Доклад за екологична оценка на изменение на общ устройствен план на община „царево съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценкастраница1/25
Дата18.11.2017
Размер5.44 Mb.
Размер5.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

София 1407, бул. “Джеймс Баучер” 51, ет.18

тел./факс: 02/862 93 21, e-mail: krumova@ecoep.comДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

НА

Изменение на

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА „ЦАРЕВО”


София, юли 2008 г.
софия 1407, бул. “джеймс баучер” 51, ет.18

тел./факс: 02/862 93 21, e-mail: krumova@ecoep.com
ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

НА

Изменение на

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА „ЦАРЕВО”

(Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка


на планове и програми, приета с ПМС N 139 от 24.06.2004г. ДВ,
бр.57/02.07.2004г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3/10.01.2006 г.)

Управител:

/инж. Кр. Крумова/

София юли 2008 г.СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение. Информация за възложителя на плана 4

1. Основни цели на плана и връзка с други планове и програми 7

1.1. Основание за актуализация на ОУП на Община Царево 7

1.2 Обща концепция на ОУП на Община Царево 10

1.3. Основни устройствени елементи, зони и територии 21

1.3.1.Урбанизирани територии, зони и устройствени режими 21

1.3.2. Транспортно - комуникационна и инженерно - техническата инфраструктура предвидена с ОУП и изменението му 30

1.4. Връзка на плана с други планове, програми и декларирани инвестиционни намерения 37

2. Текущо състояние на компонентите и факторите на околната среда, културно-историческо наследство и тяхното евентуалнo развитие без прилагането на плана 41

2.1. Текущо състояние на компонентите на околната среда и културно-историческо наследство 43

2.1.1. Атмосферен въздух 43

2.1.2. Земи, почви и земеползване 60

2.1.3. Земни недра 70

2.1.4. Води 72

2.1.5. Ландшафт 77

2.1.6. Природни обекти 84

2.1.7. Минерално разнообразие 88

2.1.8. Биологично разнообразие 89

2.1.8.1. Растителност и местообитания 89

2.1.8.2. Фауна 97

2.1.9. Културно-историческо наследство 115

2.1.10. Зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус 116

2.1.11. Здравно хигиенни условия на средата 117

2.2. Фактори, замърсяващи или увреждащи околната среда 118

2.2.1. Замърсяване на околната среда от стопанска дейност 118

2.2.2. Отпадъци 118

2.2.3. Шум и вредни физични фактори 120

2.2.4. Природни рискови фактори 122

2.3. Евентуално развитие на компонентите на околната среда и факторите, влияещи върху околната среда без прилагането на плана 122

3. Характеристики на околната среда за територии, които могат значително да бъдат засегнати 129

3.1. Защитени територии и зони 129

3.2. . Зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус 134

4. Съществуващи екологични проблеми, имащи отношение към плана, включително отнасящи се до райони с особено екологично значение 137

4.1. Екологични проблеми 137

4.2. Засегнати райони с особено екологично значение, имащи отношение към плана 139

4.2.1.Паркове, резервати и защитени зони по Натура 2000 139

4.2.2. Зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус 140

4.2.3. Хигиенно-защитни зони 140

5. Цели за опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към плана и начинът по който тези цели са взети под внимание при изготвяне на плана 141

5.1. Цели за опазване на околната среда на национално и международно равнище 141

5.2.Цели за опазване на околната среда, взети под внимание при изготвяне на плана 142

6. Възможни значителни въздействия върху околната среда, по компоненти и фактори, културно-историческото наследство и връзката между тях 146

6.1. Атмосферен въздух 146

6.2. Земи, почви и земеползване 147

6.3. Земни недра 147

6.4. Води 148

6.5. Ландшафт 148

6.6. Природни обекти 152

6.7. Минерално разнообразие 156

6.8. Биологично разнообразие 156

6.9. Културно-историческо наследство 164

6.10. Зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус 165

6.11. Здравно хигиенни условия на средата 165

6.12. Замърсяване на околната среда от стопанска дейност 165

6.13. Отпадъци 165

6.14. Шум и вредни физични фактори 166

6.15. Природни рискови фактори 167

7. Мерки, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяване на плана върху околната среда 169

8. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи и описание на методите за извършване на екологична оценка 179

8.1. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 179

8.2. Списък с източниците на информация за използуваните методи за оценка и прогноза въздействието върху околната среда 180

9. Индикатори и необходими мерки във връзка с наблюдението по време на изпълнението на плана 185

10. Нетехническо резюме на екологичната оценка 190

11. Списък с лицензираните експерти, изготвили Екологичната оценка; Копия от лицензи и декларации 190

12. Справка за проведените консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения 190

Заключение 192

Приложения - картен или друг актуален графичен материал на засегната територия, таблици, схеми, снимки и други материали – по преценка на възложителя 194

1. Картен и друг графичен материал на засегнатата територия

2. Копия от съгласувателни писма и документи3. Копия на предоставените становища и препоръки, взети в предвид при изготвянето на Доклада за ЕО

Въведение
Докладът за екологична оценка/ДЕО на Актуализация на Общ устройствен план/ОУП на община Царево е изготвен съгласно изискванията на Глава шеста, Раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ, бр.91 от 25.09.2002г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006г.) и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (приета с ПМС№ 139 от 24.06.2004, обн. ДВ, бр. 57/2.07.2004г., посл.изм. и доп., ДВ, бр. 3/10.01.2006г).
Целта на Доклада е да отчете екологичните проблеми на ранен етап на вземане на решение и да направи процеса на оценяване на екологичните последствия от предложения план по - прозрачен посредством консултации и участие на широката общественост. На база на резултатите, получени при разработването на Доклада за ЕО са направени съответните препоръки, които е необходимо да се вземат предвид при неговото реализиране.
ДЕО е преработен и допълнен след Общественото обсъжане на ОУП на Община Царево, проведено на 11.01.2008 г. в община Царево.
На база на получените становища, направени препоръки и изказани мнения от заинтерисованите общественост, население, инвеститори, физически и юридически лица, институции, компетентни органи, неправителствени организации и др

След Общественото обсъждане се извърши преработване на ОУП на Община Царево, ДЕО и Оценка за съвместимост на ОУП на Община Царево.


 • В актуализираният ОУП на община Царево са включени всички промени, вследствие получените становища, мнения и препоръки на Общественото обсъждане.

  • В терените предложени за урбанизация най- същественото е изключване от проекта на предлаганите зa урбанизиране територии в ЗМ „Устието на Велека” и предложени територии за урбанизация от землището на с. Синеморец, които засягаха същесвуващи горски насаждения.

  • Допълнителни данни за съществуващата инфраструктура (пътища, водоснабдителни и канализационни системи и др. Прецизиране на необходимите водоснабдителни водни количества за осигуряване водоснабдяването на нарастващия брой туристи в най-натоварения период на обитаване на територията на Общината.

  • Прецизиране и допълнително определяне на терени за промишлени зони, гробищни паркове.

  • Прецизиране на данните, определящи баланса на териториите.

  • Допълнителни данни за предлаганите за урбанизация земеделски земи.
   • След Общественото обсъждане се преработи и допълни Оценката за съвместимост на ОУП на Община Царево с предмета и целите на Специални защитени зони/ СЗЗ : СЗЗ “ Босна” с код BG 0000208, СЗЗ “Караагач” с код BG 0000143 и СЗЗ“Странджа” с код BG 0001007, кореспондиращи с Директивата за природните местообитания и на дивата флора и фауна и СЗЗ“Странджа”с код BG 0002040, кореспондираща с Директивата за дивите птици. Оценката е съобразена със становищата и експертните заключения, депозирани при общественото обсъждане

    • Оценката е изготвена, съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.

Съгласно Решение І-1/ изх. №04-00-884/11.04.2008 г. на Междуведомствена комисия – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на МОСВ Екологичната оценка и Оценката за съвместимост за „ Изменение на Общия устройствен план на Община Царево” с Възложител МРРБ са върнати за преработване като са дадени препоръки и изисквания за допълнение на представената документация.


     • В преработеният Доклад за Екологичната оценка за „ Изменение на Общия устройствен план на Община Царево” са взети предвид направени забележки и дадени препоръки в Решението на ВЕЕС на МОСВ.
      • Направени са допълнителни консултации с :

  • МОСВ

  • РИОСВ Бургас – Консултации с експерти по отделните компоненти на околната среда и на факторите, които й въздействат и получаване на допълнителни данни и препоръки, свързани с преработката на ДЕО

  • ПП ”Странджа” – допълнителни данни и препоръки.

  • РУГ Бургас

  • ДЛ „ Царево”

  • Община Царево.

  • Кметство Ахтопол

  • Кметство Резово

 • Посещение на екипа, изготвящ ДЕО на обектите в Община Царево, предложени за урбанизация с представители на Община Царево, ДЛ Царево и ПП”Странджа”.

 • Допълнителни данни от Община Царево.
     • В преработената и допълнена Оценката за съвместимост за „ Изменение на Общия устройствен план на Община Царево” са взети предвид дадените препоръки в Решение І-1/изх. №04-00-884/11.04.2008 г. на Междуведомствена комисия – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на МОСВ.
     • Съгласно писмо № 04-00-884/14.07.2008г. за допуснатите пропуски в представената информация на 23.05.2008 г. ( писмо № 90-05-893) в ДЕО са направени допълнения.

Актуализираният ОУП на Община Царево е изготвен от проектантски колектив от АСА – архитектурно строителна асоциация с управител доц. Д-р арх. К. Тихолов. Ръководител на проектантския екип - Доц.д-р. Арх. К. Тихолов.


ДЕО на изменението на ОУП на Община Царево е изготвен от колектив от независими експерти по ЕО и / или ОВОС от „Екоенергопроект” ООД .
актуализацията на Общия устройствен план на община Царево ( изменение на ОУП Царево) e в изпълнение на договор № 296/28.11.2006 г. между МРРБ и “А.С.А” ООД и изискванията на плановото задание, утвърдено от община Царево.

С решението № 61 на ОС Царево от 1 март 2004г, с протокол № 5 се одобрява заданието за изменение та ТУП от 1997г

Предложени са промени в ползване на земята от земеделска в зони за рекреация, спорт и атракции, конкретно по месности и по землища.

Препоръките към плана от този протокол следва да се спазват и при следващи етапи на проектиране:

т. 8.1.“Проектантите да предвидят крайбрежна пешеходна алея за публична общинска собственост с ширина мин. 5 м от границата на поземлените имоти граничещи с Ченоморското крайбрежие/ изключителна държавна собственост- плажове, скали/

т. 8.2. Линията на застрояване да отстои на разстояние 15-20 м. от крайбрежната пешеходна алея.

т. 8.3. Тези решения да важат за местностите , които подлежат на урбанизация.
С изменението на ОУП на Община Царево се определя :


 • общата структура на територията;

 • общия режим на устройство на всяка от териториите със съответните правила и нормативи.

 • планиране и осигуряване оптимални устройствени условия за социално- икономическо развитие на общината, за усъвършенстване на неговата жизнена среда и за повишаване качеството на живот на населението в перспектива.

 • нанасяне границите на зони А и Б;

 • разположение на мрежите и съоръженията

 • териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия

 • проучване на възможностите за разширяване на строителните граници и др.съгласно изискванията на ЗУТ.
 • Период на действие и етапи на изпълнение - Фази на изработване на проекта - еднофазно, съгл. чл. 126, ал.5 ЗУТ. Не се предвиждат отделни етапи на изпълнение. Прогнозен период – 15- 20 години.

 • Териториален обхват - Изменението на Общ Устройствен План в Община Царево се прилага за цялата територия на Община Царево.


Информация за възложителя на „Изменение на Общ Устройствен План в Община Царево”
Име: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Пълен пощенски адрес: гр. София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методи” 17-19

Тел/факс/е-mail: Централа 02/94 059; факс 02/987- 2517; www.mrrb.government
Лица за контакти:
Община Царево – инж. Петко Арнаудов- Кмет на Община Царево

тел 05905025; 05905003;факс. 05905016;

ПК 8260; ул „ Хан Аспарух” № 36; e-mail - tzarevo@dir.bg
Проектантски колектив, изготвил изменение на ОУП на Община Царево

АСА – архитектурно строителна асоциация .

доц.д-р арх. К. Тихолов – управител София ул. „ Никола Козлев” 6;

тел. 3592/963 49 43; 3592/866 03 25;

3592/865 03 12; GSM-0888541060; е-mail - tiholovi@mobikom.com;

www.uasg.bg;


Автори на ДЕО – Екоенергопроект ООД

инж.KрасимираКрумова– управител - тел./факс 3592/8629321;GSM-0898530611;е-mail-krumova@ecoep.com

инж.Стела Иванова–тел. 3592//9557151; GSM 0887572581 е mail ivanova_stela@yahoo.com


 1. Основни цели на плана и връзка с други планове и програми


1.1. Основание за актуализация на ОУП на Община Царево.

- Спечелен конкурс обявен от МРРБ и въз основа на сключен договор №296/28.11.2006 с министъра на МРРБ.- Задание за проектиране и актуализация на ОУП, съставено от община Царево, съгласувано с главния архитект и одобрено от кмета на общиna Царево с протокол въз основа на решение на Общински Съвет. Заданието е съставено след допитване на кметовете на населените места на територията на община Царево, които отразяват желанието на местното население за развитие на отделните селищни територии. В опорно сравнителния план са показани урбанизирани територии извън ПП”Странджа” и такива в самия него, предвидени според действащия ТУП на Oбщина Царево и със одобрени Подробни Устройствени Планове (ПУП).

  • Заявки за сериозни инвестиционни намерения от страна на наши и чужди инвеститори.

  • Опазване на околната среда


Основните цели на Общия устройствен план са в съответствие с целите на Закона за регионално развитие на Република България и се изразяват в следното:

Актуализацията на Общия устройствен план на община Царево отговаря на новите условия и предизвикателства на преходния период, пазарната икономика, респектът към различните видове собственост и тяхната равнопоставеност, засиления инвестиционен процес и др.


Целите на актуализирания Общ устройствен план на община Царево са в съответствие с чл. 3 на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и тяхната реализация:
І цел - Създаване на планова основа за дългосрочно, устройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с Националнат.а стратегия за регионално развитие и с областните и общинските планове за развитие;

ІІ цел - Създаване на условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно социално-икономическо развитие;

ІІІ цел - Създаване на равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране на правата им;

ІV цел - Определяне границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;

V цел - Определяне насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед постигане на оптимална териториална структура;

VI цел - Създаване възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на последващото им предназначение;

VII цел – Предвиждане на подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването на националните инфраструктурни коридори с европейските;

VIIІ цел – Определяне устройството на поземлените имоти, съобразно конкретното им предназначение и осигуряване опазването на културно-историческото наследство;

ІХ цел – Определяне правила и нормативи за прилагане на устройствените планове съобразно местните и регионални характеристики на териториите – предмет на устройственото планиране, както и специфичните правила и нормативи към тях.
Специфичните цели на актуализирания Общ устройствен план на Община Царево изикват:


 • Съобразяване с изискванията на Закона за Черноморското крайбрежие;

 • Съобразяване до голяма степен с изискванията за управление на природен парк “Странджа” ( в процедура на приемане е План за управление на ПП “Странджа” );

 • Отчитане на нарастващия инвестиционен интерес, който приблизително трикратно надхвърля капацитетните възможности на община Царево;


Специфичните цели са насочени към създаване на условия за :

 1. Стабилизиране на социално-икономическото развитие на общината като туристически център и благоприятна среда за обитаване, труд и отдих.

 2. Създаване на планова основа за балансирано развитие на урбанизирани и природни среди, на курортните зони и на селищната мрежа

 3. Въвеждане на ограничителни мерки към застрояването в крайбрежната зона, поречията на реките и защитените територии

 4. Определяне на специфичните, чуствителни и конфликтни места на територията и потенциала им за развитие

 5. Развитие на съвременна инфраструктура, съобразена с европейските стандарти.

 6. Развитие на туристическа инфраструктура, способстваща за удължаване на туристическия сезон

 7. Запазване идентичността на селищната среда, историческо и културно наследство, природни дадености, защитени територии

 8. Прилагане на специфични режими на териториите, подлежащи на защита: двете успоредни на крайбрежието зони А 100м и Б 2000м, съгласно ЗРЧК

 9. Определяне на специфични правила и нормативи за прилагане на ОУП за всяка от зоните.

 10. Определяне на пределно допустимите рекреационни капацитети на населените места, курортни и вилни зони, плажни територии

 11. Провеждане на диалог и принцип на равнопоставеност между всички ползватели на територията

 12. Включване на населението в процеса на планиране.

При разработването на актуализирания Общ устройствен план на община Царево са отчетени: • Териториално-устройствения план на община Царево, 1997 г.;

 • Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране за периода 2007 - 2013

 • Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2005 - 2015 г.;

 • План за икономическо развитие на община Царево за периода 2007 – 2013 г.

 • Законови и подзаконови нормативни документи, свързани с териториално планиране и опазване на околната среда

Конкретната необходимост за изработване и приемане на изменение на ОУП на община Царево се обуславя от предложение за по- добро управление и урбанизиране на селищната, крайселищната и природната среда, при което в много случаи се унищожават природни ресурси (гори, защитени местообитания и хабитати и т.н.), които при внимателно и планирано използване биха гарантирали устойчивото развитие на общината.Като основен документ за разработването Изменението на ОУП е използвано Задание за Изменение на Общ устройствен план на община Царево от 24.07.2006г.
При изработване на ОУП – Царево, съгласно изискванията на Техническото задание са проучени:


 • регулационни граници на общината, обхвата на урбанизираните зони, включително курортни зони.

 • определени са териториите по функционално предназначение и режими на устройство в съответствие със ЗУТ, Наредба №7 и Наредба №8 на МРРБ; Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

 • възможност за развитие на транспортно - комуникационната инфраструктура;

 • възможности за етапното развитие на инженерно - техническата инфраструктура (инженерни мрежи и съоръжения, водоснабдителни и канализационни системи, електрозахранване и газифициране на районаи др. );

 • състояние на третиране на отпадъците, генерирани на територията на общината

 • развитието на селско стопанство и земеделие в общината;

 • развитието на еко туризъм, ловния и риболовен туризъм;

 • насоки за развитие на спорт и екологичен и агротуризъм, рекреативен и голф туризъм, развитие на нетрадиционни видове спорт;

 • насоки за развитие на алтернативен туризъм, с насочване към вътрешността

 • възможности за развитие на вилния отдих; други рекреационни дейности

 • възможност за развитие на малки предприятия на хранително вкусовата промишленост;

 • развитието на културното наследство на общината;

 • възможностите за развитие на общината чрез запазване на защитените територии и свеждане до минимум въздействието върху специално защитените зони по Натура 2000;

 • възможността от евентуално развитие на поливно земеделие

 • устойчиво развитие на социалната инфраструктура и икономика на общината във връзка с хармонизиране и развитие на съседните общини и действащите активни туристически дестинации.


За проектното решение на ОУП пряко влияещи определители са:
а) природни фактори

 • теренни дадености, свързани със съчетанието на морски, равнинен и планински релеф;

 • наличие на значителни по брой /19/ и обхват плажни ивици, атрактивни брегови участъци.

 • преобладаващо добро изложение на отделните територии, климатични дадености и др.;

 • наличие на горски територии /78,3% от територията/ и режимни зони – ПП Странджа, Защитени територии и Специално защитени зони по Натура 2000;

 • наличие на Черно море, реки и контактни територии - с възможности за развитие на спорт (голф и др. спортни съоръжения), риболовен спорт, воден спорт и развлекателен и еко туризъм; целогодишен спа туризъм , алтернативен туризъм

 • възможности за развитие на туристически дестинации.


б) антропогенни фактори

 • нисък дял на урбанизирани територии - селищни и извънселищни – 2 малки градове/. Царево и Ахтопол/, 11 малки села (от 5 тях много малки села с население 25-100 ж.), куротни територии, вилни зони ; ваканционни селища, други зони за рекреация,

 • селища, обявени за климатични курорти с национално значение ( Ахтопол) и с местно значение ( Лозенец и Синеморец).

 • селскостопанска дейност и производство, включително активен процес на преотреждане за строителство.

 • традиционно развита горскостопанска дейност.

 • транспортни връзки с опция за развитие.

 • изградени хидротехнически съоръжения, включващи се в системата за водоснабдяване и в системата на водния резерв на яз. Ясна поляна;

 • изградена система за водоснабдяване с ограничен капацитет;

 • електроснабдителни мрежи и съоръжения

 • наличие на слаборазвита промишленост;

 • наличие на нерегламентирани сметища, подлежащи на закриване и рекултивация.

 • наличие на културно-исторически паметници;

 • Наличие на силно изявена строителна инициатива, насочена предимно към изграждане на леглова база за туризъм в крайбрежната зона и допълнителни жилищни имоти.


1.2. Обща концепция на ОУП на Община Царево.

Общата концепция на ОУП е залегнала в Плана за изпълнение на Стратегия за развитие на Община Царево, Плана за икономическо развитие на Община Царево за периода 2007-2013г и в ТУП Община Царево-1997г.

Целта на Изменението на Общ устройствен план на Царево е определяне на общи параметри на териториите като граници на разработката, отчитайки демографското развитие и възможностите за социално-икономическо и балансирано развитие на съществуващите и нови функционални системи.

Визия - Община Царево е динамично развиваща се община, насочена към постигане на устойчиво развитие чрез ефективна и конкурентоспособна икономика и висок жизнен стандарт на цялото население на територията и основен приоритет в развитието на туризма.

Развитието на общината е свързано с предизвикателството успешно да се интегрира в процеса на европейската интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.

Структуроопределящ отрасъл е туризма с възможности за различни форми на туризъм: опознавателен, еко и етно-туризъм, пешеходен, яхт туризъм, фото и хоби туризъм, ловен туризъм, спортен и подводен риболов. Курортните комплекси и ваканционно селище - Лозенец, бившите къмпинги “Юг”, “Оазис”, “Арапя”, “Нестинарка”, са подходяща база за различни видове туристическа дейност.

Туристическитя потенциал на община Царево е значителен. Територията й представлява уникално съчетание от море, планина и реки с екзотична растителност и многообразие на животинските видове. Също така разполага и с богато културно-историческо наследство. В общината обособенитe плажни ивици сa 19 км. ( 349,2 км2, дължина 9 184 м. и средна ширина 33,6 м.). Капацитетът им е около 44 000 места, изчислен по стандартите от 8 м2 площ за едно плажно място. Според литоложката характеристика на плажовете те са основно от ситнозърнест пясък с диаметър 0,34 мм. С най-добри параметри са плажовете в Ахтопол - 60,6 хил. м2 площ и 1 315 м. дължина и къмпинг “Корал” - 33,3 хил. м2 площ и 830 м. дължина.

Всичко това в съчетание с климатичната характеристика (около 23 - 24 оС средна температура през летните месеци) очертава общината като една от най-атрактивните в Бургаска област и дава предпоставки за развитието на морски, речен, делови, яхт, опознавателен екотуризъм, хоби туризъм, свързан с наблюдения на флора и фауна, селски туризъм, СПА туризъм, ловен туризъм, спортен и подводен риболов и др.

Наличната леглова база на територията на община Царево към 2006 г. възлиза на около 20 хил. легла, в т.ч. в големите хотели - над 7 хил., в семейните - над хиляда, в частни квартири – повече от 6 хил. и в бунгала - около 5 хил. легла. През последните години легловата база при бунгалата силно се редуцира, за сметка на местата в хотелите, които нарастват значително. Все още категорията на преобладаващата част от средствата за подслон е ниска, като в общината се предлагат по-малко от 4 хил. легла в обекти от по-висока категория. Увеличава се легловата база, след откриване на нови и разширяване на вече същестуващи средства за подслон, както и с подобряване на събираемостта на туристическата такса, на база на която са направени констатациите .Според прогнозите за развитието на туризма в общината, темпа на растеж от последните години ще се запази.

Стратегията и конкретизирането на основните моменти от планът за развитие на община Царево за периода до 2013 г. е основният документ, обхващащ стратегическите цели и приоритети на общинската политика, мобилизиране на ресурсите и осигуряване на положителни промени в устройване на територията и създаване на оптимални условия за труд, бит и живот за населението.

Общинската стратегия очертава главната цел, визията и специфичните стратегически цели за период до 2013 г. От своя страна Планът съдържа системата от мерки, съвместните програми и проекти за постигане на стратегическите цели, приоритетите и цялостната работа по партньорството със съседните общини от Бургаска област за промяна в развитието и очертаването на състоянието в по-далечен хоризонт.

В стратегията се очертават цели и приоритети. Значително място в структурата на Общинския план за развитие са систематизирани мерките, индикаторите и източниците за финансово осигуряване. Той е опорна точка за целенасочените действия на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и така да се превърне в основно действащ инструмент за развитие на общината. Обединяването на двата документа създава възможност за по-концентрирано внимание към възможностите за развитие.
1.2.1. Приоритети на ОУП Царево и изменението му.
Обективни предпоставки за определяне на приоритетите
Територията на общината представлява 6,8% от тази на област Бургас и само 0,5% от националната територия.


 • В общината попадат 12,7% от горските територии на област Бургас.

 • Населението на община Царево е само 2,1% от това на област Бургас и едва 0,1% от населението за страната.

 • При средна гъстота на населението на страната 72,1 души/км2 и 56,7 души/км2 средно за област Бургас този показател за община Царево е само 17,4 души/км2.

 • Община Царево разполага с 19 плажни ивици с обща площ от 349,2 хил. м2, което е 13,0% от всички плажни ивици по Черноморския бряг в Бургаска област.

 • На територията на община Царево се намира една от седемте влажни зони на страната, която е с континентално значение – комплекса “Ропотамо – Велека”.

 • Община Царево е богата на паметници на културата, някои от които са с регионално и национално значение – останки от мегалитната култура на траките, антична и средновековна крепост Ахтопол и др.

Същността и основните етапи на План за изпълнение на Сратегията за развитие на Община Царево са:

1. Икономическото развитие

2. Урбанизация, инфраструктура, транспорт и опазване на околната среда

3. Здравеопазване, спорт, социално дело, образование и култура, градска сигурност и превенция


1.2.1.1. Цели за постигане на приоритетите на Плана за икономическо развитие на Община Царево за периода 2007-2013 г
В Плана за икономическо развитие на Община Царево за периода 2007-2013 г. и в Актуализация на ОУП Община Царево са залегнали петте основни приоритета на Плана за икономическо развитие на общината.:

 • Приоритет № 1. - Развитие и технологично обновление на икономиката с основна специализация туризъм. – важна предпоставка за развитие на международния туризъм и особено на рекриативния международен туризъм в перспектива

 • Приоритет № 2. - Изграждане на качествена жизнена среда.

 • Приоритет № 3. - Постигане на териториален баланс в развитието на общинската територия и системата от населени места.

 • Приоритет № 4.-Създаване на общинския капацитет за усвояване на европейските фондове, публично-частни партньорства.

 • Приоритет № 5.- Мониторинг/наблюдение, оценка и актуализация на стратегия и общинския план за развитие.

Приоритет № 1. Развитие и технологично обновление на икономиката с основна специализация туризъм.

Цел 1. Повишаване конкурентноспособността на фирмите, формиращи структурата на икономиката на Община Царево с основен специализиращ отрасъл – туризма. -

обновяване и развитие и иновациите в основните отрасли и най-вече туризма на територията на община Царево; Подкрепа на утвърдените фирми за туристическа дейност от страна на общината и предоставяне на редица преференции; Създаване на регионални клъстери и мрежи в сферата на туризма; Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо развитие, Развитие на трансграничното сътрудничество с гръцките и турски общини Утвърждаване на община Царево като популярна дестинация за целогодишен туризъм.Цел 2. Стимулиране и създаване на условия за развитие на малкия, среден и микро бизнес най-вече в сферата на туризма, производство на потребителски стоки и развлекателния бизнес.

Подкрепа на МПС от страна на общината Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден бизнес за разкриване на нови и на по-високо технологично равнище работни места, увеличаване пакета от услуги и асортимента на потребителски стоки;Цел 3. Развитие на модерна туристическа инфраструктура, влияеща върху удължаването на курортния сезон при осигуряване на различни форми.- Нова устройствена политика на общината (пътища, транспорт, водоснабдяване и канализация, и др.): Привличане на крупни инвеститори “под условие” (т.е. запазване характеристиката и идентичността на община Царево при подходящо изменение в концесионните договори за плажовете; Развитие на курортната база в дълбочина към Странджа, т.е. не само в първата приморска зона, но и във вътрешността на общината; Развитие на курортите на юг в районите на с. Синеморец и с. Резово; Стопанско усвояване на природните дадености ( а) микроклиматични зони с лечебни свойства; б) микроклиматични и почвени условия за отглеждане на южни култури; в) условия за култивирано отглеждане на редки и ценни видове билки (Странджанско-черноморския район е тестван като най-екологически чист регион в България); г) морето – наличие на топли крайбрежни течения, рибен ресурс, удобни малки и големи заливи са предпоставка за развитие на морски атракции в изключително голям спектър, обслужване на яхти в залив Арапя, гр. Царево, с. Варвара, с. Синеморец и т.н. (Броят на домуващите яхти може да надхвърли 1000).

Основа в продуктовата политика е повишаване качеството на туристическите услуги в категорийната структура на базата хранене, развитие на инфраструктурата и подпомагане и развитие на форми на специализирания туризъм: културно-исторически; селски и еко-туризъм; етнографски турове; туристически атракции; приключенски туризъм.Цел 4. Подобряване на достъпа и развитието на информационните и телекомуникационните технологии в областта на публичните и туристически услуги.-

Цел 5. Повишаване качеството на човешкия капитал, зает в туристическата индустрия и повишаване нивото на туристическото обслужване.-

Цел 6. Постигане на атрактивен и проспериращ туризъм чрез усъвършенствуване на управлението и институционалната рамка.-Цел 7. Подобряване на екологичното състояние на Община Царево на равнището на съвременните европейски изисквания, като основен елемент на приоритетите за развитие на туризма на територията на Община Царево.- Изграждане на система за непрекъснато наблюдение на замърсяването на въздуха, водата и почвата и на режим за отстраняване на замърсители, съгласно нормите на ЕС; Премахване на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците, съгласно нормите на ЕС; Опазване и разширяване на зелената система в общината; Подобряване параметрите на околната среда. Запазване на режим на застрояване, съхраняващ чуствителните места от територията и прилежащата крайбрежна зона; Подобряване параметрите на околната среда; Оптимизиране на инструментариума за опазване на земята, водите и въздуха като основни елементи на екологическото равновесие; Стратегическите инструменти за постигането й са свързани с: по-пълно използване на благоприятни почвено-климатични условия; реализиране на проекти за опазване чистотата на водното богатство; осъществяване на редица проекти за реконструкция на канализационната и водоснабдителните системи при използване на европейските, национални и общински финансови източници с високоефективни проекти; реализация ефективно управление на отпадъците чрез приложение на съвременни технологии за събиране, преработка и осъществяване на депониране в РДНО Созопол (предстои въвеждането му в експлоатация); Реконструкция и изграждане на водоснабдителната и канализационна мрежи и пречиствателни съоръжения

Цел 8. Развитие на разнообразни форми на туризма на основата на културното наследство и съвременните характерни особености на черноморския бизнес.

Цел 9. Подпомагане на организациите при разработка на проекти и програми за кандидатстване за инансиране по отделните цели и мерки от фондовете и програмите на Европейския съюз.-

Приоритет № 2.- Изграждане на качествена жизнена среда.

цел 1. обновяване и доизграждане на техническа инфраструктура по стандартите на съвременния бизнес – осигуряваща развитието на туризма и останалите отрасли на икономиката и условията на бит, труд и живот на населението на общината.-

Изградеността на основната инфраструктура и качеството на предлаганите от нея услуги (транспортни, съобщителни, доставка на вода, ел. захранване и т.н.), се разглеждат като базово, задължително условие за развитието на туризма и останалите отрасли на икономиката, на община Царево. Тя играе важна роля в привличането на инвестиции на територията на общината.От гледна точка на човека и жизнената му среда, стандартите на техническата инфраструктура се третират като основен елемент на жизнения стандарт.

Цел 2. Общински пътища – трайно подобряване на експлоатационното им състояние

Цел 3. Развитие на човека, повишаване образователното и здравно състояние на населението.- Групова медицинска практика – разширяване и повишаване качеството на услугите; Концентрация и усъвършенстване на доболничната медицинска помощ, доизграждане на МТБ и голям обхват на населението; Осигуряване на спортна база за млади и стари и превръщане ползването й като необходимост в детските градини, училищата и гражданите; Читалища – развитие и разширяване на дейността им; Развитие и поддържане на обществения междуселищен транспорт. Контрол върху частния сектор; Изграждане съвременна МТБ на училищата, осигуряване на компютърни зали и учебни пособия; Изграждане на частни учебни заведения за повишаване квалификацията на заетите в различните професии в туристическите фирми; Осигуряване на пълен обхват на децата в детски заведения и училищата.

Цел 4. Водоснабдяване и канализация, рехабилитация на водопроводната мрежа, непрекъснатото водоподаване и гарантирано качество на водата и отвеждане на отпадъчните води. Доизграждане и благоустрояване на водоснабдителната и канализационна мрежа в населените места с. Варвара, с. Розово, с. Бродилово, с. Кости, с. Българи, с. Велика, с. Фазаново, с. Изгрев; Реконструиране на ВиК мрежата в с. Лозенец, гр. Ахтопол, гр. Царево; Намаляване на загубите на вода поради амортизирани водопроводни мрежи; Изграждане на хидромелиоративна структура за увеличаване производството на пресни зеленчуци, овощни и други селскостопански продукти; Гарантиране качеството на питейната вода в селата от района чрез изграждане на пречиствателни станции за питейна вода; Насърчаване на интегралното управление на отпадъчните води, резултат от производствени дейности, чрез безопасно изхвърляне или съхраняване, почистване и/или повторно използване; Закриване на съществуващите нерегламентирани сметища.

Цел 5. Подобряване на електроснабдяването, реконструкция и модернизация на електроразпределението и електропотреблението- Изграждане на електромрежи в гр. Царево – зона Север, с. Лозенец – ваканционно селище, с. Синеморец; подмяна и възстановяване на уличните осветления на всички населени места; Изграждане на резервни захранващи устройства и включване на местни енергоизточници.

Цел 6. Разширяване дейността по енергийната ефективност, лицензиране на фирми и активизиране дейността на общината в следните направления.- Реализиране на програма за газификация на общински обекти; Топлинно саниране на големите обществени сгради; Изработване и приемане на общинска програма за обновяване на жилищата (включително топлинна изолация; Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници.

Цел 7. Трайно подобряване на екологичното състояние на общината. - Съчетаване на екологичните изисквания и природния капитал с развитието на местната и регионалната икономическа активност за постигане на устойчивост; Подобряване средата за привличане на инвестиции; Планирано застрояване на нови територии към селищата и курортни структури; Контрол върху незаконно застрояване и стремеж към преоплътняване на територията; Екологичен мониторинг – изграждане на система за непрекъснато следене на замърсяването на въздуха, водата и почвата; Въвеждане на прозрачност и своевременно оповестяване на информацията; Стимулиране на информираност, обществени инициативи и изграждане на екологично съзнание в населението.

Цел 8. Устойчиво стопанисване на горите - Оптимизиране на дърводобива и възстановяване на част от работните места; Лесокултурна дейност. Съхранение на биоразнообразието; Квалификационна дейност по поддържане и експлоатация на горите с частните собственици; Устойчиво стопанисване на общинските гори.

Цел 9. Развитие на специализираната туристическа инфраструктура. - Изграждане на яхтени пристанища, ремонтни бази и организиран зимен престой; Създаване на обществено-частни партньорства за развитие на спортната инфраструктура чрез управление на спортни съоръжения към учебните заведения в общината; Създаване на музейни експозиции за рибарството и риболова и другите видове спортен туризъм.

Приоритет № 3. - Постигане на териториален баланс в развитието на общинската територия и системата от населени места.

Цел 1. Намаляване на диспропорциите между периферията и централното населено място, център на общината

Цел 2. Селищна мрежа и селищна култура – тенденции и развитие.- Разработка на Концепция за развитие на урбанизираните територии в община Царево – общо и по населени места; Оптимизиране използването на общинските и отстъпените държавни земи за стимулиране на инвестициите в туристическа инфраструктура, в обслужването на транзитния трафик и морския транспорт в развитието на вторичния сектор; Активизиране инвестициите в реализация на програмите за красиви селища, семейни хотели, вилни селища, къмпинги и други съвременни форми на организация на туристическите урбанизирани зони.

Цел 3. Повишаване доходността от общинските имоти.-

Цел 4. Развитие на градовете и населените места в община Царево.- Приоритет

създаване на общинския капацитет за усвояване на европейските фондове, публично-частни партньорства.Приоритет № 4.- Създаване на общинския капацитет за усвояване на европейските фондове, публично-частни партньорства Предвидените мерки в плана предвиждат пълно инженерно обзавеждане на територията, съобразно нормативни национални и международни стандарти и са достатъчно основание да се оцени като положителното въздействието върху състоянието на околната среда и за подобряване условията за обитаване, труд, отдих и туризъм.

цел 1. Увеличаване на местния капацитет на въздействие върху развитието на общината.- Координация на общинските политики; Разработване и управление на проекти за усвояване на средства от предприсъединителните фондове, структурните фондове и Кохезионния фонд; Развитие на публично- частни партньорства; Мониторинг и оценка на плана и програмата за реализация.

Цел 2. развитие на партньорство с частния сектор, неправителствения сектор и цялата местна общност.-

Цел 3. създаване на капацитет за планиране, програмиране, контрол и подготовка за усвояване на средствата по структурните инструменти на европейския съюз и от национални източници:

Цел 4. развитие на институциите на бизнес организациите и гражданското общество

Приоритет 5. мониторинг/наблюдение, оценка и актуализация на стратегия и общинския план за развитие.

Цел 1. систематично събиране, анализ и използване на информация.

Цел 2. наблюдение изпълнението на ОПР, формиране на специализирана група и развитие на звеното стратегическо планиране.
На базата на прииоритетите на Плана за развитие на Община Царево са опредени и целите и приоритетите на изменение на ОУП на Община Царево
1.2.1.2. Изменението на ОУП съответства и води до постигане на целите, заложени в Областната стратегия за развитие на Бургаска област 2005-2015г
Общите цели за развитие на община Царево са заложени в програми и стратегии от по-висше регионална, национално и европейско нива на планиране.

ОУП е по-подробна фаза на планиране е определя и специфични цели и създана.ване на планова основа с териториално устройствени мерки, за постигането на тези цели.

ОУП отговаря на тези цели и е посочено в ОУП и в Екологичната Оценка., по степен на подробност, според изискванията за планиране на съответните проекти и фази. В областната стратегия Община Царево е условно определена в групата “туристически общини”

Приоритетите за развитие на общината, в по- подробен аспект са определени в Икономическия план ра развитие на общината и в Общинската стратегия


Колективът дава извадки от Областната стратегия и като примери, някои от мерките, които са взети под внимание:
Областната стратегия за развитие на Бургас за 2005-2015

Съобразени са визията, главна цел, трите стратегически цели, главни цели, приоритети, специфични цели и мерки за изпълнение
Община Царево е със скромно участие в областния териториално-промишлен сектор. Промишлеността губи своите позиции в икономиката на общината. Със сравнително добри възможности за развитие е туризмът, който и в момента определя икономическата специализация на общината.”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница