Доклад съвременно състояние на защитените зони в Югоизточен регион на Българиястраница1/19
Дата02.03.2017
Размер3.02 Mb.
Размер3.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


european emblem


c:\documents and settings\d.yanakieva\desktop\4greeninn\joint_project_identity\4greeninn_logo_22_10_2013.jpg


Innovations in sustainable management and protection of natural areas – 4GreenInn

ДОКЛАД


Съвременно състояние на защитените зони в Югоизточен регион на България

по проект Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони 4GreenInnМарт 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Състояние на региона към момента 4

1.1.Обща информация за региона 4

1.1.1.Информация за защитените зони в региона, включително и целевите зони 8

1. КАМЕНЩИЦА   (Код в регистъра: 42) 9

2.ЛЕШНИЦА   (Код в регистъра: 43) 11

3. ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО   (Код в регистъра: BG0002052) 13

4. „ЯЗОВИР ОВЧАРИЦА“ (Код в регистъра: BG0002023) 20

5.ГОРНА ТОПЧИЯ   (Код в регистъра: 12) 23

6.СИНИТЕ КАМЪНИ   (Код в регистъра: 5) 25

7.ОРЛИЦАТА (Код в регистъра: 41) 31

8.РЕКА ГОРНА ЛУДА КАМЧИЯ (Код в регистъра: BG0000136) 34

9.СТРАНДЖА (Код в регистъра: BG000020) 35

10.КОМПЛЕКС РОПОТАМО (Код в регистъра: BG0002041) 51

11.АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО 55

12. МАНДРА - ПОДА   (Код в регистъра: BG0000271) 60

13.ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО   (Код в регистъра: BG0000152) 64

14.ЕМИНЕ ИРАКЛИ   (Код в регистъра: BG0001004) 68

15.АХЕЛОЙ – РАВДА - НЕСЕБЪР   (Код в регистъра: BG0000574) 71

16.ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ 72

17.АЙТОСКА ПЛАНИНА  (Код в регистъра: BG0000151) 75

1.1.2 Информация, касаеща само целевата зона Езеро Вая 77

1.Описание за изследваната зона – езеро Вая 77

2.Mестоположение и граници 79

3.Площ на езерото 80

4.Включени в границите на езерото защитени територии и тяхната площ 80

5.Защитен статус към момента и в исторически план 81

6.Физико-географска характеристика: 86

Климат в района на езерото 86

Дълбочина и характеристика на водата на езерото 86

7.Растителен и животински свят 87

Ихтиофауна на Бургаското езеро 88

8.Защитени видове от растителния и животински свят, характерни за езерото 92

9.Заплахи и антропогенен натиск върху езерото 94

10.Дейности по опазване на защитената територия 98

11.Население, гъстота на населението на гр.Бургас и населените места около Вая 98

12.Екологични видове транспорт (soft mobility) в защитената зона 99

13.Икономика (роля на земеделието, индустрията, услугите – с акцент върху туризма) 100

14.карти на защитената зона Вая (виж пакета с карти) 105

15.10 авторски снимки на езеро Вая (виж пакета със снимки) 105

1.2 Съществуващи планове и финансиращи механизми, програми и планове 106

1.2.1. Цели, стратегии и дейности в съществуващи планове за развитие и управление - с фокус върху опазването на околната среда, защитените зони и туризма 106

1.2.2. Описание и период на изпълнение на важни проекти, дейности, мерки в региона 114

1.2.3 Възможности за финансиране от национални и Европейски програми (2014 – 2020) 122

1.3 Организационна и законодателна рамка 157

1.3.1. Основни институции и агенции в сферата на устойчивото управление на защитени зони в региона 157

1.3.2. Взаимодействие между заинтересовани страни, в частност между местни власти и институции, организации в/на защитените зони, туристически и транспортни оператори и др, които имат отношение 158

1.3.3. Идентифициране на заинтересовани страни (целеви групи) и крайни бенефициенти на устойчиво управление на защитени природни зони в басейна на Черно море – публичен и частен сектор на регионално ниво 161

1.3.4. Взаимодействие между заинтересовани страни и организационни структури, които се занимават с опазване на околната среда в региона 164

1.3.5. Преглед на законодателната рамка в сферата на опазването на околната среда и защитените природни зони 164

2.SWOT анализ на Бургаско езеро (Вая) 195

3.Добри практики на устойчиво управление и опазване на защитени природни зони в целевия регион 197

4.Заключения 202  1. Състояние на региона към момента

    1. Обща информация за региона


България е една от страните в Европа с най-голямо биологично разнообразие. Защитените територии – 5,2% от националната територия и защитените зони по Натура 2000 – 35% от националната територия, съставляват Националната екологична мрежа.

В Югоизточния район, който е предмет на настоящия доклад, делът на защитените територии е 7,6%, което е над националната цел за достигане на 6% защитени територии от общата площ на страната към 2015 г. Най-висок е делът на тези територии в ЮЗР – 8,98%, а най-нисък – в СИР – 1,11%. Според дела на ЗТ, областите в страната попадат в три групи: В първа група са областите с най-висок дял ЗТ (10-18%). За ЮИР това е Бургаска област – 17,14%. Във втора група попадат областите с дял по-висок от средният за страната (5,5-10%). В тази група не попада нито една област от ЮИР. Към третата група (0-4%) се отнасят останалите 17 области на страната (за ЮИР – това са област Сливен и област Стара Загора). Прави впечатление, че 8 области са с под 1% защитени територии – тук попада Ямболска.Фигура 14. Защитени територии според ЗЗТ по райони

Източник: МОСВ, ИАОС, Регистър на ЗТ и ЗЗ в България, НСРР 2012-2022 г.
В териториалния обхват на РИОСВ гр. Бургас има 127 защитени територии, от които 7 резервата, 5 поддържани резервата, 1 природен парк „Странджа”, 59 защитени местности и 55 природни забележителности.

На територията, контролирана от РИОСВ - Стара Загора, са обявени 72 защитени територии съгласно Закона за защитените територии. Това са 4 резервата, 3 поддържани резервата, 35 природни забележителности, 28 защитени местности, 1 природен парк „Сините камъни” и част от природен парк „Българка”.

Към момента с решения на Министерски съвет са приети: 119 броя защитени зони съгласно Директивата за опазване на дивите птици, покриващи 22,7% от територията на България и 233 броя защитени зони, съгласно Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, покриващи 30% от територията на България. Общо 339 защитените зони от Натура 2000, покриващи 34,4 % от територията на страната.

От последните три нови защитени зони обявени специално в морска акватория, две са на територията на ЮИР - Емона (55 345.28 ха) и Отманли (8.83 ха). От списъка е заличена защитена зона „Острови Св. Иван и Св. Петър“, тъй като става част от зоната „Плаж Градина – Златна рибка“. С близо 130 ха са разширени акваториите на защитените зони „Ропотамо“, „Странджа“, „Галата“, „Комплекс Калиакра“ и „Емине – Иракли“.

Разработена е единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 http://natura2000.moew.government.bg/. Разработени са специализирани бази данни за обслужване на различни потребности на администрацията, отговорна за управлението на защитените зони и географска база данни към тях - база данни за регистър на процедурите по ОС, база данни за регистър на защитените зони, база данни за нуждите на картирането на типовете природни местообитания и местообитанията и разпространението на видовете и оценка на природозащитното им състояние, географска база данни;

Модули на системата  • Географска информационна система

  • Регистър на Защитени зони

  • Регистър на Процедурите по оценки за съвместимост

  • Портално Уеб приложение

  • Административен модул

В Европейски мащаб успешни бяха целевите действия за обръщане на тенденцията за намаляване на застрашените видове и местообитания. Мрежата „Натура 2000“ бе значително разширена и през 2010 обхваща около 26 000 защитени зони, покриващи 18 % от сухоземната територия на ЕС. Обхватът на финансиране по LIFE+ бе разширен, така че да включва по-общи проблеми на биологичното разнообразие и да спомага за изпълнението на плана на ЕС за биоразнообразието.

Усилията за защита на морските и сладководни екосистеми бяха насърчавани чрез новата Директива за морска стратегия. Работата по продължаващото проучване „Икономика на екосистемите и биоразнообразието“ (ИЕБ) доведе до повишена оценка за икономическото значение на природните богатства. ИЕБ вече помага на вземащите политически решения лица да осъзнаят значението на инвестирането в природни ресурси.

Планът за действие по отношение на биологичното разнообразие спомогна за по-добро разбиране на причините за загубата на това разнообразие (като например изменението на климата), на взаимовръзката между биоразнообразието и дейности в други области, както и на важната роля на екосистемите например за смекчаване на последствията от изменението на климата и адаптиране към тях.

Извлечените поуки ще бъдат изключително ценни, за да се гарантира, че подновените усилия за спиране на загубата на биологично разнообразие ще бъдат успешни. ЕС си постави нова цел: да спре загубата на биологично разнообразие и влошаването на услугите от екосистемите в ЕС до 2020 г., да ги възстанови, доколкото това е възможно, като се повиши приносът на ЕС за възпиране на загубата на биологично разнообразие в световен мащаб.

Включването на въпроси на биоразнообразието и екосистемите в други политики на ЕС ще играе централна роля в стратегията за периода след 2010 г. Планираните реформи в някои политически области със силно влияние върху биологичното разнообразие – като например Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството, както и подготовката за следващия програмен период на регионалната политика на ЕС предоставят значителни благоприятни възможности. Тези възможности имат значение както за намаляване на въздействието върху биоразнообразието, така и като потенциални източници за финансиране на опазването и възстановяването на биоразнообразието.

ЕС се старае да намали въздействието от голямото си потребление върху останалия свят, както и въздействието на международната търговия върху световното биоразнообразие и екосистемите. Развитието включва също така подписването на първите споразумения за доброволно партньорство, предназначени за борба с незаконната експлоатация на горите. Една от основните теми в дневния ред на конференцията в Нагоя ще бъде как да се гарантира споделянето на печалбата от използване на природни ресурси за разработване на продукти като фармацевтични и козметични изделия със страната, от която произхождат тези ресурси.

Оценката съдържа множество факти и данни за действия, предприети във всички 27 държави-членки поотделно и на равнището на ЕС, за да се спре загубата на биологично разнообразие. Той включва също така съпоставка между резултатите в отделните държави-членки, и актуализирани стойности на показателите за биоразнообразието (SEBI 2010).

По данни от официалния бюлетин на ЕК, към 2010 г. зоните по НАТУРА 2000 в ЕС, по Директивата за птиците са с обща площ 490 824 кв.км или 11,4 %, а по Директивата за местообитанията – 586 092 кв.км или 13,7 % от територията на ЕС. По този показател България е с около 2 пъти по-голям дял от средното европейско ниво 18% .

Защитените зони по Натура 2000 в ЮИР заемат 32,2% от площта на района. Най-голям е делът им в ЮЦР – 44.5%, а най-малък – в СЦР – 21.5%. Две области от ЮИР са под средния за страната дял от 33% – областите Стара Загора и Ямбол.

На територията на района са разположени 19 защитени зони по директива 79/409/ЕС (за птиците). Това са зоната „Поморийско езеро”, обхващаща община Поморие, „Залива Ченгене скеле”, включваща части от община Бургас, „Атанасовско езеро”, обхващаща община Бургас и Поморие, „Комплекс Мандра- Пода” в общините Бургас, Камено, Средец и Созопол, зона „Бургаско езеро”, обхващаща части от общините Бургас и Камено, зона „Централен план”, включващ част от община Павел Баня, „язовир Розов кладенец”- в община Гълъбово, „язовир Овчарица”, включваща части от общините Раднево, Нова Загора, Тунджа, зона „язовир Малко Шарково”- в община Болярово, „комплекс Стралджа”, обхващаща общините Карнобат и Стралджа, „Котленска планина”, обхващаща части от територията на общините Сунгурларе, Сливен и Котел, „Странджа”, включваща общините М.Търново и Царево, „комплекс Ропотамо”, обхващащ общините Созопол и Приморско, „Камчийска планина”, включваща общините Руен, Несебър и Поморие, „язовир Жребчево”- включващо части от общините Нова Загора, Твърдица, Николаево и Гурково, зона „Сините камъни- Гребенец” с части от общините Котел и Сливен, зона „Каменски баир” в община Сливен, зона „Марица- Първомай” в общините Братя Даскалови и Чирпан, зона „Адата-Тунджа” в община Тунджа.


Фигура 15. Защитени територии според Натура 2000 по райони

Източник: МОСВ, ИАОС, Проект „Изграждане на мрежата от ЗЗ Натура 2000 в България”, НСРР 2012-2022 г.
За територията, контролирана от РИОСВ – Бургас, са одобрени 14 защитени зони за опазване на дивите птици и 31 защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Към момента на територията на РИОСВ Стара Загора са обявени със заповед на МОСВ общо 14 защитени зони по директивата за птиците, а с Решение на Министерски съвет са определени общо 38 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница