Доклад за дейността на софийски градски съд и софийски районен съд за 2015 гстраница1/7
Дата18.11.2017
Размер1.42 Mb.
Размер1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

gerb


ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД И СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ЗА 2015 г.1. Кадрова обезпеченост и информация, относно магистрати и съдебни служители:


  1. Структура и управление на съда.

Общото организационно и административно ръководство на Софийски градски съд през 2015 г. се е осъществявало, както следва:

 • от административния ръководител – председател на Софийски градски съд Владимира Янева - отстранена от длъжност съгласно решение на ВСС по протокол № 8/19.02.2015 г.;

 • и.ф. административен ръководител – председател Владимир Йорданов – съдия от Върховен касационен съд определен с решение на ВСС по протокол № 9/26.02.2015 г. и

 • Калоян Топалов - избран с решение на ВСС, взето по протокол № 36/24.06.2015 г., считано от 07.07.2015 г. за административен ръководител – председател на Софийски градски съд.

Заместници на Владимира Янева - административен ръководител - заместник-председатели на Софийски градски съд са: • Богдана Желявска - освободена от длъжност “заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на СГС с решение на ВСС, взето по протокол № 14/25.03.2015 г., д.т. 7;

 • Николай Димов - освободен от длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на СГС с решение на ВСС, взето по протокол № 13/19.03.2015 г., д.т. 2;

 • Иво Дачев - освободен от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на СГС с решение на ВСС, взето по протокол № 11/11.03.2015 г., д.т. 6;

 • Петя Крънчева - освободена от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на СГС с решение на ВСС, взето по протокол 44/30.07.2015 г., т. 18.

И.ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд – съдия Владимир Йорданов е възложил със заповеди съответни функции, както следва: • заповеди № 580/10.03.2015 г. и 632/18.03.2015 г. - възложени функции във връзка с разглежданите от Гражданско отделение - въззивни състави и Административно отделение дела на съдия Хрипсиме Мъгърдичян, отменени със заповед № 2453/24.07.2015 г.;

 • заповеди № 581/10.03.2015 г. и 633/18.03.2015 г. - възложени функции във връзка с разглежданите от Гражданско отделение – първоинстанционни състави, брачни - първоинстанционни и въззивни състави на съдия Евгени Георгиев;

 • заповед № 703/21.03.2015 г., съгласно Решение на ВСС, взето по протокол № 13, д.т. 3 от заседание проведено на 19.03.2015 г., на и.ф. заместник на административния ръководител - заместник-председател на СГС – съдия Евгени Георгиев е възложено ръководството на Гражданско отделение – първоинстанционни, въззивни и брачни състави, Административно отделение и производствата по образувани дела по частни жалби и по молби за обезпечаване на бъдещ иск, освободен от длъжност „и.ф. заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на СГС, съгласно решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г., д.т. 17.

 • заповед № 582/10.03.2015 г. – възложени функции във връзка с разглежданите от Наказателно отделение дела на съдия Евелина Папазян;

 • заповед № 707/21.03.2015 г., съгласно Решение на ВСС, взето по протокол № 13, д.т. 4 от заседание проведено на 19.03.2015 г., на и.ф. заместник на административния ръководител – Евелина Папазян е възложено ръководството на Наказателно отделение;

 • заповеди № 583/10.03.2015 г. и № 657/17.03.2015 г. – възложени функции във връзка с разглежданите от Търговско отделение дела на съдия Анжелина Христова /отм. със заповед № 2454/24.07.2015 г./;

 • заповед № 621/16.03.2015 г. – съдия Богдана Желявска – заместник на административния ръководител - заместник-председател на СГС е оправомощена и и е възложено да дава писмени разрешения за използване на специални разузнавателни средства и отказва използването им, като мотивира акта си по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за електронните съобщения, считано от 16.03.2015 г. до 25.03.2015 г.;

 • заповед № 988/09.04.2015 г., съгласно Решение на ВСС по протокол № 18 от 08.04.2015 г. – и.ф. заместник на административния ръководител - заместник-председател на СГС – съдия Димитрина Ангелова е оправомощена и й е възложено да дава писмени разрешения за използване на специални разузнавателни средства и отказва използването им, като мотивира акта си по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за електронните съобщения и цялостното ръководство и контрол върху служба „Регистратура за класифицирана информация“, както и организацията на дейността, свързана с издаване на разрешения и откази за използване на специални разузнавателни средства, освободена от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на СГС, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г. и заповед № 3305/23.09.2015 г.

Административният ръководител - председател на Софийски градски съд – съдия Калоян Топалов е възложил със заповеди съответни функции, както следва:

 • заповед № 2453/24.07.2015 г. - възложени функции във връзка с разглежданите от Гражданско отделение - въззивни състави дела на съдия Десислава Попколева, назначена на длъжност заместник на административния ръководител - заместник-председател на СГС, съгласно решение на ВСС, взето по протокол № 44/30.07.2015 г.;

 • заповед № 2454/24.07.2015 г. - възложени функции във връзка с разглежданите от Търговско отделение дела на съдия Радостина Данаилова;

 • заповед № 2502/03.08.2015 г. - възложени функции на съдия Евелина Папазян назначена на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на СГС, съгласно решение на ВСС, взето по протокол № 44/30.07.2015 г., във връзка с разглежданите от Наказателно отделение дела и е оправомощена и й е възложено да дава писмени разрешения за използване на специални разузнавателни средства и отказва използването им, като мотивира акта си по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за електронните съобщения, както и да замества при отсъствие съдия Даниела Борисова, като и е възложено цялостното ръководство и контрол върху служба „Регистратура за класифицирана информация“, както и организацията на дейността, свързана с издаване на разрешения и откази за използване на специални разузнавателни средства;

 • заповед № 2503/03.08.3015 г., съгласно решение на ВСС, взето по протокол № 44/30.07.2015 г., с което съдия Даниела Борисова е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на СГС е оправомощена и й е възложено да дава писмени разрешения за използване на специални разузнавателни средства и отказва използването им, като мотивира акта си по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за електронните съобщения, възложено и е цялостното ръководство и контрол върху служба „Регистратура за класифицирана информация“, както и организацията на дейността, свързана с издаване на разрешения и откази за използване на специални разузнавателни средства, както и да замества при отсъствие съдия Евелина Папазян - заместник на административния ръководител - заместник-председател на СГС като изпълнява функциите й възложени със заповед № 2502/03.08.2015 г.;

 • заповед № 2706/10.08.2015 г., с която на съдия Биляна Балинова е възложено изпълнението на функциите във връзка с разглежданите от Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави на СГС;

Съдебната администрация се ръководи от съдебния администратор и административен секретар.Брой на работещите в Софийски градски съд съдии и младши съдии.

Утвърденият към края на 2015 г. щат на работните места за магистрати е 161 съдии, разпределени по длъжности, както следва: • 1 щ.бр. – административен ръководител-председател;

 • 6 щ.бр. - заместник-председатели /2 щ.бр., съгласно Решение на ВСС по протокол № 42/23.07.2015 г./;

 • 129 член-съдии /6 щ.бр., съгласно Решение на ВСС, по протокол № 18/08.04.2015 г. и 1 щ.бр., съгласно Решение на ВСС по протокол 23/07.05.2015 г./;

 • 25 младши съдии /7 се обучават в НИП към момента/.

Щатната численост на съдиите през 2015 г. е увеличена с 7 щатни бройки.

През 2015 г. в Софийски градски съд са встъпили съдиите: Антон Урумов, Даниела Борисова, Величка Маринкова, Веселина Ставрева, Анна Ненова-Вълканова, Виолета Йовчева, Николай Николов, Снежина Колева, Петър Л. Сантиров, Станимира Иванова, Петър Гунчев, Мария Бойчева, Милен Михайлов, Валерия Банкова, Александър Желязков и Руси Алексиев.
Възстановени на длъжност „съдия“ - Мими Петрова и Петър В. Сантиров.
От длъжност „съдия“ са освободени съдиите:

 • Хайгухи Бодикян - назначена за административен ръководител - председател на Административен съд гр. Хасково.

 • Йорданка Моллова - с възложени правомощия на частен съдебен изпълнител с район на действие СГС;

Освободени, поради наложено дисциплинарно наказание:

 • Румяна Ченалова – дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

След провеждане на съответното обучение в НИП през юни 2015 г. в Софийски градски съд постъпиха 5 младши съдии, които бяха разпределени по отделения.


През 2015 г. в Софийски градски съд са правораздавали за различни периоди 53 командировани съдии и младши съдии, както следва:
1. ТЕОДОРА НЕЙЧЕВА от ОС гр. Разград,

считано от 15.03.2013 г. до 29.06.2015 г. – дата на прекратяване на командироването;

2. ТОДОР ТОДОРОВ от РС гр. Шумен,

считано от 04.11.2013 г. до 07.04.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

3. СНЕЖАНКА КЬОСЕВА-МИТЕВА от РС гр. Дупница,

считано от 25.10.2011 г. до 06.04.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

4. АНТОН УРУМОВ от СРС,

считано от 11.06.2012 г. до 01.07.2015 г. - дата на встъпване в СГС;

5. ПЕНКА ВЕЛИНОВА от СРС,

считано от 11.06.2012 г. до 10.08.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

6. СТАНИМИРА ИВАНОВА от СРС,

считано от 07.11.2014 г. до 14.04.2015 г. - дата на встъпване в СГС;

7. ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА от СРС,

считано от 01.03.2009 г. до 20.07.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

8. ПЕТЪР ГУНЧЕВ от СРС,

считано от 10.09.2009 г. до 01.07.2015 г. - дата на встъпване в СГС;

9. ДАНИЕЛА СТОИЧКОВА от СРС,

считано от 15.01.2009 г. до 06.07.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

10. СТЕФАН КЮРКЧИЕВ от СРС,

считано от 08.02.2010 г. до 25.02.2016 г. - дата на встъпване в СГС;

11. ТОНИ ГЕТОВ от РС гр. Ботевград,

считано от 01.04.2011 г. до 10.08.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

12. ДАНИЕЛА БОРИСОВА-РАЙЧИНОВА от СРС,

считано от 03.10.2011 г. до 01.07.2015 г. - дата на встъпване в СГС;

13. ВЕЛИЧКА МАРИНКОВА от СРС,

считано от 11.10.2011 г. до 01.07.2015 г. - дата на встъпване в СГС;

14. ЕЛЕНА РАДЕВА от СРС,

считано от 03.02.2010 г. до 31.12.2016 г.

15. НЕЛИ АЛЕКСИЕВА от СРС,

считано от 13.08.2012 г. до 18.02.2016 г. - дата на встъпване в СГС;

16. ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА-АНДРЕЕВА от ОС гр. Варна,

считано от 15.08.2012 г. до 29.06.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

17. ПЕТЪР В.ПЕТРОВ от РС гр. Димитровград,

считано от 15.03.2013 г. до 07.04.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

18. АННА НЕНОВА-ВЪЛКАНОВА от СРС,

считано от 03.07.2013 г. до 15.06.2015 г. - дата на встъпване в СГС;

19. КАЛИНКА ИЛИЕВА-ПАНДОХОВА от СРС,

считано от 03.07.2013 г. - 10.07.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

20. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА от РС гр. Велинград,

считано от 01.03.2012 г. до 20.07.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

21. МАРИЕТА РАЙКОВА-ПАШОВА от СпНС,

считано от 23.09.2013 г. до 06.07.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

22. ИВО ПЕТРОВ от РС гр. Ботевград,

считано от 02.10.2013 г. до 01.04.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

23. ВИОЛЕТА ЙОВЧЕВА от СРС,

считано от 02.10.2013 г. - 24.03.2015 г . - дата на встъпване в СГС;

24. ЕВА ПЕЛОВА-ТРИФОНОВА от СРС,

считано от 07.10.2013 г. до 31.12.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

25. ПЕТЪР ТЕОДОСИЕВ от СРС,

считано от 11.11.2013 г. до 31.12.2016 г.;

26. АНГЕЛИНА ГЕРГИНСКА-ЙОРДЖЕВА от РС гр. Сливница,

считано от 15.01.2014 г. до 15.07.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

27. ИВАЙЛО РОДОПСКИ от РС гр. Костинброд,

считано от 03.04.2014 г. до 27.03.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

28. НАТАША НИКОЛОВА от РС гр. Монтана,

считано от 30.04.2014 г. до 06.07.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

29. НИКОЛА ЧОМПАЛОВ от СРС,

считано от 14.05.2014 г. до 31.12.2016 г.;

30. НИКОЛАЙ С.НИКОЛОВ от СРС,

считано от 14.07.2014 г. до 01.07.2015 г. - дата на встъпване в СГС;

31. СНЕЖИНА КОЛЕВА от АС гр. Пловдив,

считано от 10.10.2014 г. до 29.06.2015 г. - дата на встъпване в СГС;

32. ПЕТЪР Л.САНТИРОВ от СРС,

считано от 07.11.2014 г. до 22.12.2015 г. - дата на встъпване в СГС;

33. МИЛЕНА ТОМОВА от РС гр. Плевен,

считано от 01.11.2012 г. до 26.01.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

34. ГЕРГАНА КОЮМДЖИЕВА – от ОС Перник,

считано от 29.01.2015 г. до 29.04.2015 г. - дата на прекратяване на командироването;

35. ЛИЛИЯ РУНЕВСКА - РС Костинброд,

считано от 02.02.2015 г. до 04.01.2016 г. - дата на прекратяване на командироването;

36. ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ - от СРС,

считано от 14.04.2015 г. до 31.12.2016 г.;

37. МИЛЕН ЕВТИМОВ - от СРС,

считано от 17.04.2015 г. до 31.12.2016 г.;

38. БИЛЯНА БАЛИНОВА – от СРС,

считано от 03.06.2015 г. до 31.12.2016 г.;

39. ПЕТЯ П.АЛЕКСИЕВА – от СРС,

считано от 03.07.2015 г. до 25.02.2016 г. - дата на встъпване в СГС;

40. АТАНАС МАДЖЕВ - от СРС,

считано от 06.07.2015 г. до 31.12.2016 г.;

41. СТИЛИЯНА ГРИГОРОВА - от СРС,

считано от 06.07.2015 г. до 31.12.2016 г.;

42. РАДОСТИНА ДАНАИЛОВА - от СРС,

считано от 06.07.2015 г. до 31.12.2016 г.;

43. ТАТЯНА КОСТАДИНОВА - от СРС ,

считано от 06.07.2015 г. до 18.02.2016 г. - дата на встъпване в СГС;

44. МАРИАНА В.ГЕОРГИЕВА - от СРС,

считано от 06.07.2015 г. до 31.12.2016 г.;

45. ДИЛЯНА ГОСПОДИНОВА - от СРС,

считано от 20.07.2015 г. до 31.12.2016 г.;

46. КАТЯ ХАСЪМСКА - от СРС,

считано от 20.07.2015 г. до 31.12.2016 г.;

47. ВАЛЕРИЯ БРАТОЕВА - от СРС,

считано от 14.09.2015 г. до 31.12.2016 г.;

48. МАРГАРИТА АПОСТОЛОВА - от СРС,

считано от 01.10.2015 г. до 31.12.2016 г.;

49. ДЕСИСЛАВА ЗИСОВА - от СРС,

считано от 14.10.2015 г. до 31.12.2016 г.;

50. НЕВЕНА ЧЕУЗ - от СРС,

считано от 14.10.2015 г. до 31.12.2016 г.;

51. ЦВЕТАН ЦЕНОВ - от СРС,

считано от 23.12.2015 г. до 17.02.2016 г.;

52. мл.съдия КОНСТАНТИН КУНЧЕВ - от ОС Видин,

считано от 12.10.2015 г. до 31.12.2016 г.;

53. мл.съдия ЯНА ФИЛИПОВА - от ОС Перник,

считано от 12.10.2015 г. до 31.12.2016 г.


Командированите съдии от Софийски градски съд през 2015 г. в други съдилища и институции са, както следва:
1. АСЯ СЪБЕВА - в САС,

считано от 01.08.2012 г. до 31.12.2016 г.;

2. АЛЕКСЕЙ ТРИФОНОВ - в САС,

считано от 05.10.2009 г. до 08.04.2015 г. - дата на встъпване в САС;

3. ДАНИЕЛА МАРЧЕВА - в САС,

считано от 17.09.2012 г. до 31.12.2016 г.

4. ЕРИК ВАСИЛЕВ - във ВКС,

считано от 01.07.2013 г. до 31.12.2016 г.;

5. ЕМИЛИЯ КОЛЕВА - в САС,

считано от 03.10.2012 г. до 31.12.2016 г.;

6. ИВАН СТОЙЧЕВ - в САС,

считано от 03.10.2012 г. до 31.12.2016 г.;

7. КАРАМФИЛА ТОДОРОВА - в САС,

считано от 12.10.2015 г. до 31.12.2016 г.;

8. МИЛЕНА ПАНЕВА - в САС,

считано от 05.10.2009 г. до 06.04.2015 г. - дата на встъпване в САС;

9. НИНА СТОЙЧЕВА - в САС,

считано от 03.11.2014 г. до 31.12.2016 г.;

10. ПЛАМЕН ДАЦОВ - в САС,

считано от 23.09.2009 г. до 06.04.2015 г. - дата на встъпване в САС;

11. СВЕТЛИН МИХАЙЛОВ - в САС,

считано от 28.09.2011 г. до 31.12.2016 г.;

12. ВЛАДИМИР АСТАРДЖИЕВ -

с Решение на ВСС по Протокол № 30/24.06.2013 г.

командирован в НИП, считано от 01.08.2013 г. до 31.07.2015 г.

14. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ -

с Решение на ВСС по Протокол № 52/06.12.2012 г.

командирован в Генерална дирекция „Правосъдие”

на Европейската комисия в град Брюксел, Кралство Белгия

считано от 01.01.2013 г. до 31.12.2016 г.

15. ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА - в САС,

считано от 24.03.2015 г. до 31.12.2016 г.;

16. КРАСИМИР МАЗГАЛОВ - в неплатен отпуск от 01.10.2015 г. до 01.10.2016 г. – Мисия в Косово;

17. КРАСИМИР МАШЕВ –

с Решение на ВСС по Протокол № 42/23.07.2015 г.

командирован в НИП, считано от 01.08.2015 г.


Броят на работещите магистрати към 31 декември 2015 г. е 131.  1. Информация, относно съдии:

 • Участие на съдии от СГС като членове на конкурсни комисии в конкурси за първоначално назначаване и заемане на свободни длъжности „съдия“ в окръжен съд и в конкурси за младши съдии:

Като членове на конкурсни комисии в конкурси за първоначално назначаване и заемане на свободни длъжности „съдия“ в окръжен съд – гражданско, наказателно и търговско отделение са участвали съдиите: Зорница Хайдукова, Росен Димитров, Емилия Колева, Андрей Ангелов и резервен член Карамфила Тодорова.

Като членове на комисии в конкурси за младши съдии са участвали съдиите Николай Младенов и Ралица Димитрова.
 • Атестиране на съдии от СГС:

Проведени са атестационни процедури на следните магистрати от Софийски градски съд:

Росен Димитров, Иван Стойчев, Величка Маринкова, Вера Чочкова, Величка Цанова, Евелина Папазян, Даниела Борисова, Хайгухи Бодикян, Любомир Василев и Николай Енчев. Получени са оценки „много добра“ за съдиите: Жаклин Комитова, Станислава Казакова, Жорж Гигов, Анжелина Христова и Йорданка Моллова. • Процедури за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“:

До Комисия за предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет бяха отправени предложения за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и окомплектовани документите на съдиите: Иво Дачев, Здравка Иванова, Мирослава Кацарска-Пантева, Нина Стойчева и Даниела Марчева.

 • Участие в помощни атестационни комисии по атестиране на съдии от Софийски районен съд:

Съдии от Софийски градски съд участваха в съставите на определени помощни атестационни комисии по отношение на 40 съдии от Софийски районен съд:

 1. Силвия Цепова;

 2. Светослав Георгиев;

 3. Атанас Маджев;

 4. Галя Вълкова;

 5. Венета Комсалова;

 6. Гюляй Кокоева;

 7. Стилияна Григорова;

 8. Даниела Александрова;

 9. Валерия Ватева;

 10. Галина Господинова;

11. Мария Шойлекова;

12. Мария Динева;

13. Петя Стоянова;

14. Милен Евтимов;

15. Атанас Николов;

16. Стефан Кюркчиев;

17. Лора Митанкина;

18. Даниела Тошева;

19. Райна Мартинова;

20. Методи Шушков;

21. Нели Маринова;

22. Светлана Бъчева;

23. Асен-Иван Бонев;

24. Гергана Кирова;

25. Йоана Генжова;

26. Даниела Стоичкова;

27. Радина Карамфилова;

28. Силвана Гълъбова;

29. Калинка Илиева-Пандохова;

30. Емануела Йочева;

31. Цветанка Бенина;

32. Димитър Куртов;

33. Илияна Рашкова;

34. Върбан Върбанов;

35. Елена Шипковенска;

36. София Икономова;

37. Стефан Шекерджийски;

38. Емилиян Лаков;

39. Петя Данаилова;

40. Стоян Мадин.
 • Предоставени са актуални данни и документи във връзка с процедури по атестиране на съдиите за работата им в Софийски градски съд, както следва на:

Весислава Иванова - Софийски апелативен съд, Тони Гетов – РС Ботевград, Пенка Велинова – СРС, Петя Колева – Апелативен специализиран наказателен съд, Петър Теодосиев – СРС и Теодора Нейчева – ОС Разград.


 • Данни за поощрения:

През отчетния период на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 ЗСВ са поощрени с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, съгласно решения на ВСС съдиите: Владимир Йорданов - и.ф. административен ръководител - председател на Софийски градски съд, Калоян Топалов – административен ръководител -председател на СГС, Десислава Попколева, Евелина Папазян, Димитрина Ангелова, Анжелина Христова, Хрипсиме Мъгърдичян, Любомир Василев, Евгени Георгиев и Мирослава Кацарска-Пантева.


 • Данни за образувани дисциплинарни производства и наложени наказания:

През 2015 г. са образувани дисциплинарни производства по предложения на Министъра на правосъдието, председателя на Върховния касационен съд, Инспектората към Висшия съдебен съвет и административния ръководител -председател на Софийски градски съд, спрямо съдиите: Румяна Ченалова, Владимира Янева, Богдана Желявска, Петя Крънчева, Петър Петров, Калинка Пандохова, Мариян Марков, Златка Чолева, Рени Коджабашева, Олга Кадънкова, Елка Пенчева и Виолета Йовчева.
Наложени са наказания на съдиите Румяна Ченалова - „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ и на Петър Петров – като командирован съдия в СГС - „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 на сто за срок от една година“.


 • Становища по тълкувателни решения:

Проектите на становищата по тълкувателни решения на ВКС се изготвят, съгласно заповед, с която е определена работна група от трима съдии – генерирани чрез системата за електронен избор или с тяхно изразено съгласие.
- Становище по т.д. № 5/2014 г. на ОСГТК на ВКС /разпореждане от 27.04.2015 г. на председателя на ВКС е допълнено разпореждане от 01.10.2014 г. за образуване на т.д. № 5/2014 г./, относно какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договора и втори въпрос, относно какъв е видът недействителностна договор, при който представителя на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 ЗЗД;
- Становище по т.д. № 3/2015 г. по описа на ВКС, ОСНК, относно констатирана противоречива практика на съдилищата по прилагане на чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК при конкуренция между наказателна отговорност и административно-наказателна отговорност, спрямо едно и също лице за едно и също деяние;
- Становище по т.д. № 1/2015 г., по описа на ВКС, ОСГК, относно може ли да се допусне пълно осиновяване без съгласие на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК;
- Становище по т.д. № 3/2015 г. по описа на ВКС, ОСНК за издаване на тълкувателно решение по искане на Главния прокурор на РБългария, съгласно решение на съдиите от Наказателно отделение на Софийски градски съд, проведено на 18.09.2015 г.
- Становище по т.д. № 3/2015 г. по описа на ВКС, ОСГТК, относно може ли да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу трето лице, заварено в имота, което заявява, че владее имота от преди завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение. Може ли това трето лице да иска спиране на изпълнителното производство на основание чл. 524 вр. чл. 523 ГПК или това е защита предвидена само за трето лице, осъществило фактическа власт върху имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение, и което заявява върху имота права, които изключват правата на взискателя.
- Становище по т.д. № 1/2015 г. по описа на ВКС, ОСГТК, относно допустимо ли е насочване на изпълнението върху движима вещ, предмет на особен залог срещу трето лице, придобило вещта след вписването на договора за особен залог и има ли то положението на залогодател по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗОЗ, ако разпореждането с вещта не е вписано по неговата партида и втори въпрос оригинерен или деривативен способ за придобиване на собственост върху имота е продажбата на недвижим имот като част от заложено по реда на ЗОЗ търговско прдприятие и съответно дали с извършване на проданта по реда на ЗОС се погасяват наложени възбрани и /или/ вписани ипотеки върху имота.
- Становище по т.д. № 2/2015 г. по описа на ВКС, ОСГТК, относно приложио ли е при какви предпоставки вписването на основание чл. 27, ал. 2 ЗАЗ на прекратяването на договор за аренда със срок до 10 г., поради едностранното му извънсъдебно разваляне, при неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от 3 месеца, съгласно чл. 28, ал. 1 вр. чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за арендата в земедието. Действителен ли е договор за наем, към който са приложими разпоредбите на ЗЗД, ако същия е с предмет, отдаване за възмездно ползване на земеделска земя с оглед наличието на специална законова регламентация, относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обектите, посочени в чл. 1, ал. 3 от специалния Закон за арендата в земеделието. Сключен не в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно ползване на земеделска земя, конвертира ли се в действителен договор за наем на същата;
- Становище по т.д. № 2/2015 г. по описа на ВКС, ОСГК, относно присъждане на разноски направени в производство по чл. 1, ал. 1, т. 3 ЗУТОССР;
- Становище по противоречива практика в страната по приложението на чл. 21, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица.
- Становище по т.д. № 3/2015 г. по описа на ВКС, ОСГК, относно допустимо ли е след като по одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са се съгласили, че придобития по време на брака им имот остава съсобствен между тях по следващ исков процес да се установява по-голям дял на единия съпруг, на основание частична трансформация на негово лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 СК /1985 г. - отм./, респ. чл. 23, ал. 2 СК.


 • Участия в обучения:

През 2015 г. магистратите от Софийски градски съд са взели участие в различни обучения, семинари, кръгли маси и др. форуми, използвайки предоставените възможности от НИП и различни организации за повишаване квалификацията си, както следва: Специализирано обучение на съдии, прокурори и следователи – членове на Комисиите по професионална етика за повишаване на капацитета на КПА в органите на съдебната власт по проект на ВСС, текущо обучение на магистрати „Изпълнително производство. Проблеми на изпълнителния процес. Процесуални средства за защита на участниците в него“, „Отговорност за вреди“ в гр. Хисаря, семинар на тема „Прилагане на конкурентното право и предизвикателства пред националния съдия“, семинар „Международно сътрудничество по наказателни дела – Европейска заповед за арест и взаимопомощ по наказателните дела“, обмен на магистрати от ЕС, организирана от Европейската мрежа за съдебно обучение в гр. Ротердам-Холандия, семинар „Процесуални права в областта на наказателното право на ЕС“ - Букурещ, Румъния, обучение по проект на ВСС с предмет „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС“, участие в работна среща на Форума на съдилищата в гр. Хисаря, форум за магистрати от въззивните съдилища от държавите членки на ЕС, относно приложението на общностното право, организиран от съда на ЕС в Люксембург, семинар „Събиране на доказателства по трансгранични дела“ - гр. Скандичи, Италия, обучение по проект на ВСС с тема „Атестиране на магистрати“ и „Провеждане на конкурси за назначаване и повишаване в съдебната система“ – гр. Банско и гр. Велинград, обучение на тема „Икономически анализ на правни въпроси“ в Университет по право „Джордж Мейсън“ – гр. Арлингтън, Вирджиния, САЩ /организиран по водеща програма от Икономическия институт за съдии“/, семинар на тема „Практически умения по прилагането на инструментите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела“ в гр. Букурещ, Румъния, текущо обучение на магистрати – семинар на тема „Гаранции за защита правото на собственост, граници на правото на държавата да нарушава правото на собственост“ в гр. Пловдив, специализирано обучение по обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране“, стаж за магистрати в съдебни институции - гр. Лисабон, Португалия, организиран от Център за правно обучение – Португалия, специализирано обучение по проблеми в производството по ЗОДОВ – гр. Велинград, семинар на тема „Граждански срещу наказателен процес, фокусиране върху конфискуването на имущество, придобито от престъпления“, организирано от Ведомство за хармонизиране на вътрешния пазар в гр. Аликанте, Испания, и семинар на тема „Продажба на фалшифицирани стоки, чрез Интернет“, организиран от същото ведомство, поредица от семинари по гражданско и търговско право, с участието на международни експерти по проект на НИП, Програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение – гр. Падуа, Италия, организирано от НИП, дискусия по изменение и допълнение на ЗСВ, покана за участие в кръгла маса за представяне на изградена мрежа за обмен на информация относно функционирането на Европейския съд за правата на човека и съдебната практика по прилагането на Европейската конвенция за правата на човека; Дискусия за проблемите на съдебния контрол над използването на специалните разузнавателни средства и възможните организационно-нормативни решения за преодоляването им, обучение в областта на защита на класифицираната информация; информационен семинар за представяне на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г., приета от ВСС с решение по протокол № 10/05.03.2015 г., по проект на ВСС на теми „Специализирано обучение по облигационно и международно право“ – гр. Вършец и „Специализирано обучение по обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране“ – гр. Велинград.
Чрез системата за електронен избор, съдия Десислав Любомиров е определен за участник в конференция на тема „Втори шанс за децата, престъпили закона“, организирана от Министерство на правосъдието по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“.
Във връзка с писмо на Върховен касационен съд, чрез системата за електронен избор съдия Александра Йорданова беше определена за участник в работна група, сформирана за разглеждане на въпроси, свързани със съхранението и разпореждането с автомобили, иззети като веществени доказателствени средства по наказателни производства.
Съдия Иво Дачев - определен за резервен член на Съвета за защита на интелектуалната собственост участва в заседание на работната група.
Чрез системата за електронен избор съдия Димитрина Ангелова беше определена за участие в работна група, със задача да изготви концепция за организацията на дейността на вещите лица, а при необходимост и проект на Закон за вещите лица.
Съдия Мария Бойчева с оглед дадено изрично съгласие, участва в Работна група 4 „Дружествено право“ към Съвета по европейски въпроси, създадена на основание ПМС № 85 от 2007 г., за координация на въпросите на Европейския съюз.

Участия като лектори:

Съдия Атанас Атанасов е участвал в семинари по проект „Процесуални права в областта на наказателнтото право на ЕС“ на Висшия съвет на магистратурата в Румъния през м.юни и м.септември 2015 г.;

Съдия Владимир Астарджиев – семинар по програма за регионално обучение на съдилищата и прокуратурите в страната на НИП на тема „Практически проблеми в съдебното производство по НПК“ – гр. Варна;

Съдия Владимир Вълков - пилотна образователна програма "Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие - отворени съдилища и прокуратура". В края на 2015 г. съдии и преподаватели по право организираха дискусия с граждани на тема: „Практическата значимост на законодателните промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт за укрепване на авторитета на съдебната власт“.

Съгласно решение на ВСС, взето с протокол № 44, т. 30 от заседание на ВСС, проведено на 30.07.2015 г. са одобрени: кандидатурата на съдия Атанас Атанасов за член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, и за национално лице за контакт за Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – граждански дела - съдия Богдана Желявска.

Младши съдии от Софийски градски съд са участвали в обучение на тема „Електронно правосъдие“ в Европейски съюз към дигитално настояще и дигитално бъдеще на правосъдието“ в Люксембург, Програмата по обмен на младши магистрати АЯКОС на ЕМСО и в семинар на тема „Европейско семейно право за младши магистрати“, организиран от ЕМСО в гр. Брюксел, Белгия, по същата програма в гр. Солун, Гърция, 10 юбилейно лятно училище за младши магистрати съвместно със Секретариата на Регионалната инициатива за борба с корупцята в гр. Сараево, Босна и Херцеговина.  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница