Доклад за екологична оценка на о у п на община нова загорастраница1/10
Дата16.11.2017
Размер1.79 Mb.
Размер1.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

НА О У П НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

( НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ )Възложител община НОВА ЗАГОРА

Февруари 2015 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за контакт с възложителя

Стр.

1.

Въведение

7

2.

Цел и обхват на дейностите на Общия устройствен план на Община Нова Загора и връзка с други планове и програми

11


3.

Текущо състояние на компонентите и факторите на околната среда, културно - историческото наследство и тяхното евентуално развитие без прилагане на плана

26

3.1.

Кратка социално - икономическа и екологична характеристика на община Нова Загора

26


3.2.

Физико-географска и климатична характеристика

32

3.3.

Атмосферен въздух

38

3.4.

Повърхностни и подземни води

36

3.5.

Почви и земни недра

51

3.6.

Биологично разнообразие и неговите елементи, защитени зони

62

3.7.

Ландшафт

92

3.8.

Наличие на въздействия от естествени и антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци, рискови енергийни източници – шумове и вибрации

99


3.9.

Наличие на зони със специфичен хигиенно - охранителен статус

120

3.10.

Културно - историческо наследство

122

3.11.

Развитие на територията без реализация на плана

128

4.

Характеристики на околната среда на територии, които могат да бъдат значително засегнати

131


5.

Съществуващи екологични проблеми

135

6.

Цели на опазване на околната среда

153

7.

Оценка на въздействията

159

7.1.

Върху качествата на атмосферния въздух

159

7.2.

Върху качествата на водите в района

160

7.3.

Върху почви, земни недра, минерално разнообразие

165

7.4.

Върху биологичното разнообразие и неговите елементи, защитени зони

167


7.5.

Върху ландшафта

169

7.6.

Въздействия от различни видове отпадъци

170

7.7.

Въздействия от рискови енергийни източници–шумове и вибрации

171


7.8.

Въздействия върху културно - историческото наследство

172

7.9.

Въздействия върху зони или обекти със специфичен хигиенно - охранителен статус в обхвата на плана

173


7.10.

Обща оценка на въздействията

174

8.

Описание на мерките,които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяване на плана върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки

175


9.

Мотиви за избор на разгледаните алтернативи и описание на необходимите мерки във връзка с мониторинга по време на прилагане на плана

181


10.

Заключение

187

11.

Методи за извършване на екологична оценка

187

11.1.

Източници на информация

187

11.2.

Методи на екологична оценка

196

12.

Списък на експертите, изготвили екологичната оценка

198

13.

Справка за проведените консултации.

198
Приложения:Нетехническо резюмеДоклад за Оценка степента на въздействие на проект за „Общ устройствен план на община Нова Загора» с предмета и целите на опазване на Защитени зони «Река Тунджа 1» (BG0000192), „Съдиево”(BG0000206),„Свети Илийски възвишения” (BG0000401), „Керменски възвишения”(BG0000418),«Река Овчарица»(BG0000427), «Река Блатница» (BG0000441), „Язовир Овчарица” (BG0002023) и „Язовир Жребчево” ( BG0002052)Декларации по чл.16 от от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програмиПредварителен проект за ОУП
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С възложителя:
Възложител: община НоВА ЗАГОРА, със седалище и адрес на управление град Нова Загора , ул.. “24-ти май” № 1, представляванa от г-н Николай Грозев, Кмет на Oбщина Нова Загора.

Пълен пощенски адрес: 8900, град Нова Загора, ул. „24-ти май”, № 1, Област Сливен

Телефон: 0457/ 62 121; факс 0457 / 64 303

E-mail: obshtina@nova-zagora.org;

Web: www.nova-zagora.org

Лице за контакти: Нина Гинчева- организатор, Началник отдел „Европейски фондове и програми”, тел. 0457 57 057; 0885 738 667; efp_nz@abv.bg

ИЗГОТВИЛИ:

проф. Пенчо Кръстев Добрев – ръководител колектив

инж. Радостина Димова Христова

инж. Кольо Славов Колев

Десислава Василева Гюрова

Добромир Георгиев Ганев


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница