Доклад от Сашо Ганов-старши експерт на ус на блс и Светла Иванова-експерт на ус на блсДата18.11.2017
Размер115.6 Kb.
Размер115.6 Kb.ДО

УС НА БЛС

ДОКЛАД

от

Сашо Ганов-старши експерт на УС на БЛС и

Светла Иванова-експерт на УС на БЛС
ОТНОСНО: Проведена среща между експерти на НЗОК и БЛС във връзка с отправени запитвания от страна на БЛС до НЗОК с писма с изх.номера: № 165/04.04.2016г., №171/07.04.2016г., 175/12.04.2016г., №186/15.04.2016г., № 206/27.04.2016г. и 215/10.05.2016 г.

На 14 май 2016 г., в ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. Кричим 1, се проведе среща между експерти на НЗОК и експерти на БЛС относно зададени въпроси по прилагането на решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на Надзорния съвет. На срещата от страна на ЦУна НЗОК присъстваха: от Дирекция Бюджет и финансови параметри-Ганка Аврамова, Таня Кунева, Даниела Драгомирова; от Дирекция Извънболнична медицинска и дентална помощ-д-р Валерия Лукич, Красимир Симеонов, Валентин Кирилов; от Дирекция Правни дейности-Зорница Чочова, Ваня Илиева, Дирекция Информационни дейности-Таня Загорова, от Дирекция Болнична медицинска помощ-д-р Страшимир Генев, д-р Полет Емилов, Павлина Петкова и от страна на Български лекарски съюз: Сашо Ганов и Светла Иванова.

На срещата се разгледаха поставените от страна на БЛС въпроси свързани с прилагане на решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК, за които БЛС не е получил отговори по надлежния ред.

Разгледаните въпроси бяха:1. Важат ли критериите за достътъчност или недостатъчност и за изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, и ако отговора е „да” по какви критерии ще се сключват/отказват договори с изпълнители, заявили желание за сключване на договори?

Отговор на НЗОК: НЗОК не може да дава отговор по прилагане на Националната здравна карта и че ще се изисква задължително при сключване на договори по НРД 2015 и Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК да се представят Удостоверения за недостатъчност. Принципно е взето решение от НЗОК да се сключат договори със всички изпълнители, с които са имали договор и по НРД 2015 година. Въпросът по прилагане на НЗКарта в часта й за ИМП, според НЗОК следва да се постави пред Министерството на здравеопазването.
2. По какъв начин ще се предоставя информация на пациента по изпълнение на ал.6 от чл.27 от Решението, с какъв документ ще се доказва изпълнението на това изискване?
Отговор на НЗОК: Тълкуването от страна на НЗОК е, че не се изисква допълнителен документ. Информирането на пациента е устно. Амбулаторния лист се подписва от пациента и по този начин се доказва, че той е информиран.
3. За КП №№ 160, 162, 163, 164, 165 е разрешено в условията на спешност да бъдат изпълнявани в клиника/отделение най-малко на първо ниво на компетентност), съгласно меди­цински стандарт „Акушерство и гинекология”, но е пропуснат пояснителният текст, че в тези случаи не се изисква задължително наличието на ОАИЛ, а се допускат легла за интензивно лечение към АГ отделение. Този пропуск може да доведе до различни тълкования от служителите на РЗОК и до отказ от сключване на договор.

Относно аналогичния пояснителен текст, използван в алгоритмите на хирургичните КП № 177,183,184,195,196, за случаите, в които отново се касае за изпълнение в условия на спешност от отделение/клиника по хирургия от първо ниво на компетентност, който гласи: „дейностите по интензивно лечение трябва да отговарят на първо ниво, съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”. Нашето тълкуване е, че в случая трябва да е налично отделение по анестезия без легла – с първо ниво на компетентност, съгласно стандарта по „АИЛ”, но тук отново може да се стигне до различни интерпретации от РЗОК и затова считаме, че е необходимо да дадете съответните указания.Друг въпрос, как НЗОК/РЗОК тълкува „легла за интензивно лечение” в структура, различна от ОАИЛ/КАИЛ. В случая притеснението е свързано с текстовете на Допълнителните разпоредби на НАРЕДБА № 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, където т. 4. гласи: "Интензивно легло" е болнично легло в структура за интензивно лечение от II или III ниво на компетентност, разкрита съгласно медицинския стандарт "Анестезия и интензивно лечение". Според нас това определение касае единствено леглата в ОАИЛ/КАИЛ от II или III ниво, а за структури от други специалности, разкрили легла за интензивно лечение важи т. 3. "Легло за активно лечение" е болнично легло за осъществяване на болнични дейности, включващи диагностика и интензивно и/или активно лечение, в т.ч. ранна рехабилитация, както и здравни и общи грижи за пациенти с остри и изострени хронични заболявания.”
Отговор на НЗОК: Тъй като експертите на Министерството на здравеопазването, имат различно мнение и тълкуване, що е интензивно легло, то НЗОК с две писма-указания с №20-00-110 едното от дата 14.04.2016 г., а другото от дата 09.05.2016 г. е дало разяснения по тези случаи и становището е, че: ЛЗ за БМП могат да сключват догови с РЗОК, ако притежават легла за интензивно лечение в рамките на Отделение по анестезия и интензивно лечение минимум 1-во ниво на компетентност или легла за интензивно лечение в рамките на други отделения или самостоятелни структури.
4. В последвалата редакция от началото на м. април 2016 г в ДЛА на амбулаторна процедура № 5, свързана с дейността на онкологичните комитети/комисии има промяна и е дадена възможност онкологични комисии да се откриват и в лечебни заведения, които имат в структурата си - хирургия трето ниво. По този начин по данни на БЛС ще бъдат създадени около 24-25 комисии при съществуващи преди 01.04.2016 г. около 75-80 броя онкокомисии. Питането на БЛС е дали този брой комисии ще бъде достатъчен за обслужването на онкоболните пациенти и това няма ли да доведе до откъсване от клинична дейност на водещи специалисти, които са и членове на тези комисии.

Отговор на НЗОК: Няма становище, дали тези комисии ще са достатъчни или не и отговора се измести в това, че няма да има отпаднали лечебни заведения за обслужване на онкоболни, но в същото време е налице опасение, че може да се манипулира насочването на пациентите за продължаване на лечението му в едни или други лечебни заведения. Единственият проблем, според експертите на НЗОК вероятно ще възникне в Добрич.
5. На въпроса, как са решени нещата по отношение на хирургическата намеса при новооткрити пациенти с онкозаболявания, т.е. по време на оперативна намеса.

Отговор на НЗОК: Извършването на оперативната намеса е в условията на спешност и пациентът ще се оперира. После ще се дават материалите за хистологично изследване и едва тогава документите отиват в онкокомисията за определяне на план за лечение.
6. Как ще се процедира при внезапни проверки от страна на длъжностни лица от НЗОК/РЗОК в ЛЗ за БМП. При кои констатации ще се отказва заплащане на КП,КПр или АПроцедура.

Отговор на НЗОК: При внезапните проверки от заплащане ще отпадат само онези случаи, за които в ДЛА на самите клинични пътеки има определени по време за извършване процедури, които предхождат проверката и не са извършени до момента. И това е разписано в типовия индивидуален договор за лечебните заведения за БМП.
7. Защо когато дадена клинична пътека завърши по Амбулаторна процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП...” са определени в чл.194, ал.4 шест броя КП за който се заплаща цялата стойност, а при всички останали КП, които могат да се завършат предсрочно се заплаща 60% от стойността им. Изискванията за всички е да са изпълнени всички процедури заложени в ДЛА.

Отговор на НЗОК: По време на общественото обсъждане на решението на Надзорния съвет на НЗОК са получени писма от „заинтересованите страни”, които са получени както в НЗОК така и в МЗ. На база на тези писма са възприети промени в заплащането на отделните видове медицинска помощ. НЗОК е трябвало да се съобрази с постъпилите искания от заинтересованите страни.

Въпросът беше разширен, защо не са взети предвид становищата на БЛС при обсъждането на Решението на НС на НЗОК, а само на „заинтересовани страни”. Отговор не се получи.Забележка: Изразихме недовоство от факта, че НС на НЗОК не е взело предвид договореното между УС на БЛС и НС на НЗОК, след 01.09.2016 г. при възможност на бюджета на НЗОК, стойността заплащана по тази процедура да стане 80 % от стойността на КП.(виж.Протокола от 25.02.2016 г. за водените разговори между НС на НЗОК и УС на БЛС)
8. Защо КП № 211 и КП № 212, които са с различен обем и сложност са с еднаква цена, дали това не е техническа грешка.

Отговор на НЗОК: Нямат конкретен отговор, защо двете КП са с еднакви цени. За момента тези пътеки се работят, отчитат и заплащат по тези цени. Евентуални корекции по отношение на обеми и цени могат да бъдат разглеждани и решавани след анализа на усвояването на обемите, който съгласно Решението е след 31 август 2016 г.

Отчитането на медицинските изделия в неврохирургията ще се уредят в Указание на НЗОК.9. Защо на структурата „хоспис” не се разрешава да сключи директен договор с НЗОК за изпълнение на КП № 253 „Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания” след като и до момента има договор. Защо в КП е записано, че НЗОК може да проверява хосписа за престоя на пациента, при положение, че същия според променения алгоритъм на КП няма право на договор с НЗОК.

Отговор на НЗОК: Павлина Петкова-юрист в д-я БМП обясни, че е разговаряно със СЗОК. Дейността на хосписа от 1 април 2016 г. до евентуалното отказване на договор за пряк изпълнител на палиативната пътека ще му бъде заплатена. Хосписът ще влезе като подизпълнител на ЛЗ, което ще извършва клинична пътека № 252 след сключване на договор с МБАЛ. По отношение на проверката се обясни, че ще се проверява МБАЛ, която има договор с касата, а хосписа е подизпълнител. В документите за договаряне ще се прилагат документите за сключен договор с хосписа. П. Петкова обясни, че отпадането на хосписа като договорен партньор е отпаднало в последния момент.
10. Какъв е пътя на пациента при хоспитализация и най-вече на „самонасочилият се пациент”. Как се документира този път за хоспитализация. Има ли възможност ДКБ на болницата да запише пациента за планов прием в листата на чакащите без да има наличие на направление за хоспитализация при самонасочил се пациент. Необходимо ли е да има първичен документ.

Отговор на НЗОК: Д-р Страшимир Генев отговори, че ако пациентът постъпва за лечение насочено от извънболничната помощ се изисква амбулаторен лист. Нормативната уредба не поставя изискване за наличие на документ, ако пациентът е приет по спешност. Издадените от ДКБ на болницата документи за пациент по спешност и съобщението от Спешна помощ не са обект на проверка от НЗОК. За самонасочващите се пациенти, ако не са налице критерии за спешност, пациентът се връща в извънболничната помощ. Д-р Страшимир Генев поясни, че за плановия прием е необходимо направление издадено от ОПЛ. НЗОК се интересува от доказателство, че лечението на пациента не може да бъде извършено в условията на извънболничната помощ. Специално за онкологичноболните е записано, че не могат да бъдат връщани. За самонасочилите се пациенти, които подлежат на отлагане на хоспитализацията и включването им в листата на чакащите могат да бъдат включени в листата и без наличието на направление в момента на записването им. Направлението за хоспитализация ще бъде представено в датата на определената хоспитализация.

Таня Загорова от д-я Информационни дейности обясни,че в софтуера за националната листа на чакащите има само дата за хоспитализация, а няма дата на документа, с който пациентът е насочен за хоспитализация.


11. Контрол по изпълнението на регулативните стандарти от изпълнителите на извънболнична медицинска помощ.

Отговор на НЗОК: Валентин Кирилов от д-я ИМДП обясни, че ако даден конкретен изпълнител е превишил регулативния стандарт и се е възползвал от всички дадени му възможности от Правилата за отпускане на допълнителни стандарти, тогава се възстановяват неоснователно получените суми. Следва навреме изпълнителите на ИМП да си подават заявления към РЗОК с молба за увеличение на регулативните стандарти.

Бежежка: БЛС в преговорите с НЗОК, бе договорил, че санкции ще се налагат, едва след изчерпване на съответния вид ресурс на национално ниво. За съжаление в Решението е разписан текст, че санкции се налагат при изчерпване на ресурса на ниво РЗОК. БЛС настоява НС на НЗОК да приеме промени в Правилата по чл. 3 от ЗБНЗОК за 2016 г. в редакцията от постигнатото споразумение в преговорите от 25.02.2016 г. в което е разписано, че контролът по изпълнението на брой за СМД и стойност на МДД се извършва след разпределението/преразпределението на национално ниво (ниво НЗОК).

НЗОК в лицето на директора на д-я БФП г-жа Г. Аврамова поиска писмено предложение от БЛС по този въпрос.12. Въпрос за механизма на разпределение на средствата за здравноосигурителни плащания по РЗОК и изпълнители на медицинска помощ за съответните дейности в извънболнична и болнична помощ, съгласно Правилата за условията и реда на прилагане на чл.3 и чл.4 от ЗБНЗОК за 2016г.

Отговор на НЗОК: По отношение на ИМП се прилага Решението, разпределението за 2016 г. не е различно от това за 2015 г. Средствата вече са разпределени.

Директора на д-я „БФП” г-жа Г. Аврамова обясни, че в извънболничната помощ се запазват четири по три месеца и там остава терминологията тримесечие, които се припокриват с календарните. За болнична помощ се въвежда термина три четиримесечия, които вече не включват календарните месеци на бюджетната година, а започват от декември на предходната година и завършват през ноември на текущата година.

По отношение на разпределението на средствата за болнична помощ:

Предстои да се приложат на практика правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2016 г.(приети на заседанието на НС на НЗОК от 27 април 2016 г.). Централизираните плащания продължават и към момента.(виж мед. дейности в Приложение №1 към чл.4, ал.1, т.1 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4, ал.1 и ал.2 от ЗБНЗОК за 2016 г.) Месечните стойности и лимитите са за дейностите в БМП, (виж Приложение №2 към чл.4, ал.1, т.1 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4, ал.1 и ал.2 от ЗБНЗОК за 2016 г.). Наредба 2 измени Наредба 40 по отношение на номенклатурата. Всеки един пакет от Наредба 40 се съотнася към всеки един пакет от Наредба 2 и това е списъка, който е залегнал в приложение 2 на правилата. По него се прави предложението за месечни стойности. Приложение 1 са тези дейности, които и към монета са се заплащали на централно ниво към изпълнителите. За централизираните не е разписан механизъм за разпределение. Само приложение 2 подлежи на разпределение и обект на месечни стойности, определени по реда на правилата. Базата, от която се тръгва, за да се направи на РЗОК за приложение 2 общата стойност да бъдат месеците от първото четиримесечие (м.декември 2015–м.март 2016 г. дейност), която е отчетена и заплатена.

На въпрос за средномесечните разходи за БМП и разпределянето на средствата в приложение 2 към индивидуалните договори.

Г-жа Г. Аврамова обясни, че това предстои да бъде утвърдено от Надзорния съвет. Предложено е да се работи по относителни тегла. Утвърдените стойности по РЗОК от Надзорния съвет РЗОК следва да ги разпределят между лечебните заведения. Директорите на РЗОК преизчисляват относителния дял на всяко едно лечебно заведения в зависимост от настъпилите обстоятелства. Новите дейности, напълно нови за дадена РЗОК ще бъдат в тези месеци плащани централизирано. НЗОК се е опитала максимално да не създава напрежение в системата с тези правила. Приложение 2 към индивидуалния договор има различна форма от подписваното досега. В него има част А и част Б. Част А е регистрационна форма. След като се отчете конкретния месец се записват отчетените и заплатени обеми на извършените дейности. След един отчетен месец ще бъдат попълвани данните. Това е регистрационна форма. В момента не е предвидено със стартирането на тези правила да се взима под внимание част А. В част Б са месеците на заплащане. В нея се записва утвърдената за лечебното заведение и заплатената дейност. След 31 август трябва да се направи анализ на усвояването на обемите по решението за обеми и цени. За последните месеци ще има статистика и по приложение 3 – новите дейности. За тях също ще има лимити за последното тримесечие. Само за дейностите от приложение 1 няма да има лимити. Тези дейности е предвидено да се заплащат на централно ниво. Като се направят справките за усвояването за този период в рамките на обемите и цените се пристъпва към прилагането на членове от решението за коригиране на обемите на основание на направен анализ към 31 август и да се предприеме коригиране на обемите. Корекции се правят в РЗОК, когато останат средства на районния директор за конкретния месец за спешните случаи да разпредели средствата между тези лечебни заведения, които са подали заявления, разпределението става по относителен дял на случаите.


13. Инструкцията за контрол по чл. 72 от ЗЗО, която предстои да излезе.

Отговор на НЗОК: Д-р В. Лукич отговори, че инструкцията ще е обща за болнична и извънболнична помощ, съгласно ЗЗО. Ще има нови неща свързани с вида на извършвания контрол. В ЗЗО е разписано какъв е видът на контрола. Алгоритъмът ще бъде описан в приложение към инструкцията. Г. Аврамова информира БЛС, че инструкцията за контрола предстои да бъде обявена на сайта на НЗОК за обществено обсъждане.

Независимо от дадените отговори от страна на експертите на НЗОК, ние настояхме, същите да бъдат облечени във форма на указания и с тях да се запознаят всички заинтересовани страни.

БЛС настоява всички издадени указания и тези които ще се издават за в бъдеще да бъдат качени на сайта на НЗОК, за да бъдат общодостъпни и същите да се изпращат на БЛС за сведение. Г-жа Г. Аврамова информира присъстващите, че на 18 май 2016 г. са поканени директорите на РЗОК за обсъждане на съществуващите проблеми и да бъдат унифицирани изискванията за сключване на договори.

Д-р Страшимир Генев постави въпрос, че РЛК на БЛС отказват да участват в арбитражните комисии. Преставителите на БЛС отговориха, че въпросът ще бъде поставен пред ръководството на БЛС.

По писмо 171/07.04.16 г. на БЛС e получен официален отговор от страна на НЗОК на част от поставените въпроси. БЛС не са доволни от получения отговор, защото в него няма конкретика. Въпросите поставени в другите писма не са излезли официално от ЦУ на НЗОК, поради спецификата на работа в ЦУ, обяснено бе, че всяка една от дирекциите дава отговори на въпроси, касаещи нейната работа, а водещата дирекция в резолюцията, обобщава всички отговори и оформя окончателния отговор. Настояхме да получим официален отговор на всички изпратени от БЛС писма и поставените в тях въпроси..ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Протокол за проведената среща на 14.05.2016 г.

  2. Писмо № 20-00-110/09.05.2016 г.(предоставено от ЦУ на НЗОК)

  3. Писмо № 20-00-110/14.04.2016 г.(предоставено от ЦУ на НЗОК)

  4. Писмо № 17-01-27/11.05.2016 г.(предоставено от ЦУ на НЗОК)София, 17 май 2016 г. Сашо Ганов (п)

Светла Иванова (п)
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница