и предприемане на съвместни действия по реализиране на инициативата;

- отпечатване и разпространяване на нагледни материа-ли за популяризиране на предимствата от създаване на кооперации, тяхната социално-икономическа същност и цели;

- привличане на местните медии в отразяване и популяризиране на инициативата;

- оказване на методическа помощ при изграждане на нови кооперации, свързана с изготвяне на техните устави и регистрацията им в Агенцията по вписванията.

Да се обсъди възможността и за изграждане на ТПКИ с оглед рационалното използване на условията, предоставяни от държавата за финансиране, технологичното обновление и подобряване на работната среда в тези кооперации.

По-нататъшното издигане имиджа на кооперациите от системата на Съюза следва да се осъществява чрез:

- организиране на инициативи от ръководствата на ТПК и РС на ТПК, насочени към популяризиране на дейността на кооперациите в региона, на които да бъдат канени ръководи-тели на държавните и общински органи, представители на обществеността и други организации;

- засилване присъствието и изявите на ръководители на ТПК и РС на ТПК в регионалните електронни медии и печат с участия в предавания и публикации, засягащи дейността и проблемите на ТПК;

- периодично информиране на държавните, общинските и местни органи на властта от ръководствата на кооперациите и Регионалните съюзи за дейността на кооперациите и решаването на стоящите пред тях проблеми;

- активизиране работата на ръководствата на ТПК и Регионалните и Националния съюзи по организирането на международния кооперативен ден.

Постоянна приоритетна задача на НС на ТПК е разработване на предложения за усъвършенстване на законодателството и адаптирането му с европейските закони, норми и стандарти. За целта е необходимо:

- съвместно с МТСП да се участва в изготвянето на ключови закони в социалната сфера, като: Закон за социал-ната икономика; Закон за социалното предприемачество;

- дефиниране социалната същност на кооперацията и нейната роля в социалната икономика;

- усъвършенстване на членствените, трудовите и имуществени отношения в ТПК, съобразно същността им на субекти на социалната икономика;

- създаване ясни критерии за определяне на статута на Национален и Регионален кооперативен съюз, различен от този на кооперация;

- в областта на финансовия контрол е необходимо въвеждане и регламентиране на ревизии на всички коопера-ции, кооперативни предприятия и Регионални съюзи;

- в случай на обявяване на ликвидация на кооперация, кооперативно предприятие или Регионален съюз, следва да се спазва изискването за извършване на финансова ревизия;

- чрез Кооперативи Европа да продължат усилията за опростяване на процедурата при създаването и функциони-рането на Европейско кооперативно дружество, което да има статут на кооперация или кооперативен съюз при спазване на кооперативните принципи, а не акционерно капиталово дружество;

- изпращане в университети и други специализирани институции на водещи страни юристи за обучение по право на Европейския съюз и европейско кооперативно право за използване на правните възможности за развитие на системата;

- повишаване ролята и усъвършенстване дейността на Правния съвет към НС на ТПК с привличане на видни юристи и експерти в неговата работа;

- активиране функциите на Арбитражната комисия към Съюза за доброволно решаване на споровете между членовете му чрез промени в Правилника за Арбитражната комисия и популяризиране на дейността й. Да се обсъди възможността за приложение на закона за медиацията като алтернативен извън съдебен способ за решаване на спорове в системата на НС на ТПК.

НС на ТПК да насочи усилията си и за участие в международни проекти за: информиране, консултиране и участие на работещите в кооперациите; обмен на добър опит и практики; социална икономика; финансово участие; планиране и организация на труд, създаване на „зелени” работни места и др.

Да се разширява участието в международни проекти, подпомагащи евроинтеграцията чрез Pour la Solidsarite, REVES, ENSIE и други международни кооперативни струк-тури, съвместно с другите страни от Централна и Източна Европа.

Приоритетно направление е разширяване и укрепване на информационното обслужване на системата на НС на ТПК. За постигане на целта е необходимо:

- поддържане оптимално ниво в областта на информа-ционните и комуникационни технологии в системата на Съюза, като се използват възможностите на облачните и други нови технологии;

- реализация на търговски портал на Съюза;

- подготовка, квалификация и специализация на ръково-дители и специалисти от кооперациите за всеобхватно използване възможностите, предоставяни от глобалната мрежа и електронната обработка на данни;

- увеличаване броя на кооперациите и Регионалните съюзи със собствени уеб страници;

- използване максимално възможностите, предоставяни от международни информационни системи, за разширяване обхвата на набираната и предоставяна информация;

- набиране информация за обществени поръчки, новости в оборудването и технологиите на информационната дейност и др. и предоставяне на кооперациите – членове на НС на ТПК.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница