Доклад на Управителния съвет на Националния съюз на тпкстраница7/9
Дата03.04.2017
Размер1.9 Mb.
Размер1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

II. Вторият основен приоритет за развитие на коопера-тивната система на ТПК е разширяване на пазарното присъствие и динамизиране на иновативното развитие на основата на собствено, европейско и национално финансиране.
По това приоритетно направление дейността на Съюза е свързана със създаване на условия в ТПК за производство на конкурентоспособна продукция за нашия, европейския и световен пазар. Тези условия се базират на стабилни взаимовръзки между информация, инвестиции, технологично обновление и съвременно управление, фокусирано върху стратегическото развитие на кооперациите.

Политиките на НС на ТПК за реализация на този стратегически приоритет могат да се обобщят в четири направления:

1. Стратегическо управление;

2. Пазарна политика;

3. Производствена политика;

4. Инвестиционна политика.


1. Стратегическо управление.

В направлението са включени дейности, които разширяват възможностите за усъвършенстване политиките на НС на ТПК за подпомагане на ТПК, а именно:

- провеждане на информационна борса с участието на представители на български университети и научни институти и членовете на Съюза, за създаване на съвместни иновативни проекти между кооперациите и научните звена. Първата информационна борса да се организира от НС на ТПК в гр. София. При възможност инициативата да се развие, чрез провеждане на регионални информационни борси в градовете Велико Търново, Варна, Бургас, Плевен, Благоевград, като организацията им бъде осъществена от Регионалните съюзи на ТПК;

- РС на ТПК да приемат план за реализация на стратегията в рамките на годишните си планове. За постигането на тази цел НС на ТПК да разработи методика и насоки за реализация на тази дейност, както и да проведе информационна кампания за запознаване на членовете с тях. При необходимост НС на ТПК и РС на ТПК да проведат обучителни семинари;

- насърчаване внедряването на системите за управление на качеството по международните сертификати ISО, като до 2020 г. кооперациите внедрили стандарта да бъдат минимум 20% от членовете на Съюза.

- повишаване нивото на готовност на членовете на Съюза за реализиране на съвместни политики. За целта да се изгради информационна система на НС на ТПК, в която да бъдат включени данни за възможностите за производство и пласмент на всеки активен съюзен член, както и индивидуа-лен профил на желаните направления за реализация на съвместни дейности;

- повишаване нивото на информираност на ТПК за провежданите политики от НС на ТПК. Чрез обособяване на информационен раздел в секцията за членове на уеб-страницата на Съюза, да се публикуват актуални данни за провежданите политики и дейности. Информацията да се резюмира в електронен бюлетин, който да се изпраща до съюзните членове;

- изпълнението на стратегическите цели от кооперациите в системата да се отчита в годишните отчетни доклади на ръководните органи на ТПК.


2. Пазарна политика.

Изграждането на кооперативната икономическа база на системата на ТПК налага приоритетно увеличение на пазарното присъствие на кооперациите, повишаване ефективността на тяхната дейност и конкурентоспособността на продукцията. В тази връзка НС на ТПК да провежда следната пазарна политика:

- насърчаване внедряването на маркетинга, като водеща управленска функция и прилагане на маркетингови стратегии за ефективна организация на производството и търговията;

- разширяване присъствието на ТПК на местни и външни пазари. За целта да се активизират контактите на НС на ТПК със сродни структури от ЕС и други страни. Акцент да бъде поставен върху достъпните и потенциално значимите пазари;

- установяване на по-тясно сътрудничество на Съюза с Министерството на икономиката, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и други подобни структури. До 2020г. да се проведе минимум един семинар с участието на ТПК и представители на посочените институции за запознаване на кооперациите с възможностите за излаз на външни пазари;

- в партньорство с местната власт и представители на местната общност реализиране на изложби и базари на продукция, произвеждана от кооперациите в системата на НС на ТПК, по време на местни празници;

- провеждане на проучвания на пазара в интерес на обособени групи ТПК. Проучванията да се извършват от НС на ТПК, регионалните съюзи, както и от отделни кооперации с консултантска помощ от Съюза. При финансова обезпеченост, до 2020 г. НС на ТПК да проведе минимум две проучвания на външния пазар и две на вътрешния за поне един представен в съюза бранш;

- утвърждаване на собствената търговска марка, чрез нейното популяризиране в обществото и с увеличаване на пазарното й присъствие. В изпълнение на тази цел до 2020 г. да се произведат най-малко 3 продуктови серии под общата търговска марка, които да се предлагат в търговските обекти на магазинната мрежа на НС на ТПК и външни търговски обекти;

- увеличаване пазарното присъствие на членовете на НС на ТПК и подобряване контакта им с потребителите, като ежегодно се участва в минимум 2 национални изложения и 3 местни базара, а при възможност едно годишно участие в международно изложение;

- разширяване на контактите с бизнес организации. В изпълнение на тази цел да се създаде интернет каталог насочен към бизнес организациите, в който се представят възможностите за установяване на бизнес отношения с кооперациите от Съюза. До 2020 г. каталога да обхване повече от 70% от действащите кооперации в Съюза;

- развитие на магазинната мрежа на НС на ТПК, като до 2020 г. се разкрият минимум 3 нови търговски обекта;

- развитие на онлайн търговия, чрез индивидуални интернет магазини на ТПК и посредством реализиране на търговски портал на НС на ТПК. За тази цел до 2020 г. индивидуалните интернет магазини да нараснат с минимум 20% и да се реализира търговски портал на НС на ТПК;

- обезпечаване нуждите от повишаване компетентността на заетите с търговска дейност в кооперациите. За целта ЦОНО да разработи обучителна програма, която НС на ТПК да реализира в годишно обучение на целевата група;

- създаване на концепция за прилагане на маркетинг чрез кауза, като за целта се създаде и специален знак, с който да се обозначават всички продукти на социалната икономика;

- развитие на картовата програма на НС на ТПК, като до 2020 г. тя обхване минимум 50% от член-кооператорите в Съюза.
3. Производствена политика.

Да се усъвършенства производствено-стопанската дей-ност чрез провеждане на производствена политика както следва:

- целесъобразно преструктуриране на основния капитал на ТПК и развитие на инвестиционния процес към техно-логично обновление и иновации в производствената дейност. В зависимост от индивидуалните възможности на коопера-циите да се извършва нарастващо технологично обновление, а в случаите, в които е приложимо - диверсификация;

- ежегодно анализиране и оптимизиране структурата на производство на кооперациите. Изготвените разчети да се включват в материалите за годишните общи събрания;

- прилагане на добри производствени практики, повиша-ване конкурентоспособността на продукцията, чрез нараст-ване производителността на труда с до 30% до 2020 г.;

- увеличаване дела на произведената под собствена или споделена търговска марка продукция спрямо общия производствен обем с 20% до 2020 г.;

- подобряване осведомеността за нови технологии и добри практики. За тази цел НС на ТПК да продължи организирането на регулярни браншови срещи.

4. Инвестиционна политика.

Основен приоритет на инвестиционната политика на НС на ТПК е увеличаване на инвестициите в дейността на ТПК. За реализация на тази цел е необходимо:

- създаване на експертен съвет към УС на НС на ТПК от специалисти в областта на разработване и управление на проекти, инвестиционна политика, проектно управление, инвестиционни инструменти и експерти от НС на ТПК. Съветът ще съдейства за насърчаване на външни инвестиции в системата на Съюза;

- по-активно насърчаване на ТПК за участие в проекти по оперативни програми финансирани от ЕС, в това число трансгранични проекти и проекти с участието на местната власт или представители на научните институции. До 2020 г. реализираните проекти по оперативни програми, включително косвени участия, да надхвърлят 2 млн. лв.;

- насърчаване процеса по оптимизиране на сградния фонд на кооперациите чрез неговото преструктуриране (разширяване на производствените площи или капитализа-ция с инвестиционна цел). До 2020 г. относителният дял на оптимизирания сграден фонд да достигне 5%;

- насърчаване сдружаването на ТПК за извършване на съвместни дейности от общ интерес.
ІІІ. Третото основно приоритетно направление в дейността на Съюза е разширяване на социалните дейности в ТПК и усъвършенстване на кооперативната социална инфраструктура.
Главна задача на ръководството на НС на ТПК е активизиране взаимодействието си с държавните органи и институции за подобряване икономическите условия и приемане защитно законодателство за специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания. В тази връзка е необходимо НС на ТПК активно да участва в работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ), като внася конкретни предложения за налагащи се нормативни промени в защита интересите на хората с увреждания, както следва:

- в Закона за обществените поръчки да се заложи ясна регламентация на участието на специализирани предприятия и кооперации в обществените поръчки, като гаранция за повишаване трудовата заетост на хората с увреждания;

- изплащането на обезщетенията по време на неработо-способност на трудоустроени лица в специализираните предприятия и кооперации по чл.40, ал.5 от КСО да става изцяло от бюджета на НОИ;

- преотстъпените средства от държавния бюджет за данък обществено осигуряване (ДОО), задължително здрав-но осигуряване и задължително допълнително пенсионно осигуряване на специализираните предприятия и кооперации да не се третира за минимална помощ съгласно Регламент /ЕО/ № 1998/2006 на Европейската комисия (ЕК);

- актуализиране Наредбата за трудоустрояване, която да отговаря на новите условия, при които работят специализи-раните предприятия и кооперации;

- промяна на Закона за местните данъци и такси, в който да се конкретизират преференции за специализираните предприятия и кооперации;

- увеличаване целевите средства в бюджета на Агенцията за хора с увреждания (АХУ), като достигне до 5 млн. лв. за периода до 2020 г., които са предназначени за социални и бизнес проекти;

- при кандидатстване на специализираните предприятия и кооперации с проекти по оперативни програми да се приеме:

• в оперативна програма „Иновации и конкуренто-способност”, изискването за банкова гаранция да се замени със запис на заповед;

• създаване на гаранционен фонд за финансиране на спечелените от ТПКИ проекти по оперативните програми с преференциална лихва не повече от 5%;

• завишаване процента на авансовото плащане до размер на 80% от стойността на проекта с междинни плащания, а останалите 20% - след приемане на проекта;

• да отпадне изискването за реализирана печалба, като единствен критерий бъде издължаване на социалните и здравни осигуровки.

Консултативният съвет за интеграция на хората с увреждания към Съюза, съвместно с ТПКИ, да организират провеждане на регионални срещи с представители на местната власт, както и с други структури, за решаване на проблемите на специализираните кооперации.

Осигуряване достъп на хората с увреждания до работ-ните им места, както и до местата за тяхното обслужване, използвайки социалните проекти, финансирани от Агенцията на хора с увреждания.

Провеждане обучителни семинари по проблеми, свър-зани с прилагането на Методиката за кандидатстване по проекти към АХУ.

Осъществяване международно партньорство със сродни структури от европейските страни в областта на социалната икономика.

Ежегодно провеждане на работни срещи с председатели и специалисти по проблеми, свързани с разработването на проекти по европейски програми и към АХУ.

Изготвяне анализ на провежданата социална рехабили-тация в базите на „Турмедико“ ЕАД с цел подобряване услугите, предлагани на хората с увреждания. Резултатите да бъдат предоставени на ръководствата на кооперациите, в които работят хора с увреждания.

Подпомагане повишаването на нивото на информацион-ното и комуникационно оборудване и програмно осигуряване в специализираните кооперации.
IV. Четвъртият основен приоритет в дейността на Съюза е утвърждаване на икономиката на знанието чрез разширяване и усъвършенстване на обучението на човешките ресурси и научното обслужване на системата на НС на ТПК.
Реализацията на този приоритет може да се постигне чрез подобряване функционирането на Центъра за обучение и научно обслужване (ЦОНО). В него следва да се утвърдят следните сектори: Обучение; Научни изследвания; Проекти-ране; Консултиране.

Главната стратегическа задача в областта на обучението е повишаване качеството на човешките ресурси на системата на НС на ТПК чрез придобиване съответно на ключови умения, нови компетенции и професионални знания, професии и специалности свързани със съвременните потребности на производството.

В съответствие на новите потребности при условията на реалната евроинтеграция е необходимо да се усъвършен-ства организацията и съдържанието на системата за обуче-ние на човешките ресурси, като:

- се утвърди и развие тристепенната организационна структура на звената за обучение и тематичното съдържание на учебния процес се диференцира на три нива:

- кооперации (ТПК и ТПКИ);

- Регионални кооперативни съюзи;

- НС на ТПК;

- Центърът за професионално обучение да разшири дейността си главно за придобиване на професионална квалификация. Чрез организиране и провеждане от ЦПО на различни видове и форми за обучение до 2020 г. да придобият нови професии и специалности най-малко 40% от човешките ресурси, заети в системата на НС на ТПК;

- до 2020 г. да се изгради мрежа от филиали на ЦПО в базови ТПК, отговарящи на изискванията за професионално обучение;

- до 2016 г. към ЦПО да се изгради система за дистан-ционно обучение и самоподготовка за придобиване на професия и специалност;

- да се положат необходимите усилия за разширяване и стабилизиране на центровете за обучение към Регионалните съюзи на ТПК;

- провеждане на обучителни семинари за управленските кадри на ТПК, с цел повишаване качеството на взимане на управленски решения и внедряването на стратегическото управление като основен елемент в управлението на кооперациите;

- в кооперациите да се използват съвременни организа-ционни форми за обучение на кооператорите, като симула-ционни игри, изучаване на добри практики, решаване на казуси и др.;

- за разширяване на кръга на обучаваните и актуализация на съдържанието на предлаганите програми, на звената за обучение да се осигури единно методическо ръководство при обучението на човешките ресурси;

- чрез разширяване на изнесеното обучение по региони и ТПК да се адаптира по добре организацията и съдържанието на учебния процес към специфичните потребности на кадрите в системата на Съюза при отразяване на перспективите за развитие на ТПК;

- разширяване на съставите и подобряване на организа-цията на използване на преподавателските колективи, формирани от преподаватели на УНСС, други ВУЗ и научни институти;

- разширяване на интеграцията с Университета за национално и световно стопанство за изпълнението на съв-местни международни проекти за обучение на кооперативни кадри;

- развитие на сътрудничеството на ЦПО с учебни звена в страни членки на ЕС за реализиране на съвместни проекти за обучение на човешките ресурси;

- да се отговори на специфичните потребности на системата на НС на ТПК за обучение на човешките ресурси, като ръководствата на ТПК и РС приемат ежегодно свои ресурсно осигурени план-програми за обучение на кадрите;

- НС на ТПК да оказва необходимата помощ при плани-рането, организирането и провеждането на обучението на ниво „Кооперация” и ниво „Регионални съюзи”. В годишната план-програма, приемана от УС на НС на ТПК да се включва примерна тематика на курсове за квалификация на човеш-ките ресурси в ТПК и РС. Техните ръководства да получават необходимата им методическа помощ и да бъдат подпома-гани за осигуряването на високо ерудирани специалисти за провеждането на учебния процес на високо ниво.

Друго основно направление е организирането и провеж-дането на семинари за обучение на кадрите от ТПК за запознаване със спецификата на европейските програми и получаване на знания и възможности за участие в разработването на собствените си проекти. В тази връзка е необходимо НС на ТПК да установи контакти с Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) и Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за получените траншове от финансови средства на европейските програми, с цел информиране.

- с цел повишаване на способностите на ТПК за прила-гане в практиката на проектно управление да бъде включено обучение на ръководствата на ТПК. При възможност да се реализират минимум по един пилотен съвместен проект с участие на различни кооперации от системата;

- с цел повишаване компетенциите на ТПК за реализация на инвестиционни проекти, съставяне или участие в инвестиционни консорциуми и определяне на оптималните инвестиционни инструменти за реализация на проект да се провежда ежегодно обучителен семинар. В програмата на семинара да бъдат заложени обучение за подготовка на ТПК за реализация на проект, информация за актуални инвести-ционни инструменти и примерни проекти, специфични особе-ности при кандидатстване за грантови програми и други;

Важно направление в обучението на кадрите са пъту-ващите семинари в чужбина. Необходимо е да се работи за повишаване на тяхната ефективност, като се организират и провеждат на основата на реализирането на съответно разработени учебни програми, включващи теми за изучаване на чуждия опит в областта на внедряване на ноу-хау.

За изграждането на ефективна система за обучение и професионална квалификация на човешките ресурси на системата на НС на ТПК е необходимо:

- полагане на постоянни усилия за подобряване на професионалното обучение;

- предоставяне на обширна информация за възмож-ностите за обучение в ЦПО и другите звена от системата за обучение от системата на НС на ТПК;

- създаване и въвеждане на система за контрол и управление качеството на обучението на различните нива;

- разработване и прилагане на политики за превенция на обучението с цел постигане на по-високи равнища на професионално обучение;

- разработване и прилагане на мерки за насърчаване участието и поемането на отговорност, гарантиращи социал-ното включвани и ограничаване на социалната изолация;

- квалификацията да придобие задължителен характер с цел задоволяване на изменящите се потребности на произ-водството;

- разработване и прилагане на система от морални и материални стимули, като ключова мярка за повишаване мотивацията за постигане на по-добри резултати в обуче-нието и по-висока мотивация и заинтересованост от коопера-торите в обучителния процес;

- да се създаде правна рамка в Уставите на НС и РС на ТПК и кооперациите (ТПК и ТПКИ) за извеждане квалифика-цията на човешките ресурси в основен приоритет, с оглед спецификата на професиите и нуждата от непрекъснато повишаване нивото на знанията и уменията за задоволяване на изменящите се потребности на производството.

Подобряването на научното обслужване на системата на НС на ТПК е друга основна задача на ЦОНО. Нейното изпълнение на е възможно чрез разширяване на състава и усъвършенстване на организацията на използване на научните колективи, работещи по теми на НС на ТПК. В тази връзка е необходимо актуализиране на тематиката за прякото научно обслужване на отделните ТПК, както и разширяване на научното сътрудничество със сродни научни звена в страни от ЕС.

За разясняване и по-ефективно реализиране на главните стратегически цели и задачи следва още по-активно да става организиране на съответни научно-практически конферен-ции, кръгли маси, семинари и др. инициативи.

За разработването на научните доклади и участие в тези научни форуми да се привличат международни експерти, водещи български и чуждестранни учени и специалисти. Да се разшири практиката за канене на отговорни представи-тели на международни, държавни и общински институции за участие в кооперативни мероприятия, както и на посещения в ТПК, ТПКИ или РС с цел фокусиране вниманието на обществото върху тяхната роля за развитието на социалната икономика и социалната държава.

Центърът за обучение и научно обслужване към Съюза следва да изгради консултантски колективи от научни работници и професионалисти, които да подпомагат ТПК при разработване на проекти за финансиране от Оперативните програми на ЕС.

Постигането на тази основна цел може да се осъществи на основата на организирана консултантска дейност и чрез контакти със звената и експерти на водещите министерства и организации по европейските оперативни програми с цел включване на повече ТПК и съюзи в инвестиционния процес.

Съвременното развитие на ТПК изисква бърз и адекватен отговор от тях на новите предизвикателства. Те трябва да отговорят на динамиката на процесите в икономическата и социалната области, за което понякога не разполагат с необходимият професионален капацитет. За целта да се пристъпи към сформиране на консултантски екипи от научни работници и водещи специалисти в съответните области, които при необходимост да правят съответни проучвания, анализи и да дават препоръки за решаването на проблеми, свързани с дейността на ТПК.

Чрез изпълнението на стратегическите цели и задачи Центърът за обучение и научно обслужване по най-адеква-тен начин ще отговори на съвременните предизвикателства на историческата необходимост за ефективно, устойчиво и приобщаващо развитие на системата на НС на ТПК.


V. Петият основен приоритет от дейността на Съюза е разширяване и задълбочаване на международните връз-ки в системата на НС на ТПК и приобщаване на коопера-циите към европейското кооперативно пространство.
Главната стратегическа задача на НС на ТПК е интегри-рането му към европейските структури и европейската кооперативна общност, както и разширяване на сътруд-ничеството с балканските организации на производствените кооперативи с цел приобщаването им към европейското кооперативно движение. Първостепенно значение имат про-цесите на задълбочаване на кооперирането и създаване на устойчиво партньорство между българските ТПК и сродни европейски организации.

Затвърждаването на положителната тенденция на задъл-бочаване на контактите на НС на ТПК с европейските кооперативни организации и чрез тях с Европейския иконо-мическия и социален комитет налага:

- периодично изготвяне на становища с цел утвърж-даване на позитивно отношение на европейските институции и обществото към кооперациите и развитието на европейс-кото кооперативно движение;

- съвместно с Кооперативи Европа е целесъобразно да се внесе предложение пред Европейската комисия за създа-ване и утвърждаване на европейска оперативна програма за технологично обновяване на предприятията и кооперациите за хора с увреждания с финансова безвъзмездна помощ, като проектите по тази програма следва да се представят и оценяват директно от Европейската комисия;

- НС на ТПК да работи активно за провеждането на европейска политика в областта на социалната икономика и кооперативното движение в България чрез Икономическия и социален съвет, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и други структури;

- активно да участва в обсъждането и изготвянето на позиции на Европейския икономически и социален комитет по проблемите на социалната икономика.

- във връзка с организирането на Европейските форуми е необходимо да се установят по-тесни контакти с коопера-тивни организации от ЕС и балканските страни, както и да продължи участието на НС на ТПК на организираните от Международния кооперативен съюз изложения ICA Expo;

- да се задълбочи взаимодействието със CECOP и Коопе-ративи Европа с цел придобиване на ценен опит и инфор-мация по европейските фондове и проекти.

Участието в общите стратегически дейности и инициа-тиви на Кооперативи Европа и CECOP, предполага:

- разработване на световни стандарти за занаятчиите и кооперациите като малки и средни предприятия;

- разработване на оперативни стандарти за социалните кооперации;

- създаване на наръчник на социалните кооперации, базиран на новите стандарти;

- разработване на финансови инструменти за развитието на производствените и социалните кооперации от гледна точка на алтернативните (възможните) разходи;

- сътрудничество с организациите-членки на Кооперативи Европа и СЕКОП за укрепването на кооперативните пред-приятия, създаването на нови такива и нови форми на кооперации;

- насърчаване на между кооперативната търговия и бизнес коопериране;

- участие в изграждането на уебсайт с информация за структурите, членуващи в CECOP и техните членове;

- популяризиране дейността на българските кооперации и дейността в социалната икономика, чрез редовно да се участва с публикации в месечното издание на CECOP „Да работим заедно”.

Представители на Съюза е необходимо да участват активно в консултациите и лобиране пред Европейската комисия в следните направления:

- политиките за МСП и индустриална политика, включ-ващи преструктурирането на предприятията, адаптиране към промените, иновации и клъстери;

- цялостната вътрешна политика на пазара;

- законодателството за обществените поръчки;

- политики за социално включване и заетостта на хората с увреждания.

В тази връзка следва да се разширява взаимодействието на НС на ТПК с REVES и други международни организации, подпомагащи партньорството с общините. Проучване на добри практики.

Важно направление е създаването на контакти с представители на водещи европейски организации за хора с увреждания, като се потърсят възможности за подпомагане на ТПКИ чрез участие в социалните европейски програми.

Постигането на целите на Съюза в областта на международното сътрудничество изисква разнообразяване, разширяване и динамизиране на двустранните форми на сътрудничество с национални кооперативни съюзи, както в рамките на ЕС, така и извън него. В тази връзка е необ-ходимо да продължи работата по утвърждаването на НС на ТПК като Регионален център на Балканите за подпомагане изграждането и развитието на сродни кооперативни струк-тури в балканските страни. Установяване на по-тесни кон-такти със сродни кооперативни организации от Балканите. Организиране и провеждане на срещи в тези страни с цел разширяване на взаимното ни сътрудничество и адапти-рането на тези структури към европейските стандарти и норми, както и развитие на съвместен бизнес и производства с други европейски кооперации.
Реализирането на Стратегията изисква координирани действия не само на ръководителите, специалистите и изпълнителския персонал на всички нива на системата на НС на ТПК, но и сътрудничество с държавните органи, социалните партньори и гражданското общество. Системата на НС на ТПК ще стане икономически по-стабилна и социално значима и ще допринесе за просперитета на страната.

19.11.2015 г. XIII Конгрес на НС на ТПКОТЧЕТ
за дейността на Контролния съвет

на НС на ТПК ноември 2011 – октомври 2015 г.
Уважаеми пълномощници,
Дами и господа,
Осемте години официално членство на Република България в Европейския съюз не ни донесоха очакваната стабилна и сигурна икономическа среда. Затрудненията се дължат на слабото потребление, на дефектите в икономи-ческото законодателство, на финансовите проблеми на предприятията във всички отрасли. В нашата система, с малки изключения, оцеляват кооперациите, които запълват производствения си капацитет с поръчки (ишлеме) на държави от ЕС. За съжаление тези изделия са ниско платени и не създават ресурси за обновление и модернизация на производството.

Между двата конгреса броят на членуващите в НС на ТПК кооперации се е намалил от 223 на 181, а численият състав от 9856 на 7283 души. За да се ограничи този процес на отпадане от стопанския живот, първо на малки кооперации в крайни населени места, а след това и на по-големи кооперации в градовете, които фалираха основно заради непогасени задължения към НАП, се положиха много грижи от ръководствата на регионалните съюзи, НС на ТПК и КС към Съюза.

На XII Конгрес на НС на ТПК се прие амбициозна и оптимистична „Стратегия за повишаване ролята и значи-мостта на кооперациите в стопанския живот на страната в условията на европейската интеграция“. За изпълнението й членовете на КС работиха усърдно, и като председатели на кооперации, и като кооперативни деятели на обществени начала.

Продължи традицията за съвместно провеждане на заседанията на УС на НС на ТПК и КС. Тази добра практика даде възможност при обсъждане и вземане на решения от УС, участие да вземат и членовете на КС. Давали сме полезни препоръки и целесъобразни предложения за подоб-ряване работата в кооперациите и регионалните съюзи.

Членове за КС бяха включени в работни групи, които подготвиха материали за обсъждане и одобряване от УС. През 2012 г. участвахме в работна група за разработване на изменения в правилата за определяне и издължаване на членския внос в системата на НС на ТПК. УС одобри проекта. С изменението на показателите за определяне на членския внос се намали размера му за кооперациите, които имат производствени и финансови проблеми. С внедряването на „Правилата“ се стабилизира процеса на събиране на членски внос. За 2014 г. 85% от кооперациите издължиха членския си внос в годишен размер. Членовете на КС участваха в срещата, организирана по решение на УС с председатели на кооперации, които системно нарушават задълженията си като членове на Съюза. За съжаление все още има, макар и малко на брой, председатели, които нямат обективна причина да нарушават Устава на НС на ТПК, имат приходи от стопанска дейност по баланс, но го правят - такъв е случаят с ТПК „Свобода Шапкарска“ - гр. София, ТПК „Оборище“ - Панагюрище, ТПК „Електра" - Стражица.

Участвахме и в работна група, която подготви „Примерен Устав и специални разпоредби в Устава на ТПКИ“. При подготовката на Устава ползвахме опита на кооперативни кооперации във Франция, Италия и Румъния. На заседанието си на 17.12.2013 г. УС на НС на ТПК прие „Примерния устав“ и той беше предоставен за ползване в кооперациите.

КС работи в тясна връзка с Дирекция „Финансов контрол“ и с правния отдел към НС на ТПК. Регулярно взаимно се информирахме за решаване на организационни проблеми по правилното водене на книгата на член-кооператорите, за хода на процеса на регистрация на кооперациите в Агенцията по вписванията, за резултатите от направените финансови инспекции и за нарушенията на Закона за кооперациите.

За отбелязване е, че през периода между двата конгреса КС не е получавал устни или писмени жалби и сигнали от кооператорите. Единствената жалба от група член-кооператори от ТПК „Анхиало - 92“ - гр. Поморие беше адресирано лично до Председателя на НС на ТПК. Естествено, че нашия представител от Бургас - г-жа Мая Маринова участва в проверката по тази жалба. При проверката и при извършената финансова инспекция се установи, че фактите, посочени в жалбата са верни. Председателката на кооперацията - г-жа Стоянова, чрез фалшифициране на подписи и създаване на документи с невярно съдържание, е успяла да апортира цялото имущество на кооперацията на стойност 2600 хил. лв. в лично ООД. За случая беше сезирана Районната прокуратура в Бургас за повдигане на обвинение по чл.309 от Наказателния кодекс. Съгласно чл.55, ал.1, т.3 от Закона за кооперациите, Националния и регионалните кооперативни съюзи представляват и защитават своите членове пред всички органи и организации в страната и чужбина. На това основание Председателят на Националния съюз г-н Баласопулов подаде до Окръжния съд в Бургас искова молба срещу г-жа Стоянова за обявяване на апорта за нищожен.

Този случай още веднъж потвърждава тезата, че когато се нарушават кооперативните принципи, когато се неглижира ролята на контролните и управителни съвети, Председателите си позволяват да действат като еднолични собственици на кооперативното имущество, а не като временно избрани от Общото събрание лица, които да ръководят стопанската дейност в интерес на всички член-кооператори.

Като не особено активно отчитаме дейността си за обучение на членовете на контролните съвети в кооперациите. С ръководителя на ЦОНО проф. Андреев предоставихме тези функции на регионалните съюзи. Те ежегодно организираха обучения по места. Особено активни бяха РС - Плевен, Варна, Благоевград, Сливен и Бургас. ЦОНО предвижда да разшири дистанционното обучение, за което вече има обективни условия във всички региони. С това обучение ще могат да се включат всички членове на Контролните съвети в кооперациите в страната.


Уважаеми дами и господа,
За отчетния период контролът, извършен от КС към НС на ТПК, е бил важна част от управленския процес, тъй като касае цялата дейност на кооперациите. Вярвам, че като специалисти сме били полезни с действията си за подобряване на контрола в Националния съюз на ТПК.

На новоизбрания Контролен съвет пожелавам здраве, сили и ползотворна работа в кооперативната система.


КС на НС на ТПК

Докладът е приет на заседание на КС на 16.09.2015 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Контролния съвет по доклада за дейността

на Управителния съвет през периода

ноември 2011 – октомври 2015 г.
Организационна дейност
В тази част на доклада обстойно са отчетени резултатите от дейността на УС на НС на ТПК за изпълнение на приетата от XII Конгрес „Стратегия за развитие на системата на НС на ТПК за укрепването, развитието и утвърждаването на кооперациите като фактор в социалната икономика и повишаване на тяхната роля в стопанския живот на страната – накратко „Стратегията“.

Направен е анализ на причините за прекратяване на членството на 38 кооперации и са посочени пътищата за стабилизиране числеността на персонала. Като основни пътища за организационното управление на Съюза са посочени: създаване на нови кооперации и обновяване на застаряващия състав на съществуващите кооперации. Посочени са кооперациите, които прилагат добри практики за привличане на млади хора от професионалните гимназии. Необходимо е да се мултиплицира в системата на Съюза опита на ТПК „Съгласие“ - Русе, ТПСК „Освобождение-45“ - Плевен, ТПКИ „Петър Мирчев“ - Кърджали, ТПК „Единство“ - Шумен, ТПК „Стоян Иванов“ - Разград, ТПКИ „Първи май“ - Смолян.

Отчетено е изпълнението на заложените в „Стратегията“ задачи за повишаване ролята на годишните събрания в организационното укрепване на Съюза. Подчертана е ролята на новите „Указания за организиране и провеждане на годишните отчетни и отчетно-изборни събрания в ТПК и ТПКИ“. В тях, наред с конкретните препоръки, се включиха и материали за инициативите, по които Съюза работи, като честване на Международната година на кооперациите, организиране и провеждане на ежегодните Европейски форуми за социално предприемачество в гр. Пловдив, предприетите действия за насърчаване на публично-частното партньорство с общините и другите организации и фирми. КС смята, че не само „Указанията“, а и регулярните срещи-съвещания, организирани по региони, в които участват почти 80 % от Председателите допринасят за допускането на все по-малко пропуски, грешки и нарушения на Закона за кооперациите при провеждане на годишните събрания. Продължава практиката на събранията задължи-телно да присъства представител на НС на ТПК, с което се засилват тесните връзки между кооперациите и ръковод-ството на Съюза. Похвална е дейността на УС за създаване на редица правилници и ръководства - плод на труда на определени от него работни групи от специалисти и представители на науката.

За ползване от кооперациите бяха одобрени: „Правилник за набиране, подбор и развитие на кандидати за предсе-датели и ръководни специалисти в ТПК и ТПКИ“; „Примерен устав и специфични разпоредби в устава на ТПКИ“; промени в правилата за изчисляване на членския внос. Отчетено е, че въпреки финансовите проблеми на кооперациите, през 2014 г. 85% от членовете са издължили годишния си членски внос. Подчертана е положителната роля в изпълнението на този показател на РС - Варна, Бургас, Плевен, Благоевград, Русе.

Много място в доклада е отделено за всички мащабни и значими инициативи, проведени през 2012 г. – обявена от ООН за Международна година на кооперациите. КС дава много висока оценка за организацията и провеждането им, защото Съюзът успя да включи цялата кооперативна система. Викторината и Младежката среща бяха наистина вълнуващи празници и преминаха в дружеска атмосфера и колегиалност.

Честването на международната година на кооперациите даде начало на ползотворни срещи с кметовете на общини Плевен и Бургас. Подписаните Меморандуми за взаимо-действие и сътрудничество между общината, НС на ТПК, РС и кооперации в тези градове дават резултати. НС е инициатор за установяване на сътрудничество и партньорство с Националното сдружение на общините в Република България. В процеса на реализиране на това сътрудничество са проведени срещи с кметовете на над 15 големи градове в страната, на които са обсъдени възмож-ността за възлагане на поръчки на кооперациите, за съвместно участие на общините и кооперациите в прив-личане на средства по проекти от европейските програми, установяване на сътрудничество в дейността със социално предназначение, безвъзмездно участие на общинските фирми в Европейските изложения в град Пловдив и други. Подкрепяме становището, изразено в доклада, че тази инициатива трябва да се разширява, за да се обхванат всички общини, в които има действащи кооперации.

В доклада специално място е посветено на работата на Регионалните съюзи (14 на брой). КС се присъединява към положителната оценка за тяхната работа. Без тяхното участие не биха могли да се организират:

1. Семинарите по проекта „Кооперациите - възможност за социално включване чрез труд за хора с увреждания“;

2. Дейностите по обучение на ръководните специалисти в честването на Международния кооперативен ден;

3. Дейностите за разширяване на информационното обслужване, създаване на уебстраници на РС и на кооперациите;

4. Участие на Европейските изложения в Пловдив и др.

В раздела е отделено място и за дейността по присъж-дане на кооперативни отличия във връзка с кръгли годиш-нини на кооперациите, лични юбилеи на член-кооператори и други поводи. Споделяме извода, че тази дейност засилва принадлежността на наградените колективи и кооператори към ценностите на кооперативната система.


Дейност по усъвършенстване

на нормативната уредба и правна дейност
В този раздел ясно са очертани основните направления, по които е работил НС на ТПК в защита интересите на своите членове. В съответствие със „Стратегията“, приета на XII Конгрес, е извършена значителна по обем нормотвор-ческа дейност, изразяваща се в подготовка на аргумен-тирани предложения и становища за усъвършенстване на нормативната уредба с основна цел укрепване и развитие на системата на ТПК и идентифициране на нейната роля в социалната политика. НС на ТПК реагира своевременно на внесените в Народното събрание законопроекти. Направени са предложения за промени в Закона за кооперациите, за промени в законодателството на специализираните пред-приятия и кооперации за хора с увреждания, за промени в Закона за обществените поръчки и в Правилника за приложе-нието му, за промени в Закона за местните данъци и такси, на Закона за корпоративното подоходно облагане, на закона за публично-частното партньорство, на Закона за държав-ните помощи и други. С участието на правния отдел много полезна работа беше извършена за създаването на документи по усъвършенстване на вътрешно правната дейност на Съюза: - предложение за промени в примерния устав на ТПК, ТПКИ; Правилник за ползване базата на НС на ТПК по клинични пътеки за хора с увреждания; Указания за свикване и провеждане на Общи събрания. Тези документи се приеха без забележки от УС и се ползват от всички кооперации.

Много полезни и важни за подобряване на правната дейност в кооперациите и Регионалните съюзи е помощта, която правния отдел указва с писмени и устни консултации, с участие при подготовка на проекти по оперативни програми, с участие в подготовката на Европейски форуми за социално предприемачество, в участие в обучението на кооперативни кадри и други.


Пазарна политика
В този раздел акцента е сложен върху приноса от участието на кооперациите в реализиране на проекти по оперативни програми на ЕС. С няколко изречения за всяка кооперация - участник е посочена темата на проекта и резултата от внедряването му.

По оперативна програма „Развитие на конкурентоспо-собността на българската икономика“. Проекти са внедрили три кооперации: КТ „Черноморка“ - Бургас, ПК „Нов свят“ - Благоевград и ПКИ „Царевец“ - Велико Търново.

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ са реализирани проекти в ТПКИ „Родина“ - Варна, ПК „Нов свят“ - Благоев-град и ТПК „Д. Благоев“ - София. Самият НС реализира транс-граничен проект на тема: “Кооперациите - възможност за социално включване чрез труд за хора с увреждания“. Проектът е осъществен с партньор кооперативно дружество „ИРЕКООП“- Италия. Общата сума на усвоените средства е над 1 млн. лв. Тук не са включени средствата, усвоени от кооперациите за хора с увреждания с одобрени социални и инвестиционни проекти, финансирани от АХУ.

Въпреки безспорните успехи, КС смята, че участието на кооперациите с проекти по Европейски програми е недоста-тъчно и поддържа становището, изразено в доклада, че това е единствения път за преодоляване на техническото и технологично изоставане на кооперациите и за разширяване на пазарното им присъствие в стопанския живот на страната

В настоящия доклад маркетинговата дейност е отчетена в отделен подраздел от пазарната политика. Причината е, че за отчетния период е извършена по-голяма дейност от УС на НС на ТПК, от РС и кооперациите. Отразено е участието на Съюза в различни изложби на местно, регионално и нацио-нално ниво. Дадена е информация за създадения он-лайн каталог на НС на ТПК и за възможностите, които дава сътрудничеството с „Бизпортал“ ООД за търсене на възложи-тели на поръчки на бизнес-партньори за разширяване на пласмента в страната и в чужбина. Направен е и обективен анализ на производствените възможности в кооперациите по видове дейности. Отбелязани са причините за спада в производството с 8-13% в сравнение с 2011 г. и са изброени кооперациите, които имат ръст за същия период. В шиваш-кото производство са само три кооперации: ТПКИ „Петър Мирчев“ - Кърджали, ТПК „Единство“ - Шумен и ТПК „Стоян Иванов“ - Разград. В кооперациите, които произвеждат метал-ни изделия, с най-висок ръст е ТПК „Бенковски“ -София и ТПК „Металургия“- София. В мебелното производ-ство ръст има само ТПК „Вътрешна архитектура“ - София.

Напредък е отчетен и в развитието на търговската дейност. Развитието на магазинната мрежа е стимул за създаване на собствено производство. Посочени са коопера-циите, които имат ръст в производството на собствена продукция за вътрешния пазар: Кооп. „Галатея“ - Варна, ПК „Нов свят“ - Благоевград, ТПК „Д. Благоев“ - София и КТ „Черноморка“ - Бургас. В магазините вече предлагат своя продукция 21 кооперации. Пилотните търговски обекти (5 броя) имат обща търговска визия, подобрена е отчет-ността, направено е проучване на потребителското търсене. Създадени са възможности за развитие на он-лайн търговия. В момента се внедрява и картовата система на Съюза

КС дава положителна оценка на НС на ТПК за положе-ното усилие за развитие на магазинната мрежа. Ако искаме да присъстваме трайно и успешно на пазара, са необходими естествено и по-осезателни действия от страна на коопера-тивните ръководства и специалисти.

Много подробно в раздел „Пазарна политика“ е отразено участието и приноса на НС на ТПК за превръщане на X-тото издание на Националното изложение за хора с увреждания в Пловдив - 2012 г. в Първия Европейски форум. Отчетено е международното участие на кооперации от 7 европейски държави. На темите, дискутирани на организираните кръгли маси, на участието на високопоставени представители на ЕК, еврокомисари, министри и зам. министри на МТСП и МИ и др. специалисти и представители на науката.

КС дава висока оценка за организаторската дейност на Съюза и се присъединява към направеното заключение в доклада, че Европейския панаир в Пловдив съдейства за развитие на социалното предприемачество и насърчава заетостта на хората с увреждания, с цел намаляване на бедността и социалното им изключване. Проведените работни срещи по време на форума и темите, дискутирани на него, дават своя принос за изграждане на единна политика в Европа за развитие на социалното предприема-чество и насърчаване заетостта за хората с увреждания.
Информационна политика
Информационната политика на Съюза е много добре организирана и съдейства за разширяване и обогатяване на информационното обслужване на системата на Съюза. УС регулярно обсъжда материали, подготвени от специалисти в Съюза и взема мерки за развитие на информационното обслужване. Почти всички кооперации имат електронни адреси, използват електронни подписи, интернет банкиране, мобилни устройства. На сайта на НС се качват актуални новини, указания, вътрешно нормативни документи, инфор-мация за Европейските форуми, за обществени поръчки и др. Съюзът обменя непрекъснато информация с БСК, БТПП и др. и я прави достъпна за кооперациите, които не членуват в тези организации директно. КС счита, че тази дейност се развива добре и съдейства за подобряване на информа-ционното обслужване в кооперациите.
Обучение на човешките ресурси

и научното обслужване
Това е едно от основните направления, в които работи НС на ТПК и затова в доклада е отделено значително място. Всяка година УС на НС на ТПК приема план-програма за обучение на човешките ресурси и отчита изпълнението й. За периода в 8 курса са обучени 350 кооперативни кадри в следните панели: „Икономическа информатика“, „Компютър-ни и информационни технологии“, „Счетоводство“ и „Здраво-словни и безопасни условия на труд“.

КС споделя становището, че тази дейност е изклю-чително полезна за повишаване квалификацията на коопера-тивните кадри. Съдържанието на учебните програми е съвременно и актуално, а лекциите се изнасят от препода-ватели на УНСС, експерти от МТСП и МИ.

Значително място в раздела е отделено на научното обслужване на системата. Подробно е отчетена извър-шената научно-изследователска работа по изпълнение на проекта „Кооперациите - възможност за социално включване чрез труд за хората с увреждания“. На проведените регионални форуми свои научни разработки представиха преподаватели от УНСС. Изводът, че кооперациите имат възможности да помагат за решаване на проблемите с безработицата на хората с увреждания, е правилен. На тези форуми се популяризираха и сключените меморандуми за партньорство между община Плевен, НС на ТПК и РС на ТПК - Плевен; община Бургас, НС на ТПК и РС на ТПК - Бургас.

На изключително високо ниво беше проведена Нацио-нална кръгла маса на тема „Политиката на държавата по отношение на трудово-производителните кооперации и възможностите, които те предоставят за социално включване на хора с увреждания“. На нея бяха обобщени резултатите от научните проучвания. Приетите документи бяха представени на съответните държавни органи за провеждане на по-добра държавна политика за решаване проблемите на хората с увреждания.

КС смята, че тези документи ще изиграят положителна роля за ангажиране на обществеността и заинтересованите страни за решаване на въпросите за социално включване на хора с увреждания. Обективно е отчетена и дейността, която извършва ЦОНО за консултиране и подпомагане на ТПКИ и при разработването на социални и инвестиционни проекти, субсидирани от АХУ към МТСП.

КС подържа направения извод, че бъдещото оцеляване и съществуване на кооперациите ще зависи от дейностите за разработване и реализиране на проекти, финансирани от Европейските фондове и оперативни програми.Трудова рехабилитация и социална интеграция

на хората с увреждания
Много обективно и изчерпателно в тази част на доклада са отчетени всички дейности, извършени от УС на НС на ТПК за повишаване възможността на ТПКИ за увеличаване на трудовата заетост на хората с увреждания и за провеждане на комплексна рехабилитация за по-бързото им интегриране в обществото.

Отчетени са резултатите от усилията за изменения на Закона за обществените поръчки и приноса за актуализиране на списъка от стоки и услуги, които ще се възлагат с предимство на ТПКИ.

Най-добри са резултатите от внедряване на социални и инвестиционни проекти, субсидирани от АХУ. От 4,5 млн. лв., отпуснати държавни помощи на АХУ, в нашите кооперации за хора с увреждания са усвоени 1 444 637 лв. Това е отличен резултат, който се дължи на ползотворното взаимодействие между ръководствата на кооперациите и консултантския екип, осигурен от НС на ТПК. Правилна е констатацията, че това е най-достъпната възможност за въвеждане на съвременно оборудване и нови технологии в кооперациите за хора с увреждания. Посочени са причините, които не позволяват на действащи кооперации да кандидатстват с проекти. Основната е нередовно внасяне на здравни и социални осигуровки в НАП. НС на ТПК ежегодно чрез Министерството на финансите получава субсидии, съгласно точно разработени финансови разчети и обосновки. За периода са получени 1664 хил. лв. и в отчета има подроб-ни обяснения как са изразходвани тези средства.

В периода 01.06.2013 до 31.05.2014 г. НС работи за изпълнение на практически проект на тема: „Кооперациите – възможност за социално включване чрез труд за хора с увреждания“. Този проект се изпълни с партньорството на кооперативното дружество „ИРЕКООП“ - Италия, Тоскана. Посочени са конкретните резултати от изпълнението на проекта и трансфера на ноу-хау по проблемите на социалното включване на хора с увреждания.

Определен плюс на този раздел е и частта, която касае бъдещето на кооперациите за хора с увреждания в след-ващия период. От сега НС на ТПК работи за осигуряване на по-добри схеми на разплащане при внедряване на проекти по ОП, финансирани от ЕС.
Финансово състояние
УС ежегодно приема отчети за приходите и разходите, направени от НС на ТПК и одобрява средствата за команди-ровки в страната и чужбина на Председателя на НС. Разде-лът съдържа конкретни цифри за финансовото състояние на Съюза. КС потвърждава, че финансовото и имущественото състояние на НС са стабилни, добри и дават възможност Съюзът да изпълнява успешно оперативните си функции.
Финансов контрол
Отбелязано е, че в сравнение с предишния период са извършени по-малко финансови инспекции. Причината е в намаления числен състав на дирекция „Финансов контрол“. Съкратен е един щатен инспектор. Дирекцията се издържа само от членския внос, а събираемостта е незадоволителна.

В доклада са изброени най-често допускани слабости и пропуски в кооперациите, включително и по спазване на Закона за кооперациите.

УС всяко шестмесечие е одобрявал отчета на дирекцията и е получавал информация за финансовите й проблеми, но не е предприел действия за финансово обезпечаване на дейността, което е отбелязано и в доклада.

КС смята, че специалистите на дирекцията са високо-квалифицирани. Инспекциите са прецизни и приноса на дирекцията по отношение опазване на кооперативната собственост от посегателства и спазването на финансовата дисциплина е осезаем и положителен.


Социална дейност
КС се присъединява към положителната оценка дадена в доклада за социалната дейност на НС на ТПК.

Този раздел представлява отчет за дейността на „Турмедико“ ЕАД, което е натоварено от УС със задачата да изпълнява годишната програма, приета от него за социална рехабилитация. За периода са рехабилитирани 1667 трудо-устроени от ТЕЛК лица. В НПВЦ „Жеравна“ – гр. Банкя са създадени отлични условия за отдих и възстановяване на кооператорите и прекрасни възможности за провеждане на курсове, семинари, обучение и други кооперативни мероприятия. Дружеството редовно /всяко тримесечие/ е отчитало дейността си пред УС. То е финансово стабилно и се справя успешно със задачите си.

КС споделя оценката, че социалната политика на Съюза е успешна и в полза на кооперациите и член-кооператорите.
Международно сътрудничество
Доклада съдържа подробен отчет за цялата многостран-на дейност, свързана с разширяване на международните кон-такти на Съюза и издигане на международния му авторитет.

Специално внимание е отделено на мероприятията, организирани от CICOPA и CECOPA, в които участие са взимали и наши делегации:

2012 г. - Трето световно кооперативно изложение в град Манчестър, Англия;

2013 г. - Генерална асамблея на международния коопе-ративен съюз в Кейптаун, ЮАР

2014 г. – Международна кооперативна конференция в Квебек, Канада
НС активно участва и в Генералната асамблея на кооперативи Европа. Очаква се ЕК да одобри направеното от кооперативи Европа предложение за създаване на възможности за технологично обновление на кооперациите за хора с увреждания чрез представяне на проекти, които директно да се оценяват и финансират от ЕК.

За активната международна дейност на Съюза допринася и факта, че Председателят на НС на ТПК е вицепрезидент на CECOP.

КС дава положителна оценка за международното сътрудничество на Съюза и смята, че благодарение на интегрирането на българските кооперации в Европа ще се даде възможност да се учреди и Европейско кооперативно дружество.

Дейност на Управителния съвет
УС, в съответствие със Закона за кооперациите и съгласно приетите годишни планове, е провеждал заседания съвместно с КС всяко тримесечие. КС оценява положително работата на УС. В отчета са изброени всички въпроси, които са разглеждани на заседанията. Протоколите на УС са водени и подписвани редовно, след провеждане на заседанието. Членовете на УС получаваха по имейл предварително всички материали и имаха възможност да вземат отношение добре подготвени. КС смята, че УС е ръководил кооперативната система добре и в съответствие със Закона за кооперациите.
Уважаеми дами и господа,
КС, въз основа на съображенията и препоръките изказани за дейността на ръководните органи на НС на ТПК, предлага XIII Конгрес да вземе решение за приемане на докладите на УС и КС, както и настоящето Заключение и да освободи от отговорност Управителния съвет, Контролния съвет и председателя.

КС на НС на ТПК

Заключението е прието на заседание на 16.09.2015 г.

Проект

УСТАВ


НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ

НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
ГЛАВА ПЪРВА
РАЗДЕЛ І

СЪЩНОСТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


Чл. 1. /1/ Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК, Съюзът) е независима неправителствена организация на доброволно обединили се на национално ниво производствени кооперации - трудово-производителни кооперации (ТПК), трудово-производителни кооперации на хора с увреждания (ТПКИ), други кооперации, кооперативни съюзи (КС) на ТПК и други кооперативни организации на основата на международните кооперативни принципи и ценности.Членовете на Съюза са социални субекти, които съчетават икономически резултати със социални цели.

/2/ Съюзът е основан през 1919 г. с наименование Съюз на занаятчийските производителни кооперации.

/3/ НС на ТПК е преименуван в Общ съюз на трудово-производителните и занаятчийските кооперации през 1950 г., в Централен съюз на ТПК през 1953 г., в Национален (централен) съюз на ТПК през 1998 г. и в Национален съюз на ТПК на Деветия конгрес през м.септември 2000 г.

/4/ НС на ТПК е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Дондуков“ 11, регистриран е в кооперативния регистър по ф.д. № 17/51 г. и по ф.д. № 3339/1995 г. на Софийския градски съд и пререгистриран в търговския регистър на Агенцията по вписванията през 2009 г.

/5/ НС на ТПК е признат от Министерския съвет за национално-представителна организация на и за хора с увреждания.

/6/ НС на ТПК притежава собствен печат, емблема и рекламно-търговска марка.

Чл.2. /1/ НС на ТПК членува в Международния кооперативен съюз „ICA”, в Международната организация на промишлените и занаятчийски кооперации „CICOPA” и в Европейския съюз на производителните кооперации „CECOP”

/2/ НС на ТПК може да се сдружава с търговски дружества и други организации и да образува кооперативни предприятия за отделни дейности в интерес на членовете си по реда на Закона за кооперациите, Търговския закон и европейското законодателство.

/3/ НС на ТПК извършва своята дейност при спазване на Закона за кооперациите, българското и европейско законо-дателство, настоящия устав и решенията на европейските и международни кооперативни организации, в които членува Съюзът.

Чл.3. НС на ТПК се представлява и задължава от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председа-телите заедно и поотделно.


РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕЛ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ


Чл.4. /1/ Основната цел на НС на ТПК е да укрепва и развива системата на Съюза, като субект на социалната икономика, в духа на кооперативните принципи и ценности.

/2/ НС на ТПК е със следния предмет на дейност:

Съдейства на членовете си за постигане на целите и задачите на Съюза; разработва насоки за развитие на кооперативните дейности; представлява и защитава интересите на членовете си пред международните, европейските, държавните, общинските, обществените и други органи и организации; осъществява социални дейности и други функции на организация с нестопанска цел в интерес на членовете си, предвидени в този Устав, както и други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

Чл.5. За изпълнение на основната си цел и предмет на дейност, НС на ТПК осъществява следните функции и задачи:

1. Представлява и защитава интересите на членовете си пред международните, европейските, държавните, общинските, обществените и другите органи и организации в страната и чужбина;

2. Разработва стратегически насоки, програми и концепции за развитие на Съюза и кооперативните дейности;

3. Провежда политика на разширяване социалните функции на ТПК и ролята им на фактор в социалната пазарна икономика.

4. Провежда политика на евроинтеграция на своите членове;

5. Предоставя организационно-методическа помощ на членовете си, съдейства при подбора на ръководните им органи и подпомага учредяването на нови кооперации и кооперативни организации;

6. Участва с проекти по Програмите на Европейския съюз и Правителството и подпомага членовете при участието в международни, европейски, национални и регионални бизнес-програми и в проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз;

7. Съдейства за технологичното обновление и внедряване на европейски и международни стандарти и информационни технологии;

8. Организира и провежда маркетингова дейност чрез изложби, панаири, бизнес-форуми и др. и предоставя на членовете си съответна информация;

9. Координира и подпомага създаването на организации и сдружения в областта на стопанската, инвестиционна, културна и социална дейност на членовете си;

10. Предоставя правна помощ на членовете си и съдейства за съхраняване и опазване на кооперативното имущество;

11. Организира и провежда обучение, повишаване квалификацията и подготовката на кооперативни кадри

12. Извършва финансово-контролна дейност на кооперациите и кооперативните съюзи чрез специализирания си орган Дирекция „Финансов контрол”;

13. Набира и обобщава необходимата информация от съюзните членове и изготвя отчети и анализи във връзка с дейността си;

14. Съдейства за подобряване трудовата рехабилитация и условията на труд на хората с увреждания с цел повишаване трудовата заетост на такива лица сред членовете на Съюза, за тяхната социална и трудова реализация и защита на интересите им;15. Като организация на работодатели, в която членуват кооперации на хора с увреждания, участва в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет и дава становища и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба за повишаване трудовата заетост на хората с увреждания;

16. Провежда социалната политика в системата на Съюза като подпомага членовете си в областта на здравеопазването, здравословните и безопасни условия на труд и отдиха на член-кооператорите и съдейства за провеждане на културно-просветна, художествена, спортно-туристическа и друга самодейност на член-кооператорите.17. Осъществява партньорство с Националното сдру-жение на Общините в Р България и органите на местното самоуправление за подпомагане и насърчаване дейността и развитието на кооперациите;

18. Подпомага и насърчава сътрудничеството между членовете си и общините с цел създаване на по-благоприятни условия за тяхното развитие като субекти на социалната икономика;

19. Осъществява взаимодействие с другите кооперативни съюзи, държавните, общинските, обществените и други органи и организации в страната и Европейския съюз. Прави предложения до Народното събрание, Президенството, Министерския съвет и други компетентни органи за решаване на проблеми на членовете си и дава мнения и становища по законопроекти и други актове, касаещи кооперативната система;

20. Осъществява международна дейност и сътрудничество с европейски и международни организации и кооперативни съюзи и участва в дейността им;

21. Работи в тясно сътрудничество с кооперативни организации от страните-членки на Европейския съюз за създаване на Европейски кооперативни дружества с българско участие;

22. Организира стопанска, социална и културна дейност и я осъществява пряко, чрез предприятия или в сдружение с членовете си, както и с кооперативни и други организации в страната и чужбина;

23. Съдейства за уреждане на възникнали спорове между членовете си чрез доброволен арбитраж и други форми;

24. Осъществява и други организационни, представителни, координационни, правни, защитни и контролни функции в интерес на своите членове;

25. Извършва и други дейности и услуги, които не са забранени от закона.


ГЛАВА ВТОРА

ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

РАЗДЕЛ I

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Чл.6 /1/ Членове на Съюза могат да бъдат кооперации, кооперативни съюзи и други кооперативни организации, които познават, приемат и спазват Устава на НС на ТПК и работят в съответствие с международните кооперативни принципи и ценности.

/2/ С цел укрепване на системата, членовете на НС на ТПК членуват едновременно и в териториалния съюз на ТПК по седалището си, а когато няма такъв и при други основателни причини, могат да членуват в друг териториален съюз на ТПК.

/3/ Териториалните съюзи на ТПК могат да бъдат регио-нални, областни, окръжни и други видове съюзи, изградени на териториален принцип.

/4/ Нов член на Съюза се приема от Управителния съвет на Съюза. Кандидатът за член подава в НС на ТПК заявление по образец, към което представя следните документи:

- решение на Общото събрание на кооперативната организация за членуване в НС на ТПК;

- Устава на кооперативната организация;

- удостоверение и препоръка от териториалния съюз на ТПК за членство в него и за приемане в НС на ТПК;

- годишният финансов отчет на кооперативната организация от предходната година, ако не е обявен в Агенцията по вписванията.

/5/ На заседанието на УС се поканва да присъства представител на кандидата за член. Членството възниква от решението на Управителния съвет, което се съобщава писмено на кандидата и му се издава удостоверение от НС на ТПК по образец за член на Съюза.

/6/ Решенията на УС за приемане на нови членове се утвърждават от Конгреса (Общото събрание), като т.1 от дневния ред. Кандидатът няма право да гласува. При неутвърждаването им, членството се прекратява от деня на решението на Конгреса.

/7/ При отказ на Управителния съвет да приеме нов член на НС на ТПК, той може да поднови молбата си най-рано шест месеца след писменото уведомление. Ако и тогава УС не уважи молбата, решението му може да се обжалва пред Конгреса в срок от един месец от уведомлението. При отмяна на отказа членството възниква от датата на решението на Конгреса.

/8/ Членовете на НС на ТПК запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.

/9/ Приетите членове се вписват в книгата на членовете, която съдържа: наименование на кооперацията (съюза), ЕИК, седалище, адрес на управление, съгласно регистрацията в търговския регистър, дата на възникване и прекратяване на членството, основанието за прекратяване на членството, както и вида, размера на вноските и № и дата на документа за тяхното изплащане. Книгата на съюзните членове се води под формата на електронен регистър.

/10/ Председателят на НС на ТПК определя служител, който да води и съхранява книгата на членовете и да отговаря за правилното й водене.

/11/ За удостоверяване на членството в НС на ТПК, на членовете се издава удостоверение по образец.


РАЗДЕЛ II


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница