Доклад за екологична оценка на общия устройствен план на община копривщица възложител: община копривщицастраница1/26
Дата28.02.2017
Размер3.8 Mb.
Размер3.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


ДОКЛАД

ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ КОПРИВЩИЦА“2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1ВЪВЕДЕНИЕ 5

2Описание на основните цели на ОУП на Община КОПРИВЩИЦА и връзка с други съотносими планове и програми 7

2.1Основание за изготвяне на ОУП 7

2.2Основни цели и задачи на ОУП 7

2.3Териториален обхват и основни предвиждания на ОУП 8

2.4Алтернативи за ОУП 21

2.5Връзка на ОУП с други съотносими планове, програми и стратегии 21

3Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на ОУП 28

3.1Текущо състояние на околната среда в района на община Копривщица 28

3.1.1Климатична характеристика 28

3.1.2Атмосферен въздух 35

3.1.3Води 39

3.1.4Геоложка основа и минерално разнообразие 61

3.1.5Почви и земеползване 64

3.1.6Биологично разнообразие 69

3.1.7Ландшафт 81

3.1.8Материални активи 84

3.1.9Културно наследство, включително архитектурно и археологическо наследство 84

3.1.10Характеристика на вредните физични фактори – шум, вибрации и вредни йонизиращи лъчения 104

3.1.11Отпадъци 108

3.1.12Опасни вещества 112

3.1.13Здравно-хигиенни аспекти в община Копривщица 1133.2Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОУП 117

3.2.1Въздух 117

3.2.2Води 117

3.2.3Геоложка основа и минерално разнообразие 118

3.2.4Почви 118

3.2.5Биологично разнообразие 118

3.2.6Ландшафт 119

3.2.7Културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство 119

3.2.8Вредни физични фактори 120

3.2.9Отпадъци 120

3.2.10Здравно-хигиенни аспекти в община Копривщица 121

4Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати с реализацията на ОУП 121

4.1Атмосферен въздух 121

4.1.1Жилищно застрояване 121

4.1.2Битово отопление 121

4.1.3Пътни артерии 1234.1.4Други източници на замърсяване 125

4.2Води 126

4.3Геоложка основа и минерално разнообразие 126

4.4Почви 126

4.5Биологично разнообразие 126

4.6Ландшафт 130

4.7Културно-историческо наследство 130

4.8Отпадъци 131

5Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към ОУП 132

5.1Атмосферен въздух 132

5.2Води 133

5.3Геоложка основа и минерално разнообразие 133

5.4Почви 133

5.5Ландшафт 134

5.6Отпадъци 134

5.7Вредни физични фактори 135

5.8Здравно-хигиенни аспекти 135

6Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към ОУП, и начин, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание при изготвянето на ОУП 136

7Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве 144

7.1Климатична характеристика 144

7.2Атмосферен въздух 144

7.3Води 145

7.4Геоложка основа и минерално разнообразие 145

7.5Почви и земеползване 145

7.6Биологично разнообразие 145

7.7Ландшафт 146

7.8Материални активи 147

7.9Културно-историческо наследство 147

7.10Характеристика на вредните физични фактори – шум, вибрации и вредни йонизиращи лъчения 154

7.11Отпадъци 155

7.12Опасни вещества 155

7.13Здравно-хигиенни аспекти в община Копривщица 155

7.14Оценка на степента на въздействие на ОУП върху околната среда и човешкото здраве 156

8Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУП върху околната среда и човешкото здраве 158

9Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 163

10Методи за извършване на екологичната оценка, използвана нормативна база и документи и трудности при събиране на необходимата за това информация 165

11Мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на ОУП и ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 177

12Заключение на екологичната оценка 184

13Приложения 185


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АИР

Архитектурно-исторически резерват

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“

БДИБР

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

БРСДП

Българска работническа социалдемократическа партия

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ЕК

Европейска комисия

ЕМП

Електромагнитни полета

ЕО

Екологична оценка

ЗЗ

Защитена зона от мрежата Натура 2000

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРП

Застроително-регулационен план

ЗТСУ

Закон за териториалното и селищно устройство

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИСПА

Инструмент за структурни политики за предприсъединяване

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КАВС

Карта на възстановената собственост

КПП

Контролно-пропускателен пункт

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие

НАСЕМ

Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг

НИПК

Национален институт за паметниците на културата

НКЦ

Недвижими културни ценности

НППОО

Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци

НПУО

Националният план за управление на отпадъците

НСРГСРБ

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България

НТП

Начин на трайно ползване

ОПР

Общински план за развитие

ОПУ

Областно пътно управление

ОРУ

Открити разпределителни устройства

ОС

Околна среда

ОСП

Обща селскостопанска политика (на ЕК)

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУП

Общ устройствен план

ПЕПВ

Полиетилен висока плътност

ПОРН

Предварителна оценка на риска от наводнения

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РДНО

Регионално депо за неопасни отпадъци

РДО

Рамкова директива за отпадъците

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

РШ

Ревизионна шахта

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

ПБВ

Питейно-битово водоснабдяване

ПВТ

Подземно водно тяло

ПДН

Пределно допустими норми

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУП

Подробен устройствен план

РДГ

Регионална дирекция по горите

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РЧ

Радиочестотни

СКШ

Стратегически карти на шума

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТУП

Териториалноустройствен план

УКВ

Ултракъси вълни

УОЗ

Устойчиви органични замърсители

ФПЧ

Фини прахови частици

ХЗЗ

Хигиенно-защитни зони
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница